ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 3

1.     

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)     Kitapta, defalarca yazılarak biçim değiştir­miş öyküler de var.

B)  Böyle disiplinsiz davranmaya devam eder­se okuldan atılmakla kalmaz, sınıfını bile geçemez.

C)  Bazı rastlantılar, insanı bulunduğu ülkeden koparıp uzaklara, dünyanın çorak toprakla­rına sürükleyebilir.

D)    Ben öyküyü, yazarın hayallerinden oluşan bir oyun olarak düşünüyorum.

E) Yazıda önemli olan; cümlelerin, sözcükle­rin, edebi sanatların yerli yerinde kullanıl­masıdır. 

2.

"Gelecek yıl, amcamın oğlu Rüstem, liseden; bense üniversiteden mezun olacağım." cümle­sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gereksiz sözcük

B)     Yanlış sözcük

C)    Özne eksikliği

D)    Çatı uyuşmazlığı

E)     Yüklem eksikliği 

3.

Bir sözcüğün, cümlede bulunması gereken yer­de bulunmaması anlatımda bozukluğa neden olur.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya ör­nek olabilecek bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  İki gün içerisinde deprem felaketine uğra­yan Pakistan'a gidecekmiş.

B)     Benim yanımda yüksek sesle bağırmanızı istemiyorum.

C)    Sanırım, bir odada beş kişi kalıyorduk galiba.

D)  Gördüklerini anlamak ve anlam vermek herkesin işi değildir.

E)  Dünyada karşılaştığımız her türlü güçlükle­re göğüs germeliyiz. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Siren sesini duyan hırsızlar sağa sola ka­çıştı.

B)     Sanatımla yeni bir çığır açtığımı herkes ka­bul ediyor.

C)    Çocuğun bu çekimser tavırları öncelikle be­ni üzmüştü.

D)    Yeni  taşınan  komşularımızdan  oldukça memnunuz.

E)     Uzunca bir süre düşündükten sonra konuş­maya başladı. 

5.

"Eskisi gibi hızlı koşamamasının nedeni" cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamla­nırsa anlatım bozukluğu oluşur?

A)     kendine yeterince iyi bakamamasıdır.

B)     düzenli beslenmemesidir.

C)    özel yaşamına dikkat etmemesidir.

D)    sağlığına gereken önemi vermemesidir.

E)     düzenli bir çalışma anlayışı benimsememe­sindendir. 

6.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Her zaman, hayatımın fırtınalı bir denize benzediğini söylerdi.

B)  Sokaktaki aç insanları doyurmak amacıyla, belediye bahçesinde bir çadır kuruldu.

C) Eğitimciler, öğrencilerin bilgileriyle beraber davranışlarını da geliştirmek zorundadır.

D)    Otobüste ön sırada oturan genç, oturduğu yerden ayağa kalkarak yaşlı yolcuya yer verdi.

E)   Yağmur bulutları, neredeyse iki gündür şehrin üstünde duruyordu.

7.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcü­ğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bo­zukluğuna neden olmuştur?

A)     Yıllık izninin bir bölümünü kullanmak için yarın İzmir'e gidecekmiş.

B)     İnsanlar, güncel yaşamda karşılarına çıkan problemleri çözerken birbirlerinden yardım isteyebilirler.

C)    Trafik yoğunluğundan dolayı, toplantıya yaklaşık iki saat gecikmişti.

D)    Boğaz'ın her iki yakasındaki kaçak yapıla­rın yıkımına bugün de devam edilecek.

E)     Okul müdürü, bütünleme sınavına girecek öğ­rencilerin, giriş katında toplanmalarını istedi. 

8.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sokakta top oynayan çocuklar, yaptıkları işten zevk alıyorlar.

B)     Yan tarafımızdaki bina, gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü.

C)    Mahalledeki dere taşınca birçok ev ve işye­ri su altında kalmıştı.            

D)    İdare, bahçede aşırı gürültü yapan öğrenci­leri, susmaları için uyardı.

E)     Elinizdeki kitapta yazan bilgilerin doğruluğu konusunda şüphe duymanıza hiç gerek yok. 

9.      

