Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü |R|
rabıt bağ, bağlama, bent
rabıta bağ, bağlantı, düzen, ilgi, ilişki, komünikasyon, sıra, ulaşım
rabıtalı ağırbaşlı, düzgün, tutarlı
raci olmak dayanmak, dokunmak, ilgilenmek
racon fiyaka, gösteriş, usul, yol, yöntem
radde derece, nokta
raddelerinde sularında
radikal kökten
radyatör petek
radyo ünalgı
rafine duygulu, hassas, ince, nazik, seçkin
rağbet arzu, ilgi, istek, itibar
rağmen bakmayarak, karşın, mukabil
rahat ak, geniş, hafif, huzur, keyif, rahatlık, sıkıntı, sükûnet
rahat etmek dinlenmek
rahatça rahat
rahatlamak sakinleşmek
rahatlık huzur, konfor, rahat
rahatsız hasta, tedirgin
rahatsız etmek tırmalamak
rahatsızlanmak hastalanmak
rahatsızlık zor
rahim acıma, balalık, karın, uşaklık
rahimsiz acımasız, merhametsiz
rahip keşiş
rahle dayak, destek
rahmet yağmur
rahmetli merhum
rahmetli olmak ölmek
rahmetlik merhum
rahmetlik olmak ölmek
rakam miktar, nicelik
raket tokaç
rakım yükselti
rakik ince, narin
rakip hasım
rakiplik rekabet
rakkas köçek, sarkaç
rakkase köçek
raks dans
raks etmek oynamak
ramak kalmak az kalmak
randevu görüş
randıman mahsuldarlık, verim
randımanlı verimli
rantabl verimli
rapor anlatım, ifade
raporlu kaçık
rappadak ansızın
raptetmek berkitmek, tutturmak
rasat gözlem
rast doğru, düzgün, tesadüf
rast gelmek rastlamak, rastlaşmak
rastgele gelişigüzel, kazara, tesadüfen
rastık sürme
rastlamak çatmak, düşmek, karşılaşmak, rast gelmek
rastlanmamak eksilmek
rastlantı tesadüf
rastlaşmak görmek, karşılaşmak, rast gelmek
rasyo oran
rasyonel hesaplı, ölçülü
raşelenmek titremek, ürpermek
ratıp nemli, yaş
razı olmak yatmak
razı salmak gönlünü etmek
razılaşma fit
razılık icabet
reaksiyon tepki
realist gerçekçi
rebabi duygulu, ince
reçel murabba
reçete çare, nüsha, yol, yöntem
reddetme iade
reddetmek kusmak, terslemek, yalanlamak
reddeylemek reddetmek
reddol defol
redif yedek
reel gerçek
refahlı müreffeh, rahat
refakat yoldaşlık
referandum halk oylaması, halk oyu
referans başvuru, kaynak, tavsiye
refetmek gidermek
refik arkadaş, dost, eş, koca, zevç
refika eş, karı
reform düzeltme, inkılap, ıslahat
reha kurtuluş
rehabilitasyon iyileştirme
rehber delil, kılavuz, önder, yönetici
rehine girev
reis başkan, lider
reis bey başkan
reisicumhur cumhurbaşkanı
rejim diyet, düzen
rejisör yönetmen
rekabet yarış, yarışma
rekabet etmek yarışmak
rekzetmek dikmek, kurmak, saplamak
remiz sembol, simge
ren geyiği maral
rencide etmek incitmek
rençber ırgat
rençper çiftçi, ekinci, ırgat
renk nitelik
renksiz soluk
repertuvar dağarcık
repo faiz
reprodüksiyon çoğaltma
resen doğrudan doğruya, kendiliğinden
resesyon durgunluk
resi bey başkan
resim levha, suret, tasvir, tören
resmetmek çizmek, işlemek
resmî ciddi
resmiyet mesafe
resmiyetçilik bürokrasi
rest çekmek meydan okumak
restoran lokanta
restore etmek onarmak
resul haberci
reva uygun, yerinde
revaç sürüm
reviş gidiş, tutum, yol
revize etmek düzeltmek
rey düşünce, fikir, görüş, karar, oy, ses
rey vermek eleştirmek, oy vermek, ses vermek
rey yazmak değerlendirmek
rezalet rezillik, skandal
reze menteşe
rezerv ihtiyat, yedek
rezil alçak, aşağılık, kepaze, rüsva
rezillik rezalet
rezistans direnç
rezonans titreşim
rıza istek
rızık azık, ruzi, yiyecek
riayet etmek uymak
riayetkâr olmak uymak
riayetsiz kaba
rica dilek, hahiş
rica etmek dilemek
rikkat incelik
rikkatli ince, kibar, nazik
rimel maskara
rint kalender
risale broşür, kitapçık
risk hatar, tehlike
ritüel ayin
rivayet söylenti
riya ikiyüzlülük
riyakâr ikiyüzlü
riyakârlık ikiyüzlülük
riziko risk
roket füze
rol gösteriş
romanesk duygusal
romantik duygusal
rota istikamet
rozet nişan
röfle gölge
röportaj mülakat
rötar gecikme
rötuş düzeltme
ruba giyecek, giysi
ruh duygu, emanet, esans, öz
ruhlu canlı
ruhsal ruhi
ruhsal çöküntü bunalım
ruhsat izin, müsaade
ruhsatname ruhsat
ruhsuz miskin
rulo pasta, tomar
rumuz simge
rustai köylü
rutubet nem
rutubetlenmek ıslanmak
rutubetli nemli
ruz gün
ruzi rızık
ruzname gündem
ruzuşeb sürekli
rücu etmek kayıtmak
rüsva rezil
rüşvet arpa
rütbe aşama, derece, mertebe, mevki, paye
rüya düş, hayal, umut
rüzgar yel
rüzgâr yel
rüzgârlamak esmek, savurmak