Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü |T|
taaccüp etmek şaşmak
taaffün etmek kokuşmak
taahhüt etmek bağlamak, üstlenmek
taalluk ilgi
taam çeşni, yemek, yiyecek
taammüden kasten
taannüt etmek direnmek
taarruz hücum, saldırı
taarruz etmek saldırmak
taayyün etmek belirmek
tab huy, karakter, mizaç, tabiat
tababet tıp
tabak boşkap
tabaka derece, kat
taban aya, dip, döşeme, kaide, oturak, ökçe, temel, yaradılıştan, zemin
tabankeş çekecek
tabansız ödlek
tabanvay yayan
tabasbus etmek yaltaklanmak
tabela levha
tabetmek basmak, çap etmek
tabi bağımlı
tabi olmak uymak
tabiat beğeni, doğa, haslet, huy, karakter, mizaç, yaradılış, zevk
tabiaten yaradılıştan
tabiatıyla kendiliğinden
tabiatsız geçimsiz, huysuz
tabiatüstü fevkettabii
tabii doğal, olağan, saf
tabiiyet bağlılık, milliyet, tebaalık, uyruk, vatandaşlık
tabip doktor, hekim, sagan
tabir anlatım, deyim, ifade
tabl davul
tablo levha, manzara
tabur grup, küme, yığın
tabut sal
tabütüvan güç, kuvvet, takat
tacilî acele, ivedi
tacilî yardım ilk yardım
tacir iş adamı, tüccar
taç yan
tadat etmek saymak
tadımlık çeşni
tadil etmek değiştirmek
tadilat tadil
tafsil açıklama
tafsilat ayrıntı, detay
tagayyür etmek değişmek
tağşiş etmek karıştırmak
tağyir bozma
tağyir etmek bozmak, değiştirmek
tahakkuk gerçekleşme, hayatileşme
tahakküm baskı
tahakküm etmek hükmetmek
tahallüs mahlas
tahammül dözüm
tahammül etmek dayanmak, gelmek, götürmek, kaldırmak, katlanmak
taharetsiz cünüp
taharetsizlik cenabet
taharri etmek araştırmak
taharrüş etmek irkilmek
tahassun sığınma
tahassür özlem
tahaşşüt yığınak
tahattur etmek hatırlamak
tahavvül etmek değişmek, dönüşmek
tahayyül etmek hayal etmek
tahdit mahdutlaştırma
tahdit etmek kısıtlamak, sınırlamak
tahıl hububat
tahıldöven düven
tahkik soruşturma
tahkikat soruşturma
tahkim etmek berkitmek
tahlil etmek çözümlemek
tahliye etmek boşaltmak
tahmin hesap, keşif, oran
tahmin etmek söylemek, ummak
tahminen kararlama, yaklaşık
tahminî kararlama
tahrif etmek bozmak, değiştirmek
tahrik etmek dürtmek, kışkırtmak, körüklemek
tahril çizgi
tahrip bozma
tahrip etmek bozmak, yıkmak
tahripkâr yıkıcı
tahriş etmek kurcalamak, tırmalamak, yakmak
tahsil öğrenim, öğretim
tahsis ayırma
tahsis etmek açmak, adamak, ayırmak, bağlamak
tahsisat karşılık, ödenek
taht divan, sedir
tahta kara tahta
tahta biti tahtakurusu
tahtabiti tahtakurusu
tahtaboş teras
tahtakurusu tahtabiti
tahtası eksik budala, şaşkın
tahtelbahir denizaltı
tahterevalli yellencek
tahteşşuur şuuraltı
tahvil vermek devretmek
takanak alacak, borç, ilişki
takas etmek değiştirmek
takat derman, güç, hâl, hız, kuvvet, mecal
takatli dayanıklı, güçlü
takatsiz yorgun
takbih etmek ayıplamak
takdim etmek sunmak, tanıştırmak
takdir yazgı
takdir etmek alkışlamak
takdiriilahî yazgı
takdirname takdir
takdis etmek kutsamak
takılgan muzip
takılmak ilişmek
takım cihaz, dest, grup, küme, set, zümre
takır takır takır tukur
takışmak dalaşmak, tutaşmak
takibat kovuşturma
takip kovuşturma
takip etmek anlamak, gelmek, gütmek, izlemek, kovalamak, tutturmak, yetişmek
