EDEBİYAT GENEL TEKRAR - Test 2

1.      

Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur?

A)   Titrek bir damladır aksi sevincin Yüzünün sararmış yapraklarında

B)   Ne zaman kederden taşarsa için Şarkılar taşırsın dudaklarında

C)   İşlerken hülyama sesten örgüler Bir çini vazodan dökülen güller

D)   Gözlerin kararan yollarda üzgün Ve bir zambak kadar beyazdı yüzün

E)   Evimde uzakta, annemden uzak Kimsesiz kalmışım yad ellerde

 

2.      

Aşağıdakilerden hangisi maninin özellikle­rinden biri değildir?

A)   Aşk, sevgi, yiğitlik, evlat sevgisi, toplum olay­ları ve ölüm gibi temaları işleyen bir türdür.

B)   Hecenin 7'li kalıbı ile söylenir.      

C)   Dört dizeden fazla olan maniler de vardır.

D)   Asıl maksat son iki dizelerde söylenir.

E)   Kafiye örgüsü abba şeklindedir.

 

3.      

Bre ağalar bre bağlar Ölmeden bir dem sürelim Gözümüze kara toprak Dolmadan bir dem sürelim

Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Varsağı             

B) Koşma           

C) Semai

D) Destan              

E) Mani

 

4.      

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan biri değildir?

A) Üç Şehitler Destanı   

B) Ergenekon Destanı

C) Kalevela                   

D) Şehname

E) Türeyiş Destanı

 

5.      

Aşağıdakilerin hangisinde Kitab-ı Dede Kor­kut'la ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   Destandan halk hikayesine geçiş dönemi­nin ürünüdür.

B)   Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olay­lar eserde iç içedir.

C)   Hikayelerde Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadele­leri anlatılır.

D)   Eserin yazarı bellidir.

E)   Nazım ile nesir iç içedir.

 

6.      

Aşağıdakilerin hangisinde Ali Şir Nevai ile il­gili bilgi yanlışlığı vardır?

A)   Büyük bir devlet adamı ve büyük bir edebi­yatçıdır.

B)   Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koymaya çalışmıştır.

C)   Divanü Lûgati't Türk adlı eserinde Türkçey­le Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğunu söyler.

D)   Muhakemetü'l Lûgateyn başlıca eseridir.

E)   Çağatay lehçesini kullanmıştır.

 

 

7.      

I.     12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafın-

dan kaleme alınmıştır.

II.    Aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmıştır.

III.   Lirik bir eserdir.

IV.   Dörtlükler manilerdeki gibi aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.

V.   Eserin dili biraz ağırdır. Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır.

Yukarıda destanlarla Atabetül Hakayık'la il­gili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.

8.      

(I) İslam Öncesi Türk Edebiyatında anlatım, sö­ze ve şiire dayalı olup ürünler avcı, savaşçı mil­letin çeşitli törenlerinden (sığır, şölen, yuğ...) doğmuştur. (II) Şairler; doktorluk, din adamlığı, müzisyenlik, bilgelik gibi kurumları elinde tutan ve ozan, kam, baksı adları verilen saygın kişi­lerdir. (III) Şiirler lir denilen saz eşliğinde söyle­nir. (IV) Şiirler doğaçlamayla söylendiğinden yarım kafiye ağır basar; nazım birimi dörtlük; öçü, hece ölçüsüdür. (V) Daha çok aşk, doğa, ölüm, savaş ve toplumsal felaketleri ele alan ürünler (koşuk, sav, sagu, destan) anonimdir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele­rin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.        C) III.      D) IV.      E) V.

 

9.

(I) Anonim Halk edebiyatı, halkın ortak malı ol­duğu için söyleyeni ya da ozanı belli olmayan nesir (düzyazı) ağırlıklı bir edebiyattır. (II) Dili, yalın ve doğaldır; şiirler hece ölçüsüyle yarım ve cinaslı kafiyelerle söylenir. (III) Türklerin Isla­miyeti kabul ettikten sonra da devam eden bu edebiyatın nazım birimi dörtlüktür. (IV) Mani, ninni, atasözü, bilmece, ağıt, tekerleme, halk hikâyeleri, meddah, ortaoyunu vb. ürünleri,ara­sındadır. (V) Meddah ve ortaoyunu, geleneksel Türk tiyatrosunu temsil eder. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.

 

10.

