2010 LYS-3 (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI) SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

1.  Hayatta iki tür insan vardır: Birinci gruptakiler, hayata eldivenle dokunanlar; ikinci gruptakiler, hayata eldivensiz dokunanlar. Hayata eldivenle dokunanların hiç yıpranmamak gibi bir ayrıcalıkları vardır. Eldivensiz dokunmaya görün acır, yanar canınız. Ama her şeyi daha derinliğine duyumsar, daha yoğun yaşarsınız. Sanatçının bunlardan birini seçme lüksü yoktur. O, hayata eldivensiz dokunanlardandır.

 Bu parçada geçen “sanatçının hayata eldivensiz dokunması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Ümitlendirici ortamlar yaratma

B) Yaşamdaki güçlükleri doğrudan anlatma

C) Yaşanılanları bir değerlendirmeden geçirme

D) Olayları düş gücüyle yeniden yaratma

E) Yaşama yeni anlamlar yükleme 


2. Özellikleri yönünden hiçbir akım içinde yer almayan şairler var. Bunlar, kendi kuşağından olanların yazdıklarına da benzemeyen bir şiir yazıyorlar. Bir kuşak ya da gruba katılmadıkları için şiirlerinin bulutsu bir görünüşü var. Bunları yazanlar, kendilerine özgü bu şiirlerle şiirin bir mozaik olduğunu önümüzdeki birkaç yıl içinde gösterecekler. www.diledebiyat.net

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

A) Özellikleri ve sınırları belirgin olmayan – çeşitlilik içeren

B) Düş gücüne ağırlık veren – teknik açıdan kusursuz

C) Duyguları devindiren – sanat değeri taşıyan

D) Belirli konular üzerinde yoğunlaşan – birçok ögesi olan

E)  Kendinden öncekileri yadsıyan – okur duyarlığına seslenen www.diledebiyat.net


3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?

A) İnsan balıklama dalmalı içine hayatın

     Bir kayadan zümrüt bir denize atlarcasına

B) Uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

     Dinleneceksin bir kum tanesi, bir yaprak gibi

C) Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle

     Acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı

D) Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

      Koklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği

E) İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine

      Tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına 


4. (I) Rus edebiyatının hiçbir kahramanı, ne Raskolnikov ne Mişkin ne de Prens Andrey eski Rus insanını hatta tüm Doğuluları “Oblomov” kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil edebilir. (II) Doğu, belki de ilk kez Gonçarov’un bu büyük yapıtında kendi kendini tanımaya, Batı’dan farkını anlamaya başlamıştır. (III) Oblomov, çiftliği, köleleri olan bir derebeyidir, bu düzen değişince ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında yaşamaya başlar. (IV) Böyle yaşamaya hazır olmayan iradesini yitirir ve Oblomov, ölüme benzeyen bir uyuşukluğa gömülür. (V) Ancak Gonçarov, büyük romancılarda görülen “yaşamdaki dram karşısında gülümseme”  sini hiç eksik etmez, okurunu da gülümsetmeyi başarır. 

 www.diledebiyat.net

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde romanı özetlemeyi amaçlayan bir nitelik vardır?

 A) I. ve III.         B) II. ve IV.        C) II. ve V.

D) III. ve IV.      E) IV. ve V. www.diledebiyat.net


 5. Karikatür insanların, varlıkların, olayların hatta duygu ve (I)düşüncelerin gülünç (II)yanını yakalayıp bunu (III)abartılı çizimlerle (IV)gülmecesel bir (V) anlatıma dönüştürme sanatıdır. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır? 

A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V. 


6.  Kıyıköy’ün eski adı Midye. Kazandere ile Pabuçdere’nin denize (I)döküldüğü yerde, yüksek bir kayalığın üzerinde kurulu. Bu ilginç konumunun yanı sıra daracık sokakları, eski ahşap evleri ve balıkçı yaşantısı, burayı büyüleyici hâle getiriyor. Bir zamanların zor (II)ulaşılır balıkçı köyü, artık (III)keşfedilmiş bir yer. Kıyıyı (IV)izleyen orman yolları, Kıyıköy ve İğneada arasında da aynı şekilde (V)uzayıp gidiyor. 

 www.diledebiyat.net

Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır?

 A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V.


 7. (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 A) I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir.