takkadak birden, hemen
takke arakçın
taklit özenti
taklitçi maymun, mukallit
takma eğreti, müstear, suni
takma ad mahlas
takmak kullanmak, önemsemek, vurmak
takoz kama
takriben yaklaşık
takribî kararlama, yaklaşık
takrir önerge, yerleştirme
taksim bölme
taksim etmek bölmek, bölüşmek
taksir cürüm
taksirat kusurlar, taksirler
taksirkâr sanık
taksirler taksirat
takunya nalın
takvim dallık, gündizme
takviye destek, pekiştirme
takviye etmek berkitmek, desteklemek
talan yağma
talan etmek yağmalamak
talancı çapulcu
talaz dalga, kasırga
talebe öğrenci
talep dilek, istek
tali ikinci, yan
talih alın yazısı, baht, devlet, devran, kader, kısmet, nasip, sur, şans, uğur, yıldız
talihsiz bedbaht
talik etmek asmak, ertelemek
talim öğretim
talimat emir, yönerge, yönetmelik
talimatname yönetmelik
talip istekli, isteyen
talip olmak istemek
talipli talip
talkın telkin
tallahi vallahi
talvar çardak, hangar
tam bütün, gerçek, harika, komple, mükemmel, tıpkı, tüm
tam yol süratli
tamah hırs
tamahkâr açgözlü
tamam bütün, doğru, evet, oldu, olur, peki, tüm
tamam olmak tamamlanmak
tamamen komple, temelli, top
tamamı hepsi, tüm
tamamıyla tıpkı
tamamlama ikmal
tamamlamak bağlamak
tamamlanmak bitmek, olmak
tamamlanmış tamam
tamamlık tümleç
tamim genelge
tamir onarım
tamir etmek onarmak, yapmak
tamirat onarım
tamlama tamamlama
tamlamak tamamlamak
tamlayan tayin
tamlık bütün
tamtakır bomboş
tamu cehennem
tan şafak
tandans eğilim
tane adet, kıta, parça
tangırdamak gürüldemek
tanı teşhis
tanıdık aşina, bildik, tanış, yâr
tanık şahit
tanım tarif
tanıma teşhis
tanımak bilmek, saymak, seçmek
tanımama inkâr
tanımamak reddetmek
tanımlamak tarif etmek
tanınan maruf
tanınmayan yabancı, yeni
tanınmış meşhur, şöhretli, ünlü
tanış aşina, bildik, tanıdık
tanış etmek tanıştırmak
tanış olma tanışma
tanışma tanış olma
tanıştırma takdim
tanıştırmak takdim etmek, tanış etmek
tanıt ispat
tanıtlama ispat
tanıtlamak ispat etmek, ispatlamak
tanıtma takdim
tanıtma adı jenerik
tanıtma kartı kimlik
tanıtma yazısı jenerik
tanıtmak takdim etmek, tanıştırmak
tanıtmalık tarife
tanlamak azarlamak, paylamak, şaşmak
tanlanmak çıkışmak
tanrı hak, ilah, yaradan
tansık mucize, şaşırtıcı
tansiyon gerilim
tantana tezahürat, tören
tantanalı görkemli, gösterişli
tanzim etmek sıralamak
tapa tıpa
tapan sürgü
tapınak mabet
tapıncak put
tapınma ibadet
tapmak bağlanmak, bulmak
tapsız bitkin
taptaze gıcır gıcır
taraça seki, teras
taraf cephe, cihet, kanat, nazır, semt, veçhe, yaka, yan, yer, yön, yöre, yüz
taraflar etraf
tarafsız yansız
taraftar olmak tutmak
taraftarlık intisap
taraklamak taramak
taramak süzmek
tarassut etmek gözetlemek, gözlemek, müşahede etmek
taravetli körpe, taze
tarazlaştırmak dengelemek
tardetmek savmak
tarh etmek çıkarmak
tarhana çorbası tarhana
tarım ekincilik, kültür, ziraat
tarif övgü, tanım
tarif etmek tanımlamak
tariflemek lanse etmek, övmek
tarih gün
tarik yol
tariz taşlama
tariz etmek sataşmak
tarla toprak
tartaklamak dövmek, eziştirmek
tartı karar, oran, ölçü, vezin
tartılı ölçülü
tartışma münakaşa
tartışmak mübahase etmek
