Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü |N|
naaş ceset
nabekâr avare, haylaz, serseri
nabız düşünce, eğilim, niyet
naçar çaresiz, düşkün, zavallı
naçiz değersiz
nadan bilgisiz, cahil, kaba, kötü
nadanlık cehalet
nadim pişman
nadinç haşarı, haylaz
nadir ender, seyrek
nadiren seyrek
nafile boşuna, faydasız, yararsız
nagehan ansızın
nağıl masal
nağme ezgi, melodi, terane
nahak boşuna, gereksiz
nahak yere boşuna
nahif cılız, çelimsiz, zayıf
nahiv söz dizimi
nahiye bölge, bucak
nahoş çirkin, kötü
naif saf
nail olmak bulmak, erişmek, kavuşmak, ulaşmak
nakıs eksi, eksik, noksan
nakısa kusur
nakış dantel, desen, hile, motif
nakışlamak işlemek
nakız bozma
nakil atama, göç, göçürme
nakil taşıma, tayin
nâkil iletken
nakil aracı taşıt
nakil vasıtası taşıt
nakisa kusur
nakit akça, para
nakkal çenebaz
nakletmek aktarmak, göçürmek, iletmek
nakliyat değişmek aktarma yapmak
nakliyatçı taşımacı
nakliyeci taşımacı
nakolay sakar
nakşetmek kazımak
nakzetmek bozmak
nalbur hırdavatçı
nalça nal
nalın takunya
nallamak öldürmek
nam ad, ün
namahrem el, yabancı
namazlık seccade
namdar ünlü
name mektup
namert alçak
namertlik alçaklık
namevcut yok
namına yerine
namlı ünlü
namlu lüle
namus doğruluk, iffet
namus borcu borç
namuslu DOĞRU
namussuzluk leke
namünasip uygunsuz
namzet aday, yavuklu
nan ekmek
nanay yok
nanemolla üşengeç
nanıaziz ekmek
nâr ateş
narahat tedirgin
narahatlık kuşku
narenci turuncu
narenç turunç
narin ince, nazik
narkotik uyuşturucu
nasbetmek atamak
nasıl elbette, kesinlikle, ne, nice
nasılsa elbette
nasıp atama
nasır kabar
nasihat öğüt
nasip baht, kısmet, talih
nasip olmak elvermek, kavuşmak, ulaşmak
naşı toy
naşi ötürü
naşir yayan
natamam eksik
natık hatip
natür doğa
natürel doğal
nav oluk
naylon düzmece, sahte
naz cilve, eda, işve, şive
naz etmek kırıtmak, nazlanmak
nazar bakış, göz
nazar boncuğu göz boncuğu, tek
nazara almak zamanlamak
nazara çattırmak vurgulamak
nazaran göre
nazarıitibar dikkat, ilgi
nazenin narin
nazım şiir
nazır bakan
nazır karşı
nazır taraf
nazırlık vekâlet
nazik edepli, efendi, kritik, narin, tetik
nazik yürekli alıngan, gözü sulu
nazikâne edeple
nazikçe ince, nazik
naziklik nezaket
nazir benzer, eş
nazir örnek
nazire söz
nazlanmak naz etmek
nazlı nazik
ne hangi, nasıl, ne, neden
ne için neden
ne kadar kaç, kaçar
nebat bitki
necabetli asil
necaset pislik
necat kurtuluş
necip soylu, temiz
neciplik asalet, efendilik
neden illet, münasebet, ne, ne için, niçin, niye, sebep
nedeniyle yüz
nedret azlık
nefaset nefislik
nefer er, kişi
nefes soluk
nefes almak solumak
nefeslemek üflemek
nefha esinti
nefis kişilik
nefis izzeti izzetinefis
nefislik nefaset
nefiy sürgün
nefret tiksinti
negatif menfi, olumsuz
nehir ırmak
nekahet durgunluk
nekes cimri
nem ıslak, rutubet
nema faiz, gelişme, ürem
nemlenmek yaşarmak
nemli ıslak
