SONE'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
  1. Servet-i Fünun döneminde Fransız edebiyatından alınmıştır.
  2. Bütün Avrupa edebiyatlarında soneye rastlanır.
  3. Sone daha çok lirik konulara elverişli olduğundan sevilmiş ve tutulmuştur.
  4. On dört mısradan oluşan bir nazım biçimidir.
  5. Sonenin ilk iki bendi dörder, son iki bendi üçer dizelidir.
  6. Sonenin ilk iki bendi son iki üçlükte söylenecek duygu ve düşünce için bir hazırlık, bir giriş bölümüdür.
  7. Özellikle son dize duygu yönünden en güçlü dize olur ve şiirin bütün etkisini üzerinde toplar.
  8. Kafiye şeması, abba - abba – ccd - ede-abba-abba
ÖRNEK:
 
MAKDEM-İ YÂR
Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin
Titrerdi zümürrüd-geh-i lerzân-ı çemende
Çağlardı leb-i sîm-i hıyâbân-ı semende
Bir çeşme-i billûr ile bir cûy-i bilûrin
 
Düşmüştü siyeh berg-i şebe şebnem-i sîmîn
Şeb-nem gibi titrerdi kamer leyl üzerinde
Bir şeb-pere-i hutfe bir âhû-yı çerende
Vermişti bu nüzhet-gehe bir vahşet-i nermîn
 
Âhû ile şeb-perre vü evrâk ile azhâr
Nâ-gâh fısıldaştı leb-i âb-ı revânda
Zîrâ şu perî-h^neye karşı bu evânda
 
Ey dürr-i yetîm-i sadef-i şefkâtim, ey yâr
Sen bir meh-i zî-ruh gibi yükseliyordun
Muzlim korunun zıllı içinden geliyordun
                                        Cenap Şahabettin

ŞİİR BİLGİSİ