ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 1

1.      

Aşağıdakilerin hangisinde, anlatım bozuklu­ğu vardır?

A)     Düşüncelerini destekleyen ve katılan kişile­ri aradı durdu.

B)     Bu ayki aidatı ödemeyi unutmuşuz galiba.

C)    Sonbaharın gelmesiyle havalar iyice soğudu.

D)    Günümüzde, internet kullanımı hızla yayılıyor.

E)     Genellikle  bilgisayar oynayarak günlerini geçiriyor. 

2.       

Yabancı  sözcüklerin dilimizi zenginleştirdiği şöyle dursun, tam aksine fakirleştirmektedir. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Çelişen sözlerin bir arada kullanımı

B)     Özne eksikliği

C)    Çatı uyumsuzluğu

D)    Nesne eksikliği

E)     Gereksiz ek kullanımı 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Çıkarlarını korumak istiyorsan nabza göre şerbet vermeyi bilmen gerekir.

B)     Adamın bam teline bastığında sana tabi ki kızacaktır.

C)  Başarıya ulaşmak için abayı yakıp zorlukla­rı tek tek aşmalısın.

D)    Çıkar ağzındaki baklayı da gerçekleri biz de bilelim.

E) Elindeki sermayeyi kediye yükleyince so­nuçlarına katlandı. 

4.      

Aşağıdakilerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)     Bu işte de asla başarılı olunacağım sanmı­yorum.

B)     Konuları bir de bu açıdan ele alsak iyi olur sanırım.

C)    Dünyaya bir daha gelirsem öğretmen ol­mak isterim.

D)    Şair, çağın nabzını tutan adamdır bence.

E)     Buradan her geçtiğimde seni hatırlarım. 

5.      

Toplantıda  öğretmenler,  öğrenciler üzerinde çok etkili olduğu vurgulandı

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kitabın yeni basımı için kurumun bir an ön­ce karar vermesi gerekiyor.

B)     Milli takımımız bir üst tura çıkması bütün yurtta sevinçle karşılandı.

C)    Şirketimiz hakkında çıkan tüm yalan ve ka­ralama niteliği taşıyan haberlere cevap ve­recek.

D)    Bu bina, inşaat ucuz malzemeleriyle yapıl­dığından pek güvenilir değil.

E)     Kimin başarılı kimin başarılı olmadığı bir­kaç gün içinde anlayacağız. 

6.      

Bu kadar zayıflamasının nedeni sürekli, geçmiş günleri düşünmesindendir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gereksiz ek kullanılması

B)     Tamlamanın yanlış yapılması

C)    Ekeylemin yanlış kullanılması

D)    Yüklemine göre olumlu cümle olması

E)     Öznenin birden çok sözcükten oluşması  

7.      

Ne benim ne de senin sözlerin tutarlıydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı­dır?

A)     "de" bağlacı cümleden atılmalı.

B)     "tutarlıydı" yerine "tutarlıdır" denmeli.

C)    "sözlerin" sözcüğü "sözlerimiz" şeklinde de­ğiştirilmeli.

D)    "ne...ne" bağlacı cümleden çıkarılmalı.

E)     "tutarlıydı" yerine "tutarsızdı" getirilmeli. 

8.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)     Yetkililer, yol yapım çalışmalarında kullanıl­mak üzere kamyonlar arıyordu.

B)     Köylülerin bütün çabasına rağmen, evlere su getirme projesi bu yıl da gerçekleştirile­medi.

C)    İki gündür yağan kar yağışının sonucunda, birçok evin yıkıldığı tespit edildi.

D)    Temizlik işlerinden sıkılan bayanlar için, pratik bilgilerin verildiği televizyon programı başlatıldı.

E)     Bestelediği şarkıların tamamında bir hüzün havası vardı. 

9.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)     Bir gün sen de beni anlayacak, bana hak vereceksin

B)     Hiç kimse bulunduğu yerden kalkmasın, sessizce otursun.

C)    Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyor; rüzgâr, deli gibi esiyordu.

D)    Rezervasyon yaptıranlar yerlerini almış, di­ğerleri bilet kuyruğuna girmişti.

E)     Elinde kalan son malını da sattı, köyden bir yer alıp oraya yerleşti. 

10.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" söz­cüğü yanlış kullanılmıştır?

A)     Arabayı alabilirsin; ama yıkayacaksın.

B)     Tavırları kötüydü; ama giderek düzeldi.

C)    Aralarındaki tartışma bitti; ama hâlâ konuş­muyorlar.

D) Sinemaya gidebilirsiniz; ama kardeşinizi de götüreceksiniz.

E)     Başarılıydı; ama inançlı ve kararlıydı aynı zamanda. 

11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcü­ğün yanlış anlamda kullanılmasından kay­naklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Kendisine atılan bu iftiraya tahammül ede­medi.

B)     Aile, çocuğun hayatında çok önemli bir yer kapsar.

C)  Hiçbiri, sınavda ikinci soruyu çözememiş, çok düşük notlar almıştı.

D) Televizyondaki programlardan nefret edi­yor, hiç sevmiyorum.

E)     Öğretmen, en iyi insanları geleceğe hazır­lar. 

12.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşıma­malısınız.

B)     Ne dün ne de bugün bize gelebilmişti arka­daşım.

C) Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık edinmişti.

D)  Takdir belgesini alabilmek için gece gün­düz demeden çalışıyordu.

E) Yarışmacılar arasındaki  anlaşmazlığı  gi­dermeye çalışıyoruz.

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan durumundaki zamirin eksikliği bir anlam karşıklığına yol açmaktadır?

A)     Hayatın bir roman olurdu, inan ki yazsaydın.

B)     Görür görmez onu çok beğenmiş, âşık ol­muştu.

C) Karşılıklı atışmalarınızın bitmesi hepimizi çok rahatlatacak.

D)    Polisler, geçen hafta evini aramış diye duy­dum.

E)     Dilimizdeki yabancı sözcükler, her geçen gün artıyor. 

14.    

"Bilimsel gelişmelere merakı yüzünden bu tür ya­yınlara..." cümlesi aşağıda kilerden hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu oluşur?

A)     çok zaman ayırırdı.

B)     dünyanın parasını harcardı.

C)    büyük önem verirdi.

D)    etki etmeye çalışırdı.

E)     abone olmayı severdi. 

15.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anla­tım bozukluğu vardır?

A)     Dil,  milletimizin vazgeçilmez öğesi oldu­ğundan ona sahip çıkmalıyız.

B)  Trabzon'un havası herkesi iyileştiriyor ve yeniden yaşama döndürüyormuş.

C)    Sözünü ettiğiniz konuda kimse araştırma yapmamış, eser vermemiştir.

D)    Kantinde sigara içen öğrencilere bağırıp dı­şarı çıkardı.

E)     Burada en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum. 

16.    

Artık halkın ekonomik durumu tamamen iyileşti. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Yüklemin işteş çatılı olmasından

B)     Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından

C)    Sözcüklerin anlamına uygun olarak kulla­nılmamasından

D)    Tamlama yanlışlığından

E)     Cümle başında zarf kullanılmasından 

17.   

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozuklu­ğu vardır?

A)     Bu toplumda cimri ve hayırsever olmayan­ların yeri yok.

B)     Evin odaları çok büyük olduğu için ev ısın­mıyordu.

C)    Ben de bir zamanlar deli gibi sevmiştim.

D)    Hayatındaki tüm engelleri aşmayı başarmış biridir.

E)     Bir kitap çıkarabilmek için gece gündüz ça­lışıyoruz. 

18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A) Ailesinin kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hemen hastaneye koştu.

B)     Kaç gündür gönlünce bir ev bulamamıştı.

C)    Başarılı olmak istiyorsan daha çok çalış­man gerekir.

D)    Gelecek yıl belki Karadeniz turu yaparız.

E)     Dünkü sağanak yağmur, oldukça şiddetliydi. 

19.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "karşılık" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A)     Yaptığı iyiliklere karşılık bekleyen biri değildir.

