CÜMLENİN ÖGELERİ - Test 2

1.      

Dertli bülbül, yalvarışını feryat ederek gösterir. Öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle özdeş­tir?

A)     Ondan başkasını sevmezsen o, senin ezi­yetlerine katlanır.

B)     Bülbülün feryatları daha sen anlamadan seni incitir.

A)     C)   Sen bu ağlayıp sızlayan bülbülün   gönlü müsün?

C)    O güzeller sultanı, nasıl da biliyor senin kıy­metini.

D)    Belaya düşen pervane, dileklerini yanarken söyler. 

2.      

Cümlede vurgulanan öğe, yükleme yaklaştırılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümle­ci vurgulanmıştır?

A)     Bu dağlar, çoğu zaman insana boyun eğmez.

B)     Bu dağlara, kar yağdığında çıkamazsın.

C)    Bu dağların tepesinde krater vardır.

D)    Bu dağlar, yıllarca Köroğlu'na arkadaşlık etmiştir.

E)     Bu dağlar, insandan kaçanlara yurt olmuştur.  

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, dolaylı tümlecin açıklayıcısıdır?

A)     Onu, mutfaktaki masayı, yirmi beş yıl önce yaptırmıştık.

B)     Edirne'de, Osmanlının başkentinde, on yıl çalıştı.

C)    Bizim arkadaş, şu uzun boylu olan, burayı çok sevmişti.

D)    Orayı, köyde babadan kalan evini, tamir et­tirecek.

E)     Bu çocuklar, sen de bilirsin ya, hiç yalan söylemez. 

4.      

Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A)     Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak / in­san olmak için / yeterlidir.

B)     Tatlı söz / şiddetli bir öfke için / etkili bir ilaçtır.

C)    Cesareti olmayan adam / keskin kenarı ol­mayan bıçağa / benzer.

D)    Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar / özgürlüğe / layık değildir.

E)     Büyük iyilikleri / anlamamız için / küçük kö­tülükleri / tanımamız / gerekir. 

5.       

Bir kadının suya değiyor ayakları

Bu dizeyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Öznenin arasına dolaylı tümleç ve yüklem girmiştir.

B)     Özne grubunda niteleme sıfatı yer almıştır.

C)    Özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş­muştur.

D)    Özne, tamlayanı sıfat almış bir ad tamlama­sıdır.

E)     Yüklem haber kipiyle çekimlenmiştir. 

6.       

Sabah güneşinden önce uyanan insanlar, günü dolu dolu yaşar.

Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangi­sinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem

B)     Özne - nesne - yüklem

C)    Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

D)    Zarf tümleci - nesne - zarf tümleci – yüklem

E)     Özne – yüklem 

7.

Aşağıdakilerin hangisinde, arasöz cümlenin herhangi bir öğesinin açıklayıcısı değildir?

A)     Bebekliğinde onu, küçük kardeşimi, herkes çok severdi.

B)     Çocukken, sen de yaşamışsındır, her şey çok güzeldi.

C)    Orada, doğduğum yerde, renkli bir hayatı­mız vardı.

D)    Bu çocuklar, Ahmetle Kerem, ileride büyük işler yapar.

E)     İbrahim'i, asker arkadaşımı, epeydir gör­müyorum.

8.      

Aşağıdakilerin hangisinde nesne yoktur?

A)     Hepimizi kamyonun arkasına almışlardı.

B)     Her zaman olduğu gibi yine anahtarı kay­bolmuştu.

C)    Biraz önce içeriyi aradı birkaç polis.

D)    Halka, sonuçları önümüzdeki hafta açıkla­yacağız.

E)     İşin olduğunu keşke bize telefonla bildir­seydin. 

9.     

Ad soylu sözcükler, tamlamalar, söz öbekleri ekfiil alarak yüklem olabilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yük­lem yanlış işaretlenmiştir?

A)     Evleri, şırıl şırıl akan bir derenin tam kena­rındaydı.

B)     Müdürümüzün son umuduydu bu planı ger­çekleştirmek.

C)    Köyümüzün deresindeki taşlar, irili ufaklıydı.

D)    İzmir, hayatımı uğruna feda edebileceğim bir kentti o yıllarda.

E)     Yüklem, cümlenin en önemli öğesidir elbette. 

