SERVET-İ FÜNÛN - FECR-İ ATİ EDEBİYATI - Test 2

1.     

Aşağıdakilerin hangisinde, Fecr-i Âti edebi­yatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)   Fecr-i Âti topluluğu 1909 ile 1912 yılları arasında faaliyet gösterirken yayın organı olarak Genç Kalemler dergisini seçti.

B)   Fecr-i Âti'nin önde gelen sanatçısı Ahmet Haşim, sembolizm akımının etkisinde kal­mıştır.

C)   Batının önemli sanat ve bilim eserlerini çe­virmeyi, genç yetenekleri bir araya getirme­yi amaçladılar.

D)   Kuruluşunu bir beyanname ile duyuran bir topluluk olup "Sanat şahsî ve muhterem­dir." ilkesini benimsediler.

E)   Fecr-i Âticiler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit gibi isimler vardır. 

2.      

Aşağıdakilerden  hangisi,  Servet-i  Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Kanun, hak, adalet gibi kavramlar bu dö­nemde fazla kullanılmadı.

B)   Ağır ve süslü bir dil tercih edildi.

C)   Şiirde aruz vezni kullanıldı.           

D)   Beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğü be­nimsendi.

E)   Bu dönem sanatçıları toplumdan kopuk de­ğildir. 

3.      

I.    Düzyazıda en başarılı türler roman ve öyküdür.

II.    Roman tekniği gelişir, okuru eğitme tutu­mundan vazgeçilir.

III.   Roman ve öykü konularını hayalden değil, gözlem olanakları içine giren yaşamdan alır.

IV.  Yazar, gözlemini ve yarattığı yaşamları İstanbul'la sınırlı tutmaz; Anadolu yaşamını ayrıntılarıyla verir.

V.   Kahramanlar okumuş, seçkin, sanatsever, alafranga ve rahat kişilerdir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Servet-i Fünun edebiyatındaki düzya­zıyla ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A)l.          B)ll.          C) III.        D) IV.       E)V. 

4.     

I.    Fransız sembolistlerin etkisindedir.

II. Şiirde ahenk oluşturmaya çalışır, kelimeleri müzikal değerlerine göre seçer.

III.   Dili süslü ve ağırdır; bolca sıfat tamlaması­na yer verir.

IV.  Gezi yazısı türünde eser kaleme almıştır.

V. Sanat toplum içindir, görüşünü benimser. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, Cenap Şahabettin'le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.         B) II.        C) III.        D) IV.        E)V. 

5.

Hikâye ve romanlarında gözleme yer veren tas­vir ve tahlillerde derinleşmeyen gerçekçi bir ya­zardır. Dili sade, anlatımı özenti ve süsten uzaktır. Eski edebiyata karşı Batı edebiyatını savunur. Hikâye, roman, eleştiri yazarı ve ga­zeteci olarak bilinir. Hayat-ı Muhayyel, Nadide, Hayal İçinde başlıca eserleridir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın         

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin             

D) Mehmet Rauf

E) Şinasi 

6.     

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarından biri değildir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın          B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin              D) Mehmet Rauf

E) Muallim Naci

7.      

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarına ait bir eser değildir?

A) Eylül                                   

B) Hac Yolunda

C) Nemide                               

D) Şermin

E) Şıpsevdi 

8.      

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bi­linir. Konusu, yasak olarak yaşanan bir aşktır. Romanın şahıs kadrosu son derece dardır, öz­günlüğü psikolojik tahlillerin başarıyla yapılma­sından kaynaklanır.

Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Mehmet Rauf - Son Emel

B)   Halit Ziya - Aşk-ı Memnu

C)   Hüseyin Rahmi - İffet

D)   Halit Ziya - Kırık Hayatlar

E)   Mehmet Rauf - Eylül 

9.      

I.    Romanların konusu, İstanbul'la sınırlandı.

II.    Vatan, millet gibi birtakım kavramlar kulla­nıldı.

III.   Kulak için kafiye görüşü benimsendi.

IV.   Sanat, toplum içindir, ilkesi uygulandı.

V.   Parnasizm ve sembolizm akımının tesiriyle şiirler yazıldı.

Yukarıdakilerden hangileri Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

A) I. ve II.         B) II. ve IV.         C) II. ve V.

