MİLLİ EDEBİYAT - Test 1

1.     

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı - eser -edebi dönemeşlemelerinde yanlışlık söz konusudur? 

A)   ZiyaGökalp          Fecr-i Âti            Türk sazı

B)   Mehmet Emin   Milli Edebiyat     Tan Sesleri

C)   Ahmet    Haşim   Fecr-i Âti            Piyale

D)   Tevfik       Servet-i Fünun   Rübâb-ı Şikeste Fikret

E)   Ömer Seyfettin       Milli Edebiyat     Yalnız Efe 

2.      

- şöhretini adlı romana borçludur. Asıl te­ması romantik bir aşk olan romanda Feride ad­lı genç bir kızın Anadolu'nun değişik şehir, ka­saba ve köylerindeki hayatı anlatılmaktadır. Fe­ride, bir öğretmendir ve bir öğretmen olarak ya­şadıkları romanın bütününde ele alınır. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Yakup Kadri - Yaban

B)   Reşat Nuri - Çalıkuşu

C)   Halide Edip - Sinekli Bakkal

D)   Halit Ziya - Aşk-ı Memnu

E)   Memduh Şevket - Ayaşlı ve Kiracıları 

3.      

Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milliyetçiliğinin sınır­larını belirleyerek Milli edebiyatın temellerini oluşturmuştur. Türkçülüğü; dil, edebiyat, din, ik­tisat, siyaset ve güzel sanatlar alanındadır. Edebiyatı görüşlerini yaymak için bir araç ola­rak kullanmıştır. Dili sadedir, süsten uzaktır. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp        B) Mehmet Emin Yurdakul C) Ömer Seyfettin   

D) Namık Kemal                 E) Halide Edip Adıvar 

4.      

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A)   1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Ka­lemler dergisi etrafında toplanan gençler, bu akımı başlattılar.

B)   O dönemin Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk­çülük düşünceleri arasında Türkçülük dü­şüncesini seçip savundular.

C)   Dilde sadeleşme düşüncesiyle Türkçeyi diğer dillerin etkisinden kurtarmayı amaçladılar.

D)   Eserlerinde ağırlıklı olarak evrensel konula­rı işleyip, Batılı klasik eserleri örnek aldılar.

E)   Süslü, sanatlı söyleyişten kaçınıp yazı dilin­de İstanbul Türkçesi'nin örnek alınmasını istediler. 

5.      

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat için söylenemez?

A) Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bu­nu eserlerinde uygulamışlardır.

B) Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça ke­lime ve tamlamaların kullanılmasına karşı çıkmışlardır.

C) Yazı dilinde İstanbul Türkçesi'nin esas alın­masını ileri sürmüşlerdir.

D)   Yerli ve milli konulara yer vererek Anadolu in­sanının hayatını eserlerinde yansıtmışlardır.

E)   Romanda ve öyküde başarılı olamamışlardır. 

6.      

Şiir yazmaya Servet-i Fünun döneminde başla­mıştır. İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük ilgi top­lamış ve bu şiirle Milli edebiyatın öncüsü olmuş­tur. Şiirlerinde konularını; toplum dertlerinden, sosyal, epik hayat sahnelerinden almış, uyarıcı ve öğretici şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen sanatçı aşğıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp                          B) Ömer Seyfettin

C) Mehmet Emin Yurdakul    D) Namık Kemal 

E) Halide Edip Adıvar

7.      

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?

A)   Vurun Kahpeye

B)   Kendi Gökkubbemiz

C)   Sodom ve Gomore

D)   Bugünün Saraylısı

E)   Nur Baba 

8.      

I.    Son devir Türk hikâyeciliğinin en büyük ya-

zarlarından biri ve Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır.

II.    Tanzimat edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade halk dilini savundu.

III.   Klasik öykünün edebiyatımızdaki temsilcisi oldu.

IV. Hikâyelerinin bazılarında sosyal hayattaki gülünçlükleri karikatürize eder.

V.    Dili sade ve süsten uzaktır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Ömer Seyfettin'le ilgili yanlış bilgi veril­miştir?

A)l.          B)ll.          C)lll.        D) IV.        E) V. 

9.      

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp'e ait ortak bir özel­lik değildir?

A)   Aynı edebi topluluk içinde yer almaları

B)   Roman türünde birçok eser vermeleri

C)   Eserlerini halkın anlayacağı sade bir dille yazmaları

D)   Hece veznini milli vezin kabul etmeleri

E)   Türkçülük ideolojisini benimsemeleri 

10.    

I.     Reşat Nuri - Nur Baba

II.    Halide Edip - Handan

III.   Ömer Seyfettin - Efruz Bey

IV.  Yakup Kadri - Sodom ve Gomore

V.   Mehmet Emin - Türk Sazı

Yukarıda sıralanan sanatçı-eser eşleştirme­lerinden hangisi yanlıştır?

A) I.          B)ll.          C) III.        D) IV.        E)V. 

11.    

Fecr-i Âti'yle şiire başladı. 1911'de Genç Ka­lemler'in başyazarı oldu ve "Yeni Lisan" anlayı­şını benimsedi. Şiirlerinden çok makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanındı. Polemikçidir. Ce­nap Şahabettin'le yaptığı polemikleri "Milli Ede­biyat ve Cenap'la Münakaşalarım" adıyla kitap­laştırmıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Ali Canip Yöntem

B)   Ömer Seyfettin

C)   Mehmet Emin Yurdakul

D)   Ziya Gökalp

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel 

12.    

Reşat Nuri Güntekin'in aşağıdaki eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Çalıkuşu                           B) Acımak

C) Anadolu Notları                D) Akşam Güneşi

E) Dudaktan Kalbe 

13.    

Milli edebiyat sanatçıları Anadolu insanını konu alan eserler yazmış, Türk toplumunun yaşayışı, problemleri romanlarının belli başlı temalarını oluşturmuştur. Yine bu dönemde Kurtuluş Sa­vaşı romanlarda en sık işlenen konu olmuş, "Vurun Kahpeye", "Yaban" bu dönemde Kurtu­luş Savaşı'nın resmedildiği başarılı roman ör­nekler arasında sayılabilir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerden hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Yakup Kadri - Reşat Nuri

B)   Reşat Nuri - Halide Edip

C)   Halide Edip - Yakup Kadri

D)   Yakup Kadri - Refik Halit

E)   Refik Halit - Reşat Nuri

14.     1911'de Selanik'te çıkarılan - dergisi çevre­sinde bir araya gelerek makale ve manzumeler yayımlayan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Servet-i Fünun - Milli Edebiyat'ın

B)   Yedi Meşale - Fecr-i Âti'nin

C)   Genç Kalemler - Milli Edebiyat'ın

D)   Çocuk Bahçesi - Edebiyat-ı Cedide

E)   Varlık - Fecr-i Âti'nin


15.     I.    Ömer Seyfettin

II.    Faruk Nafiz Çamlıbel

III.   Cenap Şahabettin

IV.  Ahmet Haşim

Yukarıda sıralanan sanatçılar arasında aşğıdaki edebiyat topluluklarından hangisinin temsilcisi yoktur?

A) Tanzimat Edebiyatı           B) Servet-i Fünun

C) Fecr-i Âti                          D) Milli Edebiyat

E) Beş Hececiler 

16.   

Aşağıdaki Milli Edebiyat dönemi sanatçı-ya­pıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ankara

C)   Ömer Seyfettin - Bomba

D)   Halide Edip Adıvar - Handan

E)   Mehmet Emin Yurdakul - Kızıl Elma 

17.    

I.    Eserlerinde Anadolu'nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

II.    Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe daya­nan realizm ve canlı bir üslup vardır.

III.   Kahramanları genellikle tek boyutludur ruh tahlilleri ise başarılıdır.

IV.   Eserlerine konuşma dili hâkimdir.

V. Sadece roman türünde eserler vermiştir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Reşat Nuri ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E)V. 

