EDEBYAT GENEL TEKRAR - Test 3

1.      

Aşağıdaki millet-destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)     Iran - Şehname

B)     Hindistan - Ramayana

C)    Rus - Igor

D)    Yunan - İlyada

E)     Fin-Şinto 

2.      

Garibim namıma "Kerem" diyorlar "Aslı" mı el almış, "harem" diyorlar Hastayım derdime "verem" diyorlar Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben

8u dörtlükte olduğu gibi duygusal ve akıcı şiirlere ne ad verilir?

A)     Epik                 

B)     Dramatik             

C)    Lirik

D)    Pastoral    

E)     Didaktik 

3.      

Ben aşıkım el göğüste yüz yerde

Gel efendim del sinemi yüz yerde

Yukarıdaki ikili dizelerde hangi sanat kulla­nılmıştır?

A)     Cinas              

B)     Kişileştirme         

C)    İntak

D)    Hüsn-i talil           

E)     Kinaye 

4.      

Fıkra, günübirlik yazılardır,  (I) yazarın düşünceyi kanıtlama zorunluluğu yoktur. Makalede nesnellik (II) ön plandadır, yazar düşünceyi kanıtlarla destekler. (III) Denemede ise konular özgürce  (IV) seçilir. Deneme ürünün ilk büyük ustası Victor Hugo'dur. (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerler­den hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E)V. 

5.      

Fecr-i Ati (I)  topluluğuna mensup olan Ahmet Haşim'in "Göl Saatleri"şiir, (II)  "Frankfurt Seyahatnamesi" gezi, (III)  "Bize Göre" fıkra, (IV)  "Gurabâhâne-i Laklakan" roman (V)  türünde kaleme aldığı eserlerdir. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

6.      

I.    Gevheri

II.    Dadaloğlu

III.   Kayıkçı Kul Mustafa

Yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Halk edebiyatına mensup şairler olmaları

B)   Aruz veznini başarıyla kullanmaları

C)   Şiirlerinde tasavvufî unsurlara yer vermeleri

D)   Gazel şairleri olarak tanınmaları

E)   Şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimelere ağırlık vermeleri 

7.      

I.    Kayseri'nin Develi kasabasında doğmuştur.

II.    İstanbul'a gelmiş ancak devrin büyüklerini hicvettiği için, memleketine dönmek zorun­da kalmıştır.

III.   Hicivleriyle tanınır.

Yukarıda kendisinden söz edilen şair aşağı­dakilerden hangisidir?

A)     Seyrani     

B)     Dadaloğlu     

C)    Yunus Emre

D)    Karacaoğlan       

E)     Âşık Veysel

 8.      

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)     Kullanılan dil halkın kullandığı, konuştuğu dildir.

B)     Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişleri­ne yer verilir.

C)    Şairler şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler.

D)    Nazım birimi dörtlüktür.

E)  Şiirlerin başlığı vardır; şairler de eğitim gör­müş kişilerden oluşur. 

9.      

I.    16. yüzyıl halk şairlerim izdendir.

II.    Bolu Bey'i ile yaptığı mücadele ile tanınır.

III.   Şiirleri arasında yiğitçe, coşkun bir sesle­nişle söylenmiş koçaklamaları önemli bir yer tutar.

IV.  Aşk, tabiat gibi konuları İşlediği şiirleri de vardır.

Yukarıdaki özellikleri verilen şair aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     Köroğlu     

B)     Karacaoğlan   

C)    Dadaloğlu

D)    Gevheri          

E)     Seyrani 

10.    

Aşağıdaki halk şairlerinden hangileri aruz vezniyle şiirler yazmıştır?

A)     Gevheri - Seyrani

B)     Karacaoğlan - Seyrani

C)    Âşık Veysel - Gevheri

D)    Gevheri - Karacaoğlan

E)     Âşık Veysel - Dadaloğlu 

11.    

Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde yazılmamıştır?

A)     Tazarru'at                    

B)     Siham-ı Kaza

C)    Hüsn ü Aşk               

D)    Leyla vü Mecnun

E)     Harnâme 

12.    

(I) Divan edebiyatının dili, Arapça, Farsça ve Türkçenin hazineleriyle dilbilgisi kurallarının bir­leşmesinden oluşan "Osmanlıca"dır, (II) Dil ağır, anlatım genellikle süslüdür. (III) Hayattan kopuk bir sanat anlayışı vardır. (IV) Bu edebi­yat, konuya önem verir. (V) Şiirde sıkı sanat ku­ralları uygulanır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Divan edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.      E) V. 

13.    

Batı uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı­nın kurucusu sayılır. Edebiyatımızda birçok "ilk"e imza atmıştır: İlk özel gazete (Tercüman-ı Ahval), ilk tiyatro eseri (Şair Evlenmesi), ilk ma­kale (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) vb. Şiir­lerinde konu bütünlüğüne önem vermiş, Türk­çeyi sadeleştirmeyi amaçlamış, Klasisizm'in et­kisinde kalarak akılcı ve öğretici bir edebiyatı benimsemiştir.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)     İbrahim Şinasi              

B)     Namık Kemal

C)    Ahmet Vefik Paşa        

D)    Abdülhak Hâmit

E)    Şemsettin Sami

14.   

-Tanzimat dönemi edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.

-Edebiyatımızda "hürriyet" kavramını ilk kez o kullanır.

-Şinasi'nin Paris'e kaçması üzerine Tasvir-i Efkâr'ı çıkarmaya başlar.

-Hürriyet, İbret adlı gazeteleri de yine o çı­karmıştır.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Ziya Paşa

B)     Şinasi

C)    Ahmet Mithat Efendi

D)    Namık Kemal

E)     Ahmet Vefik Paşa 

15.    