B)     Arkadaşının bu kırıcı sözüne karşılık ver­medi.

C) Çok çalışmama karşılık istediğim başarıyı yakalayamadım.

D)    Bu başarısına karşılık dershane ona ödül verdi.

E)     Yaptığın iyilikleri karşılıksız bırakmam. 

20.   

Aşağıdakilerin hangisinde, özne eksikliğin­den kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)     Hiçbir sanatçı yalnız günü kurtarmak için yazmaz; kalıcı olmaya özen gösterir.

B)     Türkiye için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor artık.

C)    Yazarın bu eserini herkes okumalı ve sahip çıkmalıdır.

D)    Bütün söylenenleri yapacağına dair bana söz ver.

E)    Her insanın gönlünde bir tilki yatar.

21.

"Ben yokken oğluma iyi davranmanı ve arkadaş olmanı istiyorum." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisin­de vardır?

A) Hafta sonu babasını aramış, az da olsa ko­nuşmaya çalışmıştı.

B) Yazdığı romanı kimseye okutmuyor, beğe­nilmeyeceğinden korkuyordu.

C)    Misafirlerin gelmesini meydanda beklemiş; ama gece olunca vazgeçmişti.

D)  Telefonun sesini duymadım, bu nedenle de cevap veremedim.

E)  Söylediklerimi anlayacağınızı umuyor, hiç şüphe duymuyorum. 

22.

Salonumuzdaki bir çiçeğin renkleri ne kadar canlı, tazeliği ne derece parlak olursa olsun sert rüzgârlara, sonsuz fırtınalara, büyük kasırgala­ra dayanamaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Gereksiz sözcük kullanılmasından

B)     Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

C) Sözcüğün, anlamına ve işlevine uygun kul­lanılmamasından

D)    Özne eksikliğinden

E)     Tamlama yanlışlığından 

23. 

 Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Zanlılar, bugün jandarma tarafından mah­kemeye getirilerek hâkim karşısına çıktılar.

B)     Edebiyatımızda, şiir sanatının en önemli isimlerinden biri, Yahya Kemal Beyatlı'dır.

C)    Radyoda  her akşam  yaptığı  programda verdiği bilgilerle bizi aydınlatıyordu.

D)    İlçemizde düzenlenecek etkinliklerle gelenek­sel mesleklerin yaşatılmasına çalışılacak.

E)     Bir şey yazmadan geçirdiği her dakika, ona büyük sıkıntı veriyordu. 

24.    

Bu konuda nasıl davranması gerektiği ona açıça söylenilseydi, o da elinden geleni yapardı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Özne - yüklem uyuşmazlığından

B)     Çatı uyuşmazlığından

C)    Tamlama yanlışlığından

D)    Nesne eksikliğinden

E)     Gereksiz sözcük kullanılmasından 

25.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde,  anlatım bozukluğu vardır?

A)  Arkadaşımın, kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini bilmiyordu.

B)     Çekingen bir yapısı olduğundan, risk alma­yı sevmezdi.

C)    Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitme­mişti.

D) Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de uymalısın.

E)     Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gereki­yordu. 

26.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam be­lirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Bu davranış, veliler arasında olumlu tepki­ye neden oldu.

B)     Okula az önce girdi; ama hâlâ çıkmadı.

C)    Kızgın bir şekilde ağlayan kardeşine seslendi.

D)    Siz de mutlaka güzel şiirler yazmış olmalısınız.

E)     Benim ve senin bildiğin bir çay bahçesinde buluşalım. 

27.     

"Bu şairimiz, hem içerik hem biçimsel yönden kaliteli şiirlere imza attı." cümlesindeki anla­tım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin han­gisiyle giderilebilir?

A)     "şairimiz" sözcüğündeki iyelik eki atılarak

B)     "içerik" sözcüğünden sonra "yönünden" ge­tirilerek

C)    "kaliteli" sözcüğünün yerine "başarılı" getiri­lerek

D)    Cümlenin yüklemi edilgen yapılarak

E)    "yönden" sözcüğünün yerine "yönünden" getirilerek

TÜRKÇE SORU BANKASI