BATI EDEBİYATI VE EDEBÎ AKIMLAR - Test 2

1.        

Eski Yunan edebiyatının tanınmış "fabl" yazarı­dır. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır. Hayvanların başrolü oynadığı fablları onun adıyla anılır. Fran­sız fabl yazarı La Fontaine'i çok etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen fabl yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Beydaba   B) Pindaros  C) Aisopos (Ezop)   D) Euripides  E) Aiskylos 

2.       

Homeros ilk destan şairidir, en ünlü eseri "llya­da ve Odesa"'dır. En ünlü lirik şair ise Sap­ho'dur. Trajedi türünün önemli yazarı Raci­ne'dir. Aisopos, fabl şairi olarak tanınır. Aristop­hanes de dönemin ünlü komedya yazarıdır. Parçada adı geçen sanatçılardan hangisi Yunan edebiyatının temsilcisi değildir?

A) Racine      B) Homeros    C) Sappho   D) Aisopos       E) Aristophanes 

3.      

Aşağıdaki sanatçı ve ait olduğu millet eşleştir­melerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)     Montaigne - Fransız

B)     L. Byron - İngiliz

C)    Dante - İtalyan

D)    Goethe - Alman

E)     E. Hemingway - İspanya 

4.       

17. yüzyılda klasisizm akımı başlar. Fabl şairi , Le Cid, Cinna, Horace gibi eserlerin yazarı trajedi ustası - klasisizm akımına bağlı sanat­çılardandır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)     Aisopos - Racine

B)     Beydaba - Chateaubriand

C)    Moliere - La Bruyere

D)    Montaigne - Malherbe

E)     La Fontaine - Corneille 

5.

e tepki olarak 18. yüzyılda hazırlanan ve 19. yüzyılda bütün Avrupa'ya yayılan bu edebi akımda akıl ve sağduyu yerine duygusallık ön plandadır. Klasisizmdeki gibi sadece seçkinler değil, her türlü insan, eserlere konu olmuştur. Amaç tek tek bireyleri değil, toplumu düzeltmek­tir. Cromwell dramının önsözünde bu akımın il­kelerini koyan , akımın kurucusu sayılır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)     Realizm - Tolstoy

B)     Romantizm - Goethe

C)    Realizm - Balzac

D)    Natüralizm - Emile Zola

E)     Romantizm - Victor Hugo 

6.       

O, toplumu bir laboratuvar, insanı deney malzemesi, sanatçıyı da bir bilgin saydı hep. Eserlerinde toplumun yaralarını sarıp çirkinlik­lerini ortaya çıkarmaya çalıştı; hayatı bütün yönleriyle, iğrenç, çirkin ve bayağı sahneleriyle anlatmaktan çekinmedi. Kişiliğin oluşmasında doğal ve toplumsal çevrenin etkisi olduğuna inandı. Bu yüzden onun en çok beğendiği ro­manı "Germinal" di.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdaki ede­biyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A) Realizm   B) Romantizm   C) Natüralizm   

D) Sembolizm  E) Parnasizm 

7.        

I.    Yunan ve Latin edebiyatına bağlılık esastır.

II.    Sanatçının anlattığı konular, yaşanmış ve­ya yaşanabilir olmalıdır.

III.   Toplum büyük bir İaboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgindir.

IV.   Önemli olan akıl değil, hayal ve duygulardır.

V.    Konular, Hristiyanlık ve milli efsanelerden seçilmiştir.

Yukarıdaki sıralamalardan hangi ikisi roman­tizmin özelliğidir?

A) I. ve II.                B) II. ve III.          C) II. ve IV.

D) III. ve V.              E) IV. ve V.

8.     

 I.    Akıl ve mantık ön planda olmalıdır.

II.    Sanatçı, eserlerinde duygu ve düşünceleri­ni gizlememelidir.

III.   Sanat, toplumun yaralarını deşip tüm çir­kinlikleri ortaya çıkarmalıdır.

IV.   Eserlerdeki kahramanlar, seçkin ve aristokrat kesimden seçilmelidir.

V.   Sanatçı yabancı ülkelerin sanata elverişli güzellikleriyle ilgilenmelidir.

Yukarıda sıralananlardan hangi ikisi klasi­sizmin özelliğidir?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.            E) III. ve V. 

