BÎJEN

Şehnâme'de maceraları anlatılan büyük kahramanlardan Giv'in oğlu, Rüstem'in to­runudur. Bijen, bir kahramanlık sembolüdür ve daha ziyade Efrasiyab tarafından içine atıldığı kuyuyla birlikte anılır (Çâh-ı Bîjen). Bu durumda, sevgilinin çene çu­kuru (zenehdân) Çah-ı Bijen olarak anılır, zaman zaman bu kuyu ile Hârut - Marut'un hapsedildiği kuyu birbirine karıştırılır. Cem Sultan, aşağıdaki beyitte Bîjen'i kuyu motifiyle beraber kullanmakta ve sevgilinin çene çukuru için çâh-ı Bîjen ben­zetmesini yapmaktadır:

Mümkin olursa zenahdânı çehinden geç gönül

Niçe Rüstem'ler düşüpdür işbu çâh-ı Bîjen'e

                                                     (Cem Sultan)