NEMRUD

İbrahim Peygamber döneminin, tanrılık iddia eden Bâbil kralı. İbrahim'i ateşe at­tırması, tanrıyı görmek amacıyla göklere çıkmak için bir kule yaptırması ve aciz, topal bir sivrisinek tarafından beyni kemirilerek öldürülmesi yönüyle meşhurdur.

Tanrılık iddia ederek insanları kendisine tapmaya zorlayan, İbrahim Peygambe­ri ateşe atarak yok etmek isteyen, tarihteki en meşhur zalim ve inatçı münkirlerden biri olan Nemrud, Divan şiirinde daha çok, zulm ve cevr u cefâ vermenin bir sem­bolü olarak kullanılmıştır.

Divan şiirinde sevgilinin âşıka yaptığı zulüm ve işkence, daha çok Nemrud zul­mü olarak tasvir olunmuştur. Hatta onun verdiği eziyetler Nemrud'unkini bile geç­miştir. Ayrılık ve ıstıraptan dolayı ateşler içinde yanan âşık sevgilisine Halil ola­rak seslenir ve ondan yardım diler:

Yandım belâ-yı hecr ile Nemrûd nârından beter

Gel ey Halîlim bir kadem tâze gülistân et beni

                                                      (Ahmed Paşa)