EDEBÎ SANATLAR - Test 3

1.      

Bir yol öpemedim kara gözünden (I)

Geçilmez ki cilvesinden nazından

Nokta dudağından, (IIşirin sözünden (III)

Kiraz dudaklımın,  (IV) inci dişlimin (V)

Yukarıda numaralanmış söz öbeklerinden hangi ikisinde "benzetme" ilgisi yoktur?

A) I. ve II.               B) I. ve III.         C) II. ve III.

D) III. ve IV.             E) III. ve V. 

2.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" vardır?

A)     Ağaçlar kökünden kopacak gibi Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B)     Ya ümit sizsiniz Ya da ümitsizsiniz

C)    Suçu yok aynaların çirkinliğimizde Onlara şaşı bakan biziz

D)    Aydınlanır senin için geceler Güneş gibi görünürsün

E)     Seda verip seslendi mi yaylalar Gelin olup süslendi mi yaylalar 

3.      

Aşağıdakilerin hangisinde intak sanatı vardır?

A)     Bir aslan "miyav" dedi.

B)     Minik fare kükredi.

C)    Kediyle köpek arkadaş olmuş.

D)    Bir kuş: "Bir kedi gördüm galiba." dedi.

E)     O: "Her kuşun eti yenmez." diyordu. 

4.      

Şiir elif Şiir lam

Şiir tarifsiz kelam

Şiir sözün duası

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?

A) Teşbih                                 B) Tecahül-i arif

C) Tezat                                  D) Hüsn-i talil

E) Teşhis 

5.      

Hangi aya kapı çalsam

Satar beni gününe

Gün geceye bırakır

Gece kor yatar beni

Bu dizelerdeki "ay, gün, gece" sözcükleri ara­sındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki sanatlardan hangisiyle adlandırılır?

A) Tenasüp            B) Telmih             C) İstiare

D) Teşbih                E) Tekrir 

6.      

Karadutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem, nur tanem, bir tanem

Bu dizelerdeki edebi sanatlar, aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?

A)     Telmih - cinas

B)     Teşbih - teşhis

C)    Kapalı istiare - kinaye

D)    Tecahül-i arif - teşbih

E)     Açık istiare - tekrir 

7.      

O sabah yine maviydi gökyüzü

Başladı az sonra kuşların türküsü

Sabah rüzgârı ne bilsin ölümü

Esti durdu kırlarda keyfince

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) İstifham              B) Teşbih               C) Nida

D) Teşhis             E) Mübalağa

8.      

"Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı" dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?

A)     Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

B)     Yan odadan bir ince ses diyor gibi: "Gel!"

C)    Kim benim gibi erir derdinden

D)    Gülleri gördükçe gönlüm bir bülbül

E)     Altımda bir hasır, yanda da ihtiyar çınar 

9.      

Çukurova bayramlığın giyerken Çıplaklığın üzerinden soyarken Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet demek sana yakışır dağlar

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda­kilerin hangisinde verilmiştir?

A)     Bayramlık - kış yeli

B)     Çukurova - cennet

C)    Dağlar - bayramlık

D)    Cennet - kış yeli

E)     Çukurova - şubat ayı 

10.    

I.    Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı iki sözün bir arada bulunması sanatıdır. II.    Bir olayın meydana gelişini, gerçek sebebi dışında güzel bir sebebe bağlamaktır. III.   Divan edebiyatında nesirdeki kafiyeye veri­len addır. IV.   Konuşma kabiliyeti olmayan varlıkların ko­nuşturulmasıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) İntak             B) Tecahül-i arif        C) Cinas

D) Seci               E) Hüsn-i talil 

11.    

I.    Karanlıktan korktuğumu bilir de uyumaz geceleri yıldızlar

II.    Ey seğiren yollar ey çağıran yollar

III.  Âlem sele gitti gözüm yaşından

IV. Akşam, yine akşam, yine akşam

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A)     Tekrir (yineleme)

B)     Nida (seslenme)

C)    Hüsn-i talil (güzele yorma)

D)    Mübalağa (abartma)

E)     Tezat (karşıtlık) 

12.    

Bulunmaz mı yâr sana

Çünkü Ferhat'ım dersin

Şu dağları yarsana

Bu dizelerde bulunan sanatlar, aşağıdakile­rin hangisinde verilmiştir?

A)     Tevriye - telmih

B)     Cinas - telmih

C)    Seci - tezat

D)    Teşbih - cinas

E)     Teşbih - teşhis 

13.    

Geri dönmenin ümidiyle ey güzellik mumu

Ateş yanar gece, başında şamdanların

Bu dizelerde olduğu gibi bir olayı bilinenden farklı bir nedene yorma sanatına ne denir?

