ŞİİR VE DÜZ YAZI BİLGİSİ - Test 2

1.      

İlk ışık öptü camlardan Toprak gülümsedi mor mor Çok şükür Tanrı'm topraktan Yine merhamet tütüyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tam uyak                             B) Zengin uyak

C) Hece ölçüsü                         D) Redif

E) Kişileştirme sanatı

2.      

Artık demir almak vakti gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol 

Bu beyitlerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tunç kafiye                           B) Tam kafiye

C) Zengin kafiye                        D) Redif

E) Mesnevi kafiye düzeni

3.       

I.    Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişen bir

nazım biriminin giriş bölümüne "nesib" veya "teşbib" denir.

II.    Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir, konu olarak aşk, şarap ve güzellik işlenir.

III.   Edebiyatımıza Iran edebiyatından geçmiş­tir, beyit sayısı 10 ile 25 bine kadar uzana­bilir.

IV.  Uzun mısralardan sonra kısa mısra getiril­mesiyle oluşturulan bir nazım şeklidir, mat­la beyti yoktur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­daki nazım biçimlerinden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Gazel              B) Mesnevi             C) Kaside

D) Kıta                E) Müstezat 

4.      

kuruluşu ve kafiye düzeni yönüyle murab-baya benzer. Bestelenmek için yazıldıklarından fazla uzun değildir. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Divan edebiya­tında bu türün en önemli temsilcisi dir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Tuyuğ, Ali Şir Nevai

B)   Rubai, Nesimi

C)   Şarkı, Nedim

D)   Tuyuğ, Nabi

E)   Terkib-i Bent, Bakî 

5.      

Ben, gazetedeki köşemde güncel konuları ken­di düşüncelerim doğrultusunda günübirlik yo­rumlarım. Edebiyattan spora, siyasetten ekono­miye birçok konuda günlük konuşma diliyle kı­sa, ama yer yer esprili yazılar yazarım.

Bu açıklamayı yapan yazarın yazdığı yazı tü­rü aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Deneme           

B)     Fıkra             

C)    Makale

D)    Sohbet                

E)     Günlük 

6.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tunç kafiye hem de redif vardır?

A)     Bir gece mavisinde erimiş dağ, deniz, renk

        Gökten iri yıldızlar sarkıyor hevenk hevenk

B)     Altın salkımlardan bağların tütüyor yaz

        Gök içinde aydınlık, kırlar içinde beyaz

C)    Dönüyor pullu cepken, dönüyor pullu şalvar

        Kirpikler arasında bakışlar yalvar yalvar

D)    Işıl ışıl yanıyor bellerdeki silahlık

        Kalbe tatlı bir sızı akıyor ılık ılık

E)     Bir masal gecesine vurdukça ay ışığı

        Birer destan oluyor yüzlerin kırışığı

7.      

Mısra sonlarında tek sesin benzerliğine daya­nan kafiyeye yarım kafiye  (I) denir. Zengin kafiye, (II) üç ya da daha fazla sesin benzerliğine bağlıdır. Cinaslı kafiye, (III)  mısra sonlarındaki yazılışları görevleri, anlamları aynı olan kelime ve eklerin tekrarına verilen addır. Redif  (IV) ise yazılışları ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları ve gö­revleri birbirinden tamamen farklı sözcükler ta­rafından oluşturulur.

Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.              B) I. ve III.           C) II. ve III.

D) II. ve IV.               E) III. ve IV. 

8.      

Röportaj, bir gerçeği araştırma, inceleme, so-

I ruşturma yoluyla yansıtır. Anı, yazarın yaşadığı

II ve tanık olduğu olaylardan beslenir. Günlük, sı-

III radan bir insanın ya da ünlü birinin günü günü­ne tuttuğu notlardan oluşur. Biyografi, ünlü bir

IV kişinin yaşam öyküsünü kendi kalemiyle anlat­masıdır. Gezi ise bir yazarın yurt İçinde ve dı-

V şında yaptığı seyahatlerde gördüklerini okuyu­cuya aktarmasıdır.

