EDEBİYAT GENEL TAKRAR - Test 1

1.     

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)   Gazel, Divan edebiyatında 5-15 beyitten oluşan; aşk, şarap gibi konulan işleyen çok yaygın bir nazım şeklidir.

B)   Devriye, Tekke-Tasavvuf edebiyatında ev­rendeki her şeyin Allah'tan geldiğini ve tek­rar ona döneceğini konu edinen nazım tü­rüne denir.

C)   Terza-rima, İtalyan edebiyatı nazım biçimi­dir. Örüşük uyak düzeniyle (aba/bcb/cdc.) oluşturulur. Edebiyatımızda 1908'den son­ra kullanılmıştır.

D)   En fazla on beyitten oluşan bir tür olan ka­sidenin bölümleri sırasıyla şöyledir: nesip (teşbib), girizgâh, methiye, tegazzül, fahri­ye, dua.

E)   Semai, Âşık edebiyatı, ürünü olup hecenin 8'li kalıbıyla söylenir. Uyak örgüsü koşma­ya benzer. 

2.       

Hürüm, derim, eskisinden daha hür

Zincirinle bağlansa da ayağım               

Şimdikinden daha ferah görünür

Zindanında olsa bile durağım

Yukarıdaki dörtlükteki kafiye özellikleri aşağı­dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)   Redif - tam - çapraz

B)   Redif - yarım - sarma

C)   Redif - tam - sarma

D)   Zengin - tam - çapraz

E)   Tam - yarım - düz 

3.      

Teşbihimde mercanım Neren ağrıyor canım

Evi barkı bağları Satar sana harcarım

Yukarıdaki ilk iki dizede hangi kafiye türü kullanılmıştır?

A) Redif                     B) Tunç               C) Cinaslı

D) Tam                   E) Yarım 

4.     

 Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güze! yaz olsun da gidelim

Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz

Yollar çamur, kurusun da gidelim

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakierden hangisidir?

A) Güzelleme        B) Devriye          C) Varsağı

D) Destan              E) Mani 

5.    

 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Trajedi, önemli kişilerin yıkımlarını konu alan tiyatro türüdür; çatışma, tutkusal geri­lim en önemli motiflerdir.

B)   Belli bir kişinin gülünçlüklerinin ortaya seril­diği komedi türü karakter komedisidir, Molie­re'nin "Cimri" adlı eseri bu türdendir.

C)   Entrika komedisi, yüksek kültürlü bir sosyal çevreye ve gruba yönelir, Şinasi'nin Şair Evlenmesi bu türe örnektir.

D)   Sahnede sergilenmek amacıyla yazılan ede­bi eserlere tiyatro adı verilir, tiyatroda olayla­rın gelişimi karşılıklı konuşmalarla olur.

E)   Dram türünde amaç, insanın ve yaşamın bütün boyutlarını gerçekçi bir biçimde yan­sıtmaktır, Victor Hugo'nun Hernani'si bu tü­re örnektir. 

6.     

Ormanda büyüyen adam azgını

Çarşıda pazarda insan beğenmez

Medrese kaçkını softa bozgunu

Selam vermek için kesan beğenmez

Yukarıdaki dörttük aşağıdaki nazım türlerin­den hangisine örnek olabilir?

A) Taşlama                                   

B) Koçaklama

C) Güzelleme                               

D) Ağıt

E) Mani

7.     

 I.    Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.

II.    Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kah­ramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir.

III.   Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellik­leri verilen şiir türleri aşağıdakilerin hangi­sinde doğru olarak sırasıyla verilmiştir?

A)   Lirik - epik - pastoral

B)   Lirik - epik - didaktik

C)   Epik - lirik - pastoral

D)   Lirik - didaktik - pastoral

E)   Pastoral - lirik - epik 

8.

Yazarın yaşadığı veya tanığı olduğu olaylardan beslenir. Gözlem ve izlenimlerden hareket eder. Yaşanılacağı değil yaşanılmışı anlatır. Geçmişin tanıklığını yaparak bir bakıma tarihle kesişir. Gerçeğe uygunluk ve içtenlik önemli unsurlardır.

Yukarıda sözü edilen yazın türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Gezi                 B) Röportaj         C) Roman

D) Hikâye           E) Anı 

9.    

  toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozukluk­ları yeren, taşlayan şiirlerdir. Halk edebiyatında "taşlama", Divan edebiyatında "hiciv" denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Didaktik               B) Satirik               C) Epik

D) Lirik               E) Pastoral 

10.

Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür. Ki­şiyi tüm yönleriyle tanıtır. Açık, sade bir dil kul­lanılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "-" denirdi.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tezkire              B) Gazel             C) Kaside

D) Na't                E) Münacaat 

11.

Halk edebiyatındaki "koşma'nın konu bakı­mından Divan edebiyatındaki benzeri aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Mesnevi            B) Murabba          C) Kaside

D) Terkib-i bend             E) Gazel 

12.

... yalnız Türk edebiyatında görülür. Halk edebi­yatındaki "mani" biçiminin karşılığı sayılabilir. Manide olduğu gibi bu türde de genellikle cinas­lı uyak kullanılır. Bu türün edebiyatımızda en ta­nınan temsilcisi Kadı Burhanettin, Ali Şir Nevai ve Nesimi'dir.

