ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 4

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam be* lirsizliğini gidermek için cümlenin başına tamlayan halinde bir kişi zamiri getirilmelidir?

A)     Kapımız size her zaman açıktır, diyerek bi­zi rahatlattı.

B)     Varlığınızın onları nasıl rahatlattığını size anlatamam.

C)    Evin önü, bir haftadır ana baba günü gibiydi.

D)    Durumunu ayrıntılı olarak anlatabilirsen daha iyi olur.

E) Gençliğimin geçtiği bu yerlere yeniden dön­mekten mutluyum. 

2.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Derginin ilk sayısında, İstanbul'un önemli turistik merkezlerinden birisi olan Büyüka­da'ya yer veriliyor.

B)  Bir milletin dili, güçlü değilse, o milleti oluş­turan bireylerin, zamanla özlerini yitirip baş­ka topluluklara benzemeleri kaçınılmaz olur.

C)    İnsan, okuduğu kitaplar, zihnine yerleştirdi­ği bilgiler ve bildiği kelimeler vesilesiyle bel­li bir düşünce sistemine sahip olur.

D)    Toplantının gecikmesinin bir nedeni olarak da yönetimin, toplantıya başlama saatini katılımcılara geç bildirilmesi gösteriliyor.

E)     Bazı makalelerde, değişik yerlerdeki konuş­malarda, kullanmak mecburmuş gibi, yaban­cı sözcük ve tamlamalara sıkça yer veriliyor. 

3.     

Bu yörede turistlerin birçok ihtiyaçlarını karşıla­yabileceği tesisler var.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Yüklemin isim olmasından

B)     Nesnenin yanlış yerde bulunmasından

C)    Gereksiz ek kullanımından

D)    Tümleç eksikliğinden

E)     Özne-yüklem uyumsuzluğundan 

4.

(I) Gecenin ıssız karanlığında kayboldum. (II) Belki de yalnızlığıma boğulmak istedim ken­di arzumla. (III) Alışkanlıklarımızı düşündüm bi­ze yarar ya da zarar veren vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızı. (IV) Vazgeçmek zorunda kal­dığımızda, içimizde gül dikenlerinin boğazımıza geliyormuşçasına acıdığını hissettim. (V) Siga­raya olan bağımlılığımız, devamlı gittiğimiz de­niz kenarı, insan için ne kadar da önemli, diye düşündüm.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

5.     

Şirketimizin ürettiği bu yeni deterjan, ekonomik ve sağlık açısından tam sizin istediğiniz gibi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "bu" sözcüğü cümleden atılarak

B)     "ve" sözcüğünün yerine virgül (,) konarak

C)    "gibi" sözcüğüne "-dır" eki getirilerek

D)    "sizin" sözcüğü cümleden çıkarılarak

E)     "ekonomik" sözcüğünden sonra "açıdan" getirilerek 

6.

(I) Ana babaların zannettiği gibi genci arkadaşla­rı ayartmaz. (II) Çoğunlukla genç, kendi eğilimi­ne uyan gençleri bulur. (III) Ailede dengesizlik, geçimsizlik, kargaşa ve baskı arttıkça gençlerin arkadaş çevresi yerine çete oluşturma olasılığı artar. (IV) En gözü kara olan genç, arkadaş çev­relerinde en saygın üye olur. (V) Onun için top­lumun ne düşündüğü değil, arkadaş grubunun ona gösterdiği değer önemlidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.

 7.      

Gece olunca sokaklar tenhalaşır, ben de yürü­yüşe çıkardım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Nesne eksikliğinden

B)     Çatı uyuşmazlığından

C)    Ek eylem eksikliğinden

D)    Yanlış sözcük kullanımından

E)     Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından 

8.      

(I) Aile ve çevrenin etkisiyle çocuklar aşırı uçla­ra sürüklenebilir. (II) Çekingen gençler içe dö­nük olur. (III) Bu gençler, girişken olmadıkların­dan ilk adımı çevreden beklerler. (IV) Bu ne­denle onlara değer vermeli ve sevgiyi ifade edi­ci davranışlarda bulunmalı. (V) Saldırgan genç­ler ise aşırı derecede dışa dönük olduğundan ar­kadaş grubunu karıştırır ve huzursuzluk yaratır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A)l.            B) II.         C) III.       D) IV.       E)V. 