D) III. ve IV.         E) III. ve V.

 

10.    

-    Toplum meselelerine hemen hemen hiç yer vermediler.

-    Bir "salon edebiyatı" olarak adlandırıldılar.

-    Kafiyenin kulak için olduğu görüşünü sa­vundular.

Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen özellikle­rin tümüne birden sahip olan edebiyat döne­mi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Fecr-i Âti edebiyatı

B)   Milli edebiyat

C)   Divan edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 

11.    

Servet-i Fünun şiirinin en önemli temsilcisidir. Servet-i Fünun devrinde romantik, lirik şiirine bireysel duyguları, doğayı, yaşanmış sahneleri katarken 1901'den sonra daha çok vatan-millet sevgisi, memleket-toplum sorunları üzerine sosyal şiirlerle didaktik-lirik plana geçti. Mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde öğretmen ve müdür olarak çalıştı. Aruzla yazdığı "Rübâb-ı Şikeste, Halûk'un Defteri ve heceyle çocuklar için Şermin" adlı şiir kitapları vardır. Mezarı Bo­ğaziçi'nde Aşiyân Müzesi'ndedir.

Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin              

B) Mehmet Rauf

C) Hüseyin Cahit Yalçın         

D) Tevfik Fikret

E) Ahmet Haşim 

12.    

Aşağıdakilerin hangisinde, yazar-eser eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Ahmet Haşim - Frankfurt Seyahatnamesi

B)   Cenap Şahabettin - Göl Saatleri

C)   Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu

D)   Mehmet Rauf - Eylül

E)   Tevfik Fikret - Şermin

13.     

(I) Edebiyat-ı Cedide'nin en önemli kişilerinden biri sayılan Cenap Şahabettin, şiir ve nesir alanlarında çeşitli eserler vermiştir. (II) Öğrenim için gittiği Fransa'da Batı edebiyatını yakından tanıyarak Romantizm akımının etkisine kapıl­mıştır. (III) Şiirlerinde hiçbir toplum sorununa dokunmayarak sadece aşk ve doğa şiirleri yaz­makla yetinmiştir. (IV) Bunlar, yeni nazım bi­çimleriyle göz kamaştıran, gösterişli, süslü, özentili şiirlerdir. (V) Cenap, düşünce ve duygu­larını yeni sözcüklerle anlatmak için Arap ve Fars sözlüklerinde o zamana kadar kullanılma­mış birtakım sözcükler bulup kullanmıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.           B)ll.           C) III.         D) IV.       E)V. 

14.     

Fecr-i Âti topluluğu Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret gibi sanatçılardan oluşur. Yukarıda sözü edilen sanatçılardan hangisi yanlış verilmiştir?

A)   Ahmet Haşim

B)   Refik Halit Karay

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)   Tevfik Fikret 

15.

Edebi hayata çeşitli gazetelerdeki yazıları ve fıkralarıyla başlayan sanatçı Fecr-i Âti edebiya­tından sonra Milli edebiyat akımı içinde yer al­mıştır, İlk yazılarında günlük hayatı dile getir­miş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize et­miştir. Sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Refik Halit Karay

B)   Ahmet Haşim

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Ömer Seyfettin

E)   Mehmet Emin Yurdakul 

16.     

I.    Şiir, duyulmak, hissedilmek için yazılır.

II.    Şiirde musiki anlamdan önce gelmelidir.

III.   Şiirde halkın anlayabileceği bir dil kullan­mak esastır.

IV.   Şiirin dili musiki ile söz arasındadır, sözden ziyade musikiye yakındır.

V.    Şiir, düzyazıya çevrilemeyen nazımdır. 

Yukarıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim'in şiir anlayışından biri değildir?

A) I.           B)ll.           C) III.         D) IV.       E)V. 

17.     

