CUMHURİYET EDEBİYATI - Test 1

1.    

 I.    Altı şair, bir yazar tarafından çıkarılan bir dergiyle kuruldu.

II. Temsilcilerin amacı, taklitten kaçınmak, iç­tenliği savunmaktı.

III.   Ancak çıkardıkları dergi dışında bir etkinlik gösteremediler.

IV.  Türk şiirine herhangi bir yenilik getiremediler. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerde sözü edilen ebedi topluluk aşağıdakilerden han­gisidir?

A) II. Yeni                         

B) I. Yeni

C) Beş Hececiler              

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr-i Âti 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı ya­pılmıştır?

A)   Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin bir kısmını aruzla bir kısmını da serbest ölçüyle kale­me almıştır.

B) "Yedi Meşaleciler", 1928 yılında yayımladık­ları "Yedi Meşale"den adlarını almışlardır.

C)   Ahmet Hamdi Tanpınar, üniversitedeki ho­calığının yanı sıra şiir, deneme, roman gibi birçok türde eser vermiştir.

D)   Orhan Veli ve arkadaşlarına tepki olarak doğan II. Yeni akımı soyut, sürrealist, imge­ci şiir anlayışına sahiptir.

E)   Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat, 1941 yılında ortak çıkardıkları "Garip" şiir kitabından dolayı "Garipçiler" diye anılır. 

3.      

Halide Edip Adıvar'ın 1936 yılında yazdığı bu romanda olaylar, II. Abdülhamit devrinde İstan­bul'un Aksaray semtinde geçmektedir. Konu şöyledir: Mahalle imamının kızı Emine, aynı mahallenin bakkalı Tevfik'le evlenir. Tevfik ka­ragözcülük ve ortaoyunculuk da yapmaktadır. Ortaoyununda "Zenne" (kadın) rolüne çıktığı için "Kız Tevfik" diye anılır. Emine'yle Tevfik'in Rabia adlı güzel sesli bir kızı olur. Rabia güzel sesiyle dinleyenleri kendine hayran eder.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Raik'in Annesi               

B) Handan

C) Sinekli Bakkal               

D) Mor Salkımlı Ev

E) Vurun Kahpeye 

4.      

Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir oluşturmak gaye­siyle bir araya geldiler. Beş hececileri eleştirip onlara karşı çıktılar. Bu topluluk ilkelerini "sami­milik, içtenlik ve devamlılık, yenilik" şeklinde açıkladı. Ayrıca topluluk Batı edebiyatını özel­likle de Fransız edebiyatını örnek kabul edip iz­leyeceklerini açıkladı.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edi­len edebi topluluğa bağlı sanatçılarımızdan biri olabilir?

A) Yahya Kemal           

B) Muammer Lütfi

C) Oktay Rıfat              

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Turgut Uyar 

5.      

-    Şiirde her türlü kural ve kalıp kaldırılmalıdır.

-    Ölçü, kafiye ve dörtlük şairce kullanılma­malıdır.

-    Şairin tek kuralı vardır o da kuralsızlıktır.

-    Şairaneliğe, mecazlı söyleyişe şiirde yer verilmemelidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki düşün­celeri savunan şairlerimizden biridir?

A)   Melih Cevdet Anday

B)   Mehmet Emin Yurdakul

C)   Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Ahmet Hamdi Tanpınar

E)   Yahya Kemal Beyatlı

6.      

Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmış bir eser değildir?

A) Saray ve Ötesi                 

B) Defter-i Amal

C) Ateşten Gömlek               

D) Çankaya

E) Kırk Yıl 

7.      

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif'le Yahya Kemal'de ortak bir özellik değildir?

A)   Hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamaları

B)   Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmaları

C) Epik (destansı) şiir türünde de (Çanakkale Şehitlerine, Akıncılar vb.) şiir yazmaları

D)   Cumhuriyet döneminin önde gelen şairle­rinden olmaları

E)   Şiirlerinin bir kısmını Divan şiiri tarzında (gazel, rubai vb.) yazmaları 

8.      

Modern Hikâyeciliğimizin öncülerinden olan ya­zar, 1883-1952 yılları arasında yaşamıştır. Ha­yatı olduğu gibi yansıtan, olayları nesnel bir dil­le aktaran, edebiyatsız edebiyat yapan yazar, konuşur gibi rahat, içten bir anlatıma sahiptir. Konuları genelde İstanbul'un Aksaray semtin­deki orta halli insanlar arasında geçer ve bizim olan her şeyi sever. "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanı yanında "Miras, Otlakçı" gibi hikâyeleri de vardır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar

B)   Memduh Şevket Esendal

C)   Ömer Seyfettin

D)   Sait Faik Abasıyanık

E)   Aziz Nesin 

9.      

Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde Yazar Romanı Romanın konusu açısından  yanlışlık yapılmıştır?

A)   Necati Cumalı         Fatih-Harbiye Doğu ve Batı kültürünün çatışması                             

B)   Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu  Hasta bir gencin yaşadıkları                    

C)   Yaşar Kemal  İnce Memed Köydeki ağalık sisteminin doğurduğu eşkiyanın hayatı      

D) Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Deniz tutkusunun dayanılmazlığı

E)   Tarık Buğra           Osmancık     Osmanlı'nın kuruluş

10.    

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Be-yatlı'ya ait bir özellik değildir?

A)   "Türkçe, ağzımda anne sütüdür." diyen şair, o saf Türkçesiyle İstanbul, aşk, ölüm, müzik, deniz, tabiat, sonsuzluk konularını işler.

B)   Türk aruzuna son ve en güzel biçimi ver­miş, "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

C)   1884'te İstanbul'da doğmuş, şiirlerinin yanı sıra roman, tiyatro, mektup, anı vb. türlerde eserler vermiş ve 1958 yılında Üsküp'te öl­müştür.

D)   Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutar ve şiiri "musikiden başka türlü bir musiki" diye tarif eder.

E)   İstanbul'a "Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel." diyen şair gerçek bir İstanbul sevdalısıdır. 

11.    

Tarık Buğra'nın aşağıdaki romanlarından han­gisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu almıştır?

A) Gençliğim Eyvah                    

B) Osmancık

C) Yağmur Beklerken                 

D) Küçük Ağa

E) Firavun imanı

12.     

Edebi ve siyasi kişiliği çok renklidir. "Kirpi" tak­ma adıyla mizah dergilerinde İttihat ve Terakki aleyhinde hicivler yazmış, 1912'de sürgüne gönderilmiştir. 1922'ye kadar Anadolu'da 1922-1938 yılları arasında ülke dışında sürgünde ya­şamıştır. Bu iki sürgün ona en önemli iki eseri­ni kazandırmıştır: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Kendine has, zengin akıcı bir dili vardır. "Fecr-i Âti'den sonra "Yeni Lisan" akımı­nın önemli ismi olmuştur.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Refik Halit Karay

B)   Sait Faik Abasıyanık

C)   Ahmet Rasim

D)   Ahmet Haşim

E)   Ömer Seyfettin 

13.    

(I) Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanı 1931 yılında yayımlanır ve yıllardır süren bir kan da­vasını konu alır. (II) Fatih semtinde oturan, ge­leneklerine bağlı Faiz Bey'in kızı Neriman, Batı hayranıdır. (III) Fatih'teki sessiz Müslüman ha­yatını beğenmez ve Fatih-Harbiye tramvayıyla gidip geldiği Beyoğlu'ndaki aldatıcı hayata im­renir. (IV) Buralarda Macit adında züppe bir gençle görüşen Neriman hızla değişmekte, bu durum babası Faiz Bey'i üzmektedir. (V) Neri­man'ın durumu, yıllardır sevdiği genç olan Şi­nasi'yi de kahretmektedir.

Bu   parçada   numaralanmış   cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.            C) III.        D) IV.       E)V.

14.      

I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Vasfi Mahir Kocatürk

III.   Halit Fahri Ozansoy

IV.   Mehmet Emin Yurdakul

V.    Oktay Rıfat Horozcu

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa bağlıdır?

A) I. ve II.                B)l. ve V.             C) II. ve III.

D) II. ve V.                E) III. ve V. 

15.    