9.      

Sözünü ettiğin  kitabı,   1980'li yıllarda  bütün gençlik elinden düşürmüyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "yıllarda" sözcüğündeki çoğul eki atılarak

B)     Cümlenin başına "senin" getirilerek

C)    "bütün" sözcüğü cümleden çıkarılarak

D)    "gençlik" yerine "gençlerle" getirilerek

E)     "düşürmüyordu" yerine "düşürmezdi" getiri­lerek 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir an­latım bozukluğu vardır?

A)     Alnımıza kara leke sürülmüştü artık, ya­pacağımız bir şey kalmamıştı.

B)     Bu çocukcağız sadece annesinin değil tüm ailenin geçimini sağlıyordu.

C)    İçeriye girdiğinde öylesine öfkeliydi ki ade­ta burnundan soluyordu.

D)    Okulun en güzel kızına gönül koymuştu, onu dünyalar kadar çok seviyordu.

E)     Bize hiç ummadığımız engeller çıkarıyordu. 

11.    

(I) Arkadaşlık grubu içinde dayanışma, birlik, iş bölümü ve üyelerden beklentiler vardır. (II) Küme­den çıkmak kolay, girmek zordur. (III) Hiçbir genç, kümenin dışında kalmak istemez. (IV) Genç, kü­me üyeleriyle iletişim kurar. (V) Onların tutum ve davranışlarını benimser.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

12.    

Aşağıdakilerin hangisinde, "Ahmet'e attığım iftira onun işten atılmasını sağladı." cümlesin­dekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Babama çok saygı duyuyor, seviyorum.

B)     Onunla aşağı yukarı tam iki yıl önce karşı­laştık.

C)    Yıllarca çalışmasına karşın istediklerini el­de etti.

D)    Beni takdir etmesi ve güvenmesi çok hoşu­ma gitmişti.

E)    Çok yaramaz olduğundan dolayı öğretme­nin gözüne battı.

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Bahçeye, iş makineleriyle üç gündür yol ya­pıldığını söylüyorlar.

B) Bahçedeki fındık dallarının fazlaları, işçiler tarafından özenle kesilip odun yapıldı.

C) Bahçenin altını temizleyip gübresi atıldık­tan sonra ilaçlanacak.

D)  Bahçedeki dikenleri temizlemeleri için mo­torlu tırpan kullanan işçileri çağırdık.

E)     Bahçedeki buz gibi kaynak suyundan kana kana içtik. 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A) Çocuğunu çok sevdiğini ve ona önem ver­diğini göstermeye çalışıyordu.

B)  Bunca sıkıntıya nasıl katlandın, bunlarla nasıl başa çıktın?

C)  Şirketin sorunlarını çok iyi biliyor; ama onla­ra çözüm bulamıyordu.

D)    Şampiyonumuz dağın zirvesine çıktı oraya bayrağı dikti.

E)  Almanya'ya giderken ve oradan dönerken hep aynı sorunlarla karşılaştı. 

15.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yük­lem uyuşmazlığı vardır?

A)     Şiddeti sıcaklardan ağaçlar bile kurudular.

B)     Müdür bey, henüz teşrif etmediler.

C)    O konuda sen de ben de hatalıydık.

D)    Kimse ailesine gerçeği anlatmamış, hepsi yalan söylemişti.

E)     Askerler, bizim bulunduğumuz yere doğru geliyorlar. 

16.    

"Böyle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde gereksiz kullanılmıştır?

A)  Böyle bir konuşmayı, inan ki senden duy­mak şaşırttı hepimizi.

B)     Günümüz gençliği böyle sorunlara alışıktır.

C)    Soruları sizin gibi böyle kolaylıkla çözemi­yorum.

D)    Her işinde böyle ağır mı davranır?

E)     Açıkçası sizlerden böyle bir başarıyı bekle­miyorduk. 

17.    

Çok utandığından dolayı bir haftadır evden dı­şarıya çıkmıyor, durmadan yaptığı hatayı düşü­nüyordu.

Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerin hangisinde bir arada veril­miştir?

