BATI EDEBİYATI EDEBÎ AKIMLAR - Test 1

1.      

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebi­yatı sanatçılarından biri değildir?

A)     Sappho

B)     Aiskylos  

C)    Homeros

D)    Aisophos 

E)     Vergilius 

2.      

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)     Realizm ve natüralizm akımlarında sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizlemez.

B)     Natüralizm dendiğinde akla ilk gelen isim Fransız yazar Emile Zola'dır.

C)    Klasisizm akımı eski Yunan ve Latin edebi­yatlarını örnek almıştır.

D)    Klasisizm akımının temsilcilerinden olan La Fontaine, "fabl"lartyla tanınır.

E)     Parnasizm akımı, adını eski Yunan'da il­ham perilerinin oturduğuna inanılan "Par­nas" adlı dağdan alır. 

3.      

Yapıtlarında sadece seçkin, üst tabakadan kahramanlara yer veren sanatçıları hep eleştir­dim. Bence sanatçı ideal insana değil, acayip, gülünç, kaba, çirkin, kötü yönleri de olabilen, güzellikleri yanında bu özellikleri de taşıyan in­sana yer vermelidir. Sanatçı, tabiatta ve hayat­ta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getir­meli, iyi, kötü, ak-kara çatışması doğrultusunda eserini yazmalıdır. "Üç Silahşörler", saydığım bu özelliklerin hepsini barındırdığından en be­ğendiğim romandır.

Böyle düşünen biri aşağıdaki edebi akımlar­dan hangisinden söz ediyor olabilir?

A)     Klasisizm                               

B)     Romantizm

C)    Realizm                               

D)    Parnasizm

E)     Futurizm 

4.      

Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için sölenemez?

A)   Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek al­mıştır.

B)   Sanatçı, eserlerinde kimliğini, kişiliğini giz­lemez.

C) 17. yüzyılda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'ya yayılmıştır.

D)   Düşüncelere akıl ve sağduyu egemendir.

E)   Sadece soylu ve seçkin insanları ele alır. 

5.      

"Balzac, Gustave Flaubert, Tolstoy"

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

B)   Hem roman hem tiyatro türünde eserler vermeleri

C)   Eserlerinde hayal gücünü ve duyguları ön planda tutmaları

D)   Aynı edebi akımdan etkilenmeleri

E) Romanı bir deney aracı, sanatçıyı da bilim adamı kabul etmeleri 

6.      

Sefiller'de insanın düşüşünü ve yükselişini, Ga­riot Baba'da fedakârlık ve nankörlüğü, Robin­son Crusau'da tek başına da olsa insanın ba­şarma çabasını görüp yaşam deneyimlerimiz çoğalır.

Bu parçada adı geçen üç eserin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

A)     Victor Hugo - Balzac - Daniel de Foe

B)     Lamartine - Gustave Flaubert – Stendhal

C)    Alphonse Daudet - Moliere – Cervantes

D)    Cengiz Aytmatov - Ernest Hemingway –Gogol

E)     Goncourt Kardeşler - La Bruyere – Turgenyev

7.      

Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)     Baudelaire - sembolizm

B)     Stendhal - realizm

C)    Schiller - romantizm

D)    Emile Zola - romantizm

E)     Racine - klasisizm 

8.      

Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenme­diği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygu­lara önem veren romantizm, (I)  akıl ve mantığı

ön plana çıkaran klasisizme (II)  tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi ola­rak gören natüralizm, (III)  açıklık ilkesine bağlı kalan sembolizm,  (IV) geleneği reddeden futurizm  (V) hep bir tepki kökenlidir.

Parçada altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) lV.       E) V.

 9.      

Romantizm akımı klasisizme tepki olarak doğ­muştur. Romantik sanatçılar, hayal ve duyguyu ön planda tutmuş, eserlerinde duygu ve düşün­celerini coşkuyla dile getirmişlerdir. "Cromwell, Monte Kristo Kontu, Graziella" bu akımın tem­silcileri kabul edilen sanatçılar tarafından yazıl­mış eserlerdir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Victor Hugo - A. Dumas - Lamartine

B)   A.de Musset - A. Dumas - Chateaubriand

C)   Victor Hugo - A.de Vigny - A. Dumas

D)   J.J Rousseau - Lamartine - Victor Hugo

E)   George Sand - Victor Hugo - Lamartine 

10.    

Realizm akımının şiire uyarlanmış şeklidir. Ro­mantizmin aşırı duygusallık Özelliğine karşı po­zitivizmin etkisiyle şiirde nesnellik görüşünü be­nimser. Eski Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş; Hint, Mısır gibi ülkelerin doğal görün­tüleri ve kültürlerini ele alarak şiire egzotik bir hava katmıştır. "Sanat sanat içindir." görüşünü benimsediği için şiirde dil ve biçim kusursuzlu­ğu önemlidir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Sürrealizm 

B)     Sembolizm

C)    Parnasizm  

D)    Naturalizm

E)     Klasisizm 

11.    

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, farklı bir akımın temsilcisidir?

A)     Tolstoy                                

B)     Victor Hugo

C)    E. Hemingvay                     

D)    C. Dickens

E)     Balzac 

12.    

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı sa­natçılarından biri değildir?

A)     Çiçero                                   

B)     Theokritos

C)    Terentius     

D)    Virgilius

E)    Horatius

13.

19. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü Fransız ro­mancıdır. Başlangıçta bir profesörün "Ne iş ya­parsan yap; ama edebiyat yapma." demesine rağmen o kendini yetiştirerek dünya edebiyatı­nın zirvesine çıkmıştır. Realist romanın kurucu­su sayılmasına rağmen eserlerinde romantik unsurlar da yer alır. Romanlarını 96 ciltlik "İn­sanlık Komedisi" adı altında toplamıştır. Bunlar arasında "Goriot Baba" birçok dile çevrilmiştir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler­den hangisidir?

A)     Balzac

B)     J.J Rousseau

C)    Alphonse Daudet

D)    Gustave Flaubert

E)     Victor Hugo 

14.   

Aşağıdaki Yazar Eser Türeşleştirmelerden hangisinde yan­lışlık yapılmıştır? 

A)     Shakespeare / Hernani / Oyun / dram

B)     Dostoyevski    Suç ve Ceza     Roman

C)    Edgar Allan Poe /   Annabel Lee /     Şiir

D)    Balzac / VadidekiZambak           /Roman

E)     Sophokles / Kral Oidipus / Oyun / trajedi

 

15.

Batı edebiyatında Verlaine Türk edebiyatın­da Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim'in temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Sembolizm                                 B) Parnasizm

C) Realizm                                      D) Natüralizm

E) Kübizm 

16.

17. yüzyılda yaşayan İngilizlerin ünlü oyun ya­zarıdır. Oyunlarında insan psikolojisini derinle­mesine yansıtmıştır. Dramda "Venedik Taciri", trajedide "Romeo ve Juliet", komedide "Yanlış­lıklar Komedyası" gibi tanınmış birçok eserin sahibidir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     C. Dickens                          

B)     Shakespeare

C)    Schiller    

D)    Byron

E)     J. Swift 

17.   

 I.     Emile Zola

II.    Stendhal

III.   Guy de Maupassant

IV.   Balzac

V.   Alphonse Daudet

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangi ikisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle di­ğerlerinden farklıdır? 

A)     I. ve II.            

B)     I. ve V.         

C)    II. ve IV.

D)    III. ve IV.       

E)     III. ve V.

 18.

1870'li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikayeci ve romancıların ortak çabala­rıyla oluşan bir akımdır. Realizmin devamı ve gelişmiş şekli kabul edilir. Gözlemle birlikte bi­limsel deney yöntemini uygular. Yazar, olayları bilim adamı gözüyle incelediği için hayatın her türlü çirkinliklerini anlatmaktan kaçınmaz. Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağı­dakilerden hangisidir?

A)     Sürrealizm                                

B)     Natüralizm

C)    Romantizm  

D)    Kübizm

E)     Klasisizm

19.    

I.    Tolstoy - Suç ve Ceza - Romantizm

II.    Baudelaire - Kötülük Çiçekleri - Sembolizm

III.   Goethe - Faust - Romantizm

IV.   Balzac - Goriot Baba - Realizm

V.   Moliere - Cimri - Klasisizm

Yukarıda sıralanan "sanatçı-eser-edebi akım" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV.       E)V. 

20.    

Dünya edebiyatında türünün babası olarak Fransız yazar Montaigne gösterilirken, Don Ki­şot adlı eseriyle İspanyol yazar modern ro­manın kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)     hikâye - Boccacio

B)     trajedi - Shakespeare

C)    macera romanı - Jules Verne

D)    deneme - Cervantes

E)     dram - Victor Hugo 

21.     Aşağıdakilerden hangi ikisi Yunan edebiya­tında trajedi türünün önde gelen sanatçıları­dır?

A)     Homeros - Sappho

B)     Sappho - Herodotos

C)    Sokrates - Aristophanes

D)    Sophokles - Aiskylos

E)     Eflatun - Euripides 

22.     

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A)     Madam Bovary

B)     Hamlet

C)    Ecinniler

D)    Savaş ve Barış

E)     David Copperfield 

23.    

1738-1832 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü şair, oyun, roman yazarı. O, adını "Faust" adlı eseriyle duyurdu. Schiller'le arka­daş olup saray tiyatrosunu birlikte yönetti. İnce, usta bir dile sahiptir. Dizelerinde hiciv, mizah, derinlik, akıcılık, coşkunluk vardır. Mevlâna'ya hayranlığı yüzünden Farsça öğrendiği ve Müslüman olduğu söylenir. Eserleri arasında Doğu-Batı Divanı, Roma Mersiyeleri bulunan yazar, akımı içinde yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uy­gundur?

A)     Rus - realizm

B)     Fransız - sembolizm

C)    İngiliz - natüralizm

D)    Alman - romantizm

E)     İtalyan - klasisizm 

24.    

Aşağıdaki terin hangisinde aynı yüzyılda ya­şamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı milletten olan sanatçılar birlikte ve­rilmiştir?

A)     Dante - Sappho - Montaigne

B)     Gustave Fiaubert - Balzac - Stendhal

C)    Byron - Daniel Defoe - Turgenyev

D)    Dostoyevski - Tolstoy - Stendhal

E)     J. Steinbeck - J. London - Edgar Allan Poe 

25.    

Aşağıdakilerden hangisi trajedi yazarı değil­dir?

A)     Moliere 

B)     Corneille     

C)    Sophokles

D)    Racine   

E)    Aiskylos