B)  II. cümle, bağımlı sıralı cümledir.

C)  III. cümle, bileşik cümledir.

D)  IV. cümle, olumlu, kurallı cümledir.

E)  V. cümle, devrik isim cümlesidir. 8. Okuma alışkanlığının gelişmemiş olması, bireylerin, yaşamı yeterince kucaklayamaması, olup bitenleri anlayamaması ve takvim yaşlarını dünyada birkaç yüzyıl yaşamışçasına engin bir zenginlikle donatamaması sonucunu doğurur.

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? 

 www.diledebiyat.net

A) Yer yön belirteci

B) Kalma durumu eki almış sözcük

C) Adlaşmış sıfat

D) Yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş sözcükler

E) Belgisiz sıfat 

 www.diledebiyat.net


 9. Giderek sevgisizleşen çevremize, duyguların “fast food” mutfağından çıkışına bakıyorum ( ) Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimiz de beklentilerimiz de bir örnek () İnsan olmaya ( ) “Her şey bir insanı sevmekle başlar ( )” sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. Ya da Gülten Akın’ın dediği gibi “Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya ( )”

 Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

 A) (…) (.) (;) (,) (.)           B) (.) (…) (,) (,) (!)

C) (.) (…) (:) (,) (…)         D) (.) (.) (,) (.) (!)

E) (…) (.) (;) (.) (.) 

 www.diledebiyat.net


 10. (I)1920’li yıllardı. Bizim evde dedem (II)utunu yanından hiç eksik etmezdi. Gramofondan (III)klasik Türk müziği dinlerdik o yıllarda. (IV) İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık. Ayrıca (V)öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yönlendirirdi.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V.


 11. (I) Romancı, romanını yazarken kendi yaşamından da başkalarının yaşamından da yararlanabilir. (II) Ama romanını salt kendi yaşamına dayandırmaya kalkışırsa gündelik yaşamın ayrıntılarıyla kurmaca dünyanın, bir başka deyişle romanın kuralları çatışır. (III) Bu çatışma yüzünden kurguda başarı sağlanamaz. (IV) Yazarına ne kadar ilginç ne kadar vazgeçilmez gelirse gelsin, roman, okuru ilgilendirmeyen bir yığın ayrıntıyla dolar. (V) Günlük yaşamın ayrıntılarıyla kurmaca dünyanın ayrıntıları birbirine benzemez. (VI) Kurmaca dünya ile ilgili ayrıntıların o dünya içinde belirli işlevleri vardır.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Oysa gündelik yaşam, işlevsel olmayan ayrıntılarla doludur.” Cümlesi getirilebilir?

 A) I.      B) III.   C) IV.    D) V.     E) VI.


 12. “İnsanların işine yaramayan bir mesleği yapmaktan utanç duyardım.” Bana bu sözü, Aşağı Fırat Bölgesi’nde MÖ 4000 yıllarını araştıran Çinli bir arkeolog söyledi. Kazıdan çıkardıklarını bilgisayara göndermek üzere kodlamaktaydı o sırada. İlk bakışta binlerce yıl öncesinin bir çömlek parçasını ya da bozkır toprağını araştırmayı amaçlayan bir çalışmanın, bilim çevreleri dışındaki insanların ne işine yarayacağı sorulabilir. Tıpkı sözcükleri yan yana, alt alta sıralayarak şiir yazmanın ne işe yaradığının sorulabileceği gibi. Ama günümüzden 6000 yıl önce Sümerlerin kumlu toprakta bitki yetiştirmenin gizini bulduğunu ortaya çıkarmak, arkeolojinin insanlığa bir armağanıdır. Bunun gibi ben de sıkıntılı günlerimde Neruda ve Nazım’la konuşarak yaşamımı yönlendirirken şiirin bu yararını nasıl göz ardı edebilirim.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A) Tanımlama                  B) Alıntı

