CÜMLENİN ÖGELERİ - Test 1

1.     

Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktadır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

A)     Birkaç gün sonra şehre ineceğiz.

B)     Dün çarşıda dayımları gördüm.

C)    Sizin işyerinde kaç işçi çalışıyor.

D)    Sizi burada biraz bekleteceğiz.

E)     Üç beş gün sonra köyden döneceğiz. 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde nesne yoktur?

A)     Bizi yaylaya götüren şoförün dün çantası kaybolmuş.

B)     Yayladaki ağaçlardan çam sakızı topladı.

C)    Yayla şenliklerinden hiçbirini kaçırmadı.

D)    Bizim, Kazıkbeli yaylasına çıktığımızı duy­muş.

E)     Yayladan gelirken pınar başında durup su içti. 

3.      

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin öznesi, sözde özne değildir?

A)     Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

B)     Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

C)    Iki at bir kazığa bağlanmaz.

D)    İki cambaz bir ipte oynamaz.

E)     İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 

4.     

Akşamüstü mahallenin önündeki yürüyüş parkı­na indiler.

Aşağıdakilerden hangisi, öğeleri ve öğeleri­nin sıralanışı bakımından bu cümleye ben­zemektedir?

A)     Onu almaya biraz sonra gideceğiz.

B)     Dün arkadaşlarıma beni sormuşlar.

C)    Az önce çay bahçesinde oturuyordu.

D)    Hiçbir zaman elinden kitap düşmez.

E)     Öğleden sonra size o da katılır. 

5.     

Eylemsilerin oluşturduğu yan cümlecikler, te­mel cümlenin herhangi bir öğesi olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik temel cümlenin zarf tümlecidir?

A)     Bükemediğin eli öp.

B)     İp, inceldiği yerden kopar.

C)    İyilik eden, iyilik bulur.

D)    Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.

E)     Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 

6.    

 Sanatların en zor olanı, şiir sanatıdır.

Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğeleri­nin sıralanışı bakımından yukarıdaki cüm­leyle aynıdır?

A)     Gerçek şiir, okunur okunmaz insanı etkiler.

B)     Bazı düzyazılar coşkunluğuyla şiire yaklaşır.

C)    Şiir, heyecanıyla gergin sinirleri gevşetir.

D)    Şiir, insanın duygu dünyasına seslenen bir çeşit müziktir.

E)     Şiirin hası, ayak seslerinden belli olur. 

7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş­tur?

A)  Şiirleriyle beni derinden etkileyen ünlü şai­rimizi iki yıldır görmemiştim.

B)     Onun Ankara'ya geldiğini dün Peyami'den duydum.

C)    Sevinçten içime sanki bir ışık doğdu.

D)    O, yalnız şiirin değil; sohbetin de ustasıdır.

E)     Onun konuşmasından büyük keyif alırsınız.

 8.     

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir öğe başka bir öğenin içinde yer almıştır?

A)     Arabayı karşı ki sokağa park etmiştik o anda.

B)     Yaralıyı arkasına almışlardı arabanın ace­leyle.

C)    Her akşam, hüzünlü şarkılar söylenir bu yerde.

D)    Çevre  sorunları  sempozyumu yapılacak önümüzdeki hafta.

E)     Yazdığın mektup üzmüştü bizi gerçekten. 

9.     

Aşağıdaki dizelerden hangisi öğelerinin sa­yısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)     Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz

B)     Dünyada taşınacak bir kuru başınız var

C)    Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet

D)    Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır

E)     Yollar bir yumaktır uzun, dolaşık 

10.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem baş­ka bir öğenin içinde yer almıştır?

A)     Otursun yerine bende her şekil

B)     Niçin küçülüyor eşya uzakta

C)    Ateşten zehrini tattım bu okun

D)    Lügat, bir isim ver bana

E)     Bir bardak su gibi çalkandı dünya 

11.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümle­ci cümleye "yaklaşık olarak" anlamı katmıştır?

A)     Patronunun verdiği işleri hemen hemen bi­tirmişti.

B)     Zavallı çocuk, ailesi yüzünden gece gün­düz çalışıyor.

C)    Söylediklerimizi inatçı baban er geç kabul edecek.

D)    Geçen yıl çalıştığım iş yerine zaman za­man uğrardı.

E)     Bizim mahallede sular sık sık kesilir. 

12.   

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde birden çok "zarf tümleci" vardır?

A) Bu akşam artık seni anmayan İstanbul'un

      Bomboş bir yerinde uyumak istiyorum

B) Koparır göğsümden bir düğme daha

     Tezkere bekleyen biri

C) Dışarıda yağmur yağıyor durmadan

     Görmüyor pencereler sonsuzluğu

D) En serin su buhar olur avucunda

     Bir rüyada sessiz yürürken

E) Bir gün geleceksin koşarak

     Anlaşılamadığın o yerden 

13.   

Yıllarca siyah ufka bakarak derin derin

Bekledik gelmeyecek yağmurunu göklerin

Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölüm cümle­nin hangi öğesidir?

A)     Özne

B)     Durum bildiren zarf tümleci

C)    Yer bildiren zarf tümleci

D)    Nesne

E)     Dolaylı tümleç 

14.   

Aşağıdakilerin hangisinde, soru eylemi ya­panı buldurmaya yöneliktir?

A)     Olup bitenleri patrona anlatan kimdi?

B)     Uçağın kapısında ne vardı sence?

C)    Hangisini daha çok beğenmişin?

D)    Annene yalan söylerken hiç mi yüreğin sız­lamadı?

E)     Raporları kime inceleteceğiz bu kurumda?

15.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözde öz­ne kullanılmıştır?

A) Söndürülmeden atılan bir sigara koca bir ormanı kül edebiliyor.