(I) Bakî XVI. yüzyılın ünlü şairlerindendir. (II) Din dışı konuları işlemiş, gazel tarzının en başarılı şairleri arasında yer almıştır. (III) Haya­tı, her anı zevkle geçirilmesi gereken bir olgu olarak değerlendirir ve şiirlerine öylece yansıtır. (IV) Edebi sanatları, söz oyunlarını kullanmakta ustadır. (V) Mesnevi tarzında da eser veren şai­rin Divan'ı vardır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.

 

11.

XVII. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın ünlü şairidir. Sert kişiliği, onu çağının en büyük hicivcisi yap­mış; zamanın vezirlerinden Bayram Paşa'yı, hatta IV. Murat'ı hicveden şiirleri, hayatına mal olmuştur. Övgü ve yergileri hep abartmalıdır. Gösterişli, ağır bir dili vardır. Kaside alanındaki başarısıyla dikkati çeken şairin Türkçe ve Fars­ça divanlarından başka, hicivlerini topladığı adlı bir eseri vardır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Siham-ı Kaza                       B) Hüsn ü Aşk

C) Şikâyetname                       D) Beng ü Bade

E) Risaletü'n Nushiyye

 

12.

Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Romantizm ve Klasisizm'in tesiri görülür. Kölelik, cariyelik romanlarda en sık işlenen konulardır. Roman­lar teknik bakımdan oldukça zayıftır. "Sanat, toplum içindir." anlayışının hâkim olduğu bir dö­nemde sanatçıların tek işi edebiyat olmayıp her biri aynı zamanda devlet adamıdır, siyasetin içindedir.

Yukarıdaki  parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Milli edebiyat

B)   Fecr-i Âti edebiyatı

C)   Servet-i Fünun edebiyatı

D)   Tanzimat edebiyatı

E)   Cumhuriyet dönemi edebiyatı

13.

(I) Abdülhak Hâmit Tarhan, Batı uygarlığı çev­resindeki Türk edebiyatının memlekette tutu­nup yayılmasında, Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem'le birlikte önemli payı bulunan bir sanatçıdır. (II) Doğu ve Batı şairlerinin etki­siyle edebî kişiliği oluşan Hamit, o zamana gö­re her yönden yeni olan birtakım eserlerle, dev­rinin  en  büyük sanatçılarından  sayılmıştır. (III)   Sadece şiir türünde eserler vermiştir. (IV)  Şiir alanında, eski nazım biçimlerini bırak­mış, Batı edebiyatını örnek tutarak yeni biçimler kullanmıştır. (V) Hâmit, kendisine kadar gele­nek halinde sürüp gelen eski nazım biçimlerini büsbütün bırakmış, modern Türk edebiyatına yeni bir hız vermiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.             B) II.        C) III.        D) IV.         E)V.

 

14.

Batı şiirinden alınmış sone, terza-rima gibi yeni biçimler edebiyatımıza hangi edebi akımla girmiştir?

A) Tanzimat edebiyatı             B) Servet-i Fünun

C) Milli edebiyat                       D) Fecr-i Âti

E) Cumhuriyet edebiyatı

 

15.   

Aşağıdakilerin   hangisinde  dönem-sanatçı eşleştirilmesi yanlış verilmiştir?

A)   Tanzimat I. Dönem - Şinasi

B)   Tanzimat II. Dönem - Samipaşazade Sezai

C)   Servet-i Fünun - Recaizade Ekrem

D)   Fecr-i Âti - Ahmet Haşim

E)   Milli Edebiyat - Ömer Seyfettin

 

16.    

Ahmet Haşim için ileri sürülen aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A)   Sembolist akımdan etkilenmiştir.

B)   Sadece şiir türünde eserler yazmıştır.

C)   Karamsarlık, anılar şiirlerinin temasını oluş­turur.

D)   Toplumsal sorunlara hiç değinmemiştir.

E)   Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır.

 

17.    

"Sanat, toplum içindir." görüşünü savunmuş, şi­iri başarılı bir şekilde dünyaya aktarmış, ak­tardığı konuyu öyküleyerek vermiştir. Hem lirik hem de didaktik şiirler yazmıştır. Ulusları yete­nekli ve erdemli kişilerin kurtaracağına inanmış, önceleri İslam birliği düşüncesini savunmuştur. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kulllanmış olan şairin en önemli yapıtı "Safahat"tır.

Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Necip Fazıl                              B) Mehmet Akif

C) Mehmet Emin                          D) Tevfik Fikret

E) Ahmet Haşim

 

18.    

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış değildir?

A)   Yakup Kadri - Acımak

B)   Ali Canip - Yalnız Efe

C)   Ömer Seyfettin - Türk Sazı

D)   Mehmet Emin Yurdakul - Ey Türk Uyan

E)   Reşat Nuri - Panorama

 

19.     

İlk zamanlar İngiliz edebiyatının etkisinde yaz­dı. İlk romanlarında aşk konusunu işlemiş ve kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Türkçülük akımını benimseyerek Milli edebiyatın en tanın­mış romancısı ve hikayecisi olmuştur. Ünlü Sul­tan Ahmet mitingi ile halkı coşturmuş ve milli mücadelenin bizzat içinde rol almıştır. Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri     

B) Şemsettin Sami

C) Refik Halit Karay      

D) Halide Edip Adıvar

E) Ziya Gökalp

20.    

Milli edebiyatın hikâye ve nesir alanındaki ilk yazarı 'dır. Milli edebiyata manzumeleri ve düşünceleriyle yön veren 'dir. Tarih ve ede­biyat alanındaki temsilcisi -'dir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - Fuat Köprülü

B)   Refik Halit Karay - Ziya Gökalp - Fuat Köp­rülü

C)   Ziya Gökalp - Ömer Seyfettin - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)   Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)   Ömer Seyfettin - Mehmet Emin Yurdakul -Fuat Köprülü

 

21.    

"Akından Akına, Bir Rüzgâr Esti, Yanardağ, Âşık­lar Yolu" gibi eserler hangi şairimize aittir?

A)   Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Yusuf Ziya Ortaç

C)   Enis Behiç Koryürek

D)   Halit Fahri Ozansoy

E)   Ziya Osman Saba

 

22.    

1940'ta adıyla çıkan topluluğun ortaya koy­duğu bir sanat anlayışıdır. Şiirde her türlü kura­la ve belirli kalıplara karşıdırlar. Şiirde ölçü, ka­fiye ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır. Şiirde şaira­neliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul et­mediler. Süslü, sanatlı dili reddedip sade bir dil kullandılar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Garipçiler                      B) Yedi Meşaleciler

C) İkinci Yeniler                D) Milli Edebiyatçılar

E) Beş Hececiler

 

23.    

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler'den biri değildir?

A)   Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Yusuf Ziya Ortaç

C)   Enis Behiç Koryürek

D)   Halit Fahri Ozansoy

E)   Ziya Osman Saba

 

24.    

Şiirde ölçü ve uyağın kısıtlayıcılığına son verdi­ler. Dörtlüğü terk ettiler. Süslü, sanatlı anlatım yerine yalın ve içten söyleyişi tercih ettiler. Her konuyu şiire soktular. Günlük dili, şiir dili yaptılar. 1941'de "Garip" adını verdikleri ortak bir şiir kita­bı çıkardıkları için "Garipçiler" diye anılırlar.

Bu parçada sözü edilen Garipçiler, aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Edip Cansever - Cemal Süreya - Turgut Uyar

B)   Cahit Sıtkı - Bedri Rahmi - Cahit Külebi

C)   Atilla İlhan - Ceyhun Atıf - Ece Ayhan

D)   Sezai Karakoç - İlhan Berk - Behçet Neca­tigil

E)   Orhan Veli Kanık - Melih Cevdet Anday -Oktay Rıfat Horozcu

 

25.    

"Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanıyla roman ya­rışmasında dereceye girdi. Öykü ve romanla­rında ele aldığı konular, kişiler çeşitlilik gösterir. Sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durdu. Ev içi yaşam, aile ilişkileri, kahve, ma­halle ortamı ile köylülük gibi temaları işledi. Ka­tı sınıf ilişkileriyle belirlenmiş bir toplum özlemi­ni dile getirdi. Uzun boylu çözümlemelere gir­mekten kaçındı. Dilde yalınlığı, duruluğu be­nimsedi, konuşma dilini esas alan bir yazı dili­nin öncülüğünü üstlendi.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Memduh Şevket Esendal

B)   Cahit Külebi

C)   Atilla İlhan

D)   Nurullah Ataç

E)   Kemal Tahir