BATI EDEBİYATI VE EDEBÎ AKIMLAR - Test 4

1.

Cromwell adlı eseri ile romantizmin ilkeleri­ni açıklayıp bu akımın önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarı kazanmıştır. Şiir ve ro­manlarda toplumsal konularla ilgili düşünceleri­ni kişisel duygu ve coşkularını birleştirmeyi bil­miştir.

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Victor Hugo      

B) Voltaire        

C) Goethe

D) J. Rousseau    

E) Corneille 

2.    

 I.    19. yy.'ın ikinci yarısında Fransa'da klasisiz­me tepki olarak çıkan bir edebiyat akımıdır.

II.    Konu gerçeklerden alınır, olay ve kişiler ya­şayan kişilerin benzeridir.

III.   Betimlemeler, yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır.

IV.   His ve hayale kapılmadan toplum gerçekle­rini olduğu gibi yansıtır.

V. Sanat için sanat görüşünü savunur. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, realizm hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.       E) V. 

3.     

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı-yapıt eş­leştirmesi yanlıştır?

A)   Victor Hugo - Sefiller

B)   Goethe - Faust

C)   Stendhal - Kırmızı ve Siyah

D)   Balzac - Vadideki Zambak

E)   Dostoyevski - Anna Karanina 

4.    

 Naturalizm   için   aşağıdakilerden   hangisi söylenemez?

A) İnsan kişiliğini anlatmak için soya çekim ya­salarından yararlanılır.

B)   Yazar eserde kişiliğini gizler.

C)   Gözlem ve tasvir önemlidir.

D)   Eserlerde hayat bütün yönleriyle anlatılır.

E)   Yapıtlar son derece ağır bir dille kaleme alınır. 

5.     

Flaubert, Tolstoy, Balzac'ın ortak yönü aşğıdakilerden hangisidir?

A)   Şiir türünde başarılı olmaları

B)   Biçimden çok içeriğe önem vermeleri

C)   Toplumun sorunlarına çözüm bulmaları

D)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

E)   Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemeleri 

6.

18. yüzyılın sonunda başlar, 19. yüzyılın ortala­rına kadar sürer. Kendisinden önceki klasisiz­me bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Roman­tizm; klasisizmin düzenlilik, uyumluluk, dengeli­tik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bi­reye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişi­selliğe önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın, yani burjuvazinin duygu, düşünce ve yaşam tarzını ön plana çı­karır.

Aşağıdaki sanatçılardan  hangisi yukarıda söz edilen akımın temsilcisidir?

A) Schiller           

B) Balzac          

C) Stendhal

D) Tolstoy     

E) Dostoyevski

7.

"Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir." diyen biri aşağıdaki edebî akımlardan hangi­sine bağlıdır?

A) Sembolizm                             

B) Natüralizm

C) Romantizm                            

D) Klasisizm

E) Parnasizm 

8.     

Fabl, hayvanları konuşturarak hayvanlar arasın­da geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan manzum öykücükleridir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türün­de eserler vermiştir?

A) Moliere                             

B) Daniel de Foe

C) La Fontaine                      

D) Corneille

E) Victor Hugo 

9.     

Aşağıdakilerden  hangisi farklı  bir akımın temsilcisidir?

A) Victor Hugo        B) Goethe       C) Schiller   

D) Rousseau    E) Corneille 

10.

Romantik şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya çık­mıştır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. "Sanat sanat içindir." ilkesini savun­muştur. Nesnelerin dış görünüşünü aktarır. Ke­limeler, seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralanı­şı ve ahenkleri önemlidir. Kafiye ve redife önem verilir.

Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm                             

B) Sembolizm

C) Natüralizm                             

D) Realizm

E) Klasisizm 

11.   

Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir?

A) Nabizade Nazım                 

B) Yahya Kemal

C) Ömer Seyfettin                  

D) Şinasi

E) Şemsettin Sami 

12.   

Sürrealizmin etkili olduğu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünun                         B) II. Yeniler

C) Tanzimatçı                               D) Fecr-i Âti

E) Milli Edebiyat 

13.

Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizle­mezler. "Sanat, toplum içindir." görüşü benim­senir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.

Yukarıdaki parçada hangi edebî akımdan söz edilmiştir?

A) Romantizm      B) Realizm      C) Sürrealizm 

D) Sembolizm    E) Parnasizm 

14.   

