BATI EDEBİYATI VE EDEBÎ AKIMLAR - Test 3

1.     

Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan edebi­yatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A) Corneille         B) Aiskhlos        C) Euripides

D) Aristophanes         E) Sophokles 

2.     

Goncourt Kardeşler  (I) diye anılan Edmond ve Jules  (IIGoncourt, klasisizm   III() akımı içinde yer alır. Bu iki kardeş Fransız olup, bilime ve gözleme dayalı eserlerini çok titiz biçimde yazarlar. Artistik üslubun  (IVkurucuları arasında yer alırlar. İlk olarak "Gün­lük (Journal)   (V) adlı eserlerini yazarlar.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.        B)ll.        C) III.        D) IV.        E) V. 

3.

Klasik romanlar, dünya edebiyatının ünlü ka­rakterlerinin buluştuğu bir arenadır. Kimi Sanço Panço gibi efendisinin emrinde ve kaderine ra­zıdır. Kimi Raskolnikov'un çektiği vicdan aza­bıyla baş başadır. Kimi Mephisto gibi insanı yanlışa, günaha sürükleyecek çeşitli entrikalar çevirme peşindedir.

Bu parçada adı geçen karakterlerin yer al­dığı eserler, aşağıdakilerin hangisinde doğ­ru sıralanmıştır?

A)   Donkişot, Suç ve Ceza, Faust

B)   Kamelyalı  Kadın,   Karamazov  Kardeşler, Wilhelm Tell

C)   Çingeneler, Savaş ve Barış, Vanya Dayı

D)   Goriot Baba, Babalar ve Oğullar, Faust

E)   Kamelyalı Kadın, Kırmızı ve Siyah, Hamlet 

4.    

Aşağıdakilerden hangisi, Amerikan edebiya­tı sanatçılarından biri değildir?

A)   John Steinbeck

B)   Ernest Hemingvvay

C)   Jack London

D)   Edgar Allan Poe

E)   Andre Gide 

5.

Rus ve dünya edebiyatının en ünlü romancıla­rındandır. 1821-1881 yılları arasında yaşamış, eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inerek insanın iç çatışmalarını ustalıkla yansıtmıştır. Romanlarından bazıları şunlardır: Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler Bu parçada sözü edilen Rus yazar, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Puşkin           

B) Gogol       

C) Dostoyevski

D) Turgenyev    

E) Tolstoy 

6.

Fransa'da 1857'de yayımlanan Madam Bovary romanı, realizmin romantizm üzerinde kesin za­fere ulaşmasını sağlar. Bizdeki Mai ve Siyah'ın kahramanı Ahmet Cemil, bu romandaki Emma Bovary'nin bir benzeri kabul edilir. Bu parçada sözü edilen romanın yazarları aşğıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A)   Dostoyevski - Ahmet Mithat Efendi

B)   Alphonse Daudet - Peyami Safa

C)   Goncourt Kardeşler - Recaizade Mahmut Ekrem

D)   G. Flaubert - Halit Ziya Uşaklıgil

E)   Honore de Balzac - Hüseyin Rahmi Gürpınar

7.

14. yüzyılda yaşayan İtalyan hümanist hikaye­ci. Hikâye türünün kurucusu sayılır. "Decame­ron" adlı ünlü hikâyeleri, bu türün ilk örnekleri kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen hikayeci aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Çehov     

B) Boccacio         

C) Maupassant

D) Dante             

E) Puşkin 

8.     

Fransız edebiyatında   (I) iki Alexandre Dumas vardır. Bunlar baba ve oğuldur. Baba, Alexandre Dumas Pere'dir  (II)  ve Üç Silahşörler, Kamelyalı  (III)  Kadın ünlü romanlarıdır. Oğul, Alexandre Dumas Fils'tir   (IV) ve Monte Cristo Kontu"   (V) romanı ile tanınır.                           

Bu parçada numaralanmış yerlerde yapılan bilgi ve sıralama yanlışlığı aşağıdaki değşikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A)   I. parçadan çıkartılmalı

B)   II. ile V. yer değiştirmeli

C)   III. parçadan çıkartılmalı       

D)   IV. parçadan çıkartılmalı

E)   III. ile V. yer değiştirmeli 

9.

Sembolizm, - e tepki olarak doğan bir şiir akı­mıdır. Anlam, kapalı ve yoruma açıktır. Sanatçı dış evreni olduğu gibi değil, duyduğu gibi anla­tır. Dış gerçeklik buzlu bir camın arkasından seyredilir gibidir. Bizdeki temsilcisi, Fecr-i Ati'nin de öncüsü olan , şiirin müziğe yakın­lığını şöyle anlatır: "Şiir söz ile müzik arasında, ancak sözden çok müziğe yakındır." Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Natüralizm, Ahmet Haşim

B)   Parnasizm, Ahmet Haşim

C)   Klasisizm, Cenap Şahabettin

D)   Romantizm, Namık Kemal

E)   Sürrealizm, Ahmet Hamdi Tanpınar 

10.

Her şeyden önce gözleme önem verir. Anlatı­lanlar yol boyunca gezdirilen bir aynadan yan­sırcasına nesneldir. Görüneni yazma yöntemi, bu akımdan sonra gelişen natüralizm için de geçerlidir. Sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizler. 