tarumar dağınık, karışık, perişan
tarumar etmek karıştırmak
tarumar olma hezimet
tarumar olmak dağılmak, karışmak
tarz biçim, ezgi, hava, merkez, minval, soluk, suret, şekil, tempo, tür, usul, vadi, yol
tasa düşünce, efkâr, endişe, gam, kaygı, keder, merak, üzüntü
tasalanmak düşünmek, kaygılanmak, meraklanmak
tasallut sarkıntılık
tasannu yapmacık
tasar yazı
tasarı düşünce, layiha
tasarım tasavvur
tasarlamak düşünmek, fikirleşmek, kurmak
tasarlayarak taammüden
tasarruf tutum
tasarruf etmek artırmak, tutmak
tasavvur amaç, düşünce, maksat, niyet
tasdik olumlu, onay
tasdik etmek onaylamak
tasfiye temizleme
tasfiye etmek temizlemek
tashih düzeltme
tashih etmek düzeltmek
tasım kıyas
taslak karikatür
taslamak geçinmek, satmak
tasma halta
tasni suni, uydurma, yapma
tasrif çekim
tasrif etmek çekmek
tasriflenme çekim
tastamam tıpatıp
tastir etmek yazmak
tasvip etmek beğenmek
tasvir resim
taş arabası aptal, sersem
taş bina kâgir
taşak haya
taşaklı yiğit
taşıl fosil
taşıma nakil, transfer
taşımacı nakliyeci
taşımacılık nakliyat
taşımak çekmek, dökmek, duymak, giymek, hissetmek, kaldırmak, katlanmak, üstlenmek
taşımalık nakliye
taşınabilir taşınır
taşınır menkul
taşınma göç, nakil
taşınmak çıkmak, göçmek, kalkmak
taşınmazlar emlak
taşıt araç, vasıta
taşıtçı sürücü
taşıyan haiz
taşıyıcı hamal
taşkın aşırı
taşlama hakaret, hiciv
taşlık katı
taşmak azmak, kükremek
taşra eyalet, kenar
tat çeşni, dilsiz, lezzet, zevk
tat alma organı dil
tatbik etmek uygulamak
tatbikî uygulamalı
tatil grev, istirahat
tatlı şirin, şirniyat, yumuşak
tatlıca güzel, hoş, içten
tatlılık tat
tatlılıkla tatlı
tatmak duymak, hissetmek
tatmin kanaatlenme
tatmin olmak doymak, rahatlamak
tatminkâr kanaatlendirici, uygun
tatsız yavan
taun veba
tavassut aracılık
tavır davranış, durum, eda, hâl, tutum, vaziyet
tavış ses, ün
tavik tehir
taviz güzeşt, ivaz, karşılık, ödün
tavla nerttahta
tavlamak aldatmak
tavlandırmak beslemek
tavlanmak şişmanlamak
tavlı semiz, şişman
tavsamak lengimek, yavaşlamak
tavsiye salık
tavşan kuyan
tavşan anahtarı maymuncuk
tavşan yürekli korkak
tavukgötü siğil
tavzih açıklama
tavzih etmek açıklamak
tay denk, eş, eşit
taya dadı
tayf görüntü, hayalet, ruh
tayfa aşiret, hizip, oymak, uşak
tayfun tufan
tayin atama, nakil, tamlayan
tayin etmek atamak, belirlemek, göstermek, kaldırmak, kararlaştırmak
tayyar hazır
tayyare uçak
tayyarlamak hazırlamak
tayyetmek çıkarmak, yok etmek
tazallüm etmek sızlanmak
tazammun etmek içermek
taze dinç, yaş
tazelemek tekrarlamak
tazelenmek tepmek
tazeleşmek canlanmak
taziyet taziye
tazmin etmek ödemek
tazyik basınç, baskı
teali yükselme
teamül davranış, iş, verdiş
tebaa uyruk, vatandaş
tebaalık tabiiyet
tebahhur etmek uçmak
tebarüz etmek belirmek
tebdil etmek değiştirmek
tebdilihava hava değişimi
tebelleş olma elçekmemek
tebellür etmek belirmek
teber balta
teberru bağış
teberru etmek bağışlamak
tebessüm etmek gülümsemek
tebligat bildiriş
tebliğ bildiri, çıkış, maruza
tebrik kutlama
tebrik etmek kutlamak
tebrik kartı tebrik
tebriye etmek aklamak
tebşir etmek müjdelemek