C) Nesnel veriler             D) Karşılaştırma

E) Terimler 

 www.diledebiyat.net


 13. Sanırım Ayvalık’ın havasından, sabahları çok erken uyanıyorum bu rüzgârlı bayırda. Uyanınca soluğu bahçede alıyorum. Belki de yaşlılık romantikliği benimkisi. Doğa sessiz ama büyük bir öğretmendir. İlgilendikçe hepsinin adlarını birer birer öğreniyor, ateş çiçeğine yıldız çiçeği, sardunyaya ortanca demiyorum. Gülleriyse renkleriyle, boylarıyla adlandırıyorum: çalı gülü, bodur gül… Görünüşleriyle, huylarıyla bile: narin gül, şımarık gül, mahzun taze… Güllerden birini tırmanıcı gül sanıp bahçe kapısının arkasına dikmişler. Oysa değil. Tırmanmak bir yana, boynunu bükmüş hep öyle duruyor. “Mahzun taze” dediğim o. “Şımarık gül”ün sabah kahkaha atarak uyandığını söylesem inanmazsınız.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A) Kişileştirme                                B) Örnekler

C) Sözde soru cümlesi   D) Çoğullaştırmalar

E) Eksiltili cümle


 14. Yaşadığımız günleri duyurur bize edebiyat dergileri. Yaşamı kalıcı yanlarıyla verir. Hele en taze şiirler, dizeler! Ataç, “Ölürken bana en genç şairin en son şiirinden dizeler okusunlar.” demiş. Ben de her sabah uyanır uyanmaz, her gece yatmadan önce, en yeni dizeleri okurum. Taze dizelerle yaşamak kadar kişiyi gençleştiren, yaşama bağlayan bir şey olamaz. Ne demiş Baudelaire: “Sağlıklı bir kişi yirmi dört saat ekmeksiz yaşar ama şiirsiz asla.” Şiir okumanın tadını alırsanız siz de hak verirsiniz bu söze.

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Tanıklıklardan yararlanılmıştır.

B)  Olasılık dile getirilmiştir.

C)  Koşul belirtilmiştir. 

 www.diledebiyat.net

D)  Öznellik ağır basmaktadır.

E)  Nitelendirmelerden yararlanılmıştır.


 15. Uzakta bir sürü gördük. Bizim yaklaştığımızı anlayınca otlamak için yere eğilmiş olan başlar, hep birden dikildi. Ceylanlar hiçbir tayda görmediğim ince, çevik, zemberekli bir hareketle koşmaya başladı. Arka ayakları pervane gibi işledi, kumu birden köpürttü. Biraz ötede askerce bir düzenle yine durdu. İçlerindeki teke aralarından ayrıldı, geriye döndü, dikildi ve bekledi. Bu, sürüsüne kaçma fırsatı vermek için kendisini feda etmek istediği anlamına geliyordu. Biz de onun kaçıp rahatça sürüsüne katılması için otomobili durdurduk. 

 www.diledebiyat.net

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

 A) Betimlemeye B) Öykülemeye C) Açıklamaya

D) Benzetmeye E) Kanıtlamaya


 16. Yazarın kendisi değil, seçtiği anlatıcılar kurmaca dünyada yaşar. Anlatıcıların her biri de diğer kahramanlar gibi, yazarın yarattığı kurmaca dünyanın dışına çıkamazlar. Ne var ki ----. Bu yüzden kurguladığı bir romanda kahramanları ile özdeşleştirilen veya kurgu olan bir olayın gerçekmiş gibi kabul edilmesinden yakınan birçok yazar vardır. Umberto Eco’nun bir okurunun, yazarın anlattığı sokakta çıkan yangını göremeyişine kızması, Genç Werther’in Acıları’nda anlatılanların yaşanmış gibi algılanmasının intihar oranını artırması, okurların edebiyattan nasıl etkilendiklerinin bir göstergesidir. Bu tür olaylar, “Edebiyat nedir ve yaşamı nasıl etkilemektedir?” sorusuna verilecek birçok yanıt olduğunun kanıtıdır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) çoğu okurun dünyasında, gerçek ve kurmaca kavramları, ayrılmayacak kadar birbirine girmiştir

B)  edebiyatın, insandan çıkıp yine insana dönen bir yaratıcı yazı etkinliği olduğu unutulmamalıdır

C)  anlatıcı, kişisel olmayan, evrensel değerleri göstermeye çalışmalıdır www.diledebiyat.net

