CUMHURİYET EDEBİYATI - Test 2

1.     

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A)   Hece ölçüsünü, yerli bir şiir ölçüsü olarak kullandılar.

B)   Halkın dertlerini, problemlerini ve Anado­lu'nun güzelliklerini işlediler.

C) Anadolu'da yaşayan efsane, masal ve mi­tolojiden yararlandılar.

D) Halk arasında yaşayan her tür kültür unsu­runu sanat eserlerinde işlediler.

E)   1940'a kadar olan dönem içinde, (Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi) bazı şairlerin aruz vezni ile ağır bir dilde şiirler yazdığını görüyoruz. 

2.      

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?

A)   Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sa­natçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.

B)   Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

C)   Beş hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.

D)   Beş Hececiler şiirlerinde sürekli hece ölçü­sünü kullanmıştır.

E)   Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikle­ri, kahramanlıklar ve yiğitlikler gibi temaları işlemişlerdir. 

3.      

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının ge­tirdiği yeniliklerden biri değildir?

A)   Ölçüye baş kaldırıp serbest şiir yazmak

B)   Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeç mek

C)   Şairane duyguları, süslü anlatımları şiirden silmek

D)   Şiirde sıradan insanın sorunlarına çözüm bulmak

E)   Her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak 

4.    

1940 yılında kendilerine Yedi Meşaleciler  (I) adını veren bu toplulukta yer alan şairlerden biri de Oktay Rıfat Horozcu' (II) dur. Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmış, (III)  kuralsızlığı kural edinmiş bu şairler mecazlı söyleyişi,  (IV) sanatlı ifadeleri kabul etmemiştir. Ayrıca hayattaki sıradan konuları ve gariplikleri  (V) şiirlerinin konusu olarak görmüştür. 

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.           C) III.       D) IV.      E)V. 

5.     

Aşağıdakilerden hangisi  Faruk Nafiz için söylenemez?

A)   Şiire I. Dünya Savaşı'nda heceyle başladı.

B)   Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazma­ya devam etti.

C)    Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, ro­mantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.

D)   Şiirlerinde Anadolu'yu ve memleket sevgi­sini anlatır.

E)   Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır. 

6.

(I) İlk şiirini Fecr-i Âti edebiyatının etkisinde yazdı, (II) Şiire aruz vezniyle başlamıştır. (III) Hece ile yazdığı ilk şiirinde aşk duygularına yer vermiştir. (IV) Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır. (V) Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Enis Behiç Koryürek hakkında yanlış bilgi verilmiştir?


A) I.          B)
II.           C) III.        D) IV.       E) V.

7.      

"Server Bedii" takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı "Cingöz Recai" isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Sanat, edebiyat, fel­sefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar oldu. 43 yıl hiç durmadan yazdı. 1930'da basılan ve genç bir hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun ilk baskısını Nazım Hikmet'e ithaf etmişti. 1949'da yayımlanan son eserlerinden "Matmazel Norali­ya'nın Koltuğu"nda da tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlattı.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa                         B) Necip Fazıl

C) Nurullah Ataç                       D) Kemal Tahir

E) Orhan Kemal 

8.      

Aruz vezniyle, eski nazım biçimiyle yeni konula­rı işleyen yeni şiirin en önemli sanatçıların­dandır. Ayrıca edebiyatımızda parnasizm akı­mının temsilcisidir. Şiirde şekil mükemmelliği­ne, kafiyeye önem vermiş, aruzu Türk aruzu haline getirip Türkçeye başarıyla uygulamıştır. "" şiiri dışındaki bütün şiirinde aruz veznini kullanmıştır. Eğil Dağlar, Aziz İstanbul şairin nesir türündeki eserleridir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Ahmet Haşim, Piyale

B)   Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste

C)   Ahmet Hamdi, Bursa'da Zaman

D)   Yahya Kemal, Ok

E)   Mehmet Emin, Ey Türk Uyan 

9.     

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler­den biri değildir?