tecavüz saldırı, sarkıntılık
tecavüz etmek aşmak, geçmek, hücum etmek, saldırmak
tecavüzkâr mütecaviz, saldırgan
teceddüt yenilik
tecelli cilve, kader
tecemmu yığınak
tecennün etmek çıldırmak, delirmek
tecessüm etmek belirmek, canlanmak
tecil etmek ertelemek
tecim ticaret
tecimen tacir, tüccar
tecrübe deneme, deney, deneyim, sınama
tecrübe etmek denemek, sınamak
tecrübesiz toy
tecrübi uygulamalı
tecziye etmek cezalandırmak
teçhiz donatım
tedai çağrışım
tedarik etmek bulmak, sağlamak, temin etmek
tedariklemek sağlamak
tedavi iyileştirme
tedavi etmek düzeltmek
tedavül sürüm
tedavülde olmak geçmek
tedbir önlem
tedbirli hesaplı
tedenni etmek düşmek, gerilemek
tedirgin narahat, rahatsız
tedirgin etmek bulaşmak, dokunmak, sarmak, yemek
tedirgin olmak huylanmak
tedirginlik olmak kaynamak
tediye etmek ödemek
tedricen yavaş yavaş
tedris öğretim
tedrisat öğretim
tedvin etmek derlemek
tedvir etmek çevirmek, yönetmek
teeddüp utanma
teeddüp etmek sıkılmak, utanmak
teehhül etmek evlenmek
teehhür gecikme
teessüf etmek acımak, kınamak
teessür gam, üzüntü
teessür etmek acımak
teessürat izlenim
tef kaval
tefeci selemci
tefekkür etmek düşünmek
teferruat ayrıntı, detay
teferrüç gezinti
tefessüh etmek çürümek, kokuşmak
tefevvuk etmek bastırmak
tefeyyüz yükselme
tefeyyüz etmek ilerlemek, yükselmek
tefrik ayrım
tefrik etmek ayırmak
tefriş etmek döşemek
tefsir yorum
teftih açma
teftiş denetim, murakabe
teftiş etmek denetlemek
tefviz ihale
tehcir sürme
tehevvür etmek köpürmek, öfkelenmek
tehi boş
tehir etmek ertelemek
tehlike ateş, korku, risk
tehlikeli ağır, ciddi, korkulu, kötü, netameli
tehlikesiz emin, korkusuz
tek bir, biricik, birlik, hiç, hiçbir, salt, sessiz, tekil, tenha, uslu, vahit, yegâne
tek tük az, seyrek
tekabül etmek karşılamak
tekâmül evrim, gelişme
tekâmül etmek gelişmek
tekâsüf etmek toplanmak, yoğunlaşmak
tekaüt burs, emekli
tekdir etmek azarlamak, paylamak
tekdüze kuru, yeknesak
tekebbür çalım, gurur, kurum
tekebbürlenmek böbürlenmek
tekebbürlü kasıntı
tekel inhisar, müstemleke
tekellüf gösteriş
tekellüm konuşma
teker tekerlek
tekerlemek yuvarlamak
tekerlenmek dönmek
tekessür etmek artmak, çoğalmak
tekevvün etmek oluşmak
tekil tek, teklik
tekit etmek üstelemek
tekke dergâh, hapishane
teklemek kekelemek
teklif önerge, öneri
teklif etmek önermek
teklifsiz laubali
teklifsizce laubali
teklik lira, tekil
tekmil bitirme, bütün, tamamlama, tüm
tekmillemek tamamlamak
tekne gemi
teknik yol, yöntem
tekrar gene, yeniden, yine
tekrar etmek yinelemek
tekrarlamak yinelemek
tekrarlanmış mükerrer
tekrarlı mükerrer
tekrir etmek tekrarlamak
teksir çoğaltma
tekst metin
tekvin etmek yaratmak
tekzip etmek yalanlamak
tel lif, makara
telaffuz etmek söylemek
telafi etmek karşılamak
telakki görüş
telaş endişe, kargaşa, kaygı, sıkıntı, tasa
telaşlanmak kaygılanmak
telaşlı aceleci
telaşsız soğukkanlı
tele kapan, tuzak
telef etmek mahvetmek
telef olmak ölmek
telefon alısün, çınka
telefon etmek zeng etmek
telek yelek
telesik acele, palas pandıras
telesimek zayıflamak
telesmek acele etmek, aşıkmak