D)  yazarların yapıtları, yaşamlarından bağımsız düşünülmelidir 

 www.diledebiyat.net

E)  ünlü yazarların, hep dikkate değer konuları ele alacağı yönünde yaygın bir kanı vardır 17. Dilin kültürle, düşünce dünyasıyla iç içe olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Bu yüzden daha dil öğrenme aşamasında çocuklarımıza Türkçenin tadını duyurmak zorundayız. Bu da ancak değerli yapıtlar okunarak olacaktır. Bugün yazık ki çocuklar Türkçeyi, televizyonda seyrettikleri, anlatımı bozuk ve yabancı kültürlere ait çizgi filmlerden öğreniyorlar. Masallarımızın, bilmecelerimizin, tekerlemelerimizin, türkülerimizin dili ve o dili besleyen kaynak, giderek yok olmakta. Biz dilimizi korumayı sadece, “Şu sözcüğü kullandın, bunu kullanmadın.” biçiminde algılarsak bir gün geri dönüp baktığımızda ağzımızdan çıkan sözcüklerin, Türkçe göründüğü hâlde Türkçenin sıcaklığını taşımadığını büyük bir sarsıntıyla anlayacağız. Bunun sonucunda sanki bir yabancının Türkçe konuşması gibi garip bir Türkçe ortaya çıkacaktır. www.diledebiyat.net

 Bu parçada dilimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 A) Etkileşim içinde olduğu ögelere

B)  Korumanın önemine www.diledebiyat.net

C)  Öz değerlerini yitirmesine yol açacak etkenlere

D)  Söz varlığının zenginliğine 

 www.diledebiyat.net

E)  Duyarlığımızın nasıl oluşturulabileceğine


 18. Masallar, dokusundaki kendine özgü şifrelerle, hâlâ sırrına erişilmemiş bilgelikleri, insanlığın ve hayatın gizemlerini barındırır. Atalarımızdan kalan birçok değerin erken yaşlarda, bilinçaltımıza yerleşmesini sağlar. Böylesine önemli olan masalların yaşatılması, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Biz de bununla ilgili olarak kayıp masallar konusunda bir çalışma başlatmaya karar verdik. Konuyla ilgili ön araştırma yapmak için gittiğimiz yörük köyündeki bir eve misafir olduk. Evin on yaşındaki oğluna, “Biz yakında tekrar geleceğiz. O zamana kadar ninelerinden masal öğrenir misin?” dedim. Çocuğun cevabı şöyleydi: “Tamam, ben İnternetten indiririm hemen.” Çocuk, ninesi yerine İnterneti tercih etmişti. Karşılaştığımız bu üzücü durum, tıpkı masallardaki gibi pek çok şeyi anlatıyordu. www.diledebiyat.net

 Bu parçada söylenenlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 A) Yaşamımıza bilgisayarların giderek egemen olduğu

B)  Halkın ortak yaratılarının ancak belirli yerlerde korunabildiği 

 www.diledebiyat.net

C)  Büyüklerden masal dinleme geleneğinin zayıfladığı

D)  Çocukların duygu ve düşünce dünyasını biçimlendirmede büyüklerin etkisinin azaldığı

E)  Masallarla birlikte kimi kültürel değerlerin yok olmaya başladığı


 19. Yazarlar herkesten daha iyi gözlemcidir. Birisinin caddede karşıdan karşıya geçişi, birbirini tanımayan insanların göz göze gelişi sırasında yaşanan anlık gerilim, bir dudak bükme, köpeğin kediyi kovalayışı… Bunların tümü gerçek hâllerinin imgeye dönüştürülmüş biçimiyle yazarların kurmaca metinler için kullandıkları görüntülerdir. Ayrıca aralarına yazınsal bir tutkal gibi düşsellik de girer hatta olmazsa olmazlardandır. Çünkü düşleri boğulmuş, belirli söylem kalıplarının içine sıkışmış, sözcük dağarcığı gibi düş dünyası da sürekli zenginleşmeyen bir yazarın yaratıcılığı ister istemez donup kalacaktır. Böyle bir yazar herkesin bildiği, sıradan değerlerle yetinecektir.

