ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 8

1.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Sen de adımı eller gibi anma sevdiğim

B)     İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız

C)    Bir sevda türküsüdür meselem

D)    Ne sen beni unut, ne de ben seni

E)     Bir illkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? 

2.

(I) Hiçbir zaman herkesin istediği her şeyleri ya­pamazsınız. (II) Her şeyi yetiştirmek için yeterli zaman yoktur. (III) Bazen en iyi çözüm daha işin başında "hayır" demektir. (IV) Uygun bir şe­kilde ve nezaketle kullanılan bu sözcük size za­man kazandırabilir. (V) Birisi sizden bir şey iste­diğinde doğrudan doğruya "hayır" diyemiyorsa­nız, onunla uzlaşmanın yollarını arayın. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?           

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

3.     

Adamın biri üniversite  (I) sınavına girmek için okulun kapısında bekleyen (II) kız (III) öğrencinin kolundan (IV) çantasını çalıp kaçtı. (V)

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numara­lanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklan­maktadır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Voltaire tam anlamıyla bir filozof değildir.

B)     O, düşünceleri için yılmadan mücadele et­miştir.

C)    Görüşlerinin felsefe açısından bir derinliği yoktur.

D) Onun mektuplarıyla İngiliz düşüncesini Av­rupa'ya aşılatmıştır.

E)     O, Avrupa'nın kültür tarihinde bir dönüm noktasıdır. 

5.      

Özne, ikinci ve üçüncü kişiden oluşuyorsa yük­lem çoğul ikinci kişi ekini alır. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyma­maktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Geçen yaz o ve ben tatile Karadeniz'e gittik.

B)     Hem Ahmet hem de sen bizi neden kandır­dın?

C)    Sizi biz gerçek dostumuz, diye düşünüyo­ruz.

D)    Olay sonrası sokakta bir ben bir de yaşlı bir adam kalmıştı.

E)     Ne biz ne de siz karşılaştığımız bu sorunu çözebiliriz. 

6.      

Sabah kaybettiğimiz bir saati, değil bir ömür, bir yıl arasak bile bulamayız. Kaybettiğimiz saatler ne kadar çoksa eserimiz o kadar eksik olacaktır. 

Yukarıdaki parçadaki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmak­tadır?

A)     Gereksiz sözcük kullanımı

B)     Tümleç eksikliği

C)    Yanlış sözcük kullanımı

D)    Sıralama yanlışlığı

E)     Özne-yüklem uyumsuzluğu  

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcü­ğün yanlış anlamda kullanılmasından kay­naklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Evliliklerinin 11. yılını kutladılar.

B)     Mesleğinde 20 yılı dolduranlara ödül verdiler.

C)    Onun ziyaretine 07.12.2005 yılında gitmiştik.

D)    Onunla yıllar yılı aynı semtte oturduk.

E)     Yıl 2001'di; nur topu gibi bir çocukları ol­muştu.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek­sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A)     Samandıra'ya uğrayacağım, dedi.

B)     Ümraniye'ye gittiğini haber aldım.

C)    Florya'yı ziyaret edeceğinizi biliyorum.

D)    Sabahleyin Eminönü'nden Kadıköy'e geçti.

E)     Senin Trabzon'a gitiğini söylediler. 

9.      

Hayatınız bir duadır. Size dilinizle (I) istediklerinizden çok, hayatınızla istedikleriniz verilir. Hakkınızda  (II) bir karar verebilmesi için dinlenecek tek meşru şahit hayatınız olacaktır. Eğer (III) yeterince fedakârlık yapmamışsanız, hayatınızın şahitliği pek  (IV) parlak olmayacaktır. Belki  (V) ağzını açıp bir iki kelime bile etmeyecek, size boş gözlerle bakıp duracaktır. 

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında daralma veya bozulma olmaz?

A)l.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

10.     

Başarmak, insanın maddi ve manevi kuvvetleri­ni bir hedefe doğru yönetip hedefi elde etme sürecidir.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmak­tadır?

A)     Çatı uyumsuzluğundan

B)     Tümleç eksikliğinden

C)    Yanlış sözcük kullanımından

D)    Gereksiz sözcük kullanımından

E)     Özne-yüklem uyumsuzluğundan 

11.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A)     Tren yolculuğu, iyi bir arkadaşınız varsa çok zevklidir.

B)     Piyasaya yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum.

C)  Çalışmaktan bir hayli bunalmıştı, güzel bir tatil düşlüyordu.

D)    Duyduklarını gizli bir sırmış gibi bana da anlattı.

E)     Daha iyi koşullarda yaşayabilmek için çalı­şıyordu. 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Annemi geçen gün doktora götürdük.

B)     Doktor, tahliller yaptırmamızı istedi.

C)    Tahlil yaptırmak yarım günümüzü aldı.

D)    Doktorun verdiği ilaçları eczaneden aldık.

E)     İlaçların biri gün aşırı, diğeri iki günde bir alınacaktı. 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "kendi" sözcüğünün çıkarılması anlatımda bozuklu­ğa yol açmaz?

A)     Toplantıda herkes kendi düşüncelerini an­lattı.

B)     İstiyor ki tüm öğrenciler kendi gibi zayıf alsın.

C)    Ne yapıyorsa, inan, kendi için yapıyor.

D)    Neden kendi değil de sen geldin buraya?

E)    Kendi gibi arkadaşlar buluyor bu çocuk. 

14.

(I) Yağmur, her geçen dakika şiddetini gittikçe artırdı. (II) Genişçe bir çınar ağacının altına sı­ğındım. (III) Sonra da otobüs durağına kadar yürüyüp gelen ilk otobüse bindim. (IV) Otobüs­te öğrencilerimden birkaçı da vardı. (V) İçlerin­den biri yüksek sesle arkamdan "Öğretmenim!" diye bağırdı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, altı çizili sözcüğün atılması cümlede anlam değişmesine yol açmaz?

A) I. ve IV.             B) l. ve V.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.            E) II. ve V. 

15.

(I) Stres, iş hayatında hepimizi derinden etkile­yen bir problemdir. (II) İnsan, doğumundan sonra karşılaştığı her türlü sorunla başa çıkma yöntemleri geliştirmiştir. (III) Bu yöntemler za­man içinde, uygulamaların sonucuna göre ya kullanılırlık kazanmıştır ya da yenilerini geliştir­me gereği ortaya çıkmıştır. (IV) Ama asla prob­lemle karşılaşan insan, duruma hemen boyun eğmemiştir. (V) Öncelikle problemi belirleyip onun üstesinden gelmeye çalışmıştır. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.      E) V. 

16.

(I) Senaryo demek, bir filmin çekilmesine temel olan yazılı metin, plan ve sahnelere bölümlen­miş hikâyedir. (II) Senaryo, çok defa bir filmin karşılıklı diyaloglarını belirten yazı anlamında da kullanılır. (III) Edebiyat, müzik, resim, tiyat­rodan sonra doğan sinemanın geliştirdiği bir ya­zı türüdür senaryo. (IV) Bütün iyi filmlerin güzel bir senaryosu olmuştur. (V) Ünlü bir sanatçı: "Kötü bir senaryodan asla iyi bir film yapıla­maz." demiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, altı çizili sözcüğün atılması anlam de­ğişmesine yol açmaz?

A) I. ve II.              B) I. ve III.          C) II. ve III.

D) III. ve IV.           E) IV. ve V. 

17.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)     Yorgunluktan bacaklarım dermansız kal­mışlardı.

B)     Haliç kıyısındaki ağaçların çiçekleri dökül­müşlerdi.

C)    Baharda koyunlar ve kuzular meleşiyorlardı.

D)    Ağabeyimler, ağustosta yaylaya çıkmışlardı.

E)     Birçok insan, Galata Köprüsü'nde balık tu­tuyorlardı. 

18.    

Plevne Lisesi konferans salonunun yapımı, öğ­retim yılının ikinci döneminde bitecek ve öğren­cilerin hizmetine girecek. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Yüklem yanlışlığından

B)     Tamlama yanlışlığından

C)    Özne eksikliğinden

D)    Nesne eksikliğinden

E)     Sıralama yanlışlığından 

19.   

Arkadaşlarıyla hem geçinemiyor hem de ayrıla­mıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Dolaylı tümlecin eksik olması

B)     Fiil çatısının uyumsuz olması

C)    Nesne kullanılmaması

D)    Yüklemin olumsuz olması

E)     Bağlacın gereksiz kullanılması 

20.

(I) Aşk girdiği her yüreği darmadağın eder. (II) Kimi zaman bir uçurtmaya takılıp gökyüzün­de uçarsınız umarsızca. (III) Kimi zaman saat tik taklarının arasında bir telefon sesine muhtaç oturursunuz anlamsızca. (IV) Bir ayrılık vaktin­de sancılanır ruhunuz, kalakalırsınız. (V) Ayrıca onsuz nasıl nefes aldığınıza şaşarsınız üstelik. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

21.                  

Sanatçı, 1964 yıllarında yayımladığı bu eserle edebiyat dünyasını şaşırtmıştı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gereksiz ek kullanılması

B)     Yüklemine göre olumlu cümle olması

C)    Yanlış ilgeç kullanılması

D)    Özneyle yüklem arasında uyumsuzluk bu­lunması

E)     Zarf tümlecinin yanlış yerde olması 

22.    

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem çoğul ya­pılırsa anlatım bozukluğu olur?

A)     İkisi çocuk dört kişi oturduğumuz salona geldi.

B)     Müdür beyler, henüz şubemize teşrif etmedi.

C)    Çocuklar, sokakta büyük bir mutlulukla oy­nuyor.

D)    Onlar da dünkü maça erkenden gitmiş.

E)     Toplantıda konuşmacılar, sıranın kendileri­ne gelmesini bekledi. 

23.    

Memleketi Giresun'u çok özlüyor; ama bir türlü gidemiyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki­lerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Özne-yüklem uyumsuzluğundan

B)     Nesne eksikliğinden

C)    Zarf tümleci eksikliğinden

D)    Gereksiz bağlaç kullanılmasından

E)     Dolaylı tümleç eksikliğinden 

24.    

Bu sene ÖSS sınavına gecesini gündüzüne ka­tarak hazırlanıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A)     "sene" sözcüğü "yıl" ile değiştirilerek

B)     "bu sene" sözü "ÖSS sınavına" sözünden sonra getirilerek

C)    "ÖSS sınavına" sözü "ÖSS'ye" şeklinde kı­saltılarak

D)    "gecesini gündüzüne katarak" sözü yerine "sürekli" sözcüğü getirilerek

E)  "hazırlanıyor"  sözcüğü  yerine  "çalışıyor" sözcüğü getirilerek 

25.

Tarık Buğra, kaleme aldığı töre ve tarihi roman­lar ile edebiyatımızın önde gelen yazarlarından biri olmuştur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)     "romanlardan sonra "hikâyeler" sözcüğü getirilerek

B)     "töre" sözcüğü cümleden atılarak

C)    "önde gelen" yerine "önemli" denerek

D)    "kaleme aldığı" yerine "yazdığı" denerek

E)     "töre" den sonra "romanları" sözcüğü getiri­lerek 

26.

(I) Bir işe başlamadan önce o işin kazandıraca­ğı artı puanlar ile eksileri tespit edin. (II) Uzun ya da karmaşık bir işi yaparken bu işin yararlarını düşünmek gerekir. (III) İşi tamamen bitirdiğiniz­de alacağınız ödüller de önemlidir. (IV) Hemen erişeceğiniz bir ödül olmamalıdır bu. (V) Sizi mutlu edebilecek ve bir şeyler kazandırabilecek bir ödül olmalıdır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B)ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

27.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Toplum  karşısında  konuşmasını öğrene­medik.

B)     Ahmet'in insanlarla iletişim kurması çok ko­laydır.

C)    Çocukların sokaklarda oynaması tehlikelidir.

D)    Hüseyin, işini vaktinde yapmayı biliyor.

E)    Zamanı doğru kullanmayı ondan öğrendik.

TÜRKÇE SORU BANKASI