B)     Dün, bize postadan bir mektup geldi.

C)    Küçük kardeşim, yeni girdiği işten kovuldu.

D)    Yaptığın iyilik hiçbir zaman karşılıksız kalmaz.

E)     Zavallı  kadın,  tüm  hayatını  çocuklarına adamıştı. 

16.    

Hiçbir dilde sözcükleri aklına estiği gibi yazdır­mazlar insana.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi­nin karşılığı yoktur?

A) Ne zaman          B) Kime                 C) Nasıl

D) Neyi                 E) Nerede 

17.    

En büyük başarıları ateşleyen nedenler, kendile­rinden önce gelen çok büyük başarısızlıklardır.

Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakiler­den hangisidir?

A)     başarısızlıklardır.

B)     büyük başarısızlıklardır.

C)    çok büyük başarısızlıklardır.

D)    önce gelen çok büyük başarısızlıklardır.

E)     kendilerinden önce gelen çok büyük başa­rısızlıklardır. 

18.    

Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, kar­şısında parantezle verilen öğeyi buldurmaya yönelik değildir?

A)     Dün müdürü soran sen miydin? (yüklem)

B)     Bugün beni dershaneden mi aradılar? (do­laylı tümleç)

C)    Misafirler yukarı mı çıkacakmış? (zarf tüm­leci)

A)     D)   Yarınki toplantıya     kimler katılacakmış? (özne)

D)    Seni aradığımda kütühanede miydin? (do­laylı tümleç) 

19.    

I.    Ak akçe, kara gün içindir.

II.    Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.

III.   Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.

IV.   Gülü seven, dikenine katlanır.

V.    Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

Yukarıdaki atasözleri öğe dizilişi bakımın­dan eşleştirilirce hangisi dışta kalır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E) V. 

20.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtisiz nesne vurgulanmıştır?

A)     Yatağa uzanıp iyice dinlendim.

B)     Camdan baktığımda kar yağıyordu.

C)    Çocuğun söyledikleri içime dert oldu.

D)    Yaralıyı başka bir hastaneye sevk ettiler.

E)     Gişeden geçebilmek için jeton atmalısın. 

21.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru do­laylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A)     Geçen akşam neredeydiniz?

B)     Gönderdiğin mektup geri mi geldi?

C)    Bu işin sırrını kimden öğrenebilirsin?

D)    Dün bütün gün evde miydiniz?

E)     Sen de mi benimle gelmek istiyorsun? 

22.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yükleme so­rulan "neyi, kimi" sorularına cevap veren bir öğe kullanılmamıştır?

A)     Andırırdın göle hasretle yanan bir kuğuyu

B)     Giderken koparıp kalbimi göğsümden aldın

C)    Kaf dağından geliyor, duydum o Anka sesini

D)    Gelecek bir gün o sultan beni şad etmek için

E)   Kavradık gürzünü, dağlar delen Ferhat'ın

23.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz veya sözcükler özne ya da nesne değildir?

A)     Engin, bana yâd eder yetimliğimi

B)     Gözyaşlarıyla düşer dalgalar kuma

C)    Sahilden uzaklaştı son yolcular da

D)    Canlanıyor en hazin dalgalar bende

E)     Bekliyorum yuvanı şimdi bahçende 

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne açık­layıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Ganos Dağı, şehrin ve içinde bulunduğu bölgenin en yüksek dağıdır.

B)     Dayımın oğlu, teyzemin kızı, onların arka­daşları bu hafta sonu bizim eve gelecekler.

C)  Bizim yerimizde üç sıradan insan olsa, Si­vas'a varana kadar, yolculuğun verdiği da­yanılmaz sıkıntıdan kavga ederdi.

D)    Her hikâye bitiminde içimizden biri, biraz is­teksiz biçimde, yeni bir hikâyeye başlıyordu.

E)  Düzenli seferler yapmaya başlayan buharlı geminin yolcusu, iki çocuklu bir kadın gü­vertede duruyordu. 

25.    

Gala yemeği; fenerler ve flamalarla süslenmiş salondaki sağa sola savruluşlar, paldır küldür devrilişler ve dökülen içecekler nedeniyle yarı­da kesildi.

Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğeleri­nin dizilişi yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Romanın olay örgüsü, şimdiye kadar oku­duklarım içerisinde en sağlam olandı.

B)  Gemicilerin fırtınaya karşı gösterdikleri di­renç, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele­ye dönüşmüştü.

C)  Edebiyatımızın tanınmış kalemlerini bir ara­ya getiren bu seçki, kısa sürede tükendi.

D)  Sahildeki seyyar satıcıların kıyafetlerinin temiz olması, zorunlu hâle getirildi.

E)   Boğaz iskelelerinin birinde çımacı olarak çalışan Rasim, maaşını alır almaz Edre­mit'e gitmişti. 

26.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca öz­ne ve yüklemden oluşmuştur?

A)     Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

B)     Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer.

C)    Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yar­dım etmez.

D)    Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.

E)     Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez. 

27.    

Okuma sırasında beynin faaliyetleri ölçülerek, insanların olumsuz cümleleri anlamak için daha çok zorlandıkları belirlenmiştir.

Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin han­gisinde sırasıyla verilmiştir?

A)     Zarf tümleci, özne, yüklem

B)     Zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem

C)    Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

D)    Özne, zarf tümleci, yüklem

E)     Belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem 

28.    

"Sen de bir gün bu şehirde yaşamaktan bıka­cak mısın?" sorusuna verilecek cevap, cüm­lenin hangi öğesidir?

A)     Belirtisiz nesne

B)     Dolaylı tümleç

C)    Zarf tümleci

D)    Özne

E)    Yüklem

TÜRKÇE SORU BANKASI