 Bu parçada, bir yazarda bulunması gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 A) Zengin bir çağrışım dünyasına

B)  Yorumlama gücünün gelişmişliğine

C)  Yaşanılan gerçeklere sıkı sıkı bağlı kalmaya

D)  Alışılmış anlatım biçimlerinin dışına çıkmaya

E)  Sürekli yenilik arayışı içinde olmaya


 20. Hepimiz dünyaya geldiğimizde bir toplumun, ailenin, kimliğin içinde buluruz kendimizi. Edebiyat işte bu kalıpları kırma arayışından doğar. Hayal ve gerçek, yaşam ve ölüm, ben ve öteki arasındaki bütün duvarları bir bir yıkar. Böylece kendine özgü bir biçimde, hayatın ve insanın özüne eğilebilmeyi, ona sevgiyle bakabilmeyi olanaklı kılar. Çünkü roman, öykü, şiir gibi edebiyat ürünleri bir başkasının acısını iliklerinde hissedebilme, kendini bir başka insanın yerine koyabilme yeteneği kazandırır. Çok farklı kesimlerden insanlara seslenir, onların kapılarını çalar; buyur edilir. İnsanlar ve toplumlar arasında köprüler kurar.

 Bu parçada edebiyatın işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 A) Toplumsal sorunlara çözümler getirme

B) Yerleşik değerleri sorgulama gücüyle donatma

C) İnsanların birbirini anlamasını kolaylaştırma

D) Kültürleri birbirine yakınlaştırma

E) Yaşamı, özgün bir yaklaşımla algılamayı sağlama


 21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?

 A) Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş (Mürsel   mecaz) www.diledebiyat.net

B) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü

Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü (Tezat)

C) Sardı katil gece dünyayı siyah bir kefene         

Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak aradan (Teşhis)

D) Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme

Bir Nuh tufanı oldu, sel değil, sağanak değil (Telmih)

E) Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle              

Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle (İstifham)


22. (I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi halk edebiyatı ürünlerinin etkisi görülür. (II) Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağmur damlaları gibidir. (III) Satırların arasından dökülür okuyucunun duygu dünyasına. (IV) Davetkârdır, sizi kendi dünyasına yavaşça çekip alır. (V) O sesi ne zaman duydunuz, eşiği ne zaman geçtiniz, anlayamazsınız bile. (VI) Bu anlamda, resimleri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir sanatçının.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanatlıca bir söyleyiş yoktur?

 A) I. ve IV.         B) I. ve VI.         C) II. ve V.

D) III. ve IV.      E) V. ve VI. 

 www.diledebiyat.net


 23.      Paylaşırsa dost paylaşırmış

İnsanın derdini, sevincini

Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör

Hangi kapıyı çalsam kimseler yok

Hangi omza dokunsam yabancı çıkar

 Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır?

 A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çektiğim

Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben

C) Gülmek ol gonceye münâsibdir

Ağlamak bu dil-i hazîne gerek www.diledebiyat.net

D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

E) Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz


24.        Olmuyor neyleyim www.diledebiyat.net

Olmuyor velinimetim efendim

Olmuyor yirminci asırda

Tarz-ı kadîm üzre gazeller söylemek

 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Eski edebî anlayışa karşı çıkan bir anlayış dile getirilmiştir.  

 www.diledebiyat.net

www.diledebiyat.net

B) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır.

C) Yinelemeye başvurulmuştur. www.diledebiyat.net

D) Farklı duygular uyandırma amacı güdülmüştür.

E) Devrik cümlelerin etkileyiciliğinden yararlanılmıştır.


 25. Ne halk türküleri ne de halk oyunları, ilk biçimlerini koruyabilir. Bunlar yayılma sürecinde birçok kez değişmiş, kimi zaman bu değişmelerle zenginleşmiş, kimi zaman da bayağılaşmıştır. Bu değişiklikleri yapanların da kim olduğu bilinmez.

 Bu sözler aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirmektedir? 

 www.diledebiyat.net

A) Yöresellik     B) İçtenlik          C) Anonimlik

 D) Abartılılık   E) Yalınlık www.diledebiyat.net


26. I. Yüceltilmiş sözlerle yazılan, kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularına yönelen oyun türü. 

 www.diledebiyat.net

 II. İnsanların ve olayların ilginç yanlarını, güldürmek ve düşündürmek amacıyla sahneye yansıtan tiyatro türü.

 III. Ortaoyununda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede akla gelen sözlerle oynanan halk tiyatrosu türü.

 IV. Romalılar tarafından ortaya atılan, Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde giren, yalnız işaretlerle oynanan sözsüz tiyatro oyunu.

 Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 A) Monolog        B) Pandomim C) Tuluat

  D) Komedi        E) Tragedya


27.             I. Makale - açıklayıcı nitelik

II. Otobiyografi - 3. kişili anlatım

III. Köşe yazısı - güncel sorunlar

IV. Hitabet  - seslenme sözleri

V. Masal - tekerlemeler  

 www.diledebiyat.net

 Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

 A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V.


28.        Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var

Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var

                 www.diledebiyat.net

               Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın

Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var

 Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?

 A) Muhammes                                B) Şarkı               C) Rubai

 D) Gazel                            E) Mesnevî 

 www.diledebiyat.net


 29.           Siyah ebrûların duruben çatma

Gamzen oklarını âşıka atma 

 www.diledebiyat.net

Sana gönül verdim beni ağlatma

Benim gözüm nuru gönlüm sürûru

 I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.

III. Konusu aşktır.

IV. Nazım türü ağıttır.

V. Zengin uyak kullanılmıştır.

 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 A) I. ve II.           B) I. ve III.         C) II. ve V.

 D) III. ve IV.     E) IV. ve V.


 30.   Güneş çekildi demin           Gidene bak giden

Doğdu bir cenk akşamı                 Güller sarmış dikene

Bu bütün günlerimin                     Mevlâ sabırlar versin

İçime denk akşamı                         Gizli sevdâ çekene

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.

III. Nazım birimleri aynıdır.

IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır.

V. Bir dilek belirtilmiştir. 

 www.diledebiyat.net

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) I. ve II.           B) I. ve III.         C) II. ve V.

 D) III. ve IV.     E) IV. ve V. 

 www.diledebiyat.net


31. 
Aşağıdakilerin hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden biri değildir?

 A) Ciddi ve ağırbaşlı bir hava taşıma

B)   Müzikten yararlanma 

www.diledebiyat.net

C)   Usta-çırak geleneği içinde sürdürülme

D)  Tiplerin aynı kişi tarafından seslendirilmesi

E)  Değişik ağız ve ses taklitlerine dayanma


32. 
Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: (I) Sanatta kurallara bağlı olmak, (II)öncelikle konuşma dilinden yararlanmak, (III) yüksek tabakaya seslenmek, (IV)belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, (V)Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?

 A) I.      B) II.     C) III  D) IV  E) V.


33. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere hikemî gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle ---- ün salmıştır. 

 www.diledebiyat.net

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 A) Bâkî                                B) Fuzûlî            C) Nedîm

D) Nef’î                               E) Nâbî


 34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?

 A)                Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen

 B)                Olmuş insâna taasub bir onulmaz illet

Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet

 C)                Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten

 D)               Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz

 E)                Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet

Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten


 35.  (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır. 

 www.diledebiyat.net

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V.


 36. Servet-i Fünûn Edebiyatını oluşturan şairler arasında ----, ----; öykücü ve romancılar arasında ----, ---- adlarını sayabiliriz. 

 www.diledebiyat.net

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 A) Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin

B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un 

 www.diledebiyat.net

C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin –Şemsettin Sâmi’nin – Nabizade Nâzım’ın

D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in

E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın –Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri  Karaosmanoğlu’nun


 37. Servet-i Fünûn şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. (I)Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları, Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır. (II)Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir. (III)Dilde Servet-i Fünûncuların tuttuğu yol benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. (IV)Vezin, yine aruzdur. (V)Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-i Fünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A) I.      B) II.     C) III.   D) IV.   E) V.


 38. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.

B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır. 

 www.diledebiyat.net

C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.

D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.

E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.


 39.  ----, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin ---- Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 A) Namık Kemal’in – Millî Edebiyat

B)  Şinasi’nin – Tanzimat 

 www.diledebiyat.net

C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Servet-i Fünûn

D) Tevfik Fikret’in – Fecr-i Âtî

E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet


 40. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

 A) Mahur Beste                               B) Sürgün

C) Ölmez Otu                   D) Makber

E) Aylak Adam 

 www.diledebiyat.net


 41.  Şairler                    Topluluklar                     Akımlar

            ----                             Servet-i Fünûn                  Batıcılık

            Ziya Gökalp            ----                                        Türkçülük

            Namık Kemal        Encümen-i Şuarâ             ----

 Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savundukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Hececiler – Türkçülük

B) Mehmet Âkif Ersoy – Genç Kalemler – Batıcılık

C) Tevfik Fikret – Genç Kalemler – Osmanlıcılık

D) Yahya Kemal Beyatlı – Yedi Meşaleciler – Osmanlıcılık

E) Tevfik Fikret – Beş Hececiler – Batıcılık 42. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır.  Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ---- gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

 A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay 

 www.diledebiyat.net

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Memduh Şevket Esendal

E) Abdülhak Şinasi Hisar


 43. ----, bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “---- gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Âkif Ersoy

B) Halit Fahri Ozansoy – Orhan Seyfi Orhon

C) Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Cahit Sıtkı Tarancı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Arif Nihat Asya


 44. Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız ----.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur

B) Halide Edip Adıvar’dır

C) Refik Halit Karay’dır 

 www.diledebiyat.net

D) Ömer Seyfettin’dir

E) Reşat Nuri Güntekin’dir


 45. Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan ----, 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Faruk Nafiz Çamlıbel              B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Ali Canip Yöntem                      D) Orhan Seyfi Orhon

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver 

 www.diledebiyat.net


 46. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan ---- adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir. www.diledebiyat.net

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Mahşer 

 www.diledebiyat.net

D) Fatih-Harbiye

E) Yalnızız


 47. Servet-i Fünûn Döneminde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de ----. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servet-i Fünûnculardan ayrıdır. Servet-i Fünûncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; İffet, Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır

B) Ahmet Râsim’dir www.diledebiyat.net

C) Reşat Nuri Güntekin’dir 

 www.diledebiyat.net

D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır

E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir


 48.           I. Sergüzeşt

II. Araba Sevdası

III. Felâtun Beyle Râkım Efendi

IV. Mâî ve Siyah www.diledebiyat.net

V. Mürebbiye

 Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir?

 A) I. ve II.           B) I. ve IV.         C) II. ve III.

D) III. ve V.       E) IV. ve V. www.diledebiyat.net


 49. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan ----, 1949’da kitap olarak basılır. ---- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 A) Baba Evi – Orhan Kemal 

 www.diledebiyat.net

B) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Küçük Ağa – Tarık Buğra

D) Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu

E) Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir


 50. Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada, konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçeye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıcaya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle, her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir. www.diledebiyat.net

 Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz?

 A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Cahit Sıtkı Tarancı 

 www.diledebiyat.net

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Ahmet Hâşim


 51. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? www.diledebiyat.net

 A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle tanınır.

B) Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır. www.diledebiyat.net

C) Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir. 

 www.diledebiyat.net

D) Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir.

E) Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.


 52. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A) Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar’da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. www.diledebiyat.net

B) Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı, Ölmeye Yatmak’tır.

C) Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır.

D) Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.

E) Toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var adlı kitapları ile ödül almıştır. w

 www.diledebiyat.net


 53. Göğsü bağrı açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. “Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce.” dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen “otopos”ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu kararıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı.

 Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?

 A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir.

B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.

C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.

D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.

E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.


 54. Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov’un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü.

 Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir?

 A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık 

 www.diledebiyat.net

C) Vüsat O. Bener www.diledebiyat.net

D) Ömer Seyfettin

E) Oktay Akbal


 55. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? www.diledebiyat.net

 A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır. 

 www.diledebiyat.net

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.


 56. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. 

 www.diledebiyat.net

 Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

 A) Natüralizm                 B) İzlenimcilik C) Klasisizm

D) Gerçeküstücülük       E) Sembolizm
CEVAP ANAHTARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
www.diledebiyat.netA KİTAPÇIĞI
www.diledebiyat.net1. B
2. A
3. C
4. D
5. B
6. E
7. C
8. A
www.diledebiyat.net9. D
10. B
11. E
12. A
13. C
14. B
15. E
16. A
17. D
www.diledebiyat.net18. B
19. C
20. A
www.diledebiyat.net21. E
22. B
23. A
24. D
25. C
26. A
27. B
28. D
29. E
30. C
31. A
32. B
33. E
34. D
35. C
36. B
37. E
38. C
39. A
40. D
41. C
www.diledebiyat.net42. E
43. A
44. B
45. C
46. D
www.diledebiyat.net47. A
48. C
49. B
www.diledebiyat.net50. E
51. C
52. A
53. E
54. D
55. A
www.diledebiyat.net56.B