9.

Realist sanatçı, dış dünyayı olduğu gibi anlat­mayı amaçlar ve onun gerçeğe uygun olmasına büyük önem verir. Gözlem ve betimlemeler, realizmin önem verdiği diğer unsurlardır. "Ma­dam Bovary, Goriot Baba, Kızıl ve Kara" bu akı­mın temsilcileri sayılan sanatçılar tarafından yazılmış eserlerdir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)     Victor Hugo, Balzac, Tolstoy

B)     G. Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski

C)    Stendhal, Gogol, G. Flaubert

D)    A. Dumas, Stendhal, Dostoyevski

E)     G. Flaubert, Balzac, Stendhal 

10.   

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı türde yazılmıştır?

A)     Karamozov Kardeşler

B)     Kaybolan Cennet

C)    Oliver Twist

D)    Monte Kristo Kontu

E)     Savaş ve Barış 

11.   

 I.    Natüralizm

II.    Klasisizm

III.   Realizm

IV.   Romantizm

Yukarıda adları verilen sanat ve edebiyat akımlarının ortaya çıkış zamanlarına göre sı­ralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I - II - III - IV                         B) II - III - I - IV

C) II - IV - II I- I                         D) II - III - IV - I

E) III - IV - I - II 

12. 

  "Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Mau­passant"

Yukarıda ismi geçen sanatçıların temsil etti­ği akımın Türk edebiyatındaki temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)     Recaizade Mahmut Ekrem, Beşir Fuat

B)     Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi

C)    Halit Ziya, Samipaşazade Sezai

D)    Namık Kemal, Ahmet Mithat

E)     Hüseyin Rahmi, Şinasi 

13.  

Fransız edebiyatını (Iörnek alan Tanzimat sanatçılarından  (II) bir kısmı klasisizm akımının  (III) etkisin­de kaldı. Bu akımın hayal ve duygulara önem veren anlayışı  (IV) Tanzimat sanatçılarına cazip gel­di. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi  (V) Tanzimat sanatçıları içerisinde klasisizm akımından etkilendi.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.

14.     

I.    Freud'un etkisinde kalan bu akıma göre in-

sanın rüyada ortaya çıkan yönü onun ger­çek yönüdür.

II.    Sanatçı için önemli olan, dış dünyada gör­düğü eşyaların gerçek yönü değil, kendin­de uyandırdığı izlenimdir.

III.   Sanatçı, geçmişe ve durgun davranışa düşmandır, hayattaki her şey hareketlidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A)     Sürrealizm, empresyonizm, fütürizm

B)     Dadaizm, empresyonizm, fütürizm

C)    Sürrealizm, sembolizm, dadaizm

D)    Kübizm, sembolizm, fütürizm

E)     Sürrealizm, parnasizm, kübizm 

15.     

I.    Romana determinizm anlayışını getiren bu akımın sanatçıları toplumu bir laboratuvar insanı da deney malzemesi kabul eder.

II.    20. yüzyılın ilk çeyreğinde T. Tzara'nın ön­cülüğünü yaptığı akım, her şeye kuşkuyla bakmayı ilke edindi.

III.   Makineyi ve hızı sanata sokan, hayattaki her şeyi hızla açıklayan bu akım 20. yüzyıl­da ortaya çıktı.

IV.   Daha çok empresyonizme tepki olarak do­ğan ve kendini resim alanında gösteren bir akım olarak tanındı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­daki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmemiştir?

A) Sürrealizm       B) Fütürizm          C) Kübizm

D) Natüralizm           E) Dadaizm 

16.

Banville bir konuşmasında şöyle der: "Şair ya­bancı ülkelerin sanata uygun egzotik güzellikleri­ni mükemmel bir biçim ve üslupla sunan kişidir.". Aşağıdaki şairlerimizden hangisi "Banville" ile aynı anlayıştadır?

A) Namık Kemal                  B) Ziya Gökalp

C) Ahmet Muhip                   D) Orhan Veli

E) Yahya Kemal 

17.