Mehmet Rauf'un edebi kişiliği, Fransız realist ve natüralist yazarlarının ve son üstadı saydığı —'in etkisi altında biçimlenmiştir. Onun Aşk-ı Memnu adlı romanını örnek aldığını söylemiştir hep. Hep aşk tutkusu üzerinde duran yazar, Türk edebiyatının ilk başarılı ruh çözümlemesi romanı olan Eylül ile sanatının en yüksek noktasına çıkmıştır. Öteki bütün eserlerinde bir daha o düzeye ulaşamamıştır. Hikâye ve ro­manlarının hepsinde kendi kişiliğinden sıyrıla­mamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil                B) Namık Kemal

C) Nabizade Nazım                   D) Muallim Naci

E) Recaizade Mahmut Ekrem 

18.   

Tevfik Fikret Türkçeyi aruza ustalıkla uydurmuş, (I) nazmı nesre yaklaştırarak eski biçimi büsbütüortadan kaldırmış,  (II) eski nazım biçimlerini bıraka­rak Batı edebiyatında gördüğü sone, terzarima (IIIya da hiçbir kurala bağlı bulunmayan serbest (IVmüstezat gibi birtakım yeni nazım biçimleri kul­lanmış, kulak kafiyesi yerine göz kafiyesini(V) be­nimsemiştir.                       Yukarıdaki altı çizili bölümlerden hangisin­de yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.           B) II.           C) III.         D) IV.       E)V.

19.

Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun gerçek anlamda ilk realist romanları yazan , Türk ro­mancılığının babası sayılır. Romanları arasında Aşk-ı Memnu ve temsilcisi olduğu "Servet-i Fü­nun edebiyatı romanı" diye de anılan sayı­labilir. 1866-1945 yılları arasında yaşayan ya­zar, zaman içinde eserlerinin ağır dilini sadeleş­tirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Mehmet Rauf - Eylül

B)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım

C)   Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi

D)   Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide

E)   Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah 

20.

1944 yılında öldüğünde 80 yaşında olan yazar, Ahmet Mithat Efendi'nin popüler roman çığrını tek başına sürdürmüştür. Fransız natüralizmi­nin edebiyatımızda temsilcisi olmuş, deneysel roman ve töre romanı üzerinde durmuştur. Ro­manlarındaki birçok teknik hataya rağmen, so­kağı bütün canlılığıyla edebiyatımıza sokmuş­tur. Romanlarında sosyal eleştiriyi mizah yoluy­la yapar. Servet-i Fünun döneminde yaşaması­na rağmen bu edebiyata katılmamıştır. Eserleri arasında "Şık, İffet, Mürebbiye" vb. sayılabilir. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Falih Rıfkı Atay

C)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

D)   Refik Halit Karay

E)   Süleyman Nazif 

21.

Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu topluluğa katılmamıştır. Sohbet, fıkra ve anıları yanında roman ve hikâyeleri de vardır. Güçlü bir gözlem, temiz bir Türkçe, özentisiz bir anla­tım kaleminin en belirgin özelliğidir. "Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım" eserleri arasındadır. Tarihçi ve bestekârdır; ama her şeyden önce sürekli yazan bir gazetecidir. Bu parçada tanıtılan ünlü yazarımız aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim                        B) Ahmet Haşim

C) Ahmet Hikmet                       D) Ahmet Mithat

E) Ahmet Vefik 

22.   

Aşağıda verilen Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Avrupai anlamda ilk roman yazarıdır.

B)   Eserlerinde klasisizmin tesiri vardır.

C)   Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır; fakat dili başarıyla kullanır.

D)   Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır.

E) Romanlarında  olaylar yalnıİstanbul'da geçerken, hikâyelerinde Anadolu'da geçer. 

23.

Aşağıdakilerin hangisinde, Batı edebiyatın­da alınan nazım şekilleri bir arada verilmiş­tir?

A)   Sone - terzarima

B)   Sone - müstezat

C)   Terzarima - rubai

D)   Sone - terkib-i bent

E)   Terzarima - tuyuğ 

24.

Eserleri, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim, Haluk'un Defteri, Şermin, Rübabın Cevabı'dır. Şermin, isimli şiir kitabındaki şiirlerini hece vez­niyle yazmıştır. Buradaki hepsi çocuk şiirleridir. Yukarıda eserleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret                 B) Cenap Şahabettin

C) R. Mahmut Ekrem       D) Namık Kemal 

E) Ahmet Haşim