İslam dinini kaynak alan şiirleri, manzum hikâ­yeleri ve bağımsızlığımızın sembolü ile tanı­nır. 1873-1936 yılları arasında yaşayan , şi­irlerinde toplumun bütün yönlerini gerçekçi bir gözlem ve sağlam bir kompozisyonla yansıtma­yı başarmıştır. "Türk halkını aruz vezniyle ko­nuşturan adam" denen şair, aruzu XIX. yüzyıl­da Türkçeye en güzel uyarlayanlardan sayılır. Şiirleri yedi bölümden oluşan adlı eserde toplanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Büyük Doğu Marşı - Necip Fazıl Kısakürek -Çile

B)   İstiklal Marşı - Mehmet Akif Ersoy - Safahat

C)   Süleymaniye'de Bayram Sabahı - Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gökkubbemiz

D)   Fetih Marşı - Arif Nihat Asya - Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

E)   Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda - Cahit Külebi -Türk Mavisi 

16.    

I.    Oktay Rıfat II.   Melih Cevdet

Yukarıda adları verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A) Garipçiler                          B) Servet-i Fünun

C) II. Yeni                             D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler 

17.    

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Be-yatlı'nın eserlerinden değildir?

A)   Kendi Gökkubbemiz

B)   Eski Şiirin Rüzgârıyla

C)   Aziz İstanbul

D)   Eğil Dağlar

E)   Han Duvarları

18.    

Cumhuriyet devri yazarlarından olan Nurullah Ataç, (I) roman,  (II) eleştiri  (III) ve denemeleriyle tanındı. Öz Türkçenin savunucusu olan yazar, devrik cümlenin öncüsüdür.  (IV) Yunan Latin, Fransız ve Rus (V)  yazarlarından kırktan fazla çevirisi vardır. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangi sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.       E) V 

19.    

1922'de yazılan roman için Cevdet Kudre "Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerinde ya­zılan romanların ilki ve hâlâ da en güzeli." diyor Romanda İzmir'in işgalinde yakınları öldürülen Ayşe'nin İstanbul'a gelişi, İstanbul'dan Peyami ve Binbaşı Ihsan'la Kuva-yı Milliye'ye katılışlar anlatılır. Devam eden savaş sırasında Peyami ile İhsan, hemşire Ayşe'yi sever. Bu arada ya­kınlarını savaşta yitiren köylü kızı Kezban'da İhsan'a âşık olur.

Bu paragrafta sözü edilen roman ve roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Eğil Dağlar - Yahya Kemal Beyatlı

B)   Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Küçük Ağa - Tarık Buğra

D)   Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

E)   Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar 

20.    

Yazarlığa "Tanin" gazetesinde başladı. Fıkra makale, anı, gezi türündeki yazılarıyla tanındı Edebiyatımızda özellikle kaleme aldığı gezi tü­ründeki eserleriyle nesir dilinin genişlemesine katkıda bulundu. Atatürk'ün yakın çevresinde bulundu, Atatürk'le ilgili anılarıyla şöhreti arttı Zeytindağı, Ateş ve Güneş, Çankaya eserlerin­den bazılarıdır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı aşa ğıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket            B) Falih Fıfkı

C) Nurullah Ataç                D) Refik Halit

E) Reşat Nuri 

21.    

I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Ziya Osman Saba

III.   Cevdet Kudret Solok

Yukarıda adları verilen sanatçılarımız aşağı­daki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A) Garipçiler                      B) Yedi Meşaleciler

C) Milli Edebiyat                D) Beş Hececiler

E) II. Yeni 

22.   

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onunla ilgili karşısında verilen açıklama­da bir yanlışlık söz konusudur?

A)   Haldun Taner    Büyük kentlerin tipik ve

türedi yaşamlarını konu edindi. Eserleri: Yaşasın Demokrasi, Keşanlı Ali Destanı...

B)   Bedri Rahmi      Hem yazar hem de ressam

kimliğiyle tanınır. Eserleri: Karadut, Yara­dana Mektuplar...

C)   Cahit Sıtkı         Daha çok yaşama sevinci,

yalnızlık, ölüm gibi temaları işledi. Eserleri: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş...

D)   Tarık Buğra       Psikolojik roman türünün en

önemli yazarlarından biridir. Eserleri: Sözde Kızlar, Fatih Harbiye...

E) Ahmet Kutsi Tecer Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleşiye yönel­miştir. Eserleri: Koçyiğit, Köroğlu... 

23.    

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi yazarlarından Peyami Safa'ya ait değildir?

A)   Fatih - Harbiye

B)   Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)   Yalnızız

D)   Kendi Gök Kubbemiz

E)   Matmazel Noralya'nın Koltuğu