TANZİMAT EDEBİYATI - Test 1

1.      

Tanzimat edebiyatının 1. ve 2. dönemi karşı­laştırılırken aşağıdakilerin hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

                     1. Dönem                                             2. Dönem

A)   Toplumsal konulara yönelir. Toplumsal konu yerine,bireyci anlayıştaki şiir öne çıkar .

B)   Eski nazım biçimleri Batılı nazım biçimleri (kaside vb.) yeni konularla (vatan, - eşitlik vb.) verilir. (sone vb.) alınmaya  başlanır.

C)   Dilde yabancı söz-cükler özellikletercih edilir. Dilde sadeleşme amaçlanarak halkdili tercih edilir.                         

D)   "Sanat toplum için-dir." anlayışı benim-senir.   "Sanat sanat içindir." anlayışı öne çıkar,  

E)   Batılı anlamda ilktiyatro eserleri(Şair Evlenmesi, Vatan yahut Silistrevb.) bu dönemdeyazılmıştır.     Tiyatro eserleri (Örneğin, Abdülhak Hâmit'inkiler) sahnelenme kiçin yazılmamıştır.       

2.      

Eski şiirin temsilcisi sayılmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir. Eski edebiyat ve yeni edebiyat tartışmalarında eski edebiyat taraftarlarının önderi konumundadır. Fransız edebiyatını tanıdıktan sonra Batılı tarz­da da şiirler yazmıştır; fakat Batı edebiyatını benimsememiştir. Genç yaşta Ölen sanatçımı­zın Recaizade Mahmut Ekrem'le uzun süren tartışmaları olmuştur. Recaizade'nin "Zemze­me" lerine o "Demdeme" leriyle cevap vermiştir. "Istılahat-ı Edebiye" adlı, edebi bilgilerle ilgili bir de eseri vardır.

Parçada tanıtılan Tanzimat edebiyatı sanat­çısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                

B) Muallim Naci

C) Sami Paşazade Sezai  

D) Nabizade Nazım

E) A. Vefik Paşa 

3.       

I.     Kamus-i Türki

II.    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

III.   Kamus-i Fransevi

Yukarıda adları verilen eserlerin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şemsettin Sami

B)   Sami Paşazade Sezai

C)   Ziya Paşa

D)   Namık Kemal

E)   Muallim Naci 

4.      

-    Divan şairleri antolojisi olan "Harabat"ı yaz-

mıştır.

-   Eserlerinde tamamıyla eskiye bağlı kalmıştır.

- Edebiyatımızdaki en önemli terkib-i bent ve terci-i bent şairlerindendir.

- "Zâfername" adlı hiciv türünde bir eseri vardır. Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci                 

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ziya Paşa                     

D) Şinasi

E) Şemsettin Sami 

5.       

(I) Muallim Naci, Tanzimat devri şair ve yazar­larındandır. (II) Divan edebiyatına bağlıdır ve Recaizade Mahmut Ekrem'le her konuda ortak görüşe sahiptir. (III) Dili, aruz ölçüsüne başarıy­la uygulamış, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif i et­kilemiştir. (IV) Recaizade'nin "Zemzeme" sine karşılık "Demdeme"yi yazmıştır. (V) Eserleri arasında Ateşpare, Şerare, Ömer'in Çocukluğu sayılabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.           B) II.          C)lll.        D) IV.        E)V.

6.      

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Eser adı /Yazarı /  Eserin özelliği bilgilerinde yan­lışlık yapılmıştır?

A)   Telemak                      Ahmet Vefik Paşa            İlk çeviri roman

B)   Cezmi                            Namık Kemal                   İlk tarihi roman

C)   Eylül                             Mehmet Rauf                    İlk psikolojik roman

D)   Araba  sevdası           R. MahmutEkrem           İlk realist roman                      

E)   Karabibik                    Nabizade Nazım               İlk köy romanı 

7.      

1823 ile 1891 yılları arasında yaşayan yazar, Moliere'den çevirdiği ya da uyarladığı oyunla­rıyla tanınmıştır. Bu oyunlar arasında Zoraki Tabip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki vb. sayılabilir. Bursa valisiyken Bursa'da kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kültürünün geliş­mesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anla­yışla dil çalışmaları yapmış, Lehçe-i Osmani ve Şecere-i Türk adlı eserleri yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Yusuf Kâmil Paşa

B)   Ahmet Cevdet Paşa

C)   Samipaşazade Sezai

D)   Ahmet Vefik Paşa

E)   Ziya Paşa 

8.      

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Karabibik - Nabizade Nazım

B)   Zafernâme - Ziya Paşa

C)   Letaif-i Rivayet - Ahmet Mithat Efendi

D)   Vatan yahut Silistre - Namık Kemal

E)   Makber - Ahmet Vefik Paşa 

9.      

1860 yılında ilk özel gazetemiz ile - tara­fından Tercüman-ı Ahval ismiyle çıkarıldı.

Bu parçada boş bırakılan yerler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A)   İbrahim Şinasi - Namık Kemal

B)   Namık Kemal - Ziya Paşa

C)   Ziya Paşa - Agah Efendi

D)   Agâh Efendi - İbrahim Şinasi

E)   Ahmet Mithat Efendi - Şemsettin Sami 

10.    

Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   İlk büyük vatan şairi sayılır; vatan, millet, hürriyet gibi kavramları şiirlerinde coşkun bir dille işler.

B)   "Vatan yahut Silistre" adlı oyunu sahnelen­diğinde büyük ilgi uyandırmıştır.

C)   Batılı anlamda ilk roman sayılan "İntibah"ı o yazmıştır.

D)   Roman, şiir, makale, tiyatro, eleştiri, tarih, biyografi türünde eser vermiştir.

E)   Tanzimat edebiyatının 2. dönem sanatçısıdır. 

11.    

"Intibah"ta Ali Bey, "Araba Sevdası" romanında Bihruz Bey, "Felatun Bey'le Rakım Efendi"de ise Felatun Bey tiplemesi yanlış Batılılaşma­nın örnekleri olarak işlenir.

Bu parçada baş kahramanlarıyla birlikte adı geçen romanların yazarları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A)   Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Ve­fik Paşa

B)   Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya, Hüseyin Rahmi Gürpınar

C)   Şemsettin Sami, Yusuf Kâmil Paşa, Peya­mi Safa

D)   Nabizade Nazım, Mehmet Rauf, Kemal Tahir

E)   Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi

12.     

Tasvirlerinin duygusal unsurları taşıması ro­mantik yönünü, gerçek hayata uyan konular seçmesi realist yönünü ortaya koyar. Bizdeki ilk hikâyelerden sayılan "Küçük Şeyler" de realiz­min etkisi görülür. "Sergüzeşt" adlı romanında esir ticaretini konu alır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Şemsettin Sami

B)   Yusuf Kamil Paşa

C)   Samipaşazade Sezai

D)   Muallim Naci

E)   Ahmet Mithat Efendi 

13.     

1860'ta çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesi et­rafında, başta olmak üzere ve tara­fından oluşturulan Tanzimat edebiyatı, birçok alanda yeniliklere imza atmıştır. Makale, tiyat­ro, roman, hikâye, eleştiri türlerini edebiyatımı­za getirmiş; dilde sadeleşmeyi amaçlamış; "toplum için sanat" anlayışıyla hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar öne çıkarılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir?

A)   Şinasi, Tevfik Fikret, Ziya Paşa

B)   İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal

C)   Ziya Paşa, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım

D) Samipaşazade  Sezai,   Nabizade  Nazım, Abdülhak Hâmit Tarhan

E)   Abdülhak Hâmit Tarhan, Şinasi, Namık Kemal 

14.    

Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan isim­lerin hepsi Tanzimat edebiyatının 2. dönem sanatçılarından oluşmuştur?

A)   Şinasi,  Samipaşazade  Sezai,   Nabizade Nazım

B)   Nabizade Nazım, Namık Kemal, Şemsettin. Sami

C)   Şemsettin Sami, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi

D)   Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa,   Ahmet Mithat Efendi

E) Abdülhak Hâmit, Recaizade Mahmut Ek­rem, Samipaşazade Sezai 

15.

Bizdeki ilk roman olarak bilinen Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat onun eseridir. Romanda kölelik ve ca­riyelik konusu işlenir. Bu romanı dışında özellik­le dil alanındaki eserleriyle tanınır. Bunlar ara­sında Kamus-ı Türki, Kamusu'l Âlem sayılabilir. 1850-1904 yılları arasında yaşayan yazar, Batı edebiyatından çeşitli çeviriler de yapmıştır. Burada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   Samipaşazade Sezai

B)   Şemsettin Sami

C)   Ahmet Cevdet Paşa

D)   Ali Şir Nevai

E)   Ahmet Mithat Efendi 

16.

Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan isim­lerin tümü, Tanzimat edebiyatının 1. dönem sanatçılarından oluşmuştur?

A)   Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Na­zım, Tevfik Fikret

B)   İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa

C)   Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Zi­ya Paşa

D)   Mualim Naci, Cenap Şahabettin, Recaiza­de Mahmut Ekrem

E) Abdülhak  Hâmit Tarhan,  Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem 

17.  

 I.    Namık Kemal

II.   Ahmet Mithat Efendi III.  Şemsettin Sami

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Romanlarında vatan,  millet,  hürriyet gibi konulara ağırlık vermeleri

B)   Tanzimat döneminde birlikte gazete çıkar­maları

C)   "Sanat için sanat" anlayışına bağlı olmaları

D)   Şiirlerinde sadece aruz veznini kullanmaları

E)   Tanzimat I. dönem sanatçıları olmaları 

18.

Hikâye, roman, tiyatro, tarih, anı, gezi yazısı, makale türlerinde pek çok eser vermiş olan ya­zıtımız memlekete yeni yeni girmeye başlamış bulunan Batı kültürünü yaymak amacıyla çeşit­li bilim dallarında da yazılar yazmıştır. Edebiyat alanında en çok hikâye ve roman türlerine önem vermiş, bu yolda yerli ve çeviri olmak üzere seksen kadar eser yayımlanarak, devrin­de çok geniş bir ün almıştır. Her tarzda roman yazmayı denemiş Alexandre Dumas Pere gibi macera romanları (Hasan Mellah, Hüseyin Fel­lah), Jules Verne gibi gezi ve fen romanları yaz­mış, realist (Henüz 17 Yaşında, Felâtun Bey ile Rakım Efendi) ve natüralist (Müşâhedât, Taaf­füf) roman denemelerine dahi kalkmıştır. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat                    

B) Namık Kemal

C) Yahya Kemal                    

D) Mehmet Rauf

E) Ahmet Hamdi Tanpınar 

19.   

Ziya Paşa, (I)  eski ile yeni edebiyat arasında tam bir bocalama içindedir. Şiir ve İnşa  (II) makalesinde, Necip Asım'ın kullandığı sade Türkçeyi ve halk şiirini överken "Tahrib-i Harabat"  (III) antolojisin­de halk şiirini kötüler. Namık Kemal  (IV) bu antoloji yüzünden onu suçlayıp "Harabat"  (V) adlı eleştirisi­ni yazar.                              

Bu parçadaki bilgi yanlışlığını düzeltmek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.              

B) I. ve IV.      

C) II. ve III.

D) III. ve V.            

E) IV. ve V. 

20.

Şiir ve nesir alanında Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk sanatçıdır. Bu bakımdan, o, Batı uygarlığı etkisi altında gelişen yeni Türk edebi­yatının kurucusu sayılır. Şiir alanında, ilkin Di­van edebiyatını yakından tanıdıktan sonra eski nazım biçimleri içinde birtakım yeni fikirler söy­lemeye başlamış, ayrıca La Fontaine'in etkisiy­le hem biçim, hem de konu, fikir ve ruh bakı­mından yepyeni şiirler de kaleme almıştır. (Eşek ile Tilki Hikâyesi, Karakuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi, Arı ile Sivrisinek Hikâyesi, Te­nasüh Hikâyesi). Bundan başka, Batı şiirini daha yakından tanıtmak amacıyla, birkaç Fran­sız şairinden seçtiği bazı parçaları manzum olarak Türkçeye çevirmiştir. Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi                                

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat                     

D) Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa 

21.

Nabizade Nazım, daha öğrenci iken şiir yazarak edebiyat hayatına girmiş, daha sonra hikâye ve roman alanlarında çalışmıştır. (I)  Romantizm ve (II) Natüralizm akımlarını benimsemiş: bu yolda, başarılı sayılabilecek örnekler (Karabibik, Zeh­ra)  (III) vermiş; o zamana kadar hikâye ve roman konularının İstanbul sınırları içinde kapalı kalma (IV) geleneği dışına çıkarak, ilk defa köy hayatını ve köy insanını konu olarak  (V) seçmiştir.

Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.