A)   Sabri Esat Siyavuşgil

B)   Ziya Osman Saba

C)   Yaşar Nabi Nayır

D)   Vasfi Mahir Kocatürk

E)   Yahya Kemal Beyatlı 

10.

İlk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde yayımla­dı. Hece ölçüsünü kullanıp sembolizm akımının etkisinde kaldı. Toplumsal konulara fazla de­ğinmeyip genellikle yaşama sevinci, ölüm, yalnızlık gibi temaları işledi. Ömrümde Sükût, Düş­ten Güzel eserlerinden bazılarıdır. Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Mehmet Akif                       B) Yahya Kemal

C) Orhan Veli                          D) Faruk Nafiz

E) Cahit Sıtkı 

11.

(I) Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşme için ekilen tohumlar Cumhuriyet döneminde ürünlerini vermiş, konuşma diliyle yazı dili ara­sında sağlıklı yakınlaşma olmuştur. (II) Cumhu­riyet'le ülkenin her kesiminden yazarlar çıkmış; hikâye, roman, tiyatro ve deneme türünde önemli gelişmeler sağlanmıştır. (III) Şiirde aruz önemini yitirmiştir. (IV) Şiirlerin bir kısmı hece vezniyle bir kısmı ise serbest ölçüyle yazılmış­tır. (V) Yedi Meşaleciler, Garipçiler, Fecr-i Âti gibi topluluklar kurulmuştur. Bu parçada Cumhuriyet dönemiyle ilgili bil­gi verilirken numaralanmış cümlelerin han­gisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.       E) V. 

12.

Kemal Tahir'in "Huzur" adlı psikolojik romanı dört bölümden oluşur ve her bölüm romanın dört kahramanından birinin adını taşır: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz.

Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A)   Roman dört değil, tek bölümden oluşur.

B)   Huzur Kemal Tahir'in değil, Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır.

C)   Roman kahramanları arasında İhsan yoktur.

D)   Huzur bir tiyatro eseridir, roman değildir.

E)   "Huzur" psikolojik değil, töre romanı özelliği taşır.

13.

Milli edebiyat ilkeleri doğrultusunda Halk şiiri nazım biçimleri ve yerli özellikleri şiirde yaşat­maya çalışmışlar. Genellikle yurdun görünüm ve güzelliklerini anlatmışlar. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirler aruzdan serbest ölçüyle geçiş­te bir köprü kabul edilebilir. Temsilcilerinden en yaşlısı 1890 doğumlu Orhan Seyfi, en genci 1898 doğumlu Faruk Nafiz'dir. Bu parçada sözü edilen topluluk, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar             B) Servet-i Fünuncular

C) Genç Kalemler           D) Beş Hececiler

E) Garipçiler 

14.

Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalpçi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu, Cumhuriyet döne­minde Atatürkçüdür. Dili sade, cümleleri kısa­dır. Gezi, anı, deneme türünde yazmış, çeşitli gazetelerde uzun yıllar başyazarlık yapmıştır. Eserleri arasında gezi yazıları ön plandadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları...

Bu parçada sözü edilen yazarımız, aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Behçet Kemal Çağlar

B)    Falih Rıfkı Atay

C)   Abdülhak Şinasi Hisar

D)   Ahmet Kutsi Tecer

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

15.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sesini duyurmaya başlayan bir şiir topluluğudur. Bu topluluk Meh­met Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın açtığı yoldan yürüdü. Bu topluluğa mensup şair­ler, hece ölçüsüyle yazmayı ilke edindiler, halk şiiri nazım şekillerini, yerli özellikleri şiirlerinde yansıtmaya çalıştılar. Anadolu'nun doğa güzel­liklerini olanca büyüleyiciliğiyle dile getirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğa mensup olamaz?

A)    Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Oktay Rıfat Horozcu

C)   Halit Fahri Ozansoy

D)   Yusuf Ziya Ortaç

E)   Orhan Seyfi Orhon 

16.   

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz ile Yu­suf Ziya'nın ortak özelliği değildir?

A)   Aynı edebi topluluğa bağlıdır.

B)   Şiirlerinde süsten, yapmacıktan uzak bir dil kullanmıştır.