I.    Çağının sosyal bir tenkitçisidir.

II.    Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.

III. Yapmacıklıktan, aşırılıktan sıyrılarak çağı­nın insanını yakalamıştır.

IV.  Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.

V. Romantizmin önemli temsilcilerindendir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "Moliere" hakkında yanlış bilgi veril­miştir?


A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV.       E) V.

15.   

Aşağıdakilerden hangisi, klasisizmin özel­liklerinden biri değildir?

A) 17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çı­kan edebiyat akımıdır.

B)   Akla ve sağduyuya değer verir.

C)   Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatın­dan alır.

D)   Önemli olan konudur, konunun işleniş biçi­mi ikinci plandadır.

E)   Sanat için sanat görüşünü savunur. 

16.   

I.    Akla ve bilince değil, bilinçaltına önem vermişlerdir.

II.    İlginç imajlarla, sözcükler ve hayaller arasın­da alışılmışın dışında bağlar kurulmuştur.

III.   Anlaşılma kaygısı güdülmemiştir.

IV.  Şiire kaynak olarak rüya, bunalımlar ve sa­yıklamalar gösterilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşğıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm                             

B) Sürrealizm

C) Natüralizm                             

D) Parnasizm

E) Romantizm 

17.     Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı - edebî akım ilişkisi yanlış verilmiştir?

A)   Baudelaire - Sembolizm

B)   Emile Zola - Natüralizm

C)   Gustave Flaubert - Realizm

D)   Victor Hugo - Romantizm

E)   Moliere - Realizm 

18.    

Dünyanın en büyük romancılarından biridir. Fransa'da natüralist yazarların öncüsü olmuştur. Eserlerinde güzel, çirkin ayırmaksızın toplumun her türlü görüşünü tam bir gerçeklikle yansıtır. Seçtiği konuları bir bilgin titizliği ile işler. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emile Zola         

B) Balzac            

C) Gogol

D) Goethe         

E) Victor Hugo 

19.    

"Kuralsızlık bizim kuralımızdır." anlayışına sa­hip olan edebî akım aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Dadaizm    

B) Parnasizm     

C) Natüralizm

D) Realizm        

E) Sembolizm 

20.    

Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özel­liklerinden biri değildir?

A)   Romantik şiire tepki olarak doğmuştur.

B)   Şairler, şiirde kişiliklerini gizlemiştir.

C)   Şiirde nesnellik görüşü benimsenir.

D)   İnsanın rüyada ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür görüşünü savunur.

E)   "Sanat, sanat içindir." anlayışı hâkimdir.

21.    

I.    19. yüzyılın ikinci yansında Fransa'da baş-

lamış, bütün Avrupa'ya yayılmıştır.

II.    Şiir, herkes tarafından farklı yorumlanabil­melidir, görüşünü savunur.

III.   Gerçeği olduğu gibi anlatmanın  imkânı yoktur sembolistlere göre.

IV.  "Sanat, sanat içindir." görüşü benimsen­miştir.

V.   Geçmişin bütün biçimlerine bağlı kalınmıştır. 

Sembolizm için yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E) V. 

22.    

Jean Paul Sartre'nin kurucusu olduğu edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm                    

B) Sürrealizm

C) Parnasizm                             

D) Natüralizm

E) Sembolizm 

23.    

Realizmin devamı ve gelişmiş şeklidir. Gözlem­le birlikte bilimsel deney yöntemi uygulanır. 1870'li yıllarda Emile Zola önderliğinde oluşan bir edebî akımdır.

Yukarıda sözü edilen edebî akım aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Klasisizm        

B) Romantizm   

C) Realizm

D) Sembolizm       

E) Natüralizm 

24.    

Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebî akıma bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)   Rimbaud - Verlaine - Mallarme

B)   Paul Valery - Balzac - Gogol

C)   Shakespeare - Byron - Moliere

D)   Moliere - Andre Gide - Gogol

E)   La Fontaine - Shakespeare - Balzac 

25.    

Genç Werther'in İtirafları, Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları, VVilhelm Meister'in Gezi Not­ları gibi eserler hangi sanatçıya aittir?

A)VictorHugo       

B) Goethe        

C) Schiller

D) Balzac           

E) Corneille

 26.    

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, parnasizm edebi akımından etkilenmiştir?

A) R. Mahmut Ekrem         

B) Nabizade Nazım

C) Ahmet Haşim                

D) Muallim Naci

E) Yahya Kemal