Bu parçada numaralanmış terimlerden han­gisinin açıklaması yanlıştır?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.         E) V. 

9.     

Aşağıdakilerin hangisi, sadece Tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden oluşmuştur?

A)   Nefes, semai, deme, ilahi

B)   İlahi, gazel, devriye, sathiye

C)   İlahi, kaside, devriye, mesnevi

D)   Tuyuğ, şathiye, varsağı, deme

E)   Devriye, nutuk, ilahi, şathiye 

10.     

Bir olayı, bir durumu, yaşamdan bir kesiti veya bir kişiyi kısa bir zaman dilimi içinde belirli bir yanıyla anlatan yazılara denir. Fransız ya­zar Maupassant'ın adıyla anılana , Rus ya­zar Çehov'un adıyla anılana ise denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   hikâye, olay, durum hikâyesi

B)   hikâye, durum, olay hikâyesi

C)   tiyatro, dram, trajedi

D)   roman, psikolojik, polisiye roman

E)   roman, polisiye, psikolojik roman 

11.    

Aşağıdakilerden hangisinde, bilgi yanlışı ya­pılmıştır?

A)Divan edebiyatında sanatçıların kısa biyogra­filerini anlatan eserlere "tezkire" denir.

B)Günlük gazetelerde güncel konuları işleyen kısa yazıların yanı sıra esprili kısa hikâye­lere de "deneme" ismi verilir.

C)Meddahlık; taklitçilikle hikâyeciliğin birleşti­ği tek kişilik geleneksel halk tiyatrosudur.

D)Sefaretname, Osmanlı elçiliklerinin görevli oldukları ülkelerdeki gezi ve elçilik notlarına denir.

E)Süslü nesir, Divan edebiyatında edebi sa­natlarla, secilerle dolu yazılardır.

12.

I. Bir sanat ya da fikir eserinin olumlu veya olumsuz yanlarını çeşitli ölçütlere göre de­ğerlendiren yazılardır.

II.    Yazarın okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir dille yazdığı kısa yazılardır.

III.   Konularını daha çok tarih ve mitolojiden alan ve acıklı olayları işleyen tiyatro türüdür.

Yukarıda özellikleri sayılan yazı türleri aşğıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru ola­rak verilmiştir?

A)   Eleştiri, dram, makale

B)   Eleştiri, deneme, trajedi

C)   Sohbet, trajedi, röportaj

D)   Sohbet, trajedi, eleştiri

E)   Fıkra, melodram, eleştiri 

13.

Bir yazarın, gazetecinin herhangi bir olayı, kişi­yi, konuyu kendi anlayışına göre yorumlayarak yazdığı, genellikle fotoğraflarla desteklenen ve soru-cevap yöntemine dayalı gazete, dergi ya­zısı türüne denir.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Günce (Günlük)

B)   Anı (Hatıra)

C)   Gezi (Seyahat)

D)   Yaşamöyküsü (Biyografi)

E)   Röportaj (Mülakat) 

14.

Urfa'ya girerken "Peygamberler Şehrine Hoş­geldiniz!" tabelası karşılıyor bizi. Yazın yakıcı sıcağında "Halilurrahman Camisi"nin serin av­lularında dolaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in yaşa­dığı yeri ziyaret etmenin manevi zevki bütün yorgunluğumuzu alıyor. Daha sonra Hazreti Eyüp Peygamberdin hastalığı süresince kaldığı mağaraya taş merdivenlerden iniyoruz. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Anı                      B) Gezi                  C) Eleştiri

D) Öykü               E) Roman 

15.   

Aşağıdakilerden  hangisi,  Divan  nesrinin özelliklerindendir?

A)   Noktalama işaretlerinden yararlanılması

B)   Kullanılan cümlelerin kısa olması

C)   Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılması

D)   Söz ve ses sanatlarına yer verilmemesi

E)   Söyleyiş güzelliğine değil düşünceye ağır­lık verilmesi 

16.