10.    

Bir bir saydım yirmi üç çocuk

Ah güllü Gülizar öldü

Gördü kış güneşini gamlı ve donuk

Daldı oğlanlar, çiçekti kızlar, öldü

Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır?

A) 3          B)4            C)5          D) 6         E) 7 

11.    

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili söz, cümlenin farklı bir öğesidir?

A)     Meyve veren ağacı, taşlarlar.

B)     Leyleğin ömrü, laklakla geçer.

C)    Akacak kan, damarda durmaz.

D)    Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir.

E)     Keçinin uyuzu, pınarın gözünden su içer. 

12.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimden oluşmamıştır?

A)     Yıllarca bizlere sıkıntılı anlarımızda el uzat­madı mı?

B)     Püf noktasıydı bu konuda anlattıklarım as­lına bakarsan.

C)    Kısacası  her günümüz beklediğimiz gibi tatsız geçti.

D)    Korkudan o an, eli ayağı buz kesmişti za­vallı çocuğun.

E)     Üniversite sınavını  kazandığımı duyunca mutluluktan havalara uçtu. 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını zaman bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A)     Kışın sonu hiç anlamadan gelmişti.

B)     Annem, akşamları çok sevdiğini söylerdi.

C)    Bugünün işlerini masanın üstüne bırakıp ayrılmış.

D)    Güzün bizim memleket bir başka güzel olur.

E)     Şairin en çok kullandığı kavramlardan biri­dir zaman. 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme nesnenin içinde yer atmıştır?

A)     Yalan yanlış bilgilerle yıllarca bizi oyaladı.

B)     O yıllarda, iyi kötü bir işi vardı.

C)    Bu saatte sokaktan ses seda işitilmiyor artık.

D)    Zavallı çocuk, eski püskü bir ceket giyiyordu.

E)    Haberi duyunca beti benzi atmıştı adamın.

15.    

İsmin belirtme hal ekini alan sözcükler, belirtili nesne olur.

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  belirtili nesne kullanılmamıştır?

A)     İnsanın iyisi, kötü günde belli olur.

B)    Uyumasına rağmen yorgunluğunu üzerin­den atamamıştı.

C)    Siz burada saatlerdir kimi bekliyorsunuz?

D)    O, hiçbir zaman sırrını kimseyle paylaşmadı.

E)     Acılı annenin feryadı, hepimizi üzmüştü. 

16.    

I.    İki saattir ne söylenip duruyorsun?

II.   Siz nerede oturuyorsunuz?

III.  Öğretmenin neyi kaybolmuş?

IV.  Buradan İstanbul'a nasıl gidilir?

V.   Bu kitabı kime vereceğim?

Yukarıdaki cümlelerde geçen soru sözcük­leri karşıladıkları öğeler bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E)V. 

17.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A)     Kuyu, ipsize su vermez.

B)     İnsan, zamanı gelince susmasını bilmelidir.

C)    Su, hiçbir zaman ateşten korkmaz.

D)    Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir ar­kadaştır.

E)     Bana, yaşımın ne olduğunu şiirler Öğretti. 

18.    

Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A)   Tarihin saati / geri / çevrilemez.

B)   Tembellik / dünyada / hayatın en büyük is­rafıdır.

C)   Hiç kimse / başkasını / taklit ederek / yük­selmemiştir.

D)   Her toplum / kendine yakışan edebiyatı / sever.

E)   Tutumlu olan / fakirlik / görmez. 

19.    

Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir.

Yukarıdaki altı çizili söz cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne                                 B) Nesne

C) Zarf tümleci                       D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem 

20.    

(I) Surların içine yuvalanmış şehir, düzenlilikten dağınıklığa doğru merkezden duvarların dışına dek yayılmıştı. (II) O, ateşböceklerinin kaynaş­tığı bir nehir kenarı gibiydi. (III) Dağların zirve­sinden başlayan gök, dolunayın beyaz ışığı al­tında bir kumaş gibi yükseliyordu. (IV) Tanrı, mücevherlerini bu kumaşın üstünde cömertçe sergiliyordu. (V) Ben de tanımadığım bir kentin ıssız sokaklarında ana caddeye ulaşmak için değişik yollar denemekten bıkmıştım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinin öğe sayısı en azdır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E) V. 

