CÜMLE TÜRLERİ - Test 2

1.      

Aşağıdaki dizelerden hangisi bir ad cümle­sidir?

A)     Gözlerim görmeden evvel seni gönlüm tanıdı

B)     Çekerim anlamadan, dinlemeden hasretini

C)    Akseden ben değilim sade hayat aynasına

D)    Koç yiğit kalmadı aşk uğruna kurban olacak

E)     Her gönül kıssası hasretle biter dünyada 

2.      

Aşağıdakilerden  hangisi  yüklemine  göre isim cümlesidir?

A)     Canlandı boş sokaklar tek tük ayak sesiyle

B)     Her duyduğum gülüşün yok sevinçten haberi

C)    Bu ağrılar duyurmaz sana yalnızlığını

D)    Bu kolun çemberinde binbir göğüs kanıyor

E)     İnce bir iz bırakır yere sızdıkça kanlar 

3.      

Aşağıdakilerin hangisinde birden çok yargı vardır?

A)     Kutbun zehirli rüzgârı vermez keder sana

B)     Ruhunda dört fasıl sürüyor bahar, ısınasın

C)    Karşımda puslu gökyüzü bir göl kadar yeşil

D)    Yoldan sürüyle geçti bu semtin çobanları

E)     Gurbette her günüm bir adımdır görüntüme 

4.      

I.    Kalmaz yanık Kerem gibi ruhumda bir düğüm

II.    Elbet hayalimin yakınında bir yer açarsın

III.   Ruhun bu ıstırabımı bir sabah duymaz mı

IV.   Başım ki fırtınalardan bu anda kurtuldu

V.    Şikâyet etme sakın boş geçen zamanından

Numaralanmış dizelerden hangi ikisi, öğe dizilişi yönünden özdeştir?

A) I. ve II.              B) I. ve V.           C) II. ve IV.

D) III. ve V.           E) IV. ve V. 

5.       

Gece, ziyaretinden dönerken yılbaşında Rastladım her sokakta, her eşik taşında

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümle, bu di­zelerdeki göreviyle kullanılmıştır?

A)     Duymadığım hasreti yazmadım ömrümde

B)     Dağılan bir acının tesiri alçalır mı

C)    Onlar ki gün doğmadan soğukta seyrederler

D)    Bıraksam omuzlarımdaki şu çekilmez yükü

E)     Nasibim yeryüzünde bir buğu, bir ses ol­maktı 

6.      

Aşağıdaki dizelerden hangisi yapıca öteki­lerden farklıdır?

A)     Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım

B)     Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü

C)    En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü

D)    Melekler sağnak sağnak gülümser mavera­dan

E)     Yarılan göğsümüzden umutlar cansız düştü 

7.      

I.    Kırıldı adaletin kılıcı, kalkanı düştü

II.    Sensiz, tutunduğumuz dallardan yılan düştü

III.   İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü

IV.   Hakların temeline sanki bir volkan düştü

V.   Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer 

Yukarıdaki dizeler yapıca eşleştirilirse han­gisi dışta kalır?

A)l.          B) II.        C) III.          D) IV.       E) V. 

8.       

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir Yıldırımlar parçalar çirkefin gölgesini

Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Fiil cümlesi                           B) Sıralı cümle

C) Olumlu cümle                       D) İsim cümlesi

E) Basit cümle

9.     

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yöne­tirken kalbinizi kullanın.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Yapıca sıralı cümledir.

B)     Yüklemi ortaktır.

C)    Fiil cümlesidir.

D)    Birden fazla yargı vardır.

E)     Eksiltili cümledir. 

10.     

İnsan doğruya giderken bazı hatalar olacaktır, olmalı da. Bizi doğruya götüren hataların varlı­ğını inkâr edemeyiz. Bilgisayara bile kapasitesi­nin üstünde program atın, bilgisayar çöker; ya insan ne yapar? Herkes kendi adına oturup dü­şünmedikçe sorunlar yumağında yaşar dururuz ve çözüm üretmemiz çok zor olur.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisi yoktur?

A) Sıralı cümle                              B) Basit cümle

C) Olumsuz cümle                        D) Fiil cümlesi

E) Kurallı cümle 

11.     

En büyük mutluluk sevildiğimize inanmaktır.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Yüklemine göre fiil cümlesidir.

B)     Bir yan cümlecik vardır.

C)    Yapısına göre birleşiktir.

D)    Devrik cümle değildir.

E)     Ekeylem kullanılmıştır. 

12.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümle­cik dolaylı tümleç görevindedir?