Büyük yazarın, yoksunlukla geçmiş ömrü, bu yıl beyaz perdeye aktarılacakmış.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından

B)     Tamlama yanlışlığından

C)    Özne-yüklem uyumsuzluğundan

D)    Çelişen sözlerin bir arada bulunmasından

E)     Tümleç eksikliğinden 

10.    

(I) Babam (II) seni (III) yüksek mevkilerde gör­meyi (IV) hayatının son döneminde (V) çok ar­zulardı.

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangi­sine "özellikle" sözcüğünün getirilmesi anla­tım bozukluğuna yol açar?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

11.    

(I) Sabahın ilk saatlerinde, Boğaz vapuruna binmek için iskeleye inmiştim. (II) Hava sanki az sonra kinini şehrin üzerine kusacak gibiydi. (III) Gökyüzünde birden kara bulutlar belirmeye başlamıştı. (IV) İskelede vapurun gelmesini bekleyenler, endişeli gözlerle birbirlerine bakı­yorlardı. (V) Derken emektar vapur, iskelenin sol tarafından kendini ağır ağır gösterdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anla­tım bozukluğu yapılmıştır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)     Ağrılarım şiddetleniyor, bense sürekli kıvra­nıyordum.

B)  Ormana geldiğimde sevimli sincaplar dal­dan dala atlıyorlardı.

C)    Sen bensiz, ben sensiz hiçbir zaman olamam.

D)    Bu konuda senin ve onun söylemek istedi­ğiniz bir şey var sanırım.

E)     Bu arabayı almak, binmek istiyorum. 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yıllarca bana yol gösterecek, uyaracak biri­ni aradım, durdum.

B)     Benden, düşündüklerimi uzun uzun anlat­mamı istedi.

C)    Şirketteki herkes tatili dört gözle bekliyordu.

D)    Çocuklarına arkadaş olsun diye küçük bir kuş aldı onlar.

E)     Çocuğun okula gitmek istememesi ailesini üzmüştü.

 14.   

TOKİ bu yıl yirmi beş bin aileyi ev sahibi yap­mayı ve yerleştirmeyi düşünüyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Tümleç eksikliği

B)     Özne-yüklem uyuşmazlığı

C)    Gereksiz sözcük kullanımı

D)    Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

E)     Yazım yanlışı yapılması 

15.   

Aşağıdakilerden hangisinde, anlatım bozuk­luğu farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?

A)     Sana inandım, sevdim; ama beni anlaya­madın.

B)     Kitaba bakıp incelemeye başladı.

C)    Ders boyunca bana sorular sorup meşgul etti.

D)  Derslere zamanında girmek ve dinlemek her öğrencinin görevi.

E)     Futbolcuyu milli takıma çağırıp görev verdi. 

16.

(I) Edebiyat dünyamızda şairliği ile tanınan Ca­hit Sıtkı bugüne kadar pek dikkat çekmeyen hi­kayeci bir kimliği de vardır. (II) Şairin kimilerin­de "Cevat Sadık" imzasını kullandığı hikâyeleri­nin hepsi (80 hikâye) 1935-1947 yılları arasın­da yayımlanmıştır. (III) Bu çalışmada Cahit Sıt­kı'nın hikâyeleri büyüteç altına alınmıştır. (IV) Bu hikâyeler içerdikleri edebiyat değeri açı­sından şairin şiirlerinin gerisindedir. (V) Hikâye­lerinden pek çoğu da zaten şiirlerinin açılımı gi­bidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

17.   

Sözünü ettiğiniz konuda yanlış bir hata olduğunu kurumumuz kabul ediyor ve sizden özür diliyor. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)     "hata" sözcüğü yerine "kusur" sözcüğü ge­tirilerek

B)     "sözünü ettiğiniz" yerine "söz ettiğiniz" geti­rilerek

C)    "ve" bağlacının yerine virgül (,) getirilerek

D)    "yanlış" sözcüğü cümleden çıkarılarak

E)     "kurumumuz" sözcüğündeki iyelik eki atılarak 

18.

(I) Öyküler, belirli bir anlatım biçimiyle yazılır. (II) Bir öykünün başarısını etkileyen birçok fak­törler vardır. (III) Kimi öykücü kurgunun, kimi öykücü düşsel imgelerin üzerine gider. (IV) Be­nim eski öykülerimin çoğunda anlatım öncelikli­dir. (V) Gerçek dünyanın, sıradan anlatım bi­çimlerinin karşısında bir başka anlatım biçimi çı­karmak en büyük düşlerimden biridir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

19.   

Çenesinin yanlarından aşağıya doğru  (I) sarkan ve iki (IIçelik direk gibi  (III) kımıldamadan duran yuvarlak, (IV)  katmerli et  (V) parçacıkları görünüyordu.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin çıkarılması anlamda bir daralma­ya yol açmaz?


A) I.            B)ll.         C) III.       D) IV.       E)V.

20.    

(I) Tanzimat hareketi, düşünce ve edebiyat ha­yatımızda kendini göstermekten geri kalmamış ve Fransa'yı örnek almıştır. (II) Fransa ile ilişki­ler kurmak, onun dilini, edebiyatını öğrenmek suretiyle, edebiyatımızın darlığından kurtulmak mümkün olacaktı. (III) Böylece sanat ve edebi­yat reformu, siyasal ve sosyal reformla birlikte kendini gösterdi ve çeviri işine hız verildi. (IV) Çevrilen eserlerin isabetle seçildiği, çevirile­rin başarılı olduğu elbette söylenemez. (V) Ama yeni görüşler getirmesi ve yazarlara yeni örnek­ler vermesi bakımından bu çevirilerin önemi azımsanamaz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A)l.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

21.    

Annem bizim davetsiz eve misafir getirmemize çok sinirlenir ve bizi bu yüzden azarlardı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bizim" sözcüğü "getirmemize" sözcüğün­den önce getirilerek

B)     "ve" bağlacı yerine "üstelik" getirilerek

C)    "bu yüzden" sözcüğü cümleden çıkarılarak

D)    "davetsiz" sözcüğü  "eve" sözcüğünden sonra getirilerek

E)     "bu yüzden" yerine "bundan dolayı" denerek 

22.

(I) Çocuğunuza sevebileceği başka bir faaliyet bulamazsanız onun diğer çocukları seyretmesi­ne izin vermelisiniz. (II) İstediği zaman oynayabi­leceği oyuncakları ve kullanabileceği malzeme­leri yanına koymalısınız. (III) Devamlı ilgi ve ala­ka çocuğu daha çekingen yapabilir. (IV) Çekin­gen çocuk, oyun esnasında özel bir dikkat ister. (V) Bu durumda çocuğu birkaç basit faaliyet içi­ne sokmayı denemelisiniz. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C)lll.        D) IV.       E)V. 

23.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinden "onu" sözcüğü çıkarıldığında cümlenin anlatımı bozulur?

A)     Bana verdiğin kitabı iki günde okudum ve onu kardeşime verdim.

B)  Kendisine getirilen sandviçi beğenmemiş, onu iade etmişti.

C)    Kardeşimin arkadaşı dün bize geldi; babam onu akşam evine götürdü.

D)    Yazdığı şiiri bana verdi, benden onu değer­lendirmemi istedi.

E)     Yeni aldığı cep telefonunu hiç kullanmadı, onu başka bir modelle değiştirdi. 

24.

"Bu yazarımızın hayata bakışı ve yorumlayışı, çağındaki yazarlardan çok farklıydı." cümlesin­deki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişik­liklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "çağındaki" yerine "dönemindeki" sözcüğü getirilerek

B)     Bağlaç olan sözcükten sonra "hayatı" geti­rilerek

C) "bakışı" ve "yorumlayışı" sözcüklerinin yer­leri değiştirilerek

D)    Cümlenin öznesi belirgin hale getirilerek

E)     Bağlacın yerine "ile" getirilerek 

25.

(I) Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın en ünlü mizah eseridir.

(II) Oğlunun, okul maceralarını anlat­ması ile yavaş yavaş oluşmuştur.

(III) Hafta sonlarında Aydın eve gelip okul maceralarını anlattıkça Rıfat İlgaz da bunu öykü haline dö­nüştürmeye başlamış.

(IV) Kuşkusuz bunları kaleme alırken kendi öğretmenlik yıllarını ve gözlemlerini de üstüne eklemiş olmalı.

(V) Öğ­renci-öğretmen ilişkileri ve okul sıralarından bir kesit sunmuştur bize Hababam Sınıfı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A)l.            B)ll.         C) III.        D) IV.       E)V. 

TÜRKÇE SORU BANKASI