nene anne, babaanne, büyükanne, nine
neoplazma ur
nerttahta tavla
nesep asıl, kök
nesiç doku
nesil döl, ev, göbek, kuşak, tohum
nesilsiz soysuz
nesim esinti
nesir düz yazı, düzyazı
nesir kafiyesi seci
nesne şey, zat
neşe bayram, sefa, sevinç, şenlik, şevk
neşelendiren şen
neşelenmek keyiflenmek
neşeli şad, şen
neşesiz durgun
neşet etmek doğmak
neşir baskı, saçma, yayma
neşretmek saçmak, yayımlamak
neşriyat yayın, yayınevi
neşterlemek deşmek
neşvünema gelişme
netameli korkulu, tehlikeli
netice sonuç
neticelenmek sonuçlanmak
nev cins, çeşit, tür
neva ahenk, nağme, ses
nevale azık
nevazil nezle
nevaziş iltifat
nevbahar ilkbahar
nevbenev envai çeşit
neve torun
nevmit çaresiz
neymiş güya
nezaket incelik, zarafet
nezaketle nazikâne
nezaketli ince, nazik
nezaret bakanlık, kontrol, murakabe
nezaret etmek bakmak, denetlemek
nezarethane nezaret
nezih temiz
nezretmek adamak
nısfınnehar öğlen
nısıf yarı
nice birçok, nasıl
nicelik kemiyet, miktar, oran, rakam
niçe kaç
niçe niçe kaçar
niçenci kaçıncı
niçin neden, niye
nida ünlem
nihai son
nihan gizli
nihayet son
nikap peçe
nikbet düşkünlük
nikbin iyimser
nim yarı
nimet ihsan, lütuf
nine babaanne, büyük anne, büyükanne, ebe, nene
nisa kadın
nispet ilgi, oran
nispeten oldukça
nispetle nispeten
nispetsiz farklı
nispi izafi
nispilik izafiyet
nişan alamet, belirti, çentik, dağ, gösterge, işaret, iz, rozet
nişancı antlaşma
nişane belirti, eser, hedef, iz
nişangâh hedef
nişanlık belirti, işaret
nite nasıl, niçin
nitekim gerçekten, hakikaten
nitelemek karakterize etmek
niteleyerek diye
nitelik boyut, damga, ilim, kalite, keyfiyet, mahiyet, renk, vasıf
nitelikler evsaf
niteliksiz basit, düz, kepaze
niyaz etmek yakarmak
niye neden, niçin
niyet düşünce, maksat, nabız, tasavvur
niyet etmek düşünmek
niyetlenmek tasarlamak
niza çekişme, kavga
nizam çekidüzen, düzen, kural
nizamname tüzük
nobran nadan
nobranca kaba, kırıcı, sert
nod yumru
nodullamak dürtmek, uyarmak
nohut bezelye
noksan eksik, kusur, yarım
nokta bekçi, benek, derece, gözcü, nöbetçi, puan, radde, sınır, yer
noktalama tenkit
norma kota
normal olağan, uygun
nosyon kavram
not derece, kayıt, kıymet
not etmek kaydetmek
nöbet defa, iş, kez, sıra
nöbetçi nokta
nöker uşak, yamak
nötr tarafsız, yansız
numara dalavere, düzen, hile, ölçü, rakam, yalan
numaracı düzenbaz
numaralamak kotlamak
numune emsal, göstermelik, örnek
nur aydınlık, ışık, parıltı, ziya
nurlu aydınlık, parlak
nutuk konuşma, söylev, söz
çıplak
nüans fark
nüfus ahali, kişi
nüfuz fer, kuvvet
nüfuz etmek anlamak, geçmek, işlemek, sinmek
nüfuzkâr güçlü
nüfuzlu kuvvetli
nüks etmek depreşmek
nükteci nüktedan
nüktedan ince
nükûl etmek caymak, kayıtmak, vazgeçmek
nümayende delege, temsilci
nümayiş gösteri, gösteriş
nümayiş ettirmek sergilemek
nüsha aynı, benzer, kopya, reçete, sayı, suret
nüzul felç