ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI - Test 2

1.

Eserlerinde II. Dünya Savaşı Almanya'sını anlatan "Palyaço" adlı eserin yazarı Nobel ödüllü Alman sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Thomas Mann              

B) Knut Hamsun

C) Heinrich Böll                 

D) Bernard Shaw

E) Heinrich Heine 

2.

İlk şiir kitabı "Ömrümde Sükût" 1933'te yayım­landı. Dönemin en çok okunan şairlerindendir. Bir yandan Garip akımından etkilenerek ser­best şiiri denedi, diğer yandan Baudelaire, Ver­laine gibi Fransız şairlerinin etkisinde kaldı. Ama hiçbir akıma bağlanamayan, uyum ve biçi­mi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şi­ir geliştirdi. Hem yaşam sevincini, hem karam­sarlığı yansıttığı şiirlerinde "yalnızlık" ve "ölüm" temaları ağır basar.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   Cahit Sıtkı Tarancı

B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Arif Nihat Asya

D)   Faruk Nafiz Çamlıbel

E)   Yusuf Ziya Ortaç 

3.     

Aşağıdaki eserlerin hangisinin türü diğerle­rinden farklıdır?

A)   İnce Memed

B)   Esir Şehrin İnsanları

C)   Kendi Gökkubbemiz

D)   Acımak

E)   Matmazel Noralya'nın Koltuğu 

4.

İlk şiir kitapları "Kapalıçarşı" ve "Çevre"nin ar­dından yayımlanan "Evler"de divan ve halk şiir­lerini sıcak bir lirizmle bir araya getirdiği şiirleri yer alır. Bundan sonraki kitaplarında uzun dize­lerle yeni bir biçem arayışına yönelir. "Yaz Dö­nemeci" kitabında günlük dilden ustaca yarar­landığı görülür. Sonraki şiirlerinde iç dünyasın­dan yansımalar, anımsamalar ve tedirginliklerle lirizmin özgün örnekleri vardır. Son şiirlerinde geleneksel Türk şiirlerinin söyleyiş uygulamala­rını dener.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil                B) Tarık Buğra

C) Kemalettin Kamu               D) Necati Cumalı

E) Sait Faik Abasıyanık 

5.

Kırım doğumlu yazarın çocukluğu kıtlık, yoksul­luk, Rus emperyalizminin zulmü ve baskısı al­tında geçti. Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusla­rın zulmü altındaki hayatını anlatır. Türk edebi­yatının en güçlü yazarlarındandır. Hüzünlü bir üslubu vardır. "Yansımalar" adlı eseri yazarın hayatından, günlük notlarından, Kırım'a, geçmi­şe olan hasretlerinden meydana gelmiş orijinal bir eserdir. Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı diğer eserleridir. Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Küpçü                     

B) Cengiz Dağcı

C) Bahtiyar Vahapzade          

D) Aybek

E) Mağcan Cumabayulı 

6.     

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Kırım Türk­lerindendir?

A) Cengiz Aytmatov          

B) İsmail Gaspıralı

C) Bahtiyar Vahapzede    

D) Edip Cansever

E) Osman Türkay

7.

Eserlerinin hepsinde toplumsal yapıdaki çelişki­leri ustaca vurguladı. Güçlü gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla hâlâ çok okunan ve sevilen eserler yarattı. Eserlerinde hızlı bir olay akışı ve devingenliğin yanı sıra "diyaloglara" ağırlık verdiği dikkat çeker. Sanatının olgun dö­neminde daha çok Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu aldı. Çukurova'nın top­lumsal ekonomik yapısındaki değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini inceledi. Baba Evi, Avare, Bereketli Topraklar Üzerinde başlıca ro­manlarıdır.

Yukarıdaki  parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal                       B) Cahit Külebi

C) Haldun Taner                      D) Peyami Safa

E) Yaşar Kemal 

8.

Garip akımının temsilcilerindendir. Şiirlerinde toplumsal gerçekliği inceler. Daha sonra ilk şiir­lerindeki romantizmden sıyrılarak duygulardan çok, aklın egemenliğine, güzel günlerin özlemi­ne bırakır kendini. Söz oyunlarından arınmış yalın bir dili vardır. Düz yazılarında ise yoğun bir düşünce, şiirsel, esprili, özlü bir dil vardır. Garip, Rahatı Kaçan Ağaç belli başlı şiir kitap­larıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Orhan Veli

B)   Melih Cevdet Anday

C)   Oktay Rıfat Horozcu

D)   Ziya Osman Saba

E)   Orhan Seyfi Orhon 

9.

Aşağıdaki sanatçılar bağlı oldukları uluslara göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta ka­lır?

A) Cengiz Aytmatov           B) Cengiz Dağcı          C) İsmail Gaspıralı       

D) Bahtiyar Vahapzade        E) Şehriyar 

10.