18.

Milli edebiyat sanatçıları Türk toplumunun ya­şadığı problemlere değinmiş, bir "memleket edebiyatı" çığrını açmışlardır. Bu dönemde yanlış Batılılaşma ve bunun toplumla aile üze­rindeki yıkıcı etkilerini ele alan romanlar yaz­mışlardır. "Kiralık Konak" ve "Yaprak Dökümü" bu konudaki başarılı roman örneklerindendir. Parçada adı geçen eserler, aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Halide Edip - Refik Halit

B)   Refik Halit - Yakup Kadri

C)   Yakup Kadri - Reşat Nuri

D)   Reşat Nuri - Halide Edip

E)   Fuat Köprülü - Reşat Nuri 

19.   

Aşağıdakilerden  hangisi  Milli  Edebiyat'ın özelliklerinden biridir?

A)   Sone, terzarima ve serbest müstezat tercih edilmiş, halk şiiri türleri terk edilmiştir.

B)   Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, Türkçe, aru­za uyarlanmıştır.

C)   Dil sadeleştirilmeye çalışılmış, Türkçede karşılığı bulunan yabancı asıllı sözcükler elden geldiğince kullanılmamıştır.

D)   "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesi benim­senmiştir.

E)   Kuruluşlarına bir edebi beyanname (duyuru) ile duyuran ilk edebiyat topluluğumuz olmuştur.

20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, içinde bu­lunduğu edebiyat topluluğu açısından di­ğerlerinden farklıdır?

A) Ömer Seyfettin                    

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin                 

D) Halit Ziya

E) Mehmet Rauf

21.    

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı ve karşı­sında onunla ilgili verilen bilgilerde yanlış­lık söz konusudur?

A)   Halide Edip  Önceleri İngiliz edebiyatının etkisinde romanlar yazdı. Sonraları Milli Edebiyat'ı benimsedi.

B)   Enis Behiç Koryürek Şiire aruzla başladı, heceyle devam etti. Beş Hececiler'dendir.    

C)   Refik Halit    Bütün şiirlerinde hece veznini kullandı. Türk Sazı, Ordunun Destanı, Ey Türk Uyan eserleri arasındadır.

D)   Ömer Seyfettin. Türk hikâyeciliğinin en önde gelenlerindendir. Yeni Lisan hareketinin savunucusudur

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserlerinde kuvvetli bir realizm görülür. Kiralık Konak Zoraki Diplomat eserleri arasındadır.­ 

22.    

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, önce Fecr-i Âti edebiyatı, sonra da Milli edebiyat içinde yer almıştır?

A)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)   Ahmet Haşim

C)   Ziya Gökalp

D)   Halide Edip Adıvar

E)   Muallim Naci 

23.    

Aşağıdakilerden hangisinde, parantez için­de belirtilen sanatçı ile ilgili bir bilgi yanlışlı­ğı yapılmıştır?

A)   Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet yıllarına kadar olan dönemde Türk milletin­deki değişmeleri işlemiştir. (Yakup Kadri)

B)   Beş Hececiler'in en başarılısıdır. "Han Du­varları" ve "Çoban Çeşmesi" adlı şiirlerinde Anadolu'yu işler. (Orhan Seyfi Orhon)

C)   Fecr-i Âti'yle başlayıp Milli edebiyatla de­vam etmiş, şiirlerini "Geçtiğim Yol"da topla­mıştır. (Ali Canip Yöntem)

D)   Beş Hececiler'dendir. "Akbaba" adlı mizah dergisini çıkartmıştır. (Yusuf Ziya Ortaç)

E)   Bir İstanbul âşığıdır. "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı) 

24.    

1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar. Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Fuat Köprülü                         

B) Ziya Paşa

C) Halit Ziya                             

D) Ziya Gökalp

E) Ahmet Hikmet 

25.    

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A) Çalıkuşu                       

B) Nur Baba

C) Sinekli Bakkal               

D) Ateşten Gömlek

E) Anadolu Notları