(I) Servet-i Fünun dergisi etrafında birleşen gençlerin oluşturduğu Fecr-i Âti, 1895-1901 yıl­ları arasında varlığını devam ettirmiştir. (II) Şiir­de Batı'dan alınan sone-terzarima gibi nazım şekilleri, Divan şiir nazım şekillerine tercih edil­miştir. (III) Dize, beyit saltanatı kırılmış, şiir düz­yazıya yaklaştırılmış ve ağır bir dil kullanılmış­tır. (IV) Nesirde Halit Ziya ve Mehmet Rauf, şi­irde Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu dö­nemin önde gelen sanatçılarıdır. (V) Romanlar­da olaylar İstanbul'un seçkin, aristokrat çevre­sinde geçer, hikâyelerde az da olsa halka inilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E) V. 

16.    

Mehmet Rauf, eserlerinde sosyal hayata pek yer vermez; psikolojik tahlillere büyük önem ve­rir. Ruh tahlillerinde de başarılıdır. İlk psikolojik romanın yazarıdır. isimli eserinde yasak aş­kı konu alır. Romanın şahıs kadrosu dardır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eylül                                B) Genç Kız Kalbi

C) Son Yıldız                       D) Define

E) Kan Damlası 

17.

Rübâb-ı Şikeste'nin başında kendisini "fikri, ir­fanı ve vicdanı hür bir şair" olarak tanıtan sanat­çı hayatının sonuna kadar öyle kalmıştır. Şiirle­rinde yurt, ulus, insanlık, özgürlük ve faziletli sevgi geniş yer tutar. Düşünülen hayatla yaşa­nan hayat arasındaki uygunsuzluktan her za­man acı duymuş, istibdat, zulüm, haksızlık, ça­lıp çırpma vb. aleyhinde çok şiddetli şiirler yaz­mıştır. O, kişisel elem ve üzüntülerini bir yana bırakarak toplumun dertlerini kendine dert edin­miş; toplumun görüş ve düşüncelerini benimse­yerek onları cesaret ve kuvvetle dile getirmiştir. 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)     Tevfik Fikret                      

B)     Şinasi

C)    Şemsettin Sami              

D)    Ahmet Mithat

E)     Mehmet Rauf 

18.

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat akı­mının öncülerinden olan Ziya Gökalp'in eserlerinden biri değildir?

A)     Kızıl Elma

B)     Türk Medeniyeti Tarihi

C)    Türkçülüğün Esasları

D)    Malta Mektupları

E)     Beyaz Lale 

19.

Milli edebiyat döneminin en ünlü öykücüsü ve Türkçülük akımının öncüsüdür. Edebiyatımızın ulusallaşması gereğini savunmuştur. "Genç Ka­lemler" dergisinde yayımladığı "Yeni Lisan" ad­lı yazı dizisiyle memleket edebiyatının çığrını açmıştır. Yüksek ökçeler, Bomba, Gizli Mabet eserlerinden bazılarıdır. Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     Ziya Gökalp                  

B)     Reşat Nuri

C)    Yakup Kadri                 

D)    Ömer Seyfettin

E)    Ali Canip

20.    

I.              Eserlerinde gözlem, tasvir ve tahlillerde başarılıdır.

II.             Eserlerinde sosyal çevreye önem verir.

III.            Düzgün bir üslubu vardır.

IV.            Romanlarında kahramanları genellikle ka­dındır.

V.             Kadın kahramanları üstün özelliklere sahiptir.

Halide Edip Adıvar için yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)l.          B) II.         C)lll.        D) IV.       E) V. 

21.    

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir top­luluğa bağlı bir sanatçıya aittir?

A)     Sebil ve Güvercinler        

B)     Han Duvarları

C)    Cenk Duyguları               

D)    Akından Akına

E)     O Beyaz Bir Kuştu 

22.    

Konuşur gibi canlı İstanbul Türkçesiyle yazdı. Hikayecidir, roman ve şiirleri de vardır. Orta ve alt tabaka insanlarının hayatlarını işledi. Bir an­lık izlenimler, olaylar, Çehov tarzında kaleme alınmıştır. Semaver, Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam başlıca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Sait Faik Abasıyanık

B)     Ömer Seyfettin

C)    Cahit Külebi

D)    Ahmet Hamdi Tanpınar

E)     Hüseyin Rahmi Gürpınar 

23.    

Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, Allah'a kulluk, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme ve ölüm işlenmiş­tir. Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940'tan sonra serbest şiir yazmaya başladı. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak başlı­ca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Faruk Nafiz Çamlıbel

B)     Yusuf Ziya Ortaç

C)    Enis Behiç Koryürek

D)    Halit Fahri Ozansoy

E)     Ziya Osman Saba 

24.    

I.    Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâye-

nin temsilcilerindendir.

II.    Hikâyelerine konu olarak, halkın içinde ilgi çekmeyen kişileri ve onların önemsiz görü­nen davranışlarını alır.

III.   Hikayelerdeki kişileri çevremizde görür gibi, tanır gibi oluruz.

IV.  Hikâye türüne yalınlık getirmiş, onu gerek­siz süslemelerden kurtarmıştır.

V.  Eserlerinde konuşma dilini kullanır. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Memduh Şevket Esendal  hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV.       E) V. 

25.    

Yedi Meşaleciler, gerçekten uzak, memle­ketçiliklerine karşı olarak doğarlar. Yedi Meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiiri­ne yeni bir ufuk açmaya çalıştılar. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)     Tanzimatçıların           

B)     Beş Hececilerin

C)    Garipçilerin                

D)    Fecr-i Aticilerin

E)    Servet-i Fünuncular