CÜMLE TÜRLERİ - Test 1

1.      

Aşağıdaki   cümlelerden   hangisi   şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

A)     Gidecek hiçbir yerim kalmadı artık benim.

B)     Bir kere de sözümü dinlemedi ki hiç.

C)    Son günlerde sigara içmiyor.

D)    Yeni açılan markette yok yok.

E)     Söylediği sözler canımı sıktı. 

2.      

Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?

A)     Bir akşam gözlerin ufka dalar pek derin

B)     Gecenin kolları sessizce yakalar seni

C)    Son mutluluk sesleri dökülür dudaklarımdan

D)    İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan

E)     Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını 

3.      

Aşağıdaki dizelerin hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

A)     Saatlerin ardında hep kendimi aradım

B)     Sensiz, ufuklarıma yalancı bir tan düştü

C)    İniltiler geliyor doğudan ve batıdan

D)    İçimde hicranınla tutuşuyor nağmeler

E)     Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım 

4.     

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çı­karılırsa cümlenin yapısı değişir?

A)     Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar.

B)     Nefesinle yeniden çizilecek desenler.

C)    Çehreler yepyeni bir değişim.

D)    Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler.

E)     Damar damar seninle, hep seninle dolsay­dım. 

5.     

Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü.

Bu cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürül­tüyle düştü değil mi?

B) Damdaki kiremitlerden hiçbiri dün gece, gü­rültüyle yere düşmedi mi?

C) Dün gece gürültüyle düşmedi mi damdaki kiremitlerden biri?

D)  Gürültüyle damdaki kiremitlerden biri dün gece düştü mü?

E) Düştü mü damdaki kiremitlerden biri dün gece gürültüyle? 

6.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük grubu, görevi yönünden diğerlerin­den farklıdır?

A) Eleştiri, biz de eleştiri yoktur ya, bir edebi ürününün gerçek değerini ortaya çıkarır.

B)  Memleketime, siz de bilirsiniz, yıllar geçtik­ten sonra ilk defa bu yıl gittim.

C)    Dünya yıkılsa, emin olun, o tembel adam yerinden kalkıp bir iş yapmaz.

D)    Geçen haftaki olayların, size ayrıntısıyla anlattım, neden kaynaklandığını henüz an­layamadık.

E)   Bu dalkavuk adam, artık gözden düştüğü için, oldukça keyifsiz görünüyordu. 

7.      

Aşağıdaki dizelerden hangisi, bildirdiği yar­gı sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)     Ya ben ta nerelerden geldim, ne kirliydim

B)     Uzaklarda esen rüzgârlarla konuşuyorum her an

C)    Bir anda ölü olmak var bu işte

D)    Bir ben bilirim dünyada Sunal'lı sabahların tadını

E)    Kaçıyorum, yalnızlığım çıkıyor karşıma hep

8.

"Okunmuş bir kitap kadar yakın dost yoktur." cümlesinde yan cümleciğin görevi aşağıda­kilerden hangisidir?

A)     Belirtili nesne

B)     Zaman bildiren zarf tümleci

C)    Özne

D)    Durum bildiren zarf tümleci

E)     Belirtisiz nesne 

9.     

Aşağıdakilerin hangisi, öğelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?

A)     Yeşil ördek gibi daldım göllere

B)     Seni seven âşık çekmez mi ah

C)    Verdiğimiz sözde hemen duralım

D)    Sen düşürdün beni dilden dillere

E)     Başım alıp gideyim gurbet ellere 

10.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik, birle­şik bir isim cümlesidir?

A)     Bugün çok ödevim var yapılacak.

B)     İçinde oturduğu apartman çok katlıydı.

C)    Kimsesiz zavallı bir insandı o.

D)    Yağmurdan hepimiz sırılsıklam olmuştuk.

E)     Beklediğim haber henüz gelmedi. 

11.   

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağımsız sıralı cümledir?

A)     Duvarı nem, insanı gam yıkar.

B)     Sakla samanı, gelir zamanı.

C)    Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişi­rir.

D)    Çok söyleme, arsız edersin; aç bırakma, hırsız edersin.

E)     Suç; samur kürk olsa kimse üstüne almaz. 

12.   

Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemin yeri­ne göre ötekilerden farklıdır?

A)     Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden

B)     Ulaşır bekleyişin yaldızlı sabahına

C)    Yayılır o en büyük muştu, pazartesinden

D)    Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına

E)     Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 

13.

(I) Ricardo Reis, Portekiz'in ünlü liman kentin­de, Porto'da doğmuş 1887 yılında. (II) 1919'da Portekiz'de cumhuriyet ilan edilince ülkesinden ayrılmış. (III) Daha sonra, Portekizce konuşu­lan bir ülkede, Brezilya'da sürgünde yaşamış. (IV) Metafizik ve neoklasik şiirleriyle usta şairler arasına katılmış. (V) Onun, 1935'te sürgünde mutluluk içinde öldüğünü söyleyenler vardır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.          C) II. ve IV.

D) III. ve V.           E) IV. ve V.

14.

(I) Modernlik, 1960'lardan itibaren bir daha eski­si gibi olamayacağı bir bunalımla karşı karşıya geldi. (II) Bu dönemde, tamamıyla üst sınıflarıürünü olan modernlik, bu yapıya dahil olmayan­lar tarafından sarsılmaya başlandı(III) Azınlık­lar ve yoksullar gibi, bu yapının dışladığı kesim­lerin saldırısına uğradı(IV) Modernlik, bu saldı­rılara karşı kendini savunamadı(V) Aksine, dış­ladığı kesimleri de sisteme yani pazara alarak tıkanmanıüstesinden geldi. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış­tır?

A)     I. yapıca birleşiktir.

B)     II. nin üç yan cümlesi vardır.

C)    III. kurallıdır.

D)    IV. anlamca olumsuzdur.

E)      V. sıralı bir cümledir.

15.

"Tami Hoag'ın "Kuryeyi Öldür" adlı polisiye ro­manı aslında Hollywood için düşünülmüş bir dedektiflik hikâyesidir." cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve­rilmiştir?

A)     Olumlu, kurallı, isim, birleşik

B)     Olumsuz, devrik, isim, basit

C)    Olumlu, kurallı, isim, basit

D)    Olumsuz, devrik, isim, birleşik

E)     Olumlu, kurallı, fiil, basit 

16.

(I) Bazı yazarlar, o güne kadar okuduğunuz ki­tapları bir kenara yığıp sizi bir kitapla dünyanın ortasında yapayalnız bırakır. (II) Siz, yalnızca onun kapısını çalarsınız. (III) Yalnızca onun ki­taplarına dokunmak istersiniz. (IV) O, kelimele­riyle size yeni bir dünya kurmuştur. (V) Her şe­ye rağmen, kalbinizden bir ılıklık akmıştır haya­ta karşı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öğe dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) ll.        C) III.           D) IV.       E) V. 

17.   

Ağlama Ağlamak

Biraz öteye kaçmaktır Ağlamak

Hüzünle anlaşmaktır Ve kucaklaşmaktı

Bu dizelerde kaç cümle vardır?

A) 2            B) 3          C) 4           D) 5            E) 6 

18.   

Aşağıdakilerden hangisi, gerçek soru cüm­lesi değildir?

A)     Akıllı çocuklar yaramazlık yapar mı hiç?

B)     Kapıyı açar açmaz karşına mı çıktı?

C)    Aradığın malzemeler, karşı dükkânda da mı yokmuş?

D)    Dışarıda yine yağmur mu yağıyor?

E)   Telefon eden Ahmet miydi bize dün akşam? 

19.  

 Bağımlı sıralı cümlelerde birden çok öğe ortak olabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklama­ya örnek olur?

A)     Kendisine yeni bir yuva bulacak, mutlu ola­caktı.

B)     Bildiğini anlattı, kimse anlattıklarına inan­madı.

C)    Çok güzel konuşuyor, konuştuklarıyla me­saj vermeyi ihmal etmiyor.

D)    Yarın sizi evden alırım, sinemaya birlikte gi­deriz.

E)     Yaptıklarından ötürü ona çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemiş. 

20.   

Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltili cümledir?

A)     Arabalar gidiyordu durmadan, çocuklar da arabalarını arkasından koşuyordu.

B)     Doktor sigarayı bırakmıştı tam iki yıl önce, sigara hiç aklına gelmiyordu onun.

C)    Kış bu yıl bastırdı erkenden, bazı aileler ge­rekli hazırlıkları yapamadı ne yazık ki!

D)    Yağmur çok şiddetli, rüzgâr da bizi yolu­muzdan alıkoyuyordu.

E)     Görünürde çok çalışmayı seven birine ben­ziyor, aslında öyle değil galiba. 

21.

(I) Arkadaşlık çocukluk çağında başlayıp geli­şen bir ilişkidir. (II) İlkokulda arkadaş edineme­yen bir gencin ergenlikte arkadaş grubuna ka­tılması çok zordur, hatta imkânsızdır. (III) Arka­daşlık ne kadar erken başlarsa o denli kolay ge­lişen bir yetenektir. (IV) Arkadaşsızlığın yarattı­ğı eksiklik ve yalnızlık duygusunu aileden gelen sevgi giderememektedir. (V) Onun için her aile, çocuğuna arkadaşlık edebileceği ortamlar sağ­lamalıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si, yapıca ötekilerden farklıdır?

A) I.           B) II.         C) III.           D) IV.       E) V. 

22.   

 I.   Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

II.    Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

III.   At binenin, kılıç kuşananın.

IV.   Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

V.    Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisinde öğe ortaklığı vardır?

A) I. ve II.                 B) l. ve V.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) III. ve V. 

23.   

Aşağıdaki cümle türlerinden hangisi, karşı­sında verilen cümlede kullanılmamıştır?

A)     İsim cümlesi - Tek amacım, insanlara yar­dım etmekti.

B)     Basit cümle - Bir anda hüzünle doldu kalbi­min içi.

C)    Fiil cümlesi - Yeni doğan bebek ailenin ne­şe kaynağı olmuştu.

D)    Sıralı cümle - Ne aradığını bilmeyen, ne bulduğunu anlayamaz.

E)     Birleşik cümle - Umut, çalışanın rüyasıdır. 

24.     

İleri ve üstün ulusları yönetenler ya da o ulus­tan sıradan insanlar, kendilerinden geri gördük­leri ulusları küçümseme eğilimindedirler.

Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Anlamına göre olumludur.

B)     Yüklemine göre ad cümlesidir.

C)    Dört tane yan cümlesi vardır.

D)    Öznesi, ortaçtan oluşmuş bir yan cümledir.

E)     Öğe dizilişine göre kurallıdır. 

25.    

Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı cümle değildir?

A)     Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde

B)     Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın

C)    Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim

D)    Saatimin her çalışı seni bana duyurdu

E)     Şimdi şiir bence senin yüzündür 

26.

"Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman okuya­cak." cümlesinin olumsuz, devrik ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman oku­yacak mı?.

B)     Öğrencilerimiz okumayacak mı bu yıl, en az beş roman?

C)    Öğrencilerimiz mi bu yıl, en az beş roman okuyacak?

D)    Öğrencilerimiz bu yıl, okuyacak mı en az beş roman?

E)     Öğrencilerimiz bu yıl mı en az beş roman okuyacak? 

27.   

Aşağıdaki dizelerden hangisi yan cümleleri­nin sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)     O da benden, yanmayı bilen bir kalp diliyor

B)     Gördüğü solgun yüze bir anda vurulur

C)    Aşkımız bir güneştir, her çiçeğe renk veren

D)    Bir güle bir bahçeyi nakşeden aşkımızdır

E)     Nedir yürek yerine taşıdığın bu kaya 

28.   

Aşağıdakilerden hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

A)     Alnımdan öpeceğin günü düşünüyorum

B)     Solgun benizli kızlar melekleşir yanında

C)    Bütün gün bekledim sığınıp bir serviye

D)    Ansızın durgun sular çekildi perde perde

E)     Kandille aydınlanan yüzü gördüm, güzeldi 

29.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümle, temel cümlenin farklı bir öğesidir?

A)     Başımda yokluk denen rüzgâr uğuldamakta

B)     Yaslandığım göğüs, benim kalbimde atar

C)    Teselli denen deva, fâni kederlerindir

D)    Görmesinler belinin, sakın büküldüğünü

E)    Seni bulur izinden ıslığını duyanlar

TÜRKÇE SORU BANKASI