EDEBİYATIMIZDA İLKLER

Ø           İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi – Şair Evlenmesi (1895)

Ø           İlk yerli roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk-u Talat ve Fıtnat

Ø           Batılı anlamda yazılan ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

Ø           İlk çeviri roman: Y. Kamil Paşa – Fenelon’dan Telemak (1859)

Ø           İlk köylü romanı: Nabizade Nazım - Karabibik

Ø           İlk natüralist eser: Nabizade Nazım - Zehra

Ø           İlk realist roman: R. Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

Ø           İlk kölelik ve cariyelik temasını işleyen roman: Samipaşazade Sezai –Sergüzeşt

Ø           İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi (1831)

Ø           İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)

Ø           İlk Özel Gazete: Tercüman-ı Ahval – Şinasi-Agah Efendi (1860)

Ø           İlk Makale: Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

Ø           İlk tarihi roman: Namık Kemal – Cezmi

Ø           İlk pastoral şiir: A. Hamit Tarhan - Sahra
Ø            İlk şiir çevirisi yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk Gazeteci: Şinasi
Ø            Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri: Abdülhak Hamit - Eşber
Ø            Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: Yusuf Ziya Ortaç – Binnaz (1919)
Ø            İlk bibliyografya: Katip Çelebi – Keşfü’z-Zünun
Ø            İlk hatıra kitabi: Babürşah - Babürname
Ø            İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
Ø            İlk tezkire: Ali Şir Nevai – Mecalisü’n-Nefais
Ø            İlk antoloji: Ziya Paşa - Harabat
Ø            İlk atasözleri kitabı: Şinasi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Ø            İlk mizah dergisi: Teodor Kasap - Diyojen
Ø            İlk hikaye kitabı: Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayet
Ø            Basılan ilk küçük hikaye kitabı: Samipşazade Sezai – Küçük Şeyler 
Ø            İlk fıkra (köşe yazısı) yazarı: Ahmet Rasim
Ø            Bilinen ilk Türk yazar:  Yolluğ Tigin (Göktürk Kitabelerini yazmıştır.)
Ø            Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
Ø            İlk Siyasetname: Kutadgu Bilig
Ø            İlk Türkçe Mesnevi: Kutadgu Bilig
Ø            Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
Ø            İlk Türkçe Sözlük: Divan-ı Lügati’t-Türk
Ø            Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal – Vatan     Yahut Silistre
Ø            Kurtuluş Mücadelesini işleyen ilk roman: Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
Ø            Hikayeciliğimizi İstanbul’dan Anadolu’ya taşıyan: Refik Halit Karay – Memleket ve Gurbet Hikayeleri
Ø            Edebiyatımızdaki ilk eleştiri: Namık Kemal – Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’nın Harabat adlı eseri eleştirilmiştir.)