Şiirlerinde biçim güzelliğine, mükemmelliğine önem verdi. Kelimelerin sıralanışı, bu sıralanış­tan doğan ahengi önemsedi. Ölçü ve kafiyeye özen gösterip ahenge yardımcı olduğu için ka­fiyeyi üstün gördü. Toplumun problemlerine yer vermeyip tasvir ve görünüşü eserlerinde ön pla­na çıkardı. Ayrıca yabancı ülkelerin sanata el­verişli egzotik güzelliklerine ilgi gösterdi. Bu parçada sözü edilen şairin eserleri aşğıdaki edebiyat akımlarından hangisine gi­rebilir?

A) Realizm                                    B) Romantizm

C) Parnasizm                                D) Dadaizm

E) Empresyonizm 

18.

I. Sanatçı, eserlerinde ideal insanın yanında onun acayip, gülünç, kaba, çirkin yönlerine de eserlerinde yer vermelidir.

II.    Kötü çevre, kötü kişiler yetiştirir; toplum bir laboratuvar, insan deney malzemesidir.

III.   Her şey insanın varlığıyla başlar, bu varlık sonsuz özgürlükler ortamında gelişmelidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A)     Realizm, natüralizm, egzistansiyalizm

B)     Romantizm, natüralizm, egzistansiyalizm

C)    Parnasizm, realizm, romantizm

D)    Klasisizm, realizm, romantizm

E)     Natüralizm, romantizm, egzistansiyalizm 

19.

- romantizm akımının en önemli temsilcisidir. "Genç Werther'in Acıları, Faust" önemli yapıtla­rıdır. Yine Alman edebiyatının ünlü bir ismi olan tiyatrolarıyla ün kazanmıştır. "Wilhem Tell" en ünlü yapıtıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)     Bertold Brecht, Schiller

B)     Schiller, Bertold Brecht

C)    Çehov, Schiller

D)    Goethe, Schiller

E)    Goethe, Steinbeck

20.    

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-ulus eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)     Rimbaud - İngiliz

B)     Antony Çehov - Rus

C)    Jean Paul Sartre - Fransa

D)    Goethe - Alman

E)     Dante - İtalya 

21.    

19. yüzyıl İngiliz edebiyatının ünlü romancısı­dır. Roman türündeki başarısını özellikle sosyal romanda ortaya koymuştur. Ayrıca yapıtlarında toplumsal rahatsızlıklara, sorunlara da yer ver­miştir. David Copperfield, İki Şehrin Hikâyesi, Oliver Twist romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare                        B) Lord Byron

C) Charles Dickens                   D) Victor Hugo

E) Daniel de Foe 

22.    

Stendhal, Tolstoy ve Çehov'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Realizm akımının temsilcisi olmaları

B)     Rus edebiyatının temsilcisi olmaları

C)    Kendi alanlarında ilk eserleri yazmış olma­ları

D)    Tanzimat edebiyatının örnek aldığı sanatçı­lar olmaları

E)     Sadece roman türünde eser vermiş olmaları 

23.    

Aşağıdaki Eserin adı/ Türü / Yazarı sınıflandırmalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)     Madame Bovary/ Roman / G. Flaubert

B)     Çanlar Kimin İçin Çalıyor/ Roman    / J. London

C)    Müfettiş / Oyun Komedi / Gogol

D)    Vanya Dayı / Oyun      /  A. Çehov

E)     Budala /  Roman / Dostoyevski 

24.    

Biz, Üç Silahşörler'deki "Birimiz hepimiz, hepi­miz birimiz için" mantığıyla Robinson Crouse'nun ıssız adadaki yalnızlığıyla ve Kırmızı ve Siyah'taki aşkla, David Copperfield'in hayat hi­kayesiyle yetiştik.

Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Dostoyevski

B)     Daniel de Foe

C)    Charles Dickens

D)    Alexandre Dumas Pere

E)     Stendhal 

25.    

Aşağıdakilerden hangisi 1902-1968 yılları arasında yaşayan Nobel Edebiyat Ödülü sa­hibi Amerikalı natüralist yazar John Stein­beck'in eserlerinden biridir?

A)     Doktor Jivago

B)     Gazap Üzümleri

C)    Silahlara Veda

D)    Ve Durgun Akardı Don

E)    Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok