ŞİİR VE DÜZ YAZI BİLGİSİ - Test 4

1.     

Hani o, bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye türü kulla­nılmıştır?

A) Cinas - tunç                         

B) tam - yarım

C) zengin - cinas                      

D) yarım - tunç

E) tunç - tam 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde tunç kafiye kulla­nılmıştır?

A)     Uzaktan gelirken derin akisler

        Kapadı geçtiğim yolları sisler

B)     O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı

        Yel gibi dağları aşan atlıydı

C)    Hayaldi, hayâlden bile tatlıydı

        Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı

D)    Gezer çamlar altında hasta bir kadın

        Baş örtüsü, göğsümde bir tül kanadın

E)     Bayıltıyor hararet otu, taşı, böceği

        Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği 

3.    

 Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikle­rinden değildir?

A)   Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.

B)   Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.

C)   Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.

D)   Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.

E)   Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde ger­çekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleş­tirilebilir. 

4.

Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık ol­duğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Geçmişteki olay üzerine ya­zılır. Yazar, olayları kendi bakış açısından anla­tır. Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı'dır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki türlerden han­gisinden söz edilmiştir?

A) Anı                  

B) Günlük               

C) Fıkra

D) Deneme            

E) Makale 

5.   

 Gölgeler içinde ağaçlar yorgun

Her tarafta yetim bir tevekkül var

Sanki fısıldıyor Anadolu'nun

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgâr

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Birden fazla varlık kişileştirilmiştir,

B)   İstiare sanatı vardır.

C)   Tam kafiye kullanılmıştır.

D)   Redif yoktur.

E)   Düz uyak kullanılmıştır. 

6.

Ulusların yaşamlarında büyük yankılar oluştu­ran tarihsel, toplumsal olayların hayallerle süs­lenerek dilden dile değişmelere uğrayarak oluş­muş manzum öykülere - denir. Aşk ve sevgi konularının duygusal bir coşkuyla dile getirdiği şiir türüne ise adı verilir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Epik şiir, lirik şiir

B)   Lirik şiir, dramatik şiir

C)   Epik şiir, pastoral şiir

D)   Dramatik şiir, lirik şiir

E)   Epik şiir, didaktik şiir

7.       

Dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa'dır. An­lam bütünlüğü gösterir. Konusu önemli bir dü­şünce, bir nükte, bir yergi olabilir. Bu nazım bi­çiminde şair mahlasını kullanmaz. Yukarıdaki parçada aşağıdaki nazım biçim­lerinden hangisinden söz edilmiştir?

A) Mesnevi          

B) Rubai            

C) Murabba

D) Kıt'a                

E) Müstezat 

8.       

Koşma,  (I) Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım şekillerindendir. Semaide (II)  konu olarak savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular ele alı­nır. Varsağı (III)  Anadolu'nun güneyinde yaşayan Varsak boylarına ait şairler tarafından söylenir. Destan (IV)  ise 8'li hece ölçüsüyle yazılıp özel bir besteyle söylenir.

Yukarıdaki parçadaki bilgi yanlışlığı numa­ralanmış bölümlerden hangilerinin değişti­rilmesiyle giderilebilir?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.             C) II. ve III.

D) II. ve IV.              E) III. ve IV. 

9.       

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder

Bayburt Turnanın özlemi yakar Maraş'ı...

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Benzetme sanatı yapılmıştır.

B)   Mecaz-ı mürsel vardır.

C)   Zengin kafiye kullanılmıştır.

D)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.

E)   Sarma kafiye düzeni vardır. 

10.    

Kafiye düzeni yönüyle birbiriyle benzerlik gösteren nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Rubai, tuyuğ, türkü

B)   Tuyuğ, türkü, murabba

C)   Rubai, tuyuğ, mani

D)   Tuyuğ, murabba, şarkı

E)   Rubai, murabba, türkü 

11.    

Lâle yaktı ciğerini gül-i handanın için

Serviler kesti kolunu kadd-i hıramanın için

Yukarıdaki beyitle ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğru değildir?

A)   Türkçe olmayan kelimeler vardır.

B)   Aruz vezniyle yazılmıştır.

C)   Farsça tamlamalara yer verilmiştir.

D)   Bir gazelin son beytidir.

E)   Teşhis sanatı vardır. 

12.    

Halk şiirinin en uzun biçimidir. Nazım birimi dörtlüktür. Kimilerinde dörtlük sayısı yüzü ge­çer. Genellikle 11'li hece kalıbıyla söylenir. Kendilerine özgü ezgileri vardır. Toplumsal ko­nuları işler (savaş, isyan, doğal afet gibi). Yukarıdaki parçada hangi nazım biçimi hak­kında bilgi verilmiştir?