Edebiyatımızda deneme ve eleştiriyle tanınmış­tır. Sanat, estetik, resim, felsefe konularında eserler verdi ve birçok dergide bu konularda ya­zılar yazdı. Sanat ve edebiyat konuları üzerinde özel görüşleriyle, düşüncelerini, kesin yargılara, kurallara bağlanmaksızın duygulu bir biçimde belirtir. Açık ve özlü bir anlatımı vardır. Düş'ün Payı, Yokuşa Doğru, Denemeler, Edebiyat Ko­nuşmaları gibi deneme türü eserleri vardır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç              B) Suut Kemal Yetkin

C) Kemalettin Kamu        D) Peyami Safa      E) Necip Fazıl 

11.

Yazmaya şiirle başladı. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazdı. 1950'den sonra öykü ve romana yöneldi. Ona göre öykü: "Yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renkleri­ni, özelliklerini içermeli, az da olsa belge işlevi yüklenmelidir." İlk öykü kitabı "Çilli"den başla­yarak öykülerinde kesitleri değil geniş açılımla­rı, bir anın olayını değil geniş dönemlerin olay­larını işledi. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele aldı. Köylünün bilinci ve bilinç altındaki istek­leri, tepkileri, çelişkileri yansıttı. 1950-1970 dö­neminde etkili olan "köy edebiyatı hareketinin önde gelen temsilcisi oldu. 

Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşğıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç     

B) Cevat Şakir Kabaağaçlı

C) Fakir Baykurt     

D) Kemal Tahir

E) Ahmet Kutsi Tecer 

12.

1941'de kurulan Şairler Derneğinin kurucuların­dan olan sanatçı, Türk dünyasının önde gelen şairi olarak ün kazanmıştır. Farsça ve Türkçe şiirler yazarak toplum sorunlarına değinmiş bu konudaki düşüncelerini coşkulu bir söyleyişle dile getirmiştir. Haydar Bebe'ye Selâm, en ünlü eseridir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özker Yaşın                      B) Şehriyar

C) Bahtiyar Vahapzade          D) Recep Küpçü

E) Osman Türkay

13.

Yedi Meşale Topluluğu üyeleri arasına girdi. Önce epik şiirler yazdı. Daha sonra hece ölçü­süyle, âşık tarzı şiire yöneldi. Kahramanlık, fe­dakarlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temaları işledi. Manzum oyunlar, çocuk hi­kâyeleri, antolojiler ve edebiyat araştırmaları da yayımladı. Dağların Derdi, On İnkılap, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Erge­nekon gibi şiir kitapları vardır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk       B) Ziya Osman Saba         C) Cahit Sıtkı

                   D) Behçet Necatigil              E) Nurullah Ataç 

14.     

Kendine has bir şiir dili ve biçemi yaratmaya ça­lıştı. "Us" dönemi ise güçlü bir Türkçe tutkusuy­la dikkat çeker. Bu dönemde dilin araştırılması çabalarına katıldı, evrensel temalara ağırlık vermeye başladı. 1970 sonrasında yoğun bir şekilde çocuk şiirleri yazdı. Hem Türkiye'de hem uluslararası düzeyde birçok ödül kazandı, bir çok ülkede şiirleri okundu. Kitapları birçok dile çevrildi. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah gibi şiir kitapları vardır.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yusuf Ziya Ortaç         B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Orhan Seyfi Orhun      D)   Faruk Nafiz Çamlıbel

E)   Fazıl Hüsnü Dağlarca 

15.     

1856-1950 yılları arasında yaşayan yazar, İr­landalıdır. Müzik, sanat, tiyatro eleştirmenliği yapmıştır. Asıl ününü tiyatro eserlerine ve yazı­larına borçludur. İngiliz tiyatrosunun önemli bir ismidir. Komedi türündeki eserlerinde töre de­ğerlerine de değinmiştir. Oyunlarında eleştirile­rini ince bir alayla verir. Eserleri arasında Jean Dark, Andromak ve Aslan, Beklenmedik Adala­rın Aptalı, Pgmalion vb. vardır.

Bu parçada tanıtılan dünyaca ünlü yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. Bernard Shaw             B) Rudyard Kipling

C) Jonathan Swift                 D) Lord Byron

E) Charles Dickens 

16.   

Aşağıdaki   yazar-ulus  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Özker Yaşın - Kıbrıs

B)   Celil Mehmet Külizade - Azerbaycan

C)   Bahtiyar Vahapzade - Kırgızistan

D)   Ayaz İshaki - Kazan Türkleri

E)   Recep Küpçü - Bulgaristan Türkleri 

17.

Şiirlerinde düşünce öğesi ağır basan şair, top­lumsal ve ulusal konulan dile getirmiştir. Şiirleri yanında manzum hikâyeleri ve tiyatro eserleri de vardır. Başlıca eserleri arasında, Benim Dostlarım, Şehitler, Dostluk Nağmesi, Tavşana Kaç Tazıya Tut yer alır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şehriyar                    B)   Celil Mehmet Külizade

C)   Özker Yaşın               D)   Bahtiyar Vahapzade

E)   Recep Küpçü 

18.    

