CÜMLE TÜRLERİ - Test 3

1.     

Bir bahar şarkısı ahengini vermiş sesine.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yapıca özdeştir?

A)     Saçların rüzgâra baş kaldırıyor öylesine

B)     Atalım kahkahalar mevsimin üzülmesine

C)    Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici

D)    Sararan dalların çizdiği dünya geçici

E)     O ışıklar saçan gözlerdeki mana geçici 

2.     

Aşağıdaki dizelerin hangisi, birleşik yapılı cümleden oluşmuştur?

A)     Saçlar ağardı, sanma ki yaşlanmışız gülüm

B)     Vallahi neyse sendeki hoşlanmışız gülüm

C)    Düşmüş büyük hatalara, aldanmışız gülüm

D)    Binbir çeşit dikenlere katlanmışız gülüm

E)     Onlar yaşarken aşkı oyun sanmışız gülüm 

3.     

Bilmeyenler, başımız göklere ermiş sanacak

Neyimiz var acıdan başka bizim kıskanacak

O şiir yüklü hayat özlemimizdir ancak

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Eksiltili cümle                         B) Devrik cümle

C) Fiil cümlesi                             D) İsim cümlesi

E) Birleşik cümle 

4.

"Ben güzel günlerin şairiyim." cümlesiyle yapı­sı, yükleminin yeri ve türü yönünden aşağı­daki dizelerin hangisi özdeştir?

A)     Saadetten alıyorum ilhamımı

B)     Kızlara çeyizlerinden bahsediyorum

C)    Çocuklara müjdeler veriyorum

D)    Babası cephede kalan çocuklara

E)     Ben ümitsizlere ümidim 

5.

Aşağıdaki dizelerin hangisi, yapısına göre birleşik, söz dizimine göre devrik, yüklemi­nin türüne göre isim soylu bir cümledir?

A)     Böyle gecelerde uyuyamam, sanıyordum

B)     Kaç mevsim geçti üstünden yılların sen ay­rılalı

C)    Rüzgâr kırdı pencereme çiçekler uzatan dalı

D)    Ben avuçlarımda kalan hatıranla yaşıyordum

E)     Sensin civarımda dolaşan aşk baştan başa 

6.     

Bağımlı sıralı cümlelerde özne, tümleç ya da her ikisi ortak olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uy­gundur?

A)     Gün döner, güneş iner, köy uykuya dalar.

B)     Cenazede ben ağlarım, düğünde sen oy­narsın.

C)    Ölüsü olan her gün ağlar, delisi olan bir gün ağlar.

D)    Doğruluk, insanı küçültmez, yüceltir.

E)     Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. 

7.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir cümledir?

A)     Okulda tiyatro çalışması yapmayı düşünüyor.

B)     Şiiri güzel okuyanlar, toplanmış salonda.

C)    Herkese laf anlatıyor, kimseyi incitmiyor.

D)    Bir dergi çıkaracağını söylemişti geçen gün.

E)     Hikâyelerini bir kitapta topladı bu sene. 

8.

Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapısına göre basit, öğelerinin dizilişine göre devrik bir cümledir?

A)     Kalbim kirpiklerine sığınmak ister

B)     Günler el ele vererek rüya gibi geçti

C)    Rüya ufuklarını düşündürür bir gemi

D)    Gözlerim gözlerinin sularında uyusun

E)    Yapraklar kuru dallar üzerinde uçardı

9.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu sözcüktür?

A)     Türküler söylerim dağa taşa, kurda kuşa.

A)     6)   Elimde sazım dilimde sözüm dolaşırım.

B)     Benim isimdir sözü imbikten geçirmek.

C)    Suyun akışı, kekliğin sekişi etkiler beni.

D)    Yağmurun her damlası yüreğime düşer. 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle­cik, temel cümleciğin öznesi görevindedir?

A)     Adıyaman'dan çalışmak için gelenleri bah­çeye götürdü.

B)     Adıyaman'dan çalışmak için gelmişlerdi.

C)    Adıyaman'dan çalışmak için gelenler bah­çedeydiler.

D)    Adıyaman'dan çalışmaya gelecekmiş.

E)     Adıyaman'dan çalışmak amacıyla hareket ettiler. 

11.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

A)     Verdiği bilgilerin hiçbiri doğru değil.

B)     İstanbul'a dönmeyi düşünmemiş değilim.

C)    Benim aradığım özelliklere sen sahip değilsin.

D)    Fotoğraflardaki  Karadeniz,  gerçeğinden güzel değil.

E)     Firma olarak hiçbir konuda anlayışlı değilsiniz. 

12.    

"Cağaloğlu'na vardığımda toplantı başlamıştı." cümlesi, yan cümleciğin görevi yönünden, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A)     Bolu'ya varır varmaz İstanbul'a telefon ettiler.

B)     Ankara'ya giden amcamlar haftaya dönü­yorlar.

C)    Sinop'ta bir gece kaldıklarını söylediler.

D)    Ordu'ya dün akşamüstü inmeleri iyi oldu.

E)  Tirebolu'dan Trabzon'a oradan da Rize'ye geçeceklerini öğrendik. 

13.

Dersim saat on ikide başlıyor. Derse yetişmek için iki saat önceden evden çıkmam gerekiyor. Fakülteye ulaşmak için üç araç değiştirmek zorundayım. Dersten önce bir bardak tavşan kanı çay içiyor, derse öyle giriyorum.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıralı cümle                   B) Birleşik cümle

C) Basit cümle                   D) Kurallı cümle

E) Devrik cümle 

14.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bağımlı sıralı bir cümledir?

A)     Dergiler, piyasaya çıkış tarihinden bir ay önce hazırlanıp basılıyor.

B)     Bütün sayfalar tek tek kontrol ediliyor, ek­sikler düzeltiliyor.

C)    Hiçbir dizgi hatası kalmayınca, dergi baskı­ya veriliyor ve piyasaya çıkarılıyor.

D)    Okuyuculardan gelen olumlu olumsuz eleş­tiriler titizlikle ele alınıyor.

E)     Bir sonraki sayı bir öncekinden daha iyi ol­sun diye gayret gösteriyorlar. 

15.  

 Doğduğum topraklara olan özlemim, özellikle tatil zamanı yaklaşınca en üst düzeye çıktığı için her sene o zaman gelmeden memlekete gi­diş hazırlıklarına başlarım. 

Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 2             B) 3          C) 4         D) 5         E) 6 

16.  

 I.    Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek

II.    Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek

III.   Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

IV.  Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştası

Yukarıdaki dizelerin hangileri sıralı cümledir?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.            E) III. ve IV.

17.     

Necip Fazıl, tayinini Trabzon'a yaptırır. Bir ba­har ayında gittiği Trabzon'da yağmurun hiç din­mediğini görünce geri döner İstanbul'a. Trab­zon'da bir aydan az kalır ve "Bu Yağmur" şiirini yazar. Şiirin bir yerinde "Bu yağmur bu yağmur bir gün dinince / Aynalar yüzümü tanımaz olur" der.

Bu  parçada aşağıdaki  cümle türlerinden hangisi yoktur?

A) Ad cümlesi                          B) Eylem cümlesi

C) Devrik cümle                      D) Birleşik cümle

E) Sıralı cümle 

18.    

Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

A)     Ahmet'in gideceğini bilsen de gitmez misin?

B)     Eve hangi saatte döneceğini hiç mi haber vermez?

C)    Yolu tarif etsem de oraya gidemez misiniz?

D)    Ben senin ne kadar titiz olduğunu hiç bil­mez miyim?

E)     Yazıyı üç sefer okusan da anlayamaz mısın? 

19.    

(I) Doğudan batıya, güneyden kuzeye, bir uçtan bir uca kesintisiz akıp gider trafik. (II) Gündüz koşuşturup duran insan ve araba selinden kur­tulmuş geniş caddelerin güzelliği akşamları çı­kar ortaya. (III) Bu soğuk, sessiz, dilsiz ve sağır bir güzelliktir. (IV) Gece yarılarına doğru ürkütü­cü bir yalnızlığa gömülür bu güzellik. (V) Her ta­raf ıssız ve yalnızdır.

Bu   parçada   numaralanmış  cümlelerden hangileri birleşik yapılıdır?

A) I. ve II.               B) l. ve V.           C) II. ve III.

D) III. ve IV.              E) IV. ve V. 

20.    

Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin di­zilişine göre ötekilerden farklıdır?

A)     Anam al kınayı yaktı başıma

B)     Bir beyaz buluta bindirdi beni

C)    Çanakkale içinde indirdi beni

D)    Geride bıraktım bin parça yürek

E)     Anamın sözünü gönlüme attım 

21.

(I) Geceler erken çöker Kayseri'ye. (II) Gündüz­leri telaşlı koşuşturmalar içindeki şehir, akşam olup da gecenin ilk karanlığı basar basmaz de­rin bir sessizliğe, ıssızlığa terk eder kendini. (III) Hele bir de kışsa rüzgâr, kar ve soğukla bir­likte bütün renkler siliniverir. (IV) O zaman su, hava, ağaçlar, dallar ve zaman ve insan ve dil donar Kayseri'de. (V) Bir çekilmez, bir dayanıl­maz kasavet bürür dört bir yanı

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerin­den farklıdır?

A) I.           B) II.        C) III.           D) IV.       E) V. 

22.   

Düğün davetiydi koşup geldiğim.

Aşağıdakilerden hangisi, söz dizimine ve yük­leminin türüne göre bu cümleyle özdeştir?

A)     Gelmemek olmazdı benim sevdiğim

B)     Çaydaçıra, horon, halay burdadır

C)    Ben Anadolu'yum binlerce yıldır

D)    Damada armağan verdim şanımı

E)     Sağdıca bayrakla verdim kanımı 

23.

(I) Selçuklunun görkemli yapıları yanında za­vallı kalmış moloz yığını evler (II) Taş sokaklar, arnavut kaldırımları ve mutlaka mescit, fırın ve yanında birkaç dükkânın bulunduğu mahalle meydanları (III) Kilise ve camilerden birbirine karışan çan ve ezan sesleri (IV) Çarşısında ba­kırcılar, demirciler, körükçüler, terziler, berber­ler, çevreye kavruk kokular yayan leblebiciler (V) Sonra şiir dizesi gibi birbirine karışmış ma­halleleri art ardadır burada. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi bitmemiş cümle durumunda değildir?

A) I.           B) II.        C) III.           D) IV.       E) V.

24.

(I) 80'li yılların tüm eşyaları gibi radyoları da in­sana sabrı aşılardı. (II) O yıllardaki pilli el rad­yoları hemen ses verirdi, lambalı radyoların ise ille de ısınması gerekirdi. (III) Radyoyu açmak mutluluk verici bir eylemdi. (IV) Radyoyu açın­ca radyodan bir ses geliverdi. (V) "Yurttan Ses­ler Korosu'nu dinleyeceksiniz." derdi bir ses.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     I. birleşik yapılıdır.

B)     II. yüklemin yerine göre kurallıdır.

C)    III. isim cümlesidir.

D)    IV. nün yüklemi birleşik yapılıdır.

E)     V. iç içe birleşik cümledir. 

25.

(I) Sırtında her zamanki atleti, ayağında maki­ne yağına bulanmış pantolonu vardı. (II) Omuz­ları bir duvar gibiydi başının hemen altında. (III) Çenesi çıkıktı hafif öne doğru. (IV) Hele göz­leri derin suda yüzen lüferinkiler gibi pırıl pırıldı. (V) Kalleşlik, yalan, ihanet yoktu gözlerinde. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     I. fiil cümlesidir.

B)     II. yüklemin yerine göre devriktir.

C)    III. basit yapılıdır.

D)    IV. nün yüklemi bir söz öbeğidir.

E)     V. anlamına göre olumsuzdur. 

26.   

"Değil" sözcüğü olumsuz eylemlerden sonra gelirse yargıyı olumlu yapar. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum yoktur?

A)     Daha önce böyle bir işi yapmamış değilim.

B)     Yarın gideceğimiz geziye sen değil o gelsin.

C)   Söylediklerini tüm yönleriyle    dinlemedim değil o gün.

D)    Niye böyle davrandığını sormayacak deği­lim herhalde!

E)    Açıkladığın mazeretin geçerliliğini anlamı­yor değilim. 

27.    

Tek yargı bildiren, bir tek yüklemi olan cümle, yapısına göre basit cümledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir?

A)     Kim ne derse desin.

B)     Bana: "Yarın seni arayacağım." demiştin.

C)    Başarının sırrı, sürekli ve düzenli çalışmaktır.

D)    Akşam oldu, yine hüzün çöktü içime.

E)     En sonunda istediği işe girebildi. 

28.    

Aşağıdakilerden  hangisi,  anlamına  göre farklı bir cümledir?

A)     O, memleketine hizmet etmiyor değil.

B)     Size bu konuda yardım etmez miyim hiç?

C)    Aradığın kitaplar bende yok değil.

D)    Babama herhangi bir şey söylemiş değilim.

E)     Kim mutlu olmak istemez ki? 

29.    

Yazar,  (I) olayları, kişileri (II)  hayal gücünün de  (III) yardımıyla yeniden (IV) üreterek (V)  verir.

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden han­gisi çıkarılırsa cümlenin yapısı değişir?

A)l.          B) II.        C) III.          D) IV.       E) V.

TÜRKÇE SORU BANKASI