C)   Eserleriyle "Türkçülük" düşüncesini yayma­ya çalışmışlardır.

D)   Şiirlerinde memleket sevgisi, yurdun güzel­likleri, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir.

E)   Hece veznine şiirlerinde başvurmuşlardır. 

17.

Edebiyatımızdaki Çehov tarzı hikâyenin temsil-cilerindendir. Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Toplumu konu olan hikâyelerinde toplumdaki bazı problemleri işler. Deniz, tabiat, yaşlı adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikâye­lerinde sık rastlanan unsurlardır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Sait Faik Abasıyanık       B) Ömer Seyfettin 

C) Haldun Taner                    D) Cahit Külebi

E) Peyami Safa 

18.

Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesi­nin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya ça­lışır. Şiirinin bir başka yönü Bergson felsefesin­den kaynaklanan zaman kavramıdır. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. "Ne İçindeyim Za­manın, "Bursa'da Zaman" şiirleri bu olgunun ör­nekleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar

B)   Yahya Kemal

C)   Namık Kemal

D)   Mehmet Rauf

E)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

19.    

I.    Reşat Nuri Güntekin

II.    Orhan Veli

III.   Sait Faik Abasıyanık

IV.  Orhan Seyfi

V.   Yusuf Ziya

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa mensuptur?

A) I. ve II.              B) I. ve III.           C) II. ve III.

D) III. ve V.             E) IV. ve V. 

20.    

Hecenin Beş Şairi ile Garip Akımı arasında yer alır. İlk şiirindeki Baudelaire etkisinden sıyrılarak dil ve üsluba ağırlık verdi. Şiiri plastik bir söz bü­tünü haline getirene kadar yoğuran bir şair oldu. "Olvido", "Kar", "Fahriye Abla" bu oluşumun önemli ve yıllardır unutulmayan örnekleridir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Muhip Dıranas

B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Sait Faik Abasıyanık

E)   Cahit Külebi 

21.    

Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirile­riyle başladı. Deneme ve eleştiri türlerinde ba­şarılı eserler verdi. Cumhuriyet sonrası edebi­yatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir. Türkçeyi özleştirmedeki yılmayan çabasıyla, nesir anlatımında devrik cümlenin, konuşma di­linin gerekliliğini savunması ve uygulaması onun en belirgin özelliğidir. "Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze" başlıca eser­leridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç              B) Suat Kemal Yetkin

C) Peyami Safa               D) Necip Fazıl

E) Mehmet Rauf 

22.    

I.    Toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular genişlemiştir.

II.    Edebiyatımızda yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekânlar bu dönemde görül­meye başlanmıştır.

III.   Roman ve hikâyelerde toplum problemleri gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.

IV.   Kurtuluş Savaşı ve bu dönemde toplum haya­tı birçok roman ve hikâyede konu edinilmiştir.

V.   Bütün şairler, vezin olarak hece veznini be­nimsemiş ve sadece onu kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde Cumhu­riyet dönemi edebiyatı ile ilgili verilen yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

23.    

Şiire lise yıllarında başladı. İlk şiirleri 1932'den sonra Varlık, Yeditepe, Ses, İnsan gibi dergiler­de yayımlandı. İlk şiir kitabı "Yaradana Mektup­lar" 1941'de basıldı. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatının zengin motiflerin­den esinlendi, yararlandı. Yalın bir dille, içten li­rik şiirler yazdı.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağı-dakilerden hangisidir?

A)   Bedri Rahmi Eyüpoğlu

B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Orhan Veli

D)   Oktay Rifat

E)   Melih Cevdet Anday 

24.    

Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailer­den oluşan 5 ayrı kitap yayımladı. Daha sonra heceli ve serbest vezinli şiirler yazdı. Ulusçu şi­irleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğa­sını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş başlı­ca şiir kitaplarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arif Nihat Asya           B) Mehmet Akif Ersoy

C) Necip Fazıl                D) Peyami Safa

E) Ahmet Muhip Dıranas