A)     Seni korkutacak geçtiğim yollar

B)     Sen kaçan bir yavru ceylansın dağda

C)    Gözümün değdiği yere gül düşer

D)    Birlikte dinlediğimiz şarkıları duyuyorum

E)     Çoğalan bir istekle suları yarıyorum 

13.

Velilerin hatalarından biri çocuklarını başkala­rıyla karşılaştırmalarıdır. Komşunun çocuğu şu­nu almış ya sen ne yaptın diye başlayan cüm­leler çocuk üzerinde olumlu etki yapacak sanı­lır. Eğer başarı isteniyorsa çocuğunun özellikle­ri ve sınırı bilinmeli, çocuk böylece daha başa­rılı olur. Çocuklar, bizim hayallerimizi gerçek­leştiren makineler değildir. Onları, sınavlarda şu kadar matematik, şu kadar Türkçe yapan varlıklar olarak görmek hatadır.

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     İsim cümlesi kullanılmıştır.

B)     Basit cümle vardır.

C)    Birden fazla yargı bildiren cümleler vardır.

D)    Sıralı cümleye yer verilmiştir.

E)     Devrik cümle kullanılmıştır. 

14.    

Aşağıdaki dizelerden hangisi bağımlı sıralı cümledir?

A)     Ben aşkı bir üveyikten satın aldım, yaşım on altı

B)     Bu ışıklar kalsın orada, sen git

C)    Büyüt beni ellerinde, ağrın gibi türkülere dök

D)    Kalpler taşlaşmış, duygularsa katılaşmış

E)     Belki prensini bekler bir gün gelir diye prenses 

15.   

Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemi olma­yan bir cümledir?

A)     Göğsümde başka nefes, damarımda başka kan

B)     Ben ne yaza hasretim ne bahara düşkünüm

C)    Rüzgârda deste deste saçlar tarumar oldu

D)    Ağarmış saçlarını üzerimden çekti kış

D)    Kalbimi aydınlatan senin altın başındır

16.   

Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapısına göre basit bir fiil cümlesidir?

A)     Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri

B)     Bir vatan, birikmişti bir avuçluk karada

C)    Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür

D)    Kimi, kucaklar gibi dört ufka uzatmış kolunu

E)     Varsın onlar sele versinler elin bahçesini 

17.  

I.    Ben her gönül ufkunda doğan mavi sabahtım

II.    Bildim gülüp eğlenmeyi ömrümce kederle

III.   Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar

IV.   Ömrümce neden yılları zincir gibi çektim

V.    Bizden daha genç öldü bu şair diyecekler Numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)     I. ad cümlesidir.

B)     II. de birden çok yargı vardır.

C)    III. nün yan cümlesi özne görevindedir.

D)    IV. kurallı bir cümledir.

E)     V. anlamca olumsuzdur. 

18.

(I) Gençlik çağı toplumsallaşmanın ve uyumun yaşandığı en önemli dönemdir. (II) Bu çağda gence evi dar gelmeye başlar. (III) Ana-baba­nın ona sürekli karıştığını, öğütler verdiğini, eleştirdiğini düşünerek evden uzaklaşır. (IV) Bu da kendisini boşlukta hissetmesine neden olur. (V) Bu dönemde kuşkusuz sevgi ve bağlılık aramaktadır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si yapıca ötekilerden farklıdır?

A) I.           B) ll.        C) III.           D) IV.       E) V. 

19.     

(I) Oyun oynayan bir çocuk için önemli olan sü­reçtir. (II) Çocuklar, saatlerce uğraşarak yaptık­ları bir kuleyi bitirdikten sonra onu bir anda ne­şe ile yerle bir edebilirler. (III) Çünkü onlar için önemli olan kule değil, kuleyi yaparken yaşa­dıkları neşedir. (IV) İşte oyunun en önemli özel­liği ve onu belki de bu kadar değerli kılan şey budur; sonucun değil sürecin önemli olması. (V) Yetişkinlerin de çocuklarının keyifle oyna­masına, yani keyifle öğrenip, kendini geliştirme­sine dikkat etmesi gereklidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır?

A) I.           B) II.        C) III.           D) IV.       E) V. 

20.     

Nasıl ki çiçekler petrolle büyümez, su isterse; yürek de parayla, arabayla değil; ancak sevgiy­le canlı kalır. Yüreğin canlılığıdır hayatı buhran olmaktan çıkarıp pırıl pırıl bir armağana çevi­ren. Bunu gönüller sultanı Mevlâna: "Sevgiden acılar tatlanır, bakırlar altın olur. Sevgiden kirli ve bulanık sular duru hale gelir." diyerek ne gü­zel ifade ediyor.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisi yoktur?

A)     İç içe birleşik cümle

B)     Sıralı cümle

C)    Devrik isim cümlesi

D)    Olumsuz cümle

E)     Basit cümle 

21.     

(I) Bazen öğrenciler soruları kendi duygu ve dü­şüncelerine göre değerlendirip cevaplandırır. (II) Bu çok büyük bir hatadır. (III) Sınavda soru­ların mantığı bazen alışılmışın dışında kurulabi­lir. (IV) Yani soru sizin duygu ve düşüncelerini­zi ölçme yerine verilerden, belirtilen şartlardan sonuçlar çıkarabilirle becerisini ölçüyor olabilir. (V) Buna göre sorunun cevabı, sorunun kendi kapsamında verilmelidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) I.           B) II.        C) III.           D) IV.       E) V. 

22.   

 I.   Zafer sizi nerede bekliyorsa oraya gidin.

II.    Ölçülebilen sevgi zavallı bir sevgidir.

III.   Güneşin gördüğü tüm insanlar dertlidir.

Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği, aşağı­dakilerden hangisidir?

A)     İsim cümlesi olmaları

B)     Yapısına göre birleşik olmaları

C)    Devrik olmaları

D)    Fiil cümlesi olmaları

E)    Sıralı cümle olmaları

23.

(I) Zamanı etkin kullanmak, motivasyonu ve bi­reyin kendine güven duygusunu artırır. (II) Ba­şarı, başarıyı çekmeye başlar. (III) Hangi iş olursa olsun birim zamanda yapılan işin muha­sebesi iyi yapılmalıdır. (IV) Birim zaman boşa harcanmış ise diğer zamanlarda yapılacak işle­rin sayısı artacaktır. (V) Bu durumda verim ve kalite düşecektir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si basit yapılıdır?

A)l.          B)ll.        C) III.          D) IV.       E) V. 

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olum­lu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A)     Sipariş ettiğin malzemeleri çarşıdan almaz olur muyum?

B)     İki yıldan beri beni ne annen anladı ne de sen anladın.

C)    Kardeşin de bizimle gelebilecek mi gezmeye?

D)    Bu evde ne aradığını bilmiyorsun galiba.

E)     Aklından geçenleri bana söylememeyi dü­şünüyordu. 

25.    

Her geçen yıl, o güzellikleri senden çalarak

Serpiyor yerlere bir gül gibi yaprak yaprak

Bu dizelerde yer alan cümle ile ilgili aşağı­daki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)     Birleşik bir cümledir.

B)     Devrik ve olumlu bir cümledir.

C)    Yüklemi basit yapılıdır.

D)    Yan cümlesi zarf fiilden oluşmaktadır.

E)     Yüklemine göre bir ad cümlesidir. 

26.   

Aşağıda verilen ikili dizelerden hangisi ek­siltili cümledir?

A)     Saçların sırma kement olsa ne var boynu­muza

Tut ki hançer kesilip can evimizden vurdun

A)     Çınardan gölgelikler, söğütten korkuluklar

Benim gönlümde de engin bir yaz iklimi

B)     Gönlümün sevgine hasret çeken tasına

Mey dururken niye beyhude zehir dol durdun

C)    Sonbahar akşamı gönlümde açılmıştı o gül

Karlar altında solup gitti kışın bir demde

D)    Bendedir gülleri açmaz bahçeler

Üstünde kuş uçmaz bağlar bendedir 

27. 

 I.    Senelerce andım seni yılmadan

II.    Ölürsem ne yazık anlaşılmadan

III.   Gizlidir bu aşkın zevki matemde

IV.   İçinden ağlarsın güldüğün demde

V.    Kırılmış bir ney ki son yoldaşımdı

Yukarıda numaralanmış dizelerden hangi­sinde birden fazla yargı yoktur?

A) I.          B) II.        C) III.          D) IV.       E) V. 

28.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A)     Çiçek dalında güzeldir.

B)     Ormanlar, yurdumuzun yorganıdır.

C)    İstanbul'un birçok semtinde asırlık çınarlar var.

D)    Yeşil cenneti çöle çevirme.

E)     Ormansız yurt, susuz çeşme gibidir. 

29.    

Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?

A)     Kandilli yüzerken uykularda Mehtabı sürükledik sularda

B)  Bir yoldu parıldayan gümüşten Gittik söz etmedik dönüşten

C) Hülya tepeler hayal ağaçlar Durgun suda dinlenen yamaçlar

D)  Mevsim sonu öyle bir zaman ki Kayıp bir musikiydi sanki

E)   Gitmiş kaybolmuşuz uzakta Rüya sona ermeden şafakta

TÜRKÇE SORU BANKASI