ŞİİR VE DÜZ YAZI BİLGİSİ - Test 3

1.      

Elif kaşların çatar

Gamzesi sineme batar

Ak elleri kalem tutar

Yazar elif, elif diye

Konu ve şekil bakımından koşmanın güzel­lemesine benzeyen yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisinden alınmıştır?

A) Hoyrat               B) Semai           C) Destan

D) Mani                 E) Varsağı 

2.     

Aşağıdakilerin  hangisinde zengin  kafiye yoktur?

A)     Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

        Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

B)     İçimde tüten bir şey hava, renk, eda, iklim

        O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sev­gilim

C)    Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale

        Ve kavuşmuş rüyalar, onda ermiş visale

D)    Tarihin gözleri var, surlarda delik delik

        Servi, endamlı servi, ahirete perdelik

E)     Şahadet parmağıdır göğe doğru minare

        Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare 

3.     

-    Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir.

-     Koşma gibi kafiyelenir.

-    3-5 dörtlükten oluşur.

-    Son dörtlükte şairin adı geçer.

-     Koşmanın yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen türüdür.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Semai       B) Koçaklama       C) Güzelleme 

D) Ağıt                E) Taşlama 

4.      

Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)   Güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt

B)   Mani - türkü - ağıt - koçaklama

C)   Türkü - güzelleme - koçaklama - ağıt

D)   Taşlama - varsağı - ağıt - mani

E)   Mani - taşlama - ağıt - nefes 

5.      

Çoban ve kır yaşamını anlatan, doğa güzellikle­rini dile getiren şiirlerdir. Anlatım bir kişinin ağ­zından olur ve kır yaşamının güzelliğini anlatır­sa "idil", çoban yaşamını karşılıklı konuşmalar­la anlatırsa "eglog" adını alır.

Yukarıda tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik                B) Dramatik          C) Didaktik

D) Pastoral              E) Lirik 

6.      

Bulamadım şu halimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta

Yağmur yağar, dağı taşı ıslatır

Yaylalardan uzak kalan sel hasta

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)   Koşmanın "güzelleme" nazım türündendir.

B)   II. ve IV. dizelerdeki "dil" ve "sel" sözcükle­rinde yarım uyak vardır.

C)   Koşmanın ilk dörtlüğü olup xaxa biçiminde uyaklanmıştır.

D)   II. ve IV. dizelerdeki "hasta" sözcükleri re­diftir.

E)   Söz sanatı yapılmamıştır.

7.      

Halk edebiyatında "taşlama" denen alaycı yergi şiirinin Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel                 B) Mersiye       C) Murabba

D) Hicviye                E) Mesnevi 

8.      

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özel­liklerinden biri değildir?

A)   Türk edebiyatında Faruk Nafiz Çamlıbel ve Kemalettin Kamu bu türde şiirler yazmıştır.

B)   Doğayla insan arasındaki tarih boyunca sü­ren çatışmaları, gerginlikleri konu alır.

C)   Bir kişinin ağzından kır betimlemesi yapan pastoral şiirlere "idil", çobanları ve kır yaşa­mını karşılıklı konuşmalarla anlatanlara "eglog" adı verilir.

D)   Bu türün dünya edebiyatındaki en güzel ör­nekleri Virjillus'un kaleminden çıkmıştır.

E)   Çoban yaşamını ve kır güzelliklerini yalın bir söyleyişle ele alan şiirlerdir. 

9.      

Aşağıdakilerden hangisi, insan hayatını ve insanın görüp yaşadıklarını, anlatmakla sı­nırlı yazı türlerinden değildir?

A) Anı              B) Eleştiri          C) Otobiyografi

D) Biyografi             E) Gezi 

10.    

Dünya edebiyatına Fransız yazar Montaig­ne'nin kazandırdığı tür, herhangi bir konuda ya­zarın kişisel duyuş ve görüşlerini iddiasız biçim­de aktarmasını sağlar. Belgelere, kanıtlara da­yanması gerekmediği için özgürce seçilen bir konu, rahat bir dille ve açık yüreklilikle okuyucu­nun beğenisine sunulur.

Bu parçada özellikleri aktarılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı                 B) Sohbet                 C) Fıkra

D) Deneme             E) Eleştiri 

11.

Yaşamın ağlatan ve güldüren yanları birlikte verilir. Sevinç, umut, kuşku, tasa, facia ve ko­miklik gibi yaşamın türlü biçimleri bu türde bir araya getirilir. Böylece yaşamı olduğu gibi yan­sıtır.

Burada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Trajedi                 B) Opera               C) Operet

D) Dram                     E) Komedi 

12.   

Dedim bu Ömer'in aklını aldın

Dedi sevdiğine pişman mı oldun

Dedim dilber niçin sararıp soldun

Dedi hep çektiğim dil yarasıdır

Yukarıdaki mısralar aşağıdaki şiir türlerin­den hangisinin örneği olabilir?

A) Lirik               B) Pastoral              C) Dramatik

D) Epik                E) Didaktik 

13.

Romanın içeriğine ve yazarın üslubuna genel anlamda diyecek yok. Ancak betimlemeler bü­tün özgünlüğüne ve akıcığına rağmen kitabın önemli bir bölümünü işgal ediyor. 15. sayfada başlayan bahçe betimlemesi, 25. sayfaya ka­dar aralıksız sürüyor. Bu da romanda olması gereken hareketliliği durağanlığa çeviriyor. Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Fıkra                  B) Makale            C) Deneme

D) Eleştiri                E) Sohbet

14.

(I) Ölçü, şiirde dizeleri oluşturan hecelerin sayı­sı ya da uzunluk kısalık açısından denkliğine dayanır ve şiirin ahengini sağlayan unsurlardan biridir. (II) Türk edebiyatında hece ve aruz ölçü­süyle serbest ölçü kullanılmıştır. (III) Hece ölçü­sü, Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılır ve hecelerin sayısının eşitliğine göre uygulanır. (IV) Aruz ölçüsü, hecelerin uzunluk ve kısalık uyumuna dayanır. (V) Serbest ölçüde ise her dize bir öncekinden üç hece kısa olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. ve III.               B) II. ve IV.           C)ll.veV.

D) III. ve V.              E) IV. ve V. 

15.

(I) Öykü, yaşanmış ya da yaşanabilir nitelikteki olayları anlatır. (II) Yer, zaman öyküde belirgin değildir. (III) Olay ya da durum ve kişiler öykü­de bulunan unsurlardır. (IV) Klasik öykünün us­tası Fransız yazar Guy de Maupassant'tır. (V) Bizim edebiyatımızda da Ömer Seyfettin ve Refik Halit'i sayabiliriz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.           B)ll.          C) III.       D) IV.          E)V. 

16.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki "sa­gunun, Divan ve Halk edebiyatındaki karşı­lığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Hicviye - taşlama            B) Mersiye - ağıt

C) Münacaat - ağıt              D) Semai - mersiye

E) Mersiye - varsağı 

17.   

Gazel,  (I) 5 ile 15 beyit arasında değişen beyit sayısına sahiptir. Gazeller  (II) sınırsız beyit sayısına sahiptir. Kasidelerde,  (III) din ve devlet büyüklerine övgü söz konusudur. Mesneviler  (IV) ise aşk, şarap ve güzellik konularını ele alır.

Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığı numara­lanmış bölümlerden hangilerinin değiştiril­mesiyle giderilebilir?

A) I. ve III.               B) I. ve IV.           C) II. ve III.

D) II. ve IV.              E) III. ve IV. 

18.   

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde ya­zılmıştır?

A)   Hüküm Gecesi

B)   Seyahatname

C)   Avrupa Mektupları

D)   Anadolu Notları

E)   Hac Yolunda 

19.   

 I.    Bir sanat, edebiyat ve düşün yapıtının içe­riğini doğru ya da yanlış yönleriyle ele alan düşünce yazısıdır. II.    Kişinin kendi kalemiyle yine kendisini anlatmasıdır, yazıyı kaleme alan bunu kişisel yaşamıyla sınırlı tutar, III.  Gözlem ve izlenimlerden hareket ederek geçmişin tanıklığını yapan düzyazı türüdür. IV. Bilimsel içerikli, nesnel yazılar olup bu yazı­larda ciddi ve tutarlı bir üslupla bir düşünce kanıtlanmaya çalışılır. Yukarıda numaralanmış cümlelerde, aşağı­daki düzyazı türlerinden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Biyografi                 B) Anı               C) Eleştiri

D) Makale            E) Otobiyografi

20.   

Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş Okunu kör nefsin kılıçla çelmiş Yukarıdaki ikili dizede hangi kafiye türü kul­lanılmıştır?

A)     Zengin              

B)     Tam                

C)    Cinas

D)    Yarım                

E)     Tunç 

21.

Tiyatro yapıtlarındaki şiir bölümlerine verilen addır. Trajedi, komedi ve dramlarda bu türün en tipik örneklen görülür.

Burada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Lirik               

B)     Dramatik        

C)    Didaktik

D)    Epik             

E)     Pastoral 

22.   

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)   Yazarın, kendi yaşamını doğrudan kendisi­nin anlattığı yazı türüne biyografi denir.

B)   Anı, geçmişte yaşananı aktarır; günlük ise yaşananı günü gününe kaydeder.

C)   Divan edebiyatında sanatçıların kısa ya­şam öykülerini anlatan eserlere "tezkire" denir.

D)   Fıkra; gazetelerin belirli köşelerinde güncel konulan, yazarın kendi düşüncesine göre yorumladığı yazılara denir.

E)   Tiyatro, insanı ve toplum yaşamını sahne­de göze ve kulağa aynı anda seslenerek canlandıran türdür. 

23.    

Aşağıdakilerin hangisinde "Tekke-Tasavvuf Edebiyatı" ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   İlahi aşkı (gerçek aşkı) arayan ve dünyaya pek değer vermeyenlerin oluşturduğu bir edebiyattır.

B)   Gazel, şarkı, tuyuğ, murabba, semai gibi ürünleri vardır.

C)   Şairlerin amacı insanlığı iyiye, doğruya, gü­zele yöneltmek olduğu için toplumcu; son­suz bir insan sevgisi ve hoşgörüsü taşıdığı için evrensel bir edebiyattır.

D)   Temelde hece ölçüsü kullanılmış, bazen aruz tercih edilmiştir.

E)   Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli temsilcilerinden bazı­larıdır.

 24.    

İnsan yaşamını dramatik olaylara, çatışmalara dayanarak konuşturma yöntemiyle sahneleme­ye tiyatro denir. Tiyatronun konusunu daha çok tarihten, mitolojiden alan ve kahramanın acıklı, trajik durumunu ön planda işleyen türüne denir. Olayların gülünç yönlerini aktaran tiyatro türüne de denir; ise hayatın hem ağlatan hem güldüren yanlarını birlikte yansıtır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   piyes, melodram, dram

B)   feeri, trajikomik, dram

C)   trajedi, komedi, dram

D)   dram, komedi, melodram

E)   trajedi, feeri, komedi 

25.    

Gazellerde genellikle konu bütünlüğü bulun­maz; yani şiirdeki beyitler, anlamca birbirine bağlı olmaz. Anlam bütünlüğü taşıyan gazelle­re "" denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) yek - ahenk                          B) beytü'l gazel

C) matla                                    D) makta

E) mahlas beyti