TRİYOLENİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
 
  1. On mısralı bir nazım biçimidir.
  2. İlk iki dizelik bir parçadan sonra dörder dizelik iki bent gelir.
  3. Başta yer alan iki dizenin ilki birinci dörtlüğün, ikincisi ikinci dörtlüğün son dizesinde tekrar edilir.
  4. Kafiye düzeni “ab - aaaa – bbbb” şeklindedir.
ÖRNEK:
 
HİLÂL-İ SEHER
Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var
Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?
 
Sabah-ı feyz-i bahârîde mübtesem ezhâr
Çemen çemen mütemevvic nesîm-i anber-bâr
Niçin? Ben anlamadım kimden etsem istifsâr?
Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var
 
Dem-i seherde yanında şu parlayan ahter
Hazân içinde solan bir çiçek gibi dil-ber
Sürûr-ı fecr ile şâdân iken bütün yerler
Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?
                                                Tahsin Nahit

ŞİİR BİLGİSİ