Noktalama İşaretleri ve Noktalama İşaretlerinin Kullanımı

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümledeki duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. 

Nokta (.)

1.   Cümlenin sonuna konur:

Gözlerim gözlerine değince felaketim olurdu, ağlardım. 

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

İng., Dr., Prof.,... 

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

5.(beşıncı), IV. Murat... 

UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 2, 4 ve 7. sınıflar; XI - XV. yüzyıllar arasında... 

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

A.  a.  5. 

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

27.02.1989, 06.VIII.1980... 

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz:

2 Temmuz 2006 

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Uçak 08.15'te indi. 

7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. 

8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

326.197 

9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
2.3=6

 Virgül (,) 

1.         Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

Sevinçten, mutluluktan, heyecandan içim içime sığmıyor. 

2.  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Sabah erken kalktı, kahvaltı yapmadan çıktı. 

3.  Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra konur:

Yüzümdeki çizgiler, yaşadığım acıların hır göstergesidir. 

4.  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için konur:

Halime Hanım, kapıda kızının sesini duyar duymaz, merdivenleri hızla inmiş, ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. 

5.  Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:

Bütün liseler, bu lise hariç, iki gün sonra açılacak. 

6.  Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Kopar sonbahar tellerinden

Derinden, derinden, derinden

Biten yazla haşlar keder musikisi

(Yahya Kemal Beyatlı)

7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur:
Bu sorunu sen çözmelisin, dedi. 

8.  Konuşma çizgisinden önce konur:
Bahasına,

- Beni bırakma, dedi. 

9.  Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

Olur, hu akşam görüşürüz. 

10.  Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Yaşlı, kadına yardım etti. 

11.   Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
Sevgili Kardeşim,

Değerli Arkadaşım, 

12.   Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur:

38,6

13.   Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kıtahevı, İstanbul, 1938. 

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:

Gözlerini açtı ve annesine sevgiyle hakti. 

UYARI: Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:

Ya benimle gelirsin ya onunla gidersin. 

UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz:

Benim de anlatacaklarım var. 

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:

Onu gördüm mü içim kıpır kıpır olur. 

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:

Zamanım olursa seninle gelirim. 

UYARI:Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz:

Kitapları alıp dışarı çıktı. 

Noktalı Virgül (;) 

1.   Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:

Sosyal derslerden sosyoloji, tarih ve felsefeyi; sayısal derslerden matematik, fizik ve kimyayı seviyorum. 

2. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Kitapları, defterleri kaldırdı; masayı, dolabı yeniden düzenledi. 

Soru İşareti (?) 

1.   Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Soyadınız?

Bu akşam gelecek mi? 

2. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:
Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri: ?).

Bu kitabı 1,5 saatte(?) okumuş. 

UYARI: mı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında soru işareti konmaz: 

Hava karardı mı eve gitmek için taksiye binerim. 

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: 

Benden mi, ondan mı alacaksın bu kitabı? 

İki Nokta (:) 

1.   Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

Marketten aldığı temizlik malzemeleri şunlardı: çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve yağ çözücü. 

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur:

Sıfatın iki özelliği vardır: İsmi niteler ve belirtir. 

3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 

4.  Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur:

Nermın sordu:

- Bu çocuğu sen mı ağlattın? 

5.  Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

http://www.diledebiyat.net, www.edebiyol.com 

6.  Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

40:5=8 

Üç Nokta (…) 

1.         Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

Sokakta genç, yaşlı birçok insan... 

2.  Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

Arabamız B...'e yaklaşmıştı. 

3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:

... derken sokaktan cıvıl cıvıl çocuk seslen gelmeye başladı...

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

(Faruk Nafiz Çamlıbel) 

5.  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Hey.. .Hey, baksana, be!... 

6.  Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

Yemeğini yedin mi?

— … 

UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

 Ünlem İşareti (!)

1.   Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur:
Şimdi kafana terliği yiyeceksin!

Vah, zavallı çocuk! 

UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:

Ayşe, buraya gel! 

2. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

İsteseymiş bir günde okurmuş beş yüz sayfalık romanı (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!). 

Kısa Çizgi (-) 

1.         Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. 

2.  Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:

Zeliha Hanım -alt komşumuz- çok titiz hır kadındır. 

3.  Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
hak-ış, dur-ak, gör-gü-süz. 

4.  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:

dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-. 

5.  Eklerin başına konur:

-cı, -den, -iş, -lı. 

6.  Heceleri göstermek için kullanılır:

say-gı, sev-erek.

7.  Kelimeler arasında "-den...-a, ve, ile, ila, arasında" anlamlarını vermek için kullanılır:

Türkçe-Fransızca Sözlük, Balıkesır-İzmır yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri 

8.  Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:

50-20=30 

Uzun Çizgi (—) 

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

Deniz ablasına bakıp:

Bu sene sınava tekrar gireceğim, dedi. 

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir: 

Sıtkı Bey Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

İslam Bey Ben daha ölmedim.

