KİŞİLŞETİRME (TEŞHİS VE İNTAK) SANATININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLERİ
Teşhis "kişileştirme", intak "konuşturma" demektir. İnsanın dışındaki canlıları, hayvanları, bitkileri ve cansız varlıkları insan gibi düşündürüp konuşturmaya, insan gibi davrandırmaya, kişileştirme ya da teşhis ve intak sanatı denir. Bu sanata en çok masallarda, özellikle hayvan masallarında rastlanır.

Örnek :

Hârdur tahrîk-i bâd ile libâsın çâk eden
Yoktur ey hâce güle hergiz ziyânı bülbülün
                                                                    Zâtî

(Elbisesini rüzgârın tahrikiyle yırtan dikendir ey hoca, bülbülün güle asla zararı yoktur.)

Burada gül, bülbül ve diken kişileştirilmiştir.
 

EDEBÎ SANATLAR