EDEBÎ SANATLAR - Test 2

1.      

; anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelimenin bir arada kullanıl­masına denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)     Tenasüp            

B)     Kinaye           

C)    İntak

D)    Hüsn-i talil            

E)     Cinas 

2.      

; söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca, yaygın bir ata­sözüne işaret ederek hatırlatmaktır. Maksat şahsı, olayı ya da yeri tamamen vermek değil onlarla ilgili bir hatırlatmada bulunmaktır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)     Telmih              

B)     Tenasüp          

C)    Teşhis

D)    Tecahül-i arif         

E)     Hüsn-i talil 

3.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A)     Çukurova bayramlığın giyerken

B)     Şubat ayı kış yelini kovarken

C)    Taşlarınız bir birliğe inanır

D)    Rüzgâr eser dallarınız atışır

E)     Kuşlarınız birbiriyle ötüşür 

4.      

Giyenler düşünsün dar elbiseyi

Ölçülü sözü, hesaplı adımı

Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan

Saltanat sürer gibi uçuyorum

Erik ağacı gelin olduğu gün

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Mecaz anlamlı sözcük vardır.

B)     Aliterasyon vardır.

C)    Kişileştirme vardır.

D)    Benzetme yapılmıştır.

E)     Deyim aktarması yoktur. 

5.      

Bir okçu okuyla kartala nişan alır ve oku fırlatır. Ok kartalın tam kalbine saplanır. Kartal can çeki­şirken okun kanadındaki tüyü fark eder ve "En acı olan şey kendi silahımla vurulmam." der.

Yukarıdaki parçada hangi söz sanatı vardır?

A)     İntak              

B)     Kinaye        

C)    Hüsn-i talil

D)    Tecahül-i arif   

E)     Ad aktarması 

6.      

Nükte yapmak için iki anlamı bulunan bir sözcü­ğün mecaz anlamını kastederek kullanma sa­natıdır.

Yukarıda söz edilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kinaye                 

B)     Teşhis           

C)    İntak

D)    Tenasüp

E)     Hüsn-i talil

7.      

Uçmak da konmadan kıyısız bir denizde rûh

Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nûh

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir olayı anlatan sanata ne ad verilir?

        A) Kinaye            

B) Telmih          

C) Tenasüp

D) İstiare           

E) Kişileştirme 

8.      

Aslıma karışıp toprak olunca

Çiçek olur mezarımı süslerim

Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar

Gökyüzünde dalgalanır seslerim

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangileri kişileştirilmiştir?

A) çiçek - dağ                     B) dağlar - bulutlar

C) gökyüzü - toprak            D) bulutlar - çiçek

E) dağlar - toprak 

9.       

Bilmiyorum dönen kubbe mi su rengindedir

Yoksa gözyaşlarını mı gökyüzünü kaplamıştır

Yukarıdaki ikili dizelerde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tecahül-i arif                          B) Hüsn-i talil

C) Teşhis                                    D) Tenasüp

E) Cinas 

10.    

Bahçe, süslenmiş fesleğenlerle bezendi   ,

Meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Mübalağa             B) Telmih            C) İntak

D) Kinaye             E) Hüsn-i talil 

11.    

Her taraf kırık dökük Dalların boynu bükük "Kederliyiz" diyorlar

Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kişileştirme         

B)     Cinas         

C)    Kinaye

D)    Tenasüp           

E)     Hüsn-i talil 

12.    

İçimde damla damla bir korku birikiyor

Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

Yukarıdaki ilk dizede aşağıdakilerden hangi­si yapılmıştır?

A)     Benzetme amacı olmadan bir sözcük baş­ka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır.

B)     Bir söz hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır.

C)    Benzetme yoluyla soyut kavram somutlaş­tırılmıştır.

D)    İnsandan doğaya aktarma söz konusudur.

E)     Bir duyuyla ilgili özellik başka bir duyuya aktarılmıştır. 

13.    

Ey dost senin yoluna

Canım vereyim

Mevla Aşkını komayayın

Od'a gireyin Mevla

Yukarıdaki dörtlükte Hazreti İbrahim'in ate­şe atılma olayı hatırlatılıyor. Buna göre bu­rada aşağıdaki söz sanatlarından hangisin­den yararlanılmıştır?

A)     Mübalağa            

B)     Telmih       

C)    İntak    

D)    Kinaye          

E)     Teşhis

14.    

