SİYAVUŞ

Siyavuş, tıpkı İsfendiyar gibi İran mitolojik tarihinin bahtsız kahramanlarından bi­ridir. Siyavuş'un hikayesi Şehnâme'nin en acıklı ve tesirli anlatılarının başında ge­liyor. Üvey annesi Siyavuş'a aşık olmuş, bunu öğrenen Siyavuş Afrasiyab'ın ülke­sine kaçmış ve orada feci şekilde öldürülmüştü. Firdevsî'nin, Sudabe-Siyavuş ara­sındaki karşılıksız aşk ilişkisini anlatırken başka kaynaklara müracaat ettiği anlaşı­lıyor. Şehnamedeki bu aşk hikayesi ile Yusuf ile Züleyha hikayesi arasında pek çok benzerlikler hemen göze çarpmaktadır. Siyavuş, Klâsik edebiyatımızda bir kı­yas malzemesi olarak kullanılırdı.

Nev'î, memdûhunu övdüğü bir beytinde Siyavuş'u da zikretmektedir:

Baglamışdur rişte-i re'yün nice Dârâları

Lâle gibi dagdârmdur Siyavuş-ı Keyân

                                                                  (Nev'î)