Paragrafta tanıtılan nazım şekli aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Terkib-i bent                        

B) Rubai

C) Tuyuğ.                                  

D) Terci-i bent

E) Kaside 

13.  

 Aşağıdakilerden  hangisinin  nazım  birimi ötekilerden farklıdır?

A) Şarkı                

B) Murabba          

C) Rubai

D) Tuyuğ             

E) Terkib-i bent

14.    

Tilkinin biri bir oyuncunun evine girer ve evde ne var ne yok her şeyi karıştırır. Eşyalar arasın­da bir maske dikkatini çeker. "Ne kadar güzel bir kafa!" diye bağırır. "Ne yazık ki içinde beyin yok."

Yukarıdaki altı çizili sözcükte hangi söz sa­natı yapılmıştır?

A) Kinaye                                B) Ad aktarması

C) Mübalağa                           D) Tenasüp

E) İstiare 

15.    

Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için

Deniz, gözlerinden alır sonsuzluğun haberini

Bahar, ellerinden devşirir çiçeklerini

Yukarıdaki dizelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hüsn-i talil - kişileştirme

B)   Teşhis - kinaye

C)   Tecahül-ü arif - kinaye

D)   Deyim aktarması - intak

E)   Hüsn-i talil - intak 

16.    

Rüya gibi yazdı. Yarattın hevesinle

Her anını, her rengini, her şirini hazdan

Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle

Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Benzetme vardır.

B)   Duyular arası aktarma yapılmıştır.

C)   Tam kafiye kullanılmıştır.

D)   Redif vardır.

E)   Sarma uyak kullanılmıştır. 

17.    

Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece Vecd içinde başı dik, hayali sürükler Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Benzetme sanatı vardır.

B)   Ulama yapılmıştır.

C)   İntak sanatı vardır.

D)   Sarma kafiye kullanılmıştır.

E)   Tam kafiye kullanılmıştır. 

18.    

Tuna'nın üstünde güneş batarken Sevgili yurdumu andırır bana

Bir hayal isterim Boğaziçi'nden Bakarım "İstanbul!" diye her yana Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Benzetme                             

B) Tam kafiye

C) Redif                                    

D) İstek kipi

E) Özlem 

19.    

Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan

Saltanat sürer gibi uçuyorum

Erik ağacı gelin olduğu gün

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Serbest ölçüyle yazılmıştır.

B)   Aliterasyon vardır.

C)   Kişileştirme vardır.

D)   Benzetme yapılmıştır.

E)   Kapalı istiare vardır.

20.   

Su akar güldür güldür

Mendilim dolu güldür

Yeri göğü yaratan

Bir gün de bizi güldür

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağı­daki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) Tariz                  B) Tevriye             C) Tezat

D) Cinas                 E) İntak 

21.   

Söz arasında bilinen bir olayı veya kişiyi hatır­latmaya "telmih" denir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatı vardır?

A)   Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

B)   O zaman başından aşkındı derdi Mermeri oyardı, taşı delerdi

C)   Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi

D)   Kuruyan gözlere yaş gönderen bu Sızmazdı toprağa çoban çeşmesi

E)   Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu Keremin sazına cevap veren bu 

22.

Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiire ilahi denir, İlahiler, tarikatlara göre türlü adlar alır: Mevleviler, İlahilere Bektaşiler Gülşeniler Halvetiler der.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   ayin - nefes - tapuğ - durak

B)   nefes - ayin - tapuğ - durak

C)   durak - nefes - ayin - tapuğ

D)   ayin - tapuğ - durak - tapuğ

E)   tapuğ - nefes - ayin - durak 

23.   

Üç beş atlı ileriye seçildi

Saçma kurşun dört yanına saçıldı

Gemilerin yelkenleri açıldı

Bin de adalara geç Bıdıkoğlu

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme        B) Destan          C) Varsağı

D) Semai            E) Gazel 

24.   

Aşağıdakilerin hangisinde kasidenin bölüm­leriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   Nesib (teşbib): Giriş bölümüdür. Kasideler, bu bölümde yapılan betimlemelere göre adlandırılır.

B)   Tegazzül: Kaside içinde gazel söyleme an­lamına gelir. Bu bölümde aşk, şarap, kadın gibi gazellere özgü konular, lirik bir anlatım­la işlenir.

C)   Girizgah: Denk düşürerek asıl konuya, yani övgüye giriş yapılan bölümdür.

D)   Methiye: Padişah, sadrazam, vezir, paşa gi­bi yüksek görevli kişilere ya da din büyükle­rine yöneltilen övgünün yapıldığı bölümdür.

E)   Fahriye: Kasidenin sonuç bölümüdür. Şair, böyle güzel bir şiiri yazıp bitirebildiği için dua ederek kasidesini tamamlar. 

25.   

Dinleyin ağalar methin eyleyim

Elma yanaklımın kara kaşlımın

Güzel yüzüne kurban olayım

Gül gerdanlımın da sırma saçlımın

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı nazım tür­lerinden hangisine örnektir?

A) Güzelleme      B) Taşlama     C) Koçaklama D) Ağıt               E) Mani