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki edebi akımların hangisiyle ilgilidir?

A) Romantizm     B) Klasisizm    C) Sembolizm 

D) Realizm           E) Sürrealizm

11.    Aşağıdakilerin hangisi, Shakespeare (Şeks­pir) in eseri değildir?

A) Hamlet                              

B) Romeo ve Juliet

C) Othello                             

D) Kral Lear

E) Don Juan 

12.

Sigmund Freud bilinçaltını açığa çıkarma yön­temini benimsediği için akla, bilince değil, bilin­çaltına önem verir. Şiire kaynak olarak rüyayı ve bunalımları gösterir. Şiir, akıl ve iradenin işi değil, içimizde gizlenmiş duyguların dışa yansı­masıdır. Bu akımın kurucusu Andre Breton olup Türk edebiyatında bu akımdan en çok II. Yeni­ciler etkilenmiştir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm                

B) Ekzistansiyalizm

C) Realizm                            

D) Romantizm

E) Sürrealizm 

13.    

Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan sa­natçıların tümü Fransız'dır?

A)   Dante - Petrarca - Boccacio

B)   Baudelaire - Paul Valery - Balzac

C)   Çehov - Daniel de Foe - Goethe

D)   Lamartine - C. Dickens - Schiller

E)   J. Steinbeck - E. Hemingvay - G. Flaubert 

14.    

Modern Rus edebiyatının kurucusu kabul edilir. Lirik ve dramatik eserleri, romanları ve hikâye­leri arasında Kafkas Esiri, Maça Kızı, Yüzbaşı­nın Kızı sayılabilir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gorki                

B) Çehov           

C) Tolstoy

D) Puşkin              

E) Turgenyev 

15.    

Aşağıda sıralanan eserlerin hangisinin türü yanlış verilmiştir?

A)   Romeo ve Juliet             Tiyatro

B)   Vadideki Zambak           Şiir

C)   Hastalık Hastası             Tiyatro/Komedi

D)   Kurtarılmış Kudüs         Şiir/Destan

E)   Anna Karanina               Roman 

16.    

Bana göre insan kapalı bir kutudur, isteklerini, gerçek kişiliğini, gelenek, örf, din gibi dış baskı­lar nedeniyle açığa çıkaramamaktadır. İnsanın, ne olduğunu göstermek için aklın, mantığın, ge­leneklerin baskısından sıyrılması gerekir. Bilin­çaltı rüyada ortaya çıkar bence. İnsanın rüyada ortaya çıkan yönünün yalancı olmayan, gerçek yönü olduğunu düşünüyorum.

Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebî akımlardan hangisine bağlı olabilir?

A) Empresyonizm                       

B) Sürrealizm

C) Natüralizm                             

D) Kübizm

E) Dadaizm 

17.    

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Hacı Murat - Tolstoy

B)   Goriot Baba - Gustave Flaubert

C)   Karamazov Kardeşler - F. M. Dostoyevski

D)   Gazap Üzümleri - John Steinbeck

E)   Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas Pere 

18.    

Rimbaud bir konuşmasında şöyle der: "Şiirde önemli olan müzikalitedir, müzik değeri olma­yan kaba ve kuru kelimelerin şairin gözünde hiçbir değeri olmamalıdır."

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi Rimbaud ile aynı anlayıştadır?

A) Tevfik Fikret               

B) Orhan Veli

C) Faruk Nafiz                

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Hamdi

19.    

Aşağıdakilerden hangisi, tür olarak diğerle­rinden farklı bir eserdir?

A)   Fareler ve İnsanlar

B)   Kibarlık Budalası

C)   Karamazov Kardeşler

D)   Goriot Baba

E)   Kırmızı ve Siyah 

20.    

I.    Jean Paul Sartre

II.    Andre Gide

III.   Baudelaire

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Sadece şiir türünde eserler yazmaları

B)   Aynı akımdan etkilenmeleri

C)   Eserlerinde milli konulara ağırlık vermeleri

D)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

E)   Yalnız düzyazı türünde eserler kaleme al­maları 

21.    

I.    Gautier

II.    Lisle

III.   Banville

IV.   Heredia

V.   T. Tzara

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle di­ğerlerinden farklıdır?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E)V. 

22.    

Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Klasisizm - Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)   Sembolizm - Ahmet Haşim

C)   Realizm - Halit Ziya Uşaklıgil

D)   Parnasizm - Yahya Kemal

E)   Romantizm - Namık Kemal 

23.    

Aşağıdakilerin  hangisi  sembolist bir şair değildir?

A)   Baudelaire

B)   Paul Verlaine

C)   Arthur Rimbaud

D)   Paul Valery

E)   T. S. Eliot 

24.    

Aşağıdakilerden hangisi realist bir romancı değildir?

A)   Balzac

B)   Stendhal

C)   Gustave Flaubert

D)   Tolstoy

E)   Victor Hugo 

25.    

I.    Şair Evlenmesi

II.    Eşber

III.   Şiir ve İnşa

IV.  Cezmi

Yukarıda eserleri verilmeyen sanatçı aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Şinasi

B)   Namık Kemal

C)   Ziya Paşa

D)   Abdülhak Hamit Tarhan

E)   Tevfik Fikret