televizyon sınalgı
telfin takoz
telgraf tel
telhek palyaço, soytarı
telhis özet
telhis etmek özetlemek
telif hakkı telif
telin etmek lanetlemek
telkih aşı
tellak berber
tellal simsar
telmih iham, im, işare
teltik hata, yanlış
tema düşünce, görüş
temadi sürme
temas bağlantı, görüşme, ilişki, münasebet, ulaşım
temas etmek bahsetmek, değinmek, değmek, dokunmak
temaşa oyun, seyir, temsil
temaşa etmek bakmak, seyretmek
temaşacı seyirci
temaşaya koymak sahnelemek
temayül eğilim, meyil
temayüz farklanma
temayüz etmek sivrilmek
tembel erincek, kalp, uyuşuk, üşengeç
tembellik rehavet
tembellik etmek pineklemek, üşenmek, yüksünmek
tembih ikaz, uyarı
tembih etmek söylemek, uyarmak
tembihlemek uyarmak
temdit etmek uzatmak
temeddüh etmek övünmek
temek pencere
temel ana, anayasa, asıl, baş, çizgi, esas, gerçek, kök, omurga, özül, taban, üs, zemin
temel taşı dayanak, esas
temelden kökten
temelinden esasen
temelleşme teessüs
temelleşmek yerleşmek
temelli daimî, devamlı, kalıcı, sürekli, tamamen
temelsiz asılsız, yanlış
temenni dilek
temenni etmek dilemek
temettü kazanç
temeyyüz etmek sivrilmek
temin etmek bulmak, elde etmek, sağlamak
temiz ak, arı, aydınlık, berrak, duru, harbi, masum, necip, pak
temizleme tasfiye
temizlemek almak, çalmak, kazımak, öldürmek, tüketmek, yok etmek
temizlenmek bitmek
temizlik saflık
temkinli ağırbaşlı, ılımlı
temkinlilik vakar
tempo ezgi, gidiş, sürat, tarz, vuruş
temsil oyun, söz gelişi, temaşa
temsil etmek göstermek
temsilci ajan, nümayende
temyiz farklandırma
ten cilt, deri, et, vücut
tenakuz çelişki, zıddiyet
tenasüp oran, orantı
tendürüst dinç, sağlam
teneffüs mola, paydos, solunum
teneffüs etmek yaşamak
teneklik bağ
tenevvür etmek aydınlanmak
tenezzüh gezinti
tenezzül etmek layık bilmek, layık görmek
tenge gelmek bıkmak
tenha ıssız, kuytu, tek, yalnız
tenhalaşmak boşalmak
tenkis etmek azaltmak
tenkit eleştiri, noktalama
tenkit etmek eleştirmek
tenkitçi münekkit
tensel cinsel
tensik etmek düzeltmek
tente örtü
tentene dantel
tenzil indirme
tenzilat indirim, ucuzlaştırma
tepe höyük, yığın
tepecik tümsek
tepeden inme şaşırtıcı
tepelemek eziştirmek, hırpalamak, yakşıca dövmek
tepesi atmak öfkelenmek
tepesi üstü tepetakla
tepik tekme
tepinmek debelenmek
tepirlemek elemek
tepki aksi cevap
tepkili uçak jet
tepkime teamül
tepkisiz pasif
tepme tekme
tepmek depreşmek
terakki gelişme, yükselme
terakki etmek ilerlemek
terakkiperver ilerici
teraküm etmek birikmek, yığılmak
terane ezgi, makam, nağme
terapi tedavi
teras artırma, seki
terazi vezne
terbiye edep, eğitim
terbiye etmek eğitmek, törpülemek
terbiye vermek eğitmek
terbiyelemek eğitmek
terbiyeli edepli
tercih etmek yeğlemek
tercüme çeviri
tercüme etmek aktarmak, çevirmek
tercümeihal biyografi, öz geçmiş
tercümeihâl öz geçmiş
tereddi etmek yozlaşmak
tereddüt etmek duraklamak
tereke miras
terennüm etmek şakımak
teres pezevenk
terettüp etmek gerekmek
terfi yükselme
terhis etmek bırakmak, terk etmek
terim had, ıstılah
terk etmek bırakmak, koymak, vazgeçmek
terkidünya münzevi
terkidünyalık inziva
terlan doğan
termin randevu
termometre derece
ters aksi, aykırı, hırçın, huysuz, münasebetsiz, sert, zıt
tersane tezgâh
tersine aksine, aykırı, bilakis
tersinmek hiddetlenmek
terslemek azarlamak, reddetmek
tertemiz pırıl pırıl
tertibat düzen, sistem
tertip dizgi, düzen, hile, komplo
tertip etmek hazırlamak
tertiplemek hazırlamak
tertipsiz dağınık
terütaze körpe
terviç etmek desteklemek
terzihane terzi
tesadüf rastlantı
tesadüf etmek rastlamak, rastlaşmak
tesadüfen kazara, rastgele
tesadüfen gelmek düşmek
tesahup etmek benimsemek
tesanüt dayanışma
teselsül silsile, sıra
teshin etmek ısıtmak
teshir etmek büyülemek, fethetmek
tesir etki
tesir etmek etkilemek
tesirli dokunaklı, geçişli
tesirsiz geçişsiz
tesis kuruluş
tesis etmek kurmak
tesit kutlama
tesit etmek kutlamak
teskere sedye
teslim pes
teslim etmek bırakmak, devretmek, terk etmek
teslimiyet itaatkârlık
tespit etmek belirlemek, saptamak, vermek
test sınav
test etmek denemek, ölçmek, sınamak
testi bardak
testis torba
tesviye etmek ödemek, vermek
teşebbüs girişim
teşebbüs etmek denemek, girişmek, koyulmak
teşebbüskâr müteşebbis
teşekkül oluşum, örgüt
teşekkül etmek belirmek, oluşmak
teşekkürname teşekkür
teşhir etmek göstermek, sergilemek
teşhis seçme
teşkil oluşum
teşkil edilmek teşkilatlanmak
teşkil etmek örgütlemek
teşkilat kuruluş, örgüt
teşkilatlandırmak örgütlemek
teşkilatlanmak teşkil edilmek
teşmil yayma
teşri yasama
teşrih iskelet
teşrikimesai emektaşlık, iş birliği
teşrinisani kasım
teşvik etmek kışkırtmak
teşyi etmek uğurlamak
tetebbu etmek araştırmak
tetik çevik, nazik, uyanık
tetkik etmek araştırmak, incelemek
tevabi maiyet
tevahhuş etmek ürkmek
tevakki etmek çekinmek, sakınmak
tevakkuf etmek durmak, eğlenmek
tevazu alçak gönüllülük
tevazukâr alçak gönüllü
tevazulu uysal
tevcih etmek çevirmek
tevdi etmek bırakmak, vermek
tevdiat mevduat
teveccüh etmek yönelmek
tevekkeli boşuna
tevellüt doğum
tevessül etmek başlamak, girişmek
tevettür gerilim
tevil etmek çevirmek
tevkici nişancı
tevkif etmek tutmak, tutuklamak
tevsi yayma
tevzi tevziat, yaydırma, yayma
tevziat tevzi
teyze hala
tez acele, çabuk, süratli, yarım yamalak
tezahür belirti
tezahür etmek belirmek
tezahürat alkış, gösteri, tantana
tezat çelişki
tezayüt etmek artmak, çoğalmak
tezce çabucak
tezelden çabucak
tezene mızrap
tezevvüç etmek evlenmek
tezgâh piştahta, tersane
tezgâhtarlık etmek methetmek
tezkere kâğıt, pusula
tezlik frekans
tezvir dedikodu
tezvirat böhtan, iftira
tezyif etmek eğlenmek
tezyifkâr adi, bayağı, kötü
tezyin etmek süslemek
tezyit artırma, çoğaltma
tezyit etmek artırmak
tıfıl acemi, toy
tığ biz, kılıç
tıka basa doyunca
tıkaç tıpa
tıkıldatmak tıklatmak
tıkır para
tıkışıklık izdiham
tıkız berk, katı, muhkem, sıkı, tıknaz
tıklatmak tıkıldatmak
tıkmak sokmak
tıknaz tıkız, toplu
tıksırıklı rahatsız
tılsım çare, önlem
tımarhane delihane
tınaz yığın
tıngıldamak tıngırdamak
tıngır boş, para, parasız, züğürt
tınlamak çınlamak
tınmak önemsemek, takmak
tıntın bilgisiz, bomboş, boş, cahil
tıp bacısı hasta bakıcı, hemşire
tıp kardeşi hasta bakıcı