21.    

(I) Bir profesör, sosyoloji sınıfındaki öğrencileri­ni Baltimore şehrinin kenar mahallelerine gön­dermişti. (II) Onlardan, o bölgede yaşayan 200 erkek çocuğun durumlarını araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değer­lendirme yapmalarını istemişti. (III) Öğrencilerin hemen hepsi, bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının olmadığını dile getirmişlerdi. (IV) Bundan tam yirmi beş yıl sonra bir başka sosyoloji profesörü, tesadüfen bu çalışmayı buldu. (V) Sonra da öğrencilerinden bu projeyi sürdürmelerini ve aynı çocuklara ne olduğunu araştırmalarını istedi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinin öğe dizilişi "özne, nesne, yüklem" şek­lindedir?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E)V.

22.   

Âşığıyım beni çağıran bu sesin

Bu dizenin yüklemi kaç sözcükten oluşmuş­tur?

A) 1          B) 2           C) 3         D) 4          E) 5

 

23.

İş dünyasının, vizyon sahibi, olgun, kendisiyle barışık, insanlarla iyi iletişim kuran, öğrenen, meraklı, soru soran ve araştıran, bilgi beceri ve yeteneklerini sürekli geliştiren insan tipini ara­dığını söylemeliyim.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin sayısı bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Sonunda salonda bulunan herkes, bu garip filmi seyretmekten vazgeçmişti.

B)  Her yeri kaplayan bembeyaz karların altın­da kalan zavallı kuşları kurtarma işini üst­lenmiştik.

C)   Evimizin bulunduğu sokağın başında küçük bir bakkal açılmıştı.

D)  Son dönem şairleri arasında kendine sağ­lam bir yer edinen bu sanatçımızı dün andık.

E)     Görenleri kendine hayran bırakan botanik bah­çesi, daha uzun yıllar halka hizmet edecek. 

24.  

 Hayatta başarılı olmak isteyen bir çalışan, her sabah on beş dakikasını o gün iş yerinde yap­ması gerekenleri planlamaya ayırmalıdır. Bu cümlenin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap alınamaz?

A) Ne zaman            B) Neyi                C) Neye

D) Nerede                E) Kim 

25.    

Aşağıdakilerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Stres yaratıcılarınızı/ idare etmek için/ bazı taktikler/ vardır.

B)   Yaptığınız işin özelliklerini inceleyerek/ du­rumunuzu/ daha da/ düzeltebilirsiniz.

C)  Duruma açıkça ve ayrıntılarıyla bakmak/ doğ­ru yönde harekete geçme şansınızı/ artırır.

D)    Strese cevap vermeye başladığınız zaman değişen ilk şey/ duygularınızda.

E)  Birçok beslenme uzmanı/ nişastası zengin yiyecekleri tüketmenin faydalan konusun­da/ birleşiyor. 

26.    

      I.Bütün uyku bozukluğu uzmanları, haftada

     II.bir kereden fazla sakinleştirici ilaç almamak gerektiğini söylüyor.

    III.Doğru ve yeterli uyumak her zaman zinde olmanızı, bir günden en çok fayda sağla­manızı sağlar.

    IV.Sabah geç saatlere kadar uyumak, yorgun­luktan sonraki ilk uykumuz kadar dinlendiri­ci olmaz.

    V. Uyku saatinizi her hafta 10-15 dakika azal­tarak bünyenizi, daha az uyuyup daha faz­la dinlenmeye alıştırabilirsiniz.

    VI.En iyi zaman kazandırıcılardan biri, uyku süresinin ayarlanmasıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E) V. 

27.    

Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize, ikin­ci dizenin zarf tümlecidir?

A)  Bahçemde bir bahar günü açarak Daha yaz geçmeden sarardı gülüm

B)  Omzuma dayansın ağarmış başın Sonunda ben kaldım demek yoldaşın

C)  Yedi veren gülünden almasa ruhum aşı Bir yabani çiçeğim, koklanılmaz, takılmaz

D)    Bir mezarda açılan taze bir çiçektir Gönlümdeki bu sevinç bir bahardan yadigar

E)    Nasıl kış günlerini beklerse fırtınalar Bu kara sevda beni ahir ömrümde sardı

TÜRKÇE SORU BANKASI