Aşağıdaki yazar-ulus eşleştirmelerinden han­gisi yanlıştır?

A)   Alain - Fransız

B)   Mağcan Cumabayulı - Kazak Türkleri

C)   Ata Terzibaşı - Kıbrıs

D)   Cengiz Dağcı - Kırım

E)   Cengiz Aytmatov - Kırgız 

19.     

1888-1965 yılları arasında yaşayan Amerikan asıllı yazar, Missouri'de doğmuştur. 1927'de İn­giliz vatandaşlığına geçmiş ve İngiliz edebiyatı­nın önemli şairleri arasına girmiştir. "Çorak Ül­ke", "Boş Adamlar" onun şiir kitaplarının ismidir. Oyun, deneme ve eleştiri türünde çok sayıda eseri (Katedralde Cinayet, Edebiyat Üzerine Dü­şünceler...) vardır. 1949 Nobel Ödülü sahibidir. Yukarıda tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Jefferson                   B) Mark Twain

C) Ernest Hemingway                 D) T.S Eliot

E) John Steinbeck

20.

1917 Köln doğumlu olan Alman romancı, bir heykeltıraşın oğludur. II. Dünya Savaşında Al­man ordusunda dört yıl savaştı. Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Önce küçük hikâ­yeler yazdı, sonra romana geçti. Radyo oyunu, deneme ve senaryolar yayımladı. Hikâye ve ro­manlarında savaş sonrasındaki Almanya'yı an­lattı. 1972 Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Tren Zamanında Geldi, Adam Neredesin, Sahipsiz Ev, Saat Dokuz Buçuk Bilardosu eserlerinden bazılarıdır.

Bu yazıda sözü edilen yazar aşağıdakıler­den hangisidir?

A) Heinrich Böll   B) Goethe            C) Schiller   

D) L. Byron    E) J. Steinbeck 

21.

Kıbrıslı şairin, şiirlerinin yanı sıra deneme ve in­celeme türünde de eserleri vardır. Eserleri çşitli dillere çevrilen yazar dünyanın değişik ülke­lerinden elliye yakın ödül aldı. 1988 ve 1990 yı­lında Nobel Ödülüne ilk kez aday gösterildi. Son dönemlerde aktif olarak Türk dünyasını il­gilendiren organizasyonlara katıldı. Uzay şairi olarak bilinen sanatçı değer yargılarımızın süz­geciyle metafizik alanının kaygı ve heyecanları­nı bütün insanlığa iletme sevdasında olan şair­dir. Kıyamet Günü Gözlemcileri, Uyurgezer, Telli, Evrenin Düşünde, Gezgin şiir kitaplarıdır. Yukarıda kendisinden bahsedilen şair aşğıdakilerden hangisidir?

A) Bahtiyar Vahapzade        B) Osman Türkay      C) Recep Küpçü                

D) Cengiz Aytmatov      E) Cengiz Dağcı 

22.   

Aşağıdakilerden hangisinde, sanatçı ulus eşlemelerinde yanlışlık söz konusudur?

A)   Abdülmecit Süleyman Çolpan - Özbekistan

B)   Bernard Shaw - İrlanda

C)   Rudyard Kipling - İngiliz

D)  Alain - Fransa

E)   Knut Hamsun - Alman 

23.

Ünü ülkesinin sınırlarını aşan, kitapları büyük bir beğeni ile okunan yazar, doğup büyüdüğü Kırgızistan coğrafyasının kültür damarından ve binlerce yıllık geçmişi olan gelenek ırmağından beslenen özgünlüğü, insanı yüreğinden yakala­yan olağanüstü üslup güzelliği ve entellektüel birikimi ile yaşadığımız yüzyılın müstesna ya­zarı sayılmayı fazlasıyla hak etmiş bir isimdir. O, sadece edebiyatçı, romancı değil; aynı za­manda ve özellikle de insanın, dünyanın gidişa­tı üzerine kafa yoran, bunun için kaygılanan, eserler üreten bir aydındır. Selvi Boylum Al Yazmalım, Cemile, Yüz Yüze önemli eserleri arasındadır.

Yukarıda tanıtılan  yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ata Atacanoğlu        B) Bahtiyar Vahapzade 

C) Ziya Samed             D) Cengiz Aytmatov

E) Aybek 

24.   

Aşağıdaki   yazar-ulus   eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Şehriyar - Azerbaycan

B)   Osman Türkay - Kıbrıs

C)   Cengiz Aytmatov - Kırgız

D)   İsmail Gaspıralı - Özbekistan

E)   Mağcan Cumabayulı - Kazak Türkleri 

25.

İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda İstanbul Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Hemen her yıl yeni oyunlar yaz­dı. Türkiye'de Cumhuriyetten sonra ortaya çı­kan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Bi­çim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiple­meye çalıştı. Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Fehmi Başkut     B) Orhan Kemal 

C) Nurullah Ataç                D) Tarık Buğra

E) Kemalettin Kamu