SERVET-İ FÜNÛN - FECR-İ ATİ EDEBİYATI - Test 1

1.

İki büyük şairi Tevfik Fikret ve Cenap Şa­habbettin, iki büyük roman yazarı Halit Ziya ve Mehmet Rauf olan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fecr-i Âti                    B) Tanzimat Edebiyatı

C) Yedi Meşaleciler       D) Edebiyat-ı Cedide

E) Milli Edebiyat 

2.

Fıkra, makale ve anılarıyla İstanbul insanını çok güzel bir şekilde anlatmış, Servet-i Fünun döneminde yaşadığı hâlde bu akıma bağlı kal­mamıştır. Aynı zamanda usta bir gazetecidir. Üslubu kıvrak, çekici ve içtendir. Gözlemleri çok kuvvetlidir. "Şehir Mektupları", "Eşkali Za­man" fıkra türünde, "Falaka Gecelerim" anı tü­ründe eserleridir.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Mehmet Rauf                               

C)   Fatih Rıfkı

D)   Ahmet Rasim

E)   Hüseyin Rahmi 

3.

1870-1927 yılları arasında yaşayan yazar, ön­celeri Servet-i Fünun üslubuyla yazmış; ancak sonraları, "arı Türkçe" ile ama yine sanatlı bir tarzda eser vermiştir. Gönül Hanım adlı romanı ve Çağlayanlar adındaki hikâye kitabıyla tanınır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)   Ahmet Rasim

C)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D)   Hüseyin Cahit Yalçın

E)   Cenap Şahabettin 

4.       

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti edebiya­tının kuruluş amaçlarından biri değildir?

A)   Dilin, edebiyatın ve bilimin gelişmesine kat­kı sağlamak

B)   Yetenekli sanatçıları bir araya getirmek

C)   Batı edebiyatının önemli eserlerini çevirmek

D) Okuyucunun edebiyat ve sanat konuların­daki bilgilerini artırmak

E)   Dilde sadeleşme hareketine önderlik etmek 

5.      

Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde top­luluk dışında kalarak Ahmet Mithat'ın "halk için sanat" ilkesini benimsemiş, popüler romanlar yazmıştır. Ahmet Mithat'ta görülen romanın akışını kesip bilgi vermek onun romanlarında da görülür. İstanbul yaşamını gerçekçi bir üs­lupla anlatmış olan yazar bizde natüralizm akı­mının en önemli temsilcisidir. "Şık", "Gulyaba­ni", "Son Arzu" romanlarından bazılarıdır. Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim                   B) Refik Halit

C) Mehmet Emin                  D) Hüseyin Rahmi

E) Halit Ziya 

6.

Romanda; aşktan başka bir düşüncesi olma­yan, çalışmadan yaşayan, hazır yiyici, Batı hay­ranı birtakım kimselerin ve onlar aracılığıyla top­lumun bir kesimi anlatılmaktadır. Orta yaşlı dul bir adam olan Adnan Bey'in, serbest yaşantısıy­la tanınan Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le evleni­şiyle olaylar gelişir. Annesindeki serbestlik Fir­devs'te de kendini gösterir ve evli olmasına rağ­men, başka bir erkekle ilişkiye girer. Yanlış ilişki birkaç kişinin hayatının kararmasına yol açar. Bu parçada tanıtılan Servet-i Fünun dönemi romanı ve bu romanın yazarı aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?

A)   Eylül - Mehmet Rauf

B)   Gönül Hanım - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)   Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil

D)   Hayal İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın

E)   İffet - Hüseyin Rahmi Gürpınar

7.      

Fecr-i Âti edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldılar.

B)   Eserlerinde aşk ve tabiat konularını işlediler.

C)   Gerçeklerden uzak doğa tasvirleri yaptılar.

D)   Şiirlerinde aruz veznini kullandılar.

E)   Sade bir dille yazmaya özen gösterdiler. 

8.      

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem ve Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelli­ğidir?

A)   Sanat için sanat anlayışını benimseme

B)   Vatan, hürriyet gibi kavramlara yer verme

C)   Klasisizm ve romantizm akımından etkilenme

D)   Tiyatro türüne özellikle önem verme

E)   Sıradan insanın anlayacağı bir dil kullanma 

9.      