tıpa tıkaç
tıpatıp tıpkı
tıpkı aynı, tam, tamamıyla, tıpatıp
tıpkı tıpkısına tıpatıp
tıpkıçekim fotokopi
tıpkısı aynı, örnek
tıpkısı tıpkısına tıpatıp
tıpkısının aynısı tıpatıp
tırabzan muhaccer
tıraş bıçağı jilet
tıraş etmek kazımak
tıraşçı asılsız, yalan
tıraşlamak kazımak, yontmak
tırı vırı aptal, boş, değersiz
tırıl parasız, züğürt
tırkaz sürgü
tırmık tarak
tırmıklamak tırmalamak
tırnaklamak tırmalamak
tırpan kerenti
tırsmak çekinmek, korkmak, ürkmek
tırtık çentik
tırtıkçı yankesici
tırtıklamak aşırmak, çalmak
tırtıl çıkıntı, girinti
tırtırkçı yankesici
tıynet huy, maya, yaradılış
ticani gerici, yobaz
ticaret kâr
tifo yatalak
tike dilim, lokma
tikel cüzi
tiksindiren iğrenç
tiksindirici mekruh
tiksinerek kerhen
tiksinme ikrah, nefret, tiksinti
tiksinmek buruşmak, iğrenmek, yermek
tiksinti nefret
tilmiz öğrenci
timsal simge
tin ruh
tip çeşit, sima, sistem, tür
tir kalas, tomruk
tir tir zangır zangır
tiran acımasız, gaddar
tirbuşon burgu
tirildemek titremek
tiryak afyon, panzehir
tiryakilik iptila
titiz çakal, müşkülpesent
titizlenmek öfkelenmek
titr san
titrek ışıldamak
titreme sarsıntı, sıtma, ürperti
titremek sallanmak, zangırdamak
titretmek sarsmak
titreyiş sarsıntı
tiyatro temaşa
toht tasma
tohum döl, nesil, sülale
tok koyu
toka etmek vermek
tokaç raket
tokat şapalak
tokatçı dolandırıcı
tokatçılık dolandırıcılık
tokatlamak şapalaklamak
tokgözlü gözü tok
tokmak kapı zengi
tokuşma çarpışma, dek
tokuşmak çarpışmak
tolerans dözüm, hoşgörü
tolga miğfer
tomar küme, rulo, top, topa
tombul tulum, yoğun, yuvarlak
tombullaşmak şişmanlamak
tomdaş arkadaş, dost, yoldaş
tomruk şalban, tir
tomurcuk gonca
tonga düzen, hile, tuzak
top tamamen, tomar, toparlak
top mermisi gülle
top zambak zambak
topa küme, tomar
topaç fırfıra, fırlangıç
topal aksak
topalaşmak kümelenmek
topallamak aksamak
toparlak top, yuvarlak
toplam mecmu, yekûn, yekün
toplama cem, tahsil
toplama işareti artı
toplamak derlemek, dermek, düzeltmek, kaldırmak
toplanma içtima
toplanmak şişmanlamak, üşüşmek, yığılmak
toplanmış mecmu, toplu
toplantı deri, dernek, içtima, meclis, yığıncak
toplaşmak toplanmak
toplu şişko, tıknaz, yığın
toplu iğne sancak
topluluk camia, cemaat, cemiyet, ehil, sosyete, toplum, zümre
toplum cemiyet, sosyete, topluluk
toplumsal içtimai, sosyal
toprak arazi, bölge, kara, tarla, ülke
toprak kayması heyelan
toprak sahası arsa
topu hepsi
topu topu hepsi
topuk ökçe
topuz amut
topyekûn hamı, umumi
tor acemi, ağ, çekingen, ham, toy, utangaç, yabani
torba poşet
torlak derviş, genç, toy
torpido torpil
torpil arka, havadar, kömek
tortu posa
torun neve
tosbağa kaplumbağa
tost sağlık
tosun buruk
toto kıç
toy acemi, çaylak, düğün, genç, naşı, tecrübesiz, tor, ziyafet
toz olmak kaçmak, uzaklaşmak
töhmet kabahat
tökezmek tökezlemek
töre âdet
tören merasim, resim, şadlık, tantana
töz asıl, cevher, kök
tradisyon gelenek
trafik katnav, seyrüsefer
trafik magandası otoş
trafik polisi yol sakçısı
trajedi facia
trajik feci
traksiyon çekim
transfer geçiş, geçit, geçme, taşıma
transparan saydam, şeffaf