A) Türkü                

B) Koşma           

C) Semai

D) Varsağı           

E) Destan

13.    

Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) Gazel               

B) Kaside             

C) Rubai

D) Kıt'a                

E) Mesnevi 

14.    

Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı na­zım türleri arasında yer almaz?

A) İlahi                   B) Nefes               C) Nutuk

D) Devriye               E) Güzelleme 

15.    

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelende

Anı yad ellere açıcı olma

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisi­ne örnek olabilir?

A) Pastoral           B) Didaktik        C) D>amatik

D) Epik                 E) Lirik 

16.    

Konusunda uzman kişilerce yazılan bilimsel ni­telikli yazılardır. Gazete ve dergilerde okuyucu­ya bilgi vermek, okuyucunun düşüncelerini de­ğiştirmek, belli bir tezi kanıtlamak amacıyla ya­yımlanır. Ele alınan olay, sorun, konu objektif (nesnel) bir yaklaşımla incelenir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Fıkra               

B) Deneme         

C) Makale

D) Eleştiri          

E) Röportaj 

17.    

Bahçemize üç gül diktim biterse

Şakıyıp dalında bülbül öterse

Benim vadem senden evvel yeterse

Mezarıma çift taş dikin kırmızı

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B)   Redif vardır.

C)   Yarım kafiye kullanılmıştır.

D)   Nazım biçimi koşmadır.

E)   Ulamaya yer verilmemiştir. 

18.    

(I) Arap edebiyatından alınmıştır. (II) Aşk, doğa, şarap, eğlence konulan işlenir. (III) Beyit nazım birimiyle yazılır ve 5-15 beyitten oluşur. (IV) İlk beyit "matla(doğuş)", son beyit makta (kesiş)", en güzel söylenmiş beyit de "beytü'l gazel" adı­nı alır. (V) Şairin adı, matla beytinde geçer. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde gazel ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.         E)V. 

19.    

Divan edebiyatında XVIII. yüzyılda kullanılmaya başlanan bir nazım biçimidir. Dörtlüklerle yazılır. Halk edebiyatındaki türkü nazım biçiminin etkisiy­le doğduğu söylenir. En ünlü şairi Nedim'dir. Dörtlükler "aaaa/bbba/ccca biçiminde uyaklanır. Aşk, doğa, içki, kadın gibi konular işlenir. Yukarıdaki parçada aşağıdaki nazım biçim­lerinden hangisinden söz edilmiştir?

A) Şarkı                 

B) Murabba         

C) Rubai

D) Müstezat      

E) Terkib-i bent

20.   

Aşağıdakilerden hangisi koşma nazım türle­rinden değildir?

A) Taşlama           

B) Ağıt          

C) Güzelleme

D) Koçaklama        

E) Semai 

21.   

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A)   Dil süslü ve sanatlıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamamlamalara sıkça yer verilir.

B)   Şiirde konu bütünlüğü aranmaz. Beyit bütünlü­ğü esastır. Her beyit ayrı bir konuyu işleyebilir.

C)   Anlamdan çok söyleyiş önemlidir. Ne söy­lediği değil, nasıl söylediği önemlidir.

D)   Kafiye göz içindir. Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

E)   Şiire başlık konmaz. Her şiir, redifle veya konusunun adı ile anılır. 

22.   

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden birisi değildir?

A)   Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.

B)   Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur.

C)   Halkın içinden doğan eserler, konu tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır.

D)   Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.

E)   Toplum hayatını ilgilendiren sorunlara deği­nilmemiştir. 

23.

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve dü­şünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara denir. An­latım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makale             

B) Fıkra             

C) Günlük

D) Deneme            

E) Anı 

24.

Yazılarımdaki herhangi bir konuyu, kesin kural­lara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyu­cuyu inandırmaya zorlamadan yazarım. Ken­dimle konuşuyormuş gibi bir hava sezdiririm. Samimi bir dil kullanırım. Böyle söyleyen biri aşağıdaki nesir türlerin­den hangisinden yararlanmıştır?

A) Makale              B) Fıkra             C) Deneme

D) Hikâye               E) Anı 

25.

Yazarın, güncel olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Yer yer nükteli sözler söz konusudur. Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, Ahmet Haşim, H. Cahit Yalçın, Pe­yami Safa'dır.

Yukarıda özellikleri verilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra              

B) Deneme          

C) Makale

D) Roman              

E) Anı