ANLATIM BOZUKLUKLARI - test 7

1.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Seyahat etmek, hayatımın vazgeçilmezle­rinden biridir.

B)     Türkiye'nin birçok yerlerini adım adım gez­miştim.

C)    Mersin'deki Kızkulesi'ne hayran olmuştum.

D)    Trabzon'daki Sümela Manastarı'nı birçok kere görmüştüm.

E)     Ülkemizin tarihi eserleri ve doğal güzellikle­ri açısından bir yeryüzü cenneti olduğunu düşünüyorum. 

2.     

Bu yazarın çok okunmasının sebebi

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdü­rülürse bir anlatım bozukluğu olur?

A)     toplumun nabzını tutmayı başarmasıdır.

B)     insanımızın hata ve yanlışlarını tarafsızca ele almasıdır.

C)    düşüncelerinin özgün olmasıdır.

D)    gerçekleri açıkça dile getirmekten çekinme­mesidir.

E)     üslubunun okuyucuyu sıkmamasıdır. 

3.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Türkçe, dünya dilleri içinde önemli bir yere sahiptir.

B)     Dünyanın en çok konuşulan altı dilinden bi­ri Türkçedir.

C)    Bilgisayar diline en uygun dil Türkçedir.

D)    Türkçe, dünyanın en eski dillerinden biridir.

E)     Türkçe, yeni sözcük türetilmesine hem el­verişli hem de uygun bir dildir. 

4.      

Başkalarının  yanında  yaptığınız davranışları yalnız başınıza kaldığınızda yapmamanız tesir­li bir atmosfere sahip olmanıza neden olur. Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu aşağı­dakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Yanlış sözcük kullanımından

B)     Tümleç eksikliğinden

C)    Gereksiz sözcük kullanılmasından

D)    Çatı uyumsuzluğundan

E)     Sıralama yanlışlığından 

5.      

(I) Söz bahsinde takınacağınız iki tavır vardır. (II) İlki, olur olmaz söz vermemektir. (III) İkinci­si, verilen sözü yerine getirmektir. (IV) Sözler, cayılabilecekler, cayılamayacaklar diye ikiye ayrılmazlar. (V) Söz sözdür.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

6.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anla­tım bozukluğu vardır?

A)     Şiir, başka dilde söylenemeyen edebiyat türüdür.

B)     Romanın akıcı, sürükleyici özelliği olmalıdır.

C) Hikâyelerin gerçekleri yansıtması gerektiği­ni düşünüyorum.

D)    Deneme türünün  ilk temsilcisi  Montaig­ne'dir.

E)   Masallardaki tekerlemeleri etkileyici bulurum. 

7.      

İstediği başarıyı yakalayamamasının nedenle­rinden biri de

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiy­le sürdürülürse bir anlatım bozukluğu olur?

A)     kendisine verilen sorumluluğu azımsama­sıdır.

B)     düzenli çalışmaktan hoşlanmamasıdır.

C)    çevresiyle iyi iletişim kuramamasıdır.

D)    işine kendini yeterince verememesidir.

E)    zamanını verimsiz kullanmasıdır.

8.      

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Hayatta önemli olan mazeretler değil, neti­celerdir.

B)     Son derece iyi hazırlanmış, deneyim ve tecrübe yüklü bir konuşma, küçücük bir bil­gi hatası yüzünden berbat olur.

C)    Çalışmayan insan da durgun su gibidir.

D)    Dağlar, ne kadar vakurdur; onlar göklerden kar dilenmez.

E)  Hangi toplumun isimsiz kahramanı çoksa, o toplum diğerlerine üstün gelir. 

9.      

(I) Çok yakın bir geçmişe kadar insanların hayat­larını, gereksinimleri yönlendiriyordu. (II) Bugün insanlar daha çok seçeneklerle karşılaşmakta­dır. (III) Önümüzde yapmamız istenen çok şey vardır. (IV) Yani herkes zamanımızın bir kısmı­nı istiyor. (V) Tabii ki bunu kabul edemeyiz. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)l.         B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

10.    

İsmail'in saçları kısa zamanda büyümüştü.