A) Kinaye                               B) Teşhis

C) Hüsn-i talil                         D) Tecahül-i arif

E) Telmih 

14.    

Yanlıştan beri, doğrudan ileri yaşıyor.

Sevgiyi bilgiyi gönlünde taşıyor. Hatayı, yaftayı bir bir aşıyor.

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi düzyazıda kullanılan uyaklara ne ad verilir?

A) Aliterasyon            B) Seci            C) Cinas

D) Tunç uyak        E) İmale

15.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sana­tı yoktur?

A)     Açıldıkça ört beni

Var olduğun bileyim

B)     Gözlerimin yaşları

Mermere aksa deler

C)    Gizli sevda çekmesi

Ateşten gömlek imiş

D)    Sevdiğim semanın güneşi, mahı

Seni seven âşık çekmez mi ahı

E)     Tanrı emaneti yâre bir selam

Götür bir tenhada ver seher yeli 

16.    

Minnet Hûda'ya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i âlemde adımız

Yukarıdaki  dizelerde geçen  "Baki"  sözcüğü hem şairin adı hem de "kalıcı, ebedi" anlamın­dadır."Baki" sözcüğünün kullanımından doğan bu sanata ne ad verilir?

A)     Cinas              

B)     Tevriye            

C)    Kinaye

D)    Seci                   

E)     İstiare 

17.    

"Eylülde melûl oldu gönül, soldu da lale." dize­sinde aynı seslerin art arda sıralanmasının ortaya çıkardığı ahenkten oluşan sanata ne ad verilir?

A) Seci                   B) Cinas             C) Telmih

D) Aliterasyon          E) Tekrir 

18.    

Ben yürürüm Mustafa Kemal de yürür

Ben yemek yerim

Mustafa Kemal de yemek yer

Ben şiir yazarım

Mustafa Kemal devlet kurar

Yukarıdaki dizelerin tamamı düşünüldüğünde son iki dizede hangi sanata yer verilmiştir?

A)     Teşhis                                  

B)     Hüsn-i talil

C)    Kinaye                                    

D)    Terdit

E)     Tariz 

19.    

Gündüz gelme gece gel

Bekle sular kararsın

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Cinas              

B)     Seci                 

C)    Teşbih

D)    Tezat             

E)     Kinaye 

20.    

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "kinaye" yoktur?

A)     Sakla samanı gelir zamanı.

B)     Her koyun kendi bacağından asılır.

C)    Dost ile ye iç alışveriş etme.

D)    Ayağını yorganına göre uzat

E)     Damlaya damlaya göl olur. 

21.    

Gözlerimden yaş akar Bulanmış seller gibi

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Mübalağa           

B)     Cinas           

C)    Teşhis

D)    Kinaye   

E)     Telmih

22.    

Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur?

A)     Bir süre bekledik onu durakta

B)     Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

C)    Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar

D)    Bir pembe bulut bağrı delinmiş kanamakta

E)     Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta 

23.    

Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası ak­tarma söz konusudur?

A)     Süzülüp akasya dallarından gün

Erir damla damla ayaklarında

B)     Sesin perde perde genişledikçe

Solan gözlerinden yağarken gece

C)    Sürür eteğini silik ve ince

D)    Bir gölge bahçenin uzaklarında

Sen böyle kederden taştığın akşam

E)     Derim dudağında şarkı ben olsam

F)     Yalnız senin tatlı esen havanda

Kendi milli gururumu sezerim 

24.    

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangileri vardır?

A)     İstiare - hüsn-i talil

B)     Kinaye - istiare

C)    Teşhis - hüsn-i talil

D)    İstiare - tecahül-i arif

E)     Tenasüp - istifham 

25.    

Aşağıdaki dizelerden hangisi karşısında ve­rilen söz sanatına örnek olamaz?

A)     Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi (Hüsn-i tatil)

B)     Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. (İstiare)

C)    Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (Te­zat)

D)    Onun ölümüne gökyüzü ağladı. (Teşhis)

E)     Aşk derdiyle hoşum el çek ilacımdan tabib (Telmih) 

26.    

Cebeci köprüsünün üstü

Karınca yuvasına benziyor

Hamallar, körler, topallar

Oturmuş nasibini bekliyor

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Teşhis                 B) Teşbih              C) İntak

D) İstiare                   E) Nida  

27.    

Bir gül mahzun durup bahçede

Yanakları yorgun

Bu dizelerdeki sanat, aşağıdaki açıklamalar­dan hangisine uygundur?

A)     İnsan dışındaki varlığa insan özelliği verme

B)     İnsan dışındaki varlığı konuşturma

C)    Söylediği sözün aksini kastetme

D)  Varlığın davranışlarını bilinenden farklı bir nedene yorma

E)     Geçmişteki bir olayı hatırlatma