İnsanı ve toplum yaşamını çok boyutlu yansıtan edebi türdür. Yer, zaman, kişi ve olaydan olu­şan dörtlü ayağı vardır. Eserdeki olay ve kişiler öncesi ve sonrasıyla işlenir. Öyküyle bazı açı­lardan benzeştiği hâlde öyküden çok daha ge­niş kapsamlıdır. Dünya edebiyatında önemli bir temsilci Cervantes sayılabilir. Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Deneme           B) Roman      C) Otobiyografi

D) Tiyatro             E) Masal 

17.   

Aşağıdakilerin hangisinde gazete yazısı tür­leri birlikte verilmiştir?

A)   Fıkra, makale, şiir

B)   Makale, roman, deneme

C)   Fıkra, makale, röportaj

D)   Anı, eleştiri, senaryo

E)   Mektup, makale, otobiyografi 

18.    

Hatıra (anı) türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

A)   Yaşananları günü gününe yazma

B)   Geçmişte yaşananları yansıtma

C)   Birinci kişi ağzından anlatma

D)   İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme

E)   Gözlem ve izlenimleri aktarma

19.    

Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandı­rılmış bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki "türkü"nün karşılığıdır. Bestelenmek için yazılır. Aşk ve güzellik konularını işler. Dörtlüklerle ku­rulur ve abab - cccb - dddb... biçiminde uyakla­nır. En tanınmış şairi Nedim'dir.

Bu parçada tanıtılan nazım şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai                 B) Gazel              C) Kaside

D) Tuyuğ                 E) Şarkı 

20.    

Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Di­van edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A)   Şarkı - murabba - koşma - kaside - tuyuğ

B)   Şarkı - türkü - devriye - rubai - mersiye

C)   Nefes - muhammes - kaside - mani - destan

D)   Kaside - müstezat - gazel - şarkı - mesnevi

E)   Terkib-i bent - tuyuğ - semai - müstezat -rubai 

21.

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kal­bur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir Keloğlan varmış. Yukarıdaki parça hangi yazı türünün girişin­den alınmış olabilir?

A) Masal                B) Ninni                    C) Anı

D) Destan                E) Sohbet 

22.    

Bu tümsek, koparken büyük zelzele Son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir Bu dörtlükte olduğu gibi savaş, kahramanlık gibi konuları işleyen şiir türüne ne ad verilir?

A) Lirik şiir       B) Didaktik şiir        C) Epik şiir 

D) Dramatik şiir       E) Pastoral şiir 

23.

İslamiyet öncesi Türkler, "yuğ" denen ölüm törenle­rinde ölenin iyiliğinin, yiğitliğinin anlatıldığı ölüm şi­irlerine "sagu" adını verir. Divan edebiyatında sa­guya , Halk edebiyatında ise denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hiciv - taşlama                 B) mersiye - tuyuğ

C) mersiye - ağıt                  D) rubai - varsağı

E) ağıt - kaside 

24.   

Ormanda büyüyen adam azgını Çarşıda pazarda insan beğenmez Medrese kaçkını softa bozgunu Selam vermek için kesan beğenmez Bu  dörtlükle  ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Bir taşlamadan alınmıştır.

B)   Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)   Kafiye örgüsü düz kafiyedir.

D)   Redif kullanılmıştır.

E)   Uyak düzeni abab'dir. 

25.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem redif hem de tam kafiye vardır?

A)   Haydi Abbas vakit tamam Akşam diyordun işte oldu akşam

B)   Bu aşka o hangi kudretle daldım Tanrı'ya yükseldim arşa alçaldım

C)   Bir söğüt yeşili üstümüzde göğümsü Yeşil üstünde bir gök mavisi gönlümsü

D)   Ne istersin bir günlük doğan böcek gibi Günle beraber yanmış günle sönecek gibi

E)   Ardımda binbir gönül ıstırabından derin Matemimi tutacak bir mukaddes kaderin