Bu cümlede anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından

B)     Bağlaç eksikliğinden

C)    Sözcüğün yanlış yapılandırılmasından

D)    Gereksiz sözcük kullanılmasından

E)     Anlam bulanıklığından 

11.    

Bütün sosyal hadiseler,  kültürel yapı  içinde analiz edip değerlendirilmeli ve insani münase­betlerimiz de ona göre düzenlenmelidir. Yukarıdaki parçada anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Çatı uyumsuzluğundan

B)     Tümleç eksikliğinden

C)    Ekeylem eksikliğinden

D)    Tamlama uyumsuzluğundan

E)     Özne-yüklem uyumsuzluğundan 

12.   

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)  İnsan kurduğu iletişimlerin ışığında kendini yeniden tanımlar.

B)   İnsanlar arası münasebetlerde kurulan ileti­şimin çeşit yönleri vardır.

C)  İnsanlar her gün kurdukları münasebetler içerisinde kendi benliklerini tanımlarlar.

D)    İnsanlarla karşılıklı diyalog kurarken bede­ninin duruşu, el ve yüz hareketleri çok önemli mesajlar içerir.

E)   İnsan vücudunun en dikkat çeken yeri, yü­züdür ve gözleridir. 

13.   

Akşamki fırtınadan Eyüp'teki birçok ağaçlar za­rar görmüştü.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nede­ni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gereksiz sözcük kullanımı

B)     Gereksiz çoğul eki kullanımı

C)    Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D)    Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E)     Bir öğenin eksik kullanılması 

14.   

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) İnsan, hayatının her alanında hesap vere­ceğini unutmamalıdır.

B)     Sıradan bir insan zamanını nasıl sarf ede­ceğini düşünür, akıllı insan ise nasıl tasar­ruf edeceğini.

C)    Vakit kılıçtır; sen onu kesmezsen o seni ke­ser.

D)    Kaybedilen bir saniyeyi dünyanın bütün ha­zineleri bile geri getiremez.

E)    Akıllı ve tedbirli kimseler, yarına içinde bu­lundukları anı en iyi şekilde değerlendirip bu yolda çaba ve gayret sarf ederler.

15.    

(I) Sabahleyin erkenden uyandım, odamın per­delerini aralayıverdim. (II) Sonra dışarıya bak­tım, gece yağmur yağmış. (III) Buna çok sevin­dim, odamdaki televizyonu açıp haberleri izle­meye başladım. (IV) Van'da çok büyük bir dep­remin olduğu alt yazısı ekranlardan geçti. (V) Depremde ölenler, hatta yaralananlar ol­muş.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

16.    

Geçen yıl yapılan Avrupa atletizm yarışmasın­da spor bakanı Süreyya Ayhan'ı birinci olduğu için tebrik etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla gi­derilebilir?

A)     "bakanı" sözcüğünden sonra virgül (,) geti­rilerek

B)     "geçen yıl" yerine "geçtiğimiz yıl" denerek

C)    "yapılan" sözcüğü cümleden çıkarılarak

D)    "Avrupa" sözcüğüne tamlayan eki getirilerek

E)     "yıl" sözcüğü cümleden çıkarılarak 

17.    

Eskiden hoş gözükmeyen davranışlara günü­müzde artık hoşgörü ile bakılıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "davranışlara" sözcüğünden sonra virgül (,) konarak

B)     "bakılıyor" yerine "bakılmakta" denilerek

C)    "artık" sözcüğü cümleden atılarak

D)    "gözükmeyen" sözcüğü yerine "görülme­yen" getirilerek

E)     "davranışlara" yerine "tavırlara" getirilerek 

18.    

(I) Her sanat eseri hayatın bir yönünü vermeli. (II)   Anlattıkları,  insanlar için  önemli  olmalı(III)  İnsanları dil, din, ırk, ulus ve sınıf ayrımı yapmadan birleştirmeli.. (IV) Eserin biçimi, içeri­ği, üslubu bir bütünlük oluşturmalı. (V) Sanatçı eserini içinden geldiği gibi yazmalı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­giside bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B)II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

19.   

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Hedeflerimizi başkaları değil, kendimiz be­lirlemeliyiz.

B) İnsan, önce davranış ve alışkanlıklarını de­ğiştirebileceğine inanması gerekir.