(Namık Kemal) 

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

Eğik Çizgi  (/) 

1.   Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden/ Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak/Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak... 

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

Karanfil Sokağı, Nu.:21/6 Kızılay / ANKARA 

3.Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
18/11/1969, 15/IX/1994.
 

4.Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

-a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden. 

5.Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

http//www.diledebiyat.net 

6.Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
70/2=35 

Ters Eğik Çizgi (\) 

1. Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır:

C:\Dos>MD\Oyun 

Tırnak İşareti (“  ”) 

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Kadın kitabını kapatıp:

"biraz sonra denize girelim." dedi.

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır. 

UYARI: Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır. 

2.  Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:

Mevlâna, kendini "suskun" olarak nitelendirmiştir. 

3.  Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır:

Yazarın "Suskunlar"adlı romanını okuyorum. 

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir: 

Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. 

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz:

Ahmet Ümit'in "Bah-ı Esrar"ını okudunuz mu? 

4.  Bibliyografik künyelerde makale adları tırnak içinde verilir. 

Tek Tırnak İşareti (‘   ’) 

1. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır:

Edebiyat öğretmeni "Şiirler içinde 'Sis' gibisi var mı ?" dedi ve Tevfik Fikret'in bu güzel şiirini okumaya haşladı. 

Denden İşareti (") 

1. Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır:

a. Etken            fiil

b.Edilgen            "

c.Dönüşlü         "
ç. İşteş                 "
 

Yay Ayraç (    ( )   ) 

1.   Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır:

Geldiğim bu kasabada (Anadolu'nun iç kesimlerinde) uzun yıllar kalmak istedim.

UYARI: Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir. 

UYARI: Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır:

Yunus Emre (1240?- 1320)'nin... 

2. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:

İhtiyar- (Yavaş yavaş Kaymakama yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için hana da anlatın...   (Reşat Nuri Güntekın) 

3. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır:

"Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava;"  (Orhan Veli) 

4.  Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

5.  Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. 

6.  Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. 

7.  Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:

I)                     3)          A)        a) 

Köşeli Ayraç  (  [] ) 

1.   Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

Halıkarnas Balıkçısı [Cevat Şakır Kahaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. 

2.  Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:
Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. 

Kesme İşareti (‘) 

1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

a.   Kişi adları, soyadları ve takma adlar: Atatürk'üm, Fatih Sultan Mehmet'e, Muhibbi'nin. 

UYARI: Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan sonra konur:
Yunus Emre (1240?-1320)'nın, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)'nın. 

Ancak cins isimler için yapılan açıklamalarda yay ayraçtan sonra doğal olarak kesme işaretine gerek yoktur: İmek fiili (ekfiil)nin geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 

b.   Millet, boy, oymak adları: Türk'üm, Alman'sınız, İngiliz'den, Rus'muş, Oğuz'un, Kazak'a,
Kırgız'ım, Özbek'e, Karakeçili'nin, Hacımusah'ya.

c.  Devlet adları: Türkiye Cumhuriyeti'ni, Osmanlı Devleti'ndeki, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden. 

ç. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Allah'ın, Tanrı'ya, Cebrail'den, Zeus'u. 

d.  Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar,
cadde, sokak vb. coğrafyayla ilgili yer adları:
Asya'nın, Marmara Denizi'nden, Akdeniz'i,
Meriç Nehri'ne, Van Gölü'ne. 

UYARI: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar'dan, Boğaz'dan. 

e.  Gök bilimiyle ilgili adlar: Jüpiter'den, Venüs'ü, Halley'in, Merih'e, Büyükayı'da, Yedikardeş'ten, Samanyolu'nda. 

f.  Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adları: Dolmabahçe Sarayı'nın, Çankaya Köşkü'ne. 

g.  Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adları: Nutuk'ta, Safahat'tan,Kiralık Konak'ta, Sinekli Bakkal'ı, Hürriyet'te. 

ğ. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları: Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü'nde. 

h. Hayvanlara verilen özel adlar: Sarıkız'ın, Karabaş'a, Pamuk'u, Minnoş'tan. 

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına. 

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün. 

3.  Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya vb. 

UYARI: Unvanlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Cumhurbaşkanınca, Başbakanca, Türk Dil Kurumu Başkanına göre vb. 

4.  Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de,TV’ye. 

UYARI: Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi. 

4.  Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

1985te, 8'ıncı madde, 2'ncı kat; 7,65'iık, 9,65'iık. 

5.  Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır:

Bir ok attım karlı dağın ardına

Düştü m'oia sevdiğimin yurduna

İl yanmazken ben yanarım derdine

Engel aramızı açtı n'eyleyim

(Karacaoğlan) 

6.  Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:

a'dan z'ye kadar, b'nin m'ye dönüşmesi, Türkçede -lık'la yapılmış sözler. 

UYARI: Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

Eski Çağın, Yükselme Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına.