MİLLİ EDEBİYAT - Test 2

1.      

Aşağıdakilerin hangisinde yazar, romanı ve roman kahramanı eşleştirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Halit Ziya                                        Aşk-ı Memnu         Bihter

B)   MehmetRauf                                   Eylül                        Süreyya

C)   Recaizade Mahmut Ekrem          Araba Sevdası       Bihruz Bey

D)   Reşat Nuri  Güntekin                    Çalıkuşu                Feride

E)   Ziya Gökalp                                       Yaban                     Ahmet Celal 

2.      

Yunanlıların İzmir'e girmesiyle başlayan milli şahlanışın önde gelenlerindendir. Fatih ve Sul­tanahmet mitinglerindeki ateşli konuşmalarıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın ka­dınımızdır. "Ateşten Gömlek" romanı o günleri anlatır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Kerime Nadir

B)   Halide Nusret Zorlutuna

C)   Şûkûfe Nihal

D)   Halide Edip Adıvar

E)   Afet İnan 

3.       

Ününü "Çalıkuşu" romanıyla kazanan Milli edebiyat akımından etkilenen sanatçılardandır. Çalıkuşu'nun konusu hüzünlü bir aşk hikâyesi­dir. Romanda Feride adındaki genç bir öğret­menin, Anadolu köylerinde karşılaştığı olaylar, insanlar ve Kâmuran'a karşı duyduğu sonsuz aşkı anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halide Edip                               B) Halit Fahri

C) Refik Halit                                 D) Reşat Nuri

E) Yakup Kadri 

4.     

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Refik Halit Karay - Bugünün Saraylısı

B)   Yakup Kadri - Panorama

C)   Reşat Nuri - Anadolu Notları

D)   Ziya Gökalp - Sözde Kızlar

E)   Orhan Seyfı Orhon - Fırtına ve Kar 

5.

Hikâyeciliği bizim edebiyatımızda meslek hali­ne getiren odur. Dil, kuruluş, anlatım ve getirdi­ği konular açısından hikâyeciliğimize çağdaş değerler kazandırdı. Maupassant tarzı (olay) hi­kâyeciliğini benimser. Konularını gözlemlerin­den, halk fıkralarından, Peçevi, Naima, Ham­mer gibi tarihçilerin eserlerinden alır. Örneğin "Başını Vermeyen Şehit" hikâyesini Peçevi Ta­rihi'nden almıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sait Faik Abasıyanık

B)   Halit Ziya Uşaklıgil

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Reşat Nuri Güntekin 

6.     

Yakup Kadri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.

B)   İlk eserlerinde de mistik bir hava sezilir.

C)   1916'dan sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işlemiştir.

D)   Düşünceye ve teze dayanan eserler de yazdı.

E)   Adalet, hürriyet, hak gibi kavramları ilk o kullandı.

7.

roman, hikâye, deneme, makale, anı ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Yazı ha­yatına Fecr-i Âti topluluğunda romantik hikâye ve mensur şiirle başlayan sanatçı bu topluluk dağıldıktan sonra, Milli edebiyat içinde yer al­mıştır. Asıl şöhretini "Kiralık Konak" ve "Yaban" adlı romanlarıyla kazanmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yakup Kadri               B) Reşat Nuri Güntekin

C) Refik Halit Karay     D) Halide Edip Adıvar 

E) Ömer Seyfettin 

8.    

 Reşat Nuri'nin aşağıdaki eserlerinden han­gisinin türü ötekilerden farklıdır?

A) Çalıkuşu                             B) Dudaktan Kalbe

C) Yaprak Dökümü                D) Acımak

E) Hançer 

9.

Aşağıdakilerden hangisi "Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un ortak özelliği değildir?

A)   Aynı edebi topluluğa bağlıdırlar.

B)   Türkçülük ideolojisinden etkilenmişlerdir.

C)   Eserlerinde halkın anlayacağı sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.

D)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygula­mışlardır.

E)   Şiir türünde birçok yapıt kaleme almışlardır. 

10.  

 -    Türkçe karşılıkları olan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

-     Asıl Türk edebiyatı, Halk edebiyatıdır.

-  Halkın kullanıp benimsediği kelimeler Türk­çe kabul edilmelidir.

- Hece vezni, milli vezin haline getirilmelidir. Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerin­den hangisiyle en çok ilgilidir?

A)   Tanzimat edebiyatı

B)   Milli edebiyat

C)   Fecr-i Âti edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Halk edebiyatı 

11.  

 I.    Tevfik Fikret

II.    Cenap Şahabettin

III.   Mehmet Rauf

IV.  Ali Canip Yöntem

V.    Hüseyin Cahit Yalçın

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat topluluğu yönüy­le diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B)ll.           C)lll.        D) IV.        E)V. 

12.   

 I.    Şiir, sözle müzik arasında sözden çok mü­ziğe yakın olmalıdır.

II.    Şiir, ulusal öçümüz olan hece ölçüsüyle ya­zılmalıdır.

III.   Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsen­melidir.

IV.   Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınma­lı, milli konulara eserlerde ağırlık verilmeli.

V.    Sone, terzarima ve serbest müstezat gibi Batılı nazım şekilleri kullanılmalıdır.

Yukarıda sıralananlardan hangi  ikisi milli edebiyatın özelliğidir?

A) I. ve II.                B) I. ve III.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) III. ve V. 

13.   

Ömer Seyfettin'e göre: "Sanatçı, konularını ger­çek hayattan almalı, milli şuuru kuvvetlendirip top­lumun aksayan yönlerini ortaya çıkarmalıdır." Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi, Ömer Seyfettin ile aynı anlayıştadır?

