HÜSREV

Hüsrev u Şirin mesnevisinin erkek kahramanı. Hüsrev, Şirin'e olan aşkı yüzünden dillere destan olmuş, tarihî kişiliği ortadan kalkarak tamamen efsânevî bir karakte­re bürünmüştür. Divan edebiyatında da bu kimliğiyle karşımıza çıkar. Hüsrev’le il­gili en önemli efsânelerden birisi onun yaptırmış olduğu sarayla ilgilidir. Yine Hüsrev'in sahip olduğu hazineler dillere destan olmuştur. Efsânevî kişiliği, tarihi kişiliği silen bu şahsın aynı zaman da çok da trajik bir hayatı vardır. Aşağıdaki beyitte şâir, "eğer Hüsrev senin tasvirini görseydi, Ferhad gibi canından geçer" demektedir.

Cân-ı şirinden geçe Hüsrev dahi Ferhâd-veş

Ger nihâl-i kaddün üzre göre tasvîrün senün

                                                                      (Mesîhî)