transport nakil, nakliyat
trap hendek, tuzak
travma sarsıntı
tren katar, şimendifer
tren yolu demir yolu
trup takım
tuf yuf
tuf tuf etmek yuhalamak
tufan tayfun
tufeyli virane
tuğ sorguç
tuğla kerpiç
tuğra tura
tuğrakeş nişancı
tuğyan olmak coşmak, taşmak
tuhaf acayip, antika, cins, garip, gülünç
tuhaflık garabet
tul boylam
tul derecesi boylam
tullanmak atlamak
tuluk tulum
tulum şişman, tombul, tüp
tumağı nezle
tuman don, şalvar
tumturak gösteriş, şatafat
tumturaklı gösterişli
tunç bronz
tur devir
turfa eski, nadir
turfa olmak çürümek
turfanda faraş
turist gezgin, seyyah
turkuaz firuze
turlamak dolaşmak
turşu bitkin, yorgun
turşu olmak ekşimek
turşumak ekşimek
turuncu narenci
turunç narenç
turunçgiller narenciye
tuşe etmek değmek, dokunmak
tutacak kol
tutaç tutacak
tutak kabza, rehine, tutacak
tutalım ki faraza
tutam hisse
tutanak zabıt
tutarak sara
tutarga sara
tutarık sara
tutarlı orta, sabit
tutarlık rabıta, uygunluk
tutarsız olmak çelişmek
tutaşmak takışmak
tutkal yapışkan
tutku hevesli, ihtiras, ihtiraslı, şevkli
tutkulu ihtiraslı
tutkun bağlı, düşkün, hasta, mecbur, meftun, yangın
tutkun olmak sevdalanmak
tutma kesinti
tutmak ağrımak, alıkoymak, avlamak, bağlamak, başlamak, beğenmek, benimsemek, bürümek, girişmek, izlemek, kalmak, kaplamak, kapmak, kavramak, kullanmak, müdafaa etmek, saklamak, sarmak, saymak, sunmak, taraftar olmak, tutuklamak, uğramak, ulaşmak, varmak, yakala
tutsak esir
tutsaklık esaret
tutturmak bağlamak, raptetmek, takip etmek
tutu ipotek, rehin
tutucu muhafazakâr
tutuk çekingen, durgun, kapalı, kesik, sıkılgan, tutuklu
tutukevi dam, tomruk
tutuklama tevkif
tutuklamak hapsetmek, tutmak
tutuklu mevkuf
tutulma kesinti
tutulmak kazanmak, kesilmek, olmak, sevmek
tutulmuş müptela
tutum davranış, ekonomi, gidiş, hâl, hareket, hareket tarzı, hesap, idare, iktisat, seçenek, şekil, tavır
tutumlu hesaplı, kanaatçil
tutumsuz müsrif, savruk, savurgan
tutumsuzluk israf
tutunmak çıkışmak, dayanmak, direnmek, kullanmak, sataşmak, yerleşmek
tutuşmak girişmek, kızarmak, yanmak
tutuşturmak dökmek, yakmak
tutya çinko, sürme
tuvalet ayakyolu, hela, wc, yüznumara
tuzak ağ, al, komplo, tele
tüberküloz verem
tüccar tacir
tükenmek bitmek, erimek, geçmek, sönmek
tükenmeyen tükenmez
tükenmez sonsuz
tükenmez kalem tükenmez
tüketici istihlakçı
tüketilmek gitmek
tüketmek harcamak, kurtarmak, sarf etmek, süpürmek, temizlemek, yemek
tüm bütün, hamı, hepsi, kül, tam, tamam, tümsek
tümbek tümsek
tümce cümle
tümce bilgisi söz dizimi
tümen yığın
tümleç tamamlık
tümlemek tamamlamak
tümör ur
tümsek kabarcık, tepecik, tüm, yükselti
tümsekli kabarık
tümü hepsi
tümüyle sırf
tün gece
tüp tulum
tür cins, çeşit, kabil, kalem, nev, soy, tarz, türlü, zümre
türap toprak, toz
türe adalet
türedi zıpçıktı
türel hukuki
türemek çoğalmak, gelmek, hasıl olmak, üremek
türlü çeşit, çeşitli, kabil, muhtelif, tür
tütsü duman, içki
tütsülü bulanık, karışık
tütün duman
tüvana canlı, dinç, kuvvetli
tüydürmek aşırmak, çalmak
tüymek kaçmak, yayınmak
tüyo kopya
tüysüz kabak
tüze hukuk
tüzel hukuki
tüzük nizamname