A) çok - dolayı                    B) dolayı - dışarıya

C) çok - dışarıya                 D) bir - yaptığı

E) bir - dışarıya 

18.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Yeni çıkan dergileri alır, hemen okurum.

B)  İyi bir öğretim görmesine rağmen bir balta­ya sap olamadı.

C)    Gereksiz tartışmalardan her zaman kaçın­malısınız.

D)    Ucuz ve küçük bir daire bulup satın aldılar.

E)    Zihnimdeki soru işaretlerine yanıt bulamı­yorum.

19.

(I) Öğrencilerin çoğu, ev ödevi yapmaktan zevk almaz. (II) Öğrencinin tavrı büyük ölçüde ev ödevinin miktarına ve istek uyandırıcı olmayışı­na bağımlıdır. (III) Ne yazık ki öğrencinin ev ödevini sevmemesinde ana babaların da rolü olmaktadır. (IV) Çocuğun okuldan gelir gelmez derse oturmasını isteyen ana baba, ödevin ya­pılmasında bir engel haline gelmektedir. (V) Bu durumda da çocuğun eğlenmesini engelleyen dersleri sevmesi beklenemez. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, bir sözcüğün yanlış anlamda kullanıl­masından kaynaklanan bir anlatım bozuklu­ğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

20.   

Sabahları bize gelir, birlikte okula giderdik.

Yukarıdaki cümlede görülen anlatım bozuk­luğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Tamlama yanlışlığı

B)     Özne eksikliği

C)    Ekfiilin eksik kullanımı

D)    Tümleç eksikliği

E)     Sözcüğün yanlış yerde kullanımı 

21.

(I) Öğrencilerin yaptıkları hatalardan birisi de ezbere davranmaktır. (II) Öğrenciler çoğunlukla soru kökünü dikkatli okumaz. (III) Biraz dalgın öğrenciler, okuma sırasında soru kökünün olumsuz olduğunu fark etmez ve çeldiricilerin tuzağına düşerek yanlış cevaplandırabilir. (IV) Çeldiriciler, öğrencilerin yanlış algılaması hesap edilerek şıklara konur. (V) Doğru bilgileri doğru şekilde değerlendirme becerisi olan öğ­renciler bu tuzağa düşmez. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.         C) III.        D) IV.       E)V. 

22.    

Aşağıdakilerin hangisinde noktalama eksik­liğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği söz konusudur?

A)     Eğitim sistemimizi alabildiğince değiştirmeliyiz.

B)     Okula henüz başlayalı iki ay olmuştu.

C)    Devlet ve çocuk tiyatroları yeni sezonu açtı.

D)    Oraya gittiğimizde bayan tezgahtarla konu­şuyordu.

E)     Bir önceki otobüse ikisi çocuk, beş kişi bindiler. 

23.    

Aşağıdakilerin hangisinde, bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Siyasi düşüncelerinde ısrarcı ama inatçı davranmıyordu.

B)     O sabah, ben kendi işime, hanım da kendi işine gitmiştik.

C)    Her defasında bana aynı şeyleri söyleyip duruyorsun.

D)    Bu akşam, Ramazan çadırında iftar etmeyi düşünüyorum.

E)     Saat 12'den sonra yurda kimse giremez. 

24.    

Geçen yıl enflasyon çok yüksek çıkıyordu; ama sonunda gittikçe istenen düzeye indi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)     "yıl" yerine "yıldaki" getirilmeli.

B)     "çok" sözcüğü cümleden çıkarılmalı.

C)    "gittikçe" yerine "gitgide" getirilmeli.

D)    "sonunda" sözcüğü cümleden atılmalı.

E)     "enflasyon" yerine "enflasyonumuz" denmeli. 

25.    

3 yaşından sonra  (I) çocuğun çevreyi keşfetme, eşyalara, doğaya sahip çıkma eğilimi vardır. Eğer  (II) çocuğun erişebildiği her  (III) şeye değme isteği engellenirse bir  (IV) sonraki gelişim evresine güçlü (V) giremeyecektir.

Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?


A)I.         B)II.         C)III.        D) IV.        E) V.

TÜRKÇE SORU BANKASI