A) Ahmet Haşim           B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Tevfik Fikret             D) Cenap Şahabettin

E) Ali Canip Yöntem

14.

(I) 1911'de Selanik'te çıkarılan Servet-i Fünun dergisinde buluşan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp, "Milli Edebiyat Akı­mımın öncüsü kabul edilir. (II) Yazı dilinde aşı­rıya kaçmadan bilinçli bir sadeleşmeye gidilip Arapça ve Farsçanın Türkçeye etkisi azaltıldı. (III)  Konu olarak Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları'nın memlekete etkileri ele alınmıştır. (IV) Anadolu tümüyle kucaklanmaya çalışılmış­tır. (V) Aruz yerine hece tercih edilmiş, koşma nazım biçimi yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde, Milli edebiyat'la ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.           B) II.           C) III.       D) IV.        E)V. 

15.   

Aşağıdaki  sanatçı / eseri / bağlı olduğu topluluğu eşleştirmelerin hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

 

A)   Mehmet Emin             Türk Sazı            Milli Edebiyat

B)   Namık Kemal               İntibah               Tanzimat

C)   Ahmet Haşim              Göl Saatleri      Fecr-i Âti

D)   Ziya Gökalp                 Forsa                   Milli Edebiyat

E)   Cenap Şahabettin   Tiryaki Sözleri  Servet-i Fünûn 

16.  

 I.    Ömer Seyfettin

II.    Fuat Köprülü

III.   Ziya Gökalp

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hem roman hem öykü yazmaları

B)   Nazmı nesre yaklaştırmaları

C)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamaları

D)   Aynı edebi topluluğa mensup olmaları

E)   Osmanlıcılık akımının öncüleri sayılmaları 

17.

Önceleri Fecr-i Âti topluluğunda bulunmuş olan , Tarih ve edebiyat alanında batılı görüşe sa­hiptir. "Türk edebiyatı Tarihi" en önemli yapıtıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Fuat Köprülü

B)   Şemsettin Sami

C)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D)   Nihat Sami Banarlı

E)   Ziya Gökalp 

18.

Milli edebiyat akımının tanınmış romancısı ve hikâyecisidir. Ünlü Sultanahmet mitingi ile adını duyurdu, bizzat Milli Mücadele içinde yer aldı. Romanlarında Kurtuluş Savaşını işledi. Özellikle - adlı romanda Kurtuluş Savaşı'nı canlı bir şekilde tasvir etti. Eserlerinde roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen yazar, karakter bulmakta oldukça başarı­lıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Reşat Nuri - Yaprak Dökümü

B)   Yakup Kadri - Yaban

C)   Halide Edip - Ateşten Gömlek

D)   Kemal Tahir - Yorgun Savaşçı

E)   Ahmet Hamdi - Huzur 

19.    

I.    Yakup Kadri - Kiralık Konak

II.    Tarık Buğra - Küçük Ağa

III.   Halide Edip - Vurun Kahpeye

IV.   Kemal Tahir - Devlet Ana

V.    Reşat Nuri - Çalıkuşu

Yukarıda adları ve yazarları verilen roman­lardan hangisi, yanlış Batılılaşmanın toplum ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerinden söz eder?

A)l.           B) II.           C)lll.        D) IV.        E) V.

20.    

-    Dilde yalınlaşmaya gidilmeli.

-    Şiirler, ulusal ölçümüz olan heceyle yazılmalı.

-  Türk dilini ve tarihini araştırma çalışmaları­na ağırlık verilmeli.

-  Konuşma dili yazı dili hâline getirilmeli. 

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki düşün­celeri savunan sanatçılardan biri olamaz?

A)  Mehmet Emin Yurdakul

B)   Tevfik Fikret

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ziya Gökalp

E)   Ali Canip Yöntem 

21.    

Mehmet Emin Yurdakul,  (I) Genç Kalemler  (II) dergisinde baş yazarlık yapmış  (III) makaleleriyle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin (IV)  ile birlikte Milli edebiyat (Vakımının öncülüğünü yapmıştır. Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

22.    

(I) Milli edebiyat sanatçılarının temel ilkesi hal­kın anlayabileceği sade bir dille yazmaktı. (II) Selanik'te yayımlanan "Genç Kalemler" der­gisi bu sorunu ele almıştı. (III) Dergi Ali Canip, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin tarafından çıkarıl­mıştı. (IV) Bu dergide Ali Canip'in kaleme aldığı "Yeni Lisan" adlı bir yazı dizisi başladı. (V) Böy­lece terimsel anlamda "memleket edebiyatı" çığrı açıldı.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.       D) IV.        E)V. 

23.    

Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin'in eseri değildir?

A)   Başını Vermeyen Şehit

B)   Memleket Hikâyeleri

C)   Falaka

D)   Efruz Bey

E)   Pembe İncili Kaftan 

24.    

Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri ile Fuat Köprülü arasındaki ortak bir özelliktir?

A)   Tarih alanında başarılı eserler vermeleri

B)   Fecr-i Âti ve Milli edebiyat içinde yer almaları

C)   Şiir türünde eserler yazmaları

D)   Roman alanında başarılı olmaları

E)   Sanat için sanat anlayışını benimsemeleri 

25.    

Ününü Feride adlı genç bir kızın Anadolu'nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik ya­parken başından geçenleri anlattığı — adlı ro­manla kazanan Reşat Nuri Milli edebiyat akı­mından etkilenen sanatçılardandır. Eserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerindeki hayat sahnelerini iş­lemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Çalıkuşu                         B) Dudaktan Kalbe

C) Acımak                           D) Değirmen

E) Damga