Edebiyat-ı Cedide topluluğunun en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde parnasizmin etkisi görü­lür. "Halûk'un Defteri, Rübab-i Şikeste" önemli eserlerinden birkaçıdır. Yine onunla aynı edebi­yat topluluğunda yer alan dönemin en bü­yük romancısıdır. Romanları teknik yönden güçlüdür, roman kahramanlarını aydın kesim­den seçmiştir. "Mai ve Siyah" "Ferdi ve Şürekâ­sı" önemli eserlerinden bazılarıdır. Aşağıdakilerden hangileri bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir?A)   Halit Ziya - Hüseyin Cahit

B)   Hüseyin Cahit - Tevfik Fikret

C)   Tevfik Fikret - Mehmet Rauf

D)   Mehmet Rauf - Hüseyin Cahit

E)   Tevfik Fikret - Halit Ziya 

10.    

I.    Hüseyin Rahmi Gürpınar

II.    Mehmet Akif

III.   Ahmet Rasim

Yukarıda adları verilen  sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünun döneminde yaşadıkları hal­de bu akıma bağlanmamaları

B)   Aynı zamanda gazete çıkarmaları, dene­meler yazmaları

C)   Naturalizm ve romantizm akımlarının etki­sinde kalmaları

D) Şiirlerinde aruz veznini kullanmaları, nazmı nesre yaklaştırmaları

E)  Hem roman hem öykü yazmaları, bu türle­rin ilklerini vermeleri 

11.    

Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'un ortak özelliği aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   Nazmı nesre yaklaştırmaları

B)   Milli konulara ağırlık vermeleri

C)   "Sanat, toplum içindir." ilkesini savunmaları

D)   Eserlerinde sade bir dil kullanmaları

E)   Aynı edebi topluluğa bağlı olmaları 

12.    

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi içinde bu­lunduğu edebi topluluk yönüyle diğerlerin­den farklıdır?

A)   Tevfik Fikret

B)   Halit Ziya

C)   Hüseyin Cahit Yalçın

D)   Mehmet Rauf

E)   Recaizade Mahmut Ekrem

13.

, Türk edebiyatının Batılılaşması hareketin­de bir dönüm noktası olan Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisidir. Divan edebi­yatıyla olan bütün bağlarını koparmış, şiirlerin­de hem biçim, hem de anlam bakımından Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatında Parnasyen adı verilen şairlerin etkisi altında, gözleme dayanan, kişisel duygular yerine dışa­rıda görülenleri anlatan, biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmıştır. Bu yoldan hareket ederek, günlük hayatta rastlanan herhangi bir şeyi, mesela bir beyaz yelkeni, bir bisikleti, yer­deki ayak izlerini vb. şiir konusu olarak ele al­mıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret             B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal           D) Recaizade M. Ekrem

E) Şinasi 

14.   

Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak doğmuştur. 24 Şubat 1909'da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır. Yukarıda söz edilen edebi akım aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)   Milli Edebiyat

B)   Servet-i Fünun                                   

C)   Tanzimat Edebiyatı

D)   Fecr-i Âti

E)   Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 

15.

1870 ile 1934 yılları arasında yaşayan sanatçı­nın asıl mesleği doktorluktur. Tevfik Fikret'ten sonra Servet-i Fünun'un en önemli şairidir. Uz­manlık için gönderildiği Paris'te tıptan çok şiirle ilgilenmiş ve Fransız sembolistleri tanımıştır. Şiirde kalemleri müzikal değerlerine göre se­çer. Şiirleri yanında düz yazıları da vardır. Bun­lar arasında Tiryaki Sözleri, Hac Yolunda, Avru­pa Mektupları ele alır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)   Cenap Şahabettin

D)   Ali Ekrem Bolayır

E)   Hüseyin Suat 

16.

Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserler ver­miştir. Sosyal hayata pek yer vermediği eserle­rinde romantik duygular, hayaller ve psikolojik tahliller sıkça yer alır. Edebiyatımızda ilk psiko­lojik roman sayılan "Eylül" onun eseridir. Diğer eserleri arasında; Genç Kız Kalbi, Define, Kan Damlası vb. sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Mehmet Rauf               B) Mehmet Akif Ersoy

C) Mehmet Fuat               D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Refik Halit Karay 

17.   