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler

Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler

Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu

Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kişileştirme yapılmıştır?

A)1            B)2           C)3         D) 4        E) 5 

15.    

Aşağıdakilerin   hangisinde   benzetmenin dört unsuru da kullanılmıştır?

A)     Fark etmez anne toprak, ölüm maceramızı

B)     Türkçe ağzımda anne sütüdür

C)    Gördüm deniz dedikleri binbir başlı ejderi

D)    Köhne düşünceler paslanmış çivilere benzer

E)     Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik 

16.    

Bugün al

Yârim giymiş bu gün al

Şâd edersen bugün et

Can alırsan bugün al

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında gö­rülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aliterasyon           B) Tevriye             C) Seci

D) Kinaye                E) Cinas 

17.    

Süt beyaz bir martıyım açıklarda

Gemilere ben yol gösteriyorum

Buğday ve ilaç yüklü gemilere

Bir kanat vuruşta bulutlardayım

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz sanatla­rından hangisi ağırlıktadır?

A) İntak                                            B) Kinaye

C) Hüsn-i talil                                   D) Teşbih

E) Cinas 

18.     

İndim yârin bahçesine, parsellenmiş Aşağıda açıklanan söz sanatlarından hangi­si bu dizede altı çizili sözcükte vardır?

A)     Sözün beklenmedik, şaşırtıcı bir şekilde bit­mesi

B)     Karşıt anlamlı sözcükleri bir arada kullanma

C)    Bir sözü benzetme amacı olmadan başka bir sözün yerine kullanma

D)    Birden çok anlamlı sözün uzak anlamını da düşünerek kullanma

E)     Bir olgunun gerçek nedenini bırakıp onu daha güzel bir nedene yorma 

19.     

Benim ülkemde

Güneşten çıldırır gelincikler

Çıplak başaklar utangaç büyür

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanat­lardan hangisi vardır?

A)     Tezat                                          

B)     Açık istiare

C)    Kapalı istiare                             

D)    Hüsn-i talil

E)     Benzetme 

20.     

Sen gece kadar aydınlık Gündüz gibi karanlıksın

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A)     Telmih                

B)     İstifham               

C)    Nida

D)    Tekrir                   

E)     Tezat

21.    

Anmasınlar adını candan anan dudaklar

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen sanatlı söyleyiş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas                                           B) Tevriye

C) Mecaz-ı mürsel                            D) Teşhis

E) İstiare 

22.    

(I) Eşeğin biri aslan postuna bürünür. (II) Asla­nın kükremesini taklit ederek ormandaki tüm hayvanları korkutur. (III) Bir tilkiyle karşılaşır, onu da korkutmak ister. (IV) Fakat tilki eşeğin sesini duyar duymaz hemen tanır. (V) Anırmak seni ele vermeseydi ben de korkacaktım, der. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de "intak" sanatı vardır?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E) V. 

23.    

"Ömür, bir böyle günde durulan, çıkmayan su" dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)     Saatler, dakikalar siniyor tıpkı pusu

B)     Gönül başıboş, serkeş, avuçlar, sıcak gam yok

C)    Kırlarda, bacalardan uzakta, boş bir günde

D)    Hayat bir meyve, bir dal, bir yaz, bir ot ko­kusu

E)     Uzak kıyılar iplik gibi, göğü dinliyor dağlar 

24.    

Seni seyretmek için gül bahçesinin yolunda

İki kenarda durur serviler saf saf

Bu dizelerde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?

A)     Hüsn-i talil, tecahül-ü arif, teşbih

B)     İstiare, teşbih, intak

C)    Tenasüp, telmih, tariz

D)    Hüsn-i talil, teşhis, istiare

E)     Tenasüp, intak, telmih 

25.    

Bulamadım dünyada gönüle mekân

Nerde bir gül bitse etrafı diken

Yukarıdaki dizeler, aşağıdaki söz sanatların­dan hangisine örnek olabilir?

A)     Kinaye                             

B)     Tecahül-i arif

C)    Teşhis                             

D)    Kişileştirme

E)     Hüsn-i talil 

26.    

Bu akşam da gönlümce bitmediyse gün

Suçun yarısı bizim yarısı günün

Bu dizelerde güne insan özelliği yüklenmiştir. Buna göre buradaki sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Teşhis - intak

B)     Teşhis - kapalı istiare

C)    Açık istirare - tenasüp

D)    Teşhis – Cinas

E)     Kinaye - tevriye