C)    Zamana hâkim olabilmek için insanın kendi düşüncelerine ve iradesine hâkim olması lazımdır.

D) Ne düşündüğünü söylersen sana kim oldu­ğunu söyleyebilirim.

E)     İnsan ne düşünürse, sonunda o olur. 

20.   

Toplumda huzursuzluk yarattığını düşündüğü­müz fikirler, baskıyla değişmezler. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım  bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmak­tadır?

A)     Öznenin birden çok sözcükten oluşmasından

B)     Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından

C)    Tamlama yanlışlığından

D)    Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanıl­masından

E)     Özne ile yüklem arasında uyumsuzluk bu­lunmasından 

21.   

Bir şairin başka dillerde şiir yazdığında başarılı olabilmesi işlediği düşüncelere bağımlıdır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla gi­derilebilir?

A)     "işlediği" sözcüğünden önce "onun" getirile­rek

B)     "düşüncelere" yerine "fikirlerine" getirilerek

C)    "başka dillerde" söz öbeği cümleden çıkarı­larak

D)    "şairin" sözcüğündeki tamlayan eki atılarak

E)    "bağımlıdır" yerine "bağlıdır" getirilerek

22.   

Önümüzdeki (I)  hafta gösterime  (II) girecek olan filmdeki üzerinde durulmaya  (III) değer birkaç  (IV) sahneyi size hatırlatmaya  (V) çalışacağım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numara­lanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklan­maktadır?

A)I.         B)II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

23.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Zamanın yanlış ve verimsiz kullanılmasın­dan ortaya çıkan hastalıklar, bedeni hasta­lıklardan daha tehlikelidirler.

B)     Başaklar ne kadar mütevazıdır ki başları hep önlerindedir.

C)   Nimetlerin külfetinden şikâyet eden insan­lar, emanete ihanet eden insanlar gibidir.

D) Hedefe giden yolda yanlışlarımızı basamak olarak kullanmalıyız.

E)  Konuşmaya başladığınız andan itibaren anlattıklarınız değil anlaşılanlar önemlidir. 

24.

İnsan, boş yere harcanan saatlerden faydalan­masını bilse, on yıldan az bir zamanda pek çok şey bilen bir insan haline gelebilir. Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu aşğıdakilerin hangisinden kaynaklanmakta­dır?

A)     Gereksiz iyelik ekinden

B)     Bir sözcüğün anlamına uygun kullanılma­masından

C)    Çatı uyumsuzluğundan

D)    Öğe eksikliğinden

E)     Mantık hatasından 

25.

(I) Ateşe dayanmayan toprak, tuğla olamaz. (II) Öfke anında kendine hakim olan insan ka­zanır. (III) Her şeyden önce kendini kazanır. (İV) İnsanın, kendisine hakim olduğu her anda kendisini biraz daha güçlü hisseder. (V) Evet, öfke gelir yüz sararır, öfke gider yüz kararır. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)l.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

26.   

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) İnsanlar, kendilerini değerlendirme duru­munda olan kimselere yalan söylemekten çekinir.

B)  Sosyal maskeler bizim başkaları tarafından kabul edilmemizi kolaylaştırdığı gibi, en azından reddedilme ihtimalini de azaltır.

C)  Sosyal maskeleri kullanmamızın bir sebebi, insanın gelişigüzel herkese kendi iç-dünya­sını açmasının doğru ve sağlıklı bir davra­nış biçimi olmamasındandır.

D)  Dolayısıyla sosyal maskeler, insanlar arası diyalogu kolaylaştırıcı, gereksiz sürtüşme­leri ortadan kaldırıcı önemli bir fonksiyon görürler.

E)  Sosyal maskeler kullanma ihtiyacı ayrıca kişiliğimiz ve benlik şuurumuz tehdit edildi­ğinde ortaya çıkar. 

27.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Hayatı yansıtan gerçekçi edebiyatı sever.

B)     Kendi düşüncelerini okurla paylaşmak ister.

C)    Her görüşün tartışılması gerektiğini söyler.

D)    Edebiyat akımlarından çok fazla etkilenme­miştir.

E)    Sanki Tolstoy'u andıran bir tarzda yazar.

TÜRKÇE SORU BANKASI