Refik Halit Karay'ın aşağıda sayılan eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Bugünün Saraylısı        B) Sürgün     C) Nilgün                              

D) Gurbet Hikâyeleri         E) Kadınlar Tekkesi

18.

Cenap Şahabettin dil konusunda gerek kendin­den önce, gerek kendinden sonra yetişenlere karşı hep geri bir anlayışı savunmuştur; sanat hayatının ilk devrinde, sade dille yazma davası­nı tutanlara karşı yabancı sözcüklerden ve bu sözcüklerle yapılan yeni isim ve sıfat tamlama­larından yana olmuş; 1908'den sonra da, "" hareketini ortaya çıkaranlarla uzun ve sert tar­tışmalara girişmiş ve dilden yabancı sözcükler­le yabancı dil kuralları atılırsa Türkçenin "fakir-leşeceği"ni iddia etmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yeni Lisan                             B) Garip

C) İkinci Yeni                              D) Milli Edebiyat

E) Fecr-i Âti

19.    

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğu içinde yer almamıştır?

A)   Ahmet Haşim

B)   Refik Halit Karay

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Celal Sahir Erozan

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel 

20.    

"Sanat, şahsi ve muhteremdir." ilkesine bağlı kalan bu dönem sanatçıları, şiirler, söyleşiler, edebiyat eleştirileri yayımladılar, Batı edebiyatı üzerinde yazılar yazmaya başladılar. Toplum­sal sorunlarla hiç ilgilenmeyip Arapça ve Fars­ça tamlamalarla yüklü bir dil kullandılar. 1911'de Genç Kalemler dergisi çıkmaya başla­yınca topluluğun bir etkinliği kalmadı. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan edebiyat topluluğuna mensup bir sanatçı olabilir?

A) Ahmet Haşim             

B) Mehmet Akif

C) Tevfik Fikret               

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Rasim 

21.   

Aşağıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim'in eserleri arasında değildir?

A)   Gurabâhâne-i Laklakan

B)   Frankfurt Seyahatnamesi

C)   Bugünün Saraylısı

D)   Bize Göre

E)   Göl Saatleri 

22.   

Mallarme: "Şiir sözle müzik arasında sözden çok müziğe yakın olmalı, şiirde güzellik kapalılıkla sağlanmalı, anlam ikinci planda olmalıdır." der. Aşağıdakilerden hangisi "Mallarme" ile aynı anlayıştadır?

A) Mehmet Akif                       B) Ahmet Haşim

C) Ziya Gökalp                        D) Yahya Kemal

E) Faruk Nafiz 

23.

(I) Servet-i Fünun sanatçıları "sanat için sanat" anlayışına bağlı kaldılar. (II) Parnasizm ve sembolizmin etkisinde şiirler kaleme aldılar. (III) Romanda özellikle Fransız romantik yazar­larının   etkisi   altında   yapıtlar  oluşturdular. (IV) Bu dönem sanatçıları tiyatro türüne fazla ilgi göstermedi. (V) Batılı şiirlerde kullanılan "sone ve terzarima" gibi nazım şekillerini kullandılar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B)ll.          C) III.        D) IV.       E)V. 

24.   

Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim'in ortak özelliği değildir?

A)   Başta şiir olmak üzere birçok türde yazmaları

B)   Gezi yazısı kaleme almaları

C)   Sembolizm akımından etkilenmeleri

D)   Özellikle şiirde halk dilinden uzaklaşmaları

E)   Bağlı oldukları edebiyat topluluğu 

25.

"Piyale" adlı şiir kitabının ön sözünde, şiir hak­kındaki düşüncelerini "Şiir Hakkında Bazı Müla­hazalar" başlığı altında aktaran şair, şöyle der: "Şiirde anlamı aramak, bülbülü eti için öldürme­ye benzer."

Burada sözü edilen Fecr-i Âti şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cenap Şahabettin

B)   Celal Sahir Erozan

C)   Ahmet Haşim

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu