CÜMLE YORUMU - Test 5

1.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabi­lirlik açısından ötekilerden farklıdır?

A)       Türkçeye yabancı dillerden girmiş her keli­menin tarihi ve kültürel bir manası vardır.

B)       Sanat eserlerinin pek çoğu zamana ayak uyduramadığı için unutulur.

C)       Planlı çalışmalar,  eninde sonunda kalıcı ürünler meydana getirirler.

D)      Kültürel yozlaşmalar, ülkenin geleneksel yapısını bozduğu için zararlıdır.

E)       Dili koruyup güzelleştirmek, her insanın gö­revidir.

2.    

 I.    Israr, ilerlemenin sürekliliğini sağlayan tek tutumdur.

II.    Doğadaki her olay bir değişim mücadelesi içinde gerçekleşir.

III.   Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

IV.   Kendi gücünü bilen insan, hiçbir şeyden yıl­maz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?

A) l.ve II.          B) I. ve III.       C) II. ve III        

D) II. ve IV.        E) III. ve IV.

3.    

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde "yalnızlık" an­lamı vardır?

A)       Sazımızı ele alıp çalalım Çaresiz dertlere çare bulalım

B)       Gurbet elde bir silen yok yaşımı Kendim gider katarım aşımı

C)       Benim vadem senden evvel yeterse Mezarıma çift taş dikin kırmızı

D)      Kadir kıymet bilmez olmuş her kişi Kadir kıymet bilen yere gidelim

E)       Yine zindan oldu dünya başıma Sinem ateşlere yandı, gidiyor

4.

I.         Gücünü halk şiirlerinden alan mısralarında insanı hemen sarıveren bir sıcaklık vardı, (içtenlik)

II.       Eserlerinde çevre tasvirini süs olarak kul­lanmıyor, gereksiz ayrıntılara girmiyor, (sa­delik)

III.     Stendhal, romanı cadde üzerinde gezdiri­len bir aynaya benzetmiştir, (gerçeklik

IV.     Toplumun değerlerinden yararlanmayan sanatçı evrensel olamaz, (ulusalcılık)

V.       Türkler, içinde yaşadıkları her medeniyet çağında dili bir halı gibi işlemişlerdir, (akıl­cılık)

Yukarıdaki yargılardan hangisi, ayraç için­deki özellikle uyuşmamaktadır?

A) I.           B) II.          C)lll.         D) IV.        E) V.

5.

Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi, bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için elbette buna benzer malzemeye ihtiyaç vardır; fakat

Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakiler-den hangisi getirilirse anlamca bir bütünlük sağlanır?

A)       yapı bir çalışmanın ürünüdür.

B)       mimari her şeyden önce bir düzendir.

C)       önemli olan ulaşılan güzelliktir.

D)      amaç bunlarsız bir yapı oluşturmaktır.

E)       mimari yapı zaman ister.

6.     

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümley­le anlamca aynı doğrultudadır?

A)   Ülke yönetiminde söz sahibi olmak için bel­li çileleri çekmek gerekir.

B)   İnsan, sonunu göremediği işlere girmemelidir.

C)   Bir işe başlamak, o işi bitirmektir.

D)   Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek başarıyı yakalar.

E)   Tesadüfler,  bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz.

7.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A)       Milli kültürümüzün romanlarımıza yansıma­sı, romanlarımızı uluslararası üne kavuştu­racaktır.

B)       Son yıllarda yaşanan pop müzik patlaması­nın kökeninde önemli toplumsal sorunlar yatmaktadır.

C)       Toplumsal yaşamla kişisel zevkler arasın­daki ilişki, açmazlar yaşamaya başladı.

D)      Daha eserin ilk sayfalarından itibaren dilin, bir kuyumcu titizliğiyle kullanıldığını görüyoruz.

E)       Rubai, edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiş, dört dizeden oluşan bir nazım biçi­midir.

8.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma, sitem" söz konusudur?

A)       Şu küçücük köyde insanların, bir gün olsun rahat durduklarını görmedim.

B)       Sizin durumunuzu, açık söyleyeyim, çok iyi görmüyorum.

C)       Bu rahatlığı, bu ferahlığı hak ettiğimi düşü­nüyorum.

D)      Gözlerimle görmeseydim, çocuğun söyle­diklerine inanmazdım.

E)       Cebi para görünce bizleri unutacağını bili­yorum.

9.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir   "öze­leştiri" söz konusudur?

A)       Ülke olarak, şiire gösterdiğimiz ilgiyi, şiirle ilgili yayınlar konusunda gösteremiyoruz.

B)       Türk şiiri, insanların aşırı duyarlı olması du­rumunda sesini dünyaya duyurabilecektir.

C)       Kişinin çok eser vermesi, onun ideal bir sa­natçı olduğunu göstermez.

D)      Sanat eserlerini değerlendirecek olan halk değil, zamandır.

E)       Sanat eserlerini anlayanların sayısı gerçek­ten üç beş kişiyi geçmiyor.

10.

(I) İnsan dünyaya her şey olma potansiyeli ile gelir. (II) Ama bu potansiyelin gerçekleşmesi ai­leye, eğitime ve çevreye bağlıdır. (III) Çocuğun hayatta nasıl bir performans ortaya koyacağı 6-7 yaşlarına kadar aldığı eğitimle yakından ilgili­dir. (IV) Çünkü çocukların temel karakter özel­likleri bu yaşa kadar şekillenir. (V) Bir çocuğun değişik yetenekleri bilinirse çocuk daha iyi yön­lendirilir. (VI) Bundan dolayı aile çocuğu dinle­meli, neyi sevip sevmediğini, neyi isteyip is­temediğini öğrenmelidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesidir?

A) I.           B)ll.          C) III.         D) IV.        E)V.

11.    

Gençlerin aynada gördüklerinden daha fazlası­nı ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlamca çelişmektedir?

A)       Tecrübe, insanları yetiştiren en iyi öğret­mendir.

B)       Deneyim,  gerçeklerin kapısını açan bir anahtardır.

C)       Deneyimli insan, sadece olayları değil olay­ların arkasındaki asıl nedenleri de görür.

D)      Akıl yaşta değil baştadır.

E)       Deneyimlerinden yararlanan insan, kolay kolay hata yapmaz.

 12.     

(I) Hollandalı yazar Harry Muliseh, güçlü kalemi ve duyarlılığıyla ön plana çıkar. (II) Savaş yılla­rını ve savaş sonrasını anlatan hatta o yılları yeniden kurgulayan romanlarında sıra dışı bir anlatımı vardır. (III) Türkçeye çevrilen "Suikast" romanında Naziler tarafından katledilen bir aile­yi ele almış. (IV) Bu romanı da diğerleri gibi eli­nize aldığınızda bırakamayacağınız akıcılıkta. (V) Yazarın kurmacadaki ustalığı soluğunuzu ro­manın sonuna kadar tutmaya sizi mecbur kılıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde yazarın eserlerinin içeriğinden söz edilmektedir?

A) I. ve II.         B) II. ve III.       C) II. ve IV.      D) III. ve V.          E) IV. ve V.

13.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eşitlik" kavramı söz konusu değildir?

A)       Ekmeği ortadan ikiye ayırdı ve kardeşiyle paylaştı.

B)       Yumurtanın bir yarısını çocuğuna, diğer ya­rısını da kendine ayırdı.

C)       Nöbet defterine herkese ikişer saat nöbet yazıldı.

D)      Maaşlar zamanı geldiğinde aksatılmadan ödeniyordu.

E)       Günün bir yarısında uyuyor diğer yarısında çalışıyordu.

14.

(I) Gerçek dünya ile sorunları olanlar için kur­maca dünyası olan romanın atmosferi çoğu za­man kurtuluş alanı olur. (II) Bu özgür alanda her şey hayallerdeki gibidir. (III) Kusursuz bir birliktelikle kahramanlar kendi zamanlarında yaşar. (IV) Artık kendini romanın ayrılmaz bir parçası sayar. (V) Gerçek yaşamdaki problem­lerinden kurtularak kurmaca roman dünyasında özgürlüğün tadını çıkarır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve ll.          B)l. ve V.         C)ll.ve lV.        

D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

15.    

Bir yazar şöyle diyor: "Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur."

Bu cümlede anlatılmak istenene aşağıdaki-lerden hangisi anlamca en yakındır?

A)       Anıtın güzelliği, heykeltıraşın ustalığındandır.

B)       Heykeltıraşlık, bir taş yığını için neyse ter­biye de insan için odur.

C)       Anıt, bir başarıyı sembolize ediyorsa anlam kazanır.

D)      Büyük atılımlar, ancak birlikte çalışmayla elde edilir.

E)       Somut anlatımlar, soyutun yerini tutamaz.

16.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öngö­rü den söz edilebilir?

A)       "Bu çocuktan adam olmaz!" kestirmeciliğiyle benim eğitim anlayışım bağdaşmıyor.

B)       Başladığı her işi titizlikle ele alıp vaktinde bitirdiği için gelecekte de başarılı olacaktır.

C)       Geçmişi doğruları ve yanlışlarıyla ele alıp değerlendirmek gerekir.

D)      Deneyimler arttıkça başarının da yükseldi­ğini gözlemliyoruz.

E)       Her gün işe geç gelen, üstleriyle geçineme-yen kişiden ne beklersin.

17.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin en az iki kere yapıldığı kesindir?

A)       Yine aynı hataya düşmek istemiyorum.

B)       Konudan bir kez daha soru çıkacağını sanmam.

C)       Bu anlattıklarımı tekrar anlatacağım.

D)      Yolumun üstündeki kitapçılara tekrar uğra­dım.

E)       Evine gidip de adamı rahatsız etmeyelim.

18.

(I) Bir kitabım çıktıktan sonra bir süre yazıdan uzak dururum. (II) Sanki bütün kahramanlar, bütün o olaylar, romanın kurgusu, yaptıklarım, yapamadıklarım ayağıma pranga olur. (III) Fe­na halde yorgun hissederim kendimi. (IV) "Yine bir şeyler var mı?" diyenlere ne cevap verece­ğimi bilemem. (V) Bir roman bitince hemen di­ğerine başlayanlar var; ama ben onlardan deği­lim, yazmaya ara veririm. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.          B)l. ve V.        C) II. ve III.       

D) II. ve IV.         E) IV. ve V.

19.

(I) Yazar, hem yazdığı türün hem de kendi yazış biçiminin gereği olarak sessizce yapıyor işini. (II) Gürültünün gereğinden fazla olduğu edebi­yat dünyasında, uzak bir bahçeden gelen ölçü­lü seslerin duyulmamasına şaşmamalı. (III) Gü­rültü geçer gider; fakat bahçe derinse yankısı uzun sürer. (IV) Her zaman iyi edebiyatın tadına varmak için huzursuz eden, tedirginlik veren, iç sıkıntısını yücelten metinler okumak zorunda ol­madığımızı anımsatıyor yazar. (V) İçinde tüm kirlerden arınılan bir bahçenin sözünü ediyor. (VI) İyi ki onunla aynı düşleri paylaşıyorum. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­lerinde olumsuz söyleyişe yer verilmemiştir?

A) I. ve II.         B) I. ve VI.         C) II. ve IV.      

D) III. ve V.        E) V. ve VI.

20.

(I) Hayatımız boyunca bağlandığımız insanlar vardır. (II) Hayatta hiç karşılaşmadığımız halde, bu insanlar bize kırk yıllık tanıdıklarımızdan daha yakındırlar. (III) Onlara olan gönül dostlu­ğumuz bir ömür devam eder. (IV) Bakarsınız bir gün sessizce öbür dünyaya göçerler; hıçkırıklar boğazınıza düğümlenir, gözlerinizden yavaşça bir damla yaş süzülür. (V) Aranızdaki bağlar daha da kuvvetlenir, geride kalan anıları, şiirle-ri, hikâyeleri hayatımızın ışığı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve III.         B) II. ve III.        C) II. ve IV.    

D) III. ve V.        E) IV. ve V.

21.

(I) Günümüzde gazetelerin çoğunda muhabirlik çoluk çocuk işi sayılıyor. (II) Muhabirlik ile yazar­lık arasında uçurumlar oluşuyor. (III) Biraz ken­dini ispatlayan muhabir, kendine ya bir gazete­de köşe yazarlığı ya da televizyonda bir köşe başı buluyor. (IV) Habercilik "stajyer çocuklarla birkaç yıllık muhabirlere kalıyor. (V) Böylece ha­bercilik daha ucuza getirilmiş oluyor. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.         B) I. ve IV.         C) II. ve III.       

D) II. ve IV.        E) IV. ve V.

22.     

(I) Yaşam bitimsiz değil, mutlaka bir gün sona eriyor. (II) İşte dün de çok önemli bir değerimi­zin, aydınımızın yaşamı sona erdi. (III) Üstelik büyük bir çoğunluk bu "değer"in farkında ola­madı. (IV) Ne var ki edebiyat, kültür, felsefe çevrelerinde hep saygıyla anıldı. (V) Yapıtları, çevirileri bana ve kültür çevrelerine hep örnek, kaynak oldu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir "sitem" sezilmektedir?

A)l.           B) II.          C) III.         D) IV.        E)V.

23.     

(I) Çoğumuz o hayali kurmuşuzdur. (II) Duvar­larından mor salkımlar uzanan, üstü gökyüzüne açılan, korunaklı küçük bir bahçenin hayalini... (III) Bu temiz düşü gören yazarlara da gönlü­müzü daha kolay kaptırırız. (IV) Çünkü düşleri düşümüzdür. (V) Söyleyeceklerimizi daha gü­zel dile getirmişlerdir. (VI) Ali Çolak'ın yeni kita­bı "Bir Bahçe Düşün" tastamam bunu yapıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri "neden'' bildirmektedir?

A) I. ve II.        B) II. ve III.        C) III. ve IV.        

D) IV. ve V.      E) V. ve IV.

24.    

(I) Her yıl, zebralarla antiloplar sürüler halinde büyük göçe başlarlar. (II) Otların hâlâ taze, su­ların hâlâ bol olduğu bir bölgeye doğru yola çı­karlar. (III) Afrika'nın bütün yırtıcıları da onlarla birlikte harekete geçerler. (IV) Aslanlar, leopar­lar, sırtlanlar bu büyük göçü telaşsız yürüyüşle­riyle izleyip her gün sürüden birkaç zebrayla antilopu kaparlar. (V) Bu göçün en zor ve ürkü­tücü kısmı bu yırtıcıların takibi değil, hayvanla­rın geçmek zorunda olduğu çağıltılı ve geniş nehirlerdir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "karşılaştırma" vardır?

A)l.           B) II.          C) III.          D) IV.        E)V.

TÜRKÇE SORU BANKASI