CÜMLENİN ÖGELERİ - Test 3

1.     

Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde özne ve nesne birlikte kullanılmamıştır?

A)     Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı

B)     Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu

C)    Burada son fırtına son dalı kırıyordu

D)    Biz menzile vararak atları çektik hana

E)     Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor 

2.     

Tükçem benim ses bayrağımdır.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangi sinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Özne - yüklem

B)     Özne - nesne - yüklem

C)    Yüklem - özne - nesne

D)    Yüklem - zarf tümleci - özne

E)     Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

3.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tüm­leci yoktur?

A)     Şiirinin  içeriğini  duygu  dünyasına  göre oluşturdu şairimiz.

B)     Günlük dilden aldığı sözcükleri titizlikle işle­di şairimiz.

C)    Anlatımına her zaman yeni çağrışımlar kat­tı şairimiz.

D)    Seçip kullandığı sözcüklerle üslubunu dik­katle oluşturdu şairimiz.

E)     Yıllardır yaşadığı duyguları anlattı şairimiz. 

4.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklem yan­lış gösterilmiştir?

A)     Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

B)     Güneş yansımış gibiydi tılsımlı bir sudan

C)    Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

D)    Sessizlik yer ediyor her yerde zaman zaman

E)     Kurumuş güz yaprakları uçuşuyor her an 

5.     

Aşağıdakilerin hangisinde nesne yoktur?

A)     Çiçekleri tek tek kokladı.

B)     İçlerinden birini kopartmak istedi.

C)    Bu çiçekler çok güzeldi.

D)    Çiçeklerin dibindeki toprağı yumuşattı.

E)     Akşamüstü çiçekleri suladı. 

6.     

Cümlenin öğeleri bir veya birden çok sözcükten (söz öbeğinden) oluşabilir. Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde,  bütün öğeler birer sözcükten oluşmuştur?

A)     Köroğlu'nun selamı Bolu Beyi'ne ulaştı.

B)     Karacaoğlan'ın durağı Toros dağlarıdır.

C)    Nasrettin Hoca'nın fıkraları dünyaya yayıldı.

D)    Temel'i ülkemizde tanımayan yoktur.

E)     Yunus'un sevgisi, coğrafya tanımıyor. 

7.    

 Aşağıdakilerin  hangisinde,  cümlenin  beş öğesi de kullanılmıştır?

A)     Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince

B)     Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

C)    Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar

D)    Bir dakika araba yerinde durakladı

E)     Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar 

8.     

Geçen yıl, dağlarda gezerken keşfettiği bu kay­naktan akan suyu kana kana içebilmek için ola­bildiğince fazla kaldılar orada. 

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç

B)     Nesne - zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç

C)    Özne - zarf tümleci - yüklem - dolaylı tüm­leç

D)    Nesne - dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç

E)    Dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç

9.      

Kapıdaki görevli, içeride bekleyen herkesi dışa­rı çıkardı.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne                                            B) Nesne

C) Zarf tümleci                                 D) Yüklem

E) Dolaylı tümleç 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, işaret za­miri dolaylı tümleç görevinde değildir?

A)     Son günlerde ona güvenim kalmadı.

B)     Tüm aile, buradan taşınacakmış.

C)    Orada ne duruyorsun, yardım etsene!

D)    Şimdiye kadar böylesine hiç rastlamadınız?

E)     Şuna bir şeyler verin de karnını doyursun. 

11.     

Ünlü bir yazar: "Dil düşüncenin evidir." der. 

Yukarıdaki cümlede tırnak içindeki söz, aşğıdaki öğelerden hangisidir?

A)     Durum bildiren zarf tümleci

B)     Nesne

C)    Dolaylı tümleç

D)    Zaman bildiren zarf tümleci

E)     Yüklem 

12.     

Birey, gelişigüzel yapılmış seçimlerin mutsuz­lukla son bulduğunu hatırlayarak, seçmeyi ta­sarladığı mesleğin sağlayacağı olanaklarla bu mesleğin çalışma koşullarının ve iş ortamının kendi istekleri doğrultusunda olup olmadığını araştırmalıdır.

Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden han­gisidir?

A)     kendi istekleri doğrultusunda olup olmadığını

B)    İş ortamının kendi istekleri doğrultusunda olup olmadığını

C) çalışma koşullarının ve iş ortamının kendi istekleri doğrultusunda olup olmadığını

D)  olanaklarla bu mesleğin çalışma koşulları­nın ve iş ortamının kendi istekleri doğrultu­sunda olup olmadığını

E)     seçmeyi tasarladığı mesleğin sağlayacağı olanaklarla bu mesleğin çalışma koşulları­nın ve iş ortamının kendi istekleri doğrultu­sunda olup olmadığını 

13.

Japon Sanayi Devrimi öncesini ve sonrasını ya­şamış bir kalite çınarı olan Ichiro Miyauchi, ka­litenin hayata geçirilmesindeki aşamaları ve ka­lite yönetimi deneyimlerini Türk yöneticilerle paylaştı.

Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin han­gisinde sırasıyla verilmiştir?

A)     Zarf tümleci, belirtisiz nesne, özne, yüklem

B)     Özne, belirtili nesne, ilgeç tümleci, yüklem

C)    Belirtili nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem

D)    Özne, zarf tümleci, ilgeç tümleci, yüklem

E)     Belirtili nesne, özne, zarf tümleci, yüklem 

14.  

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "hayat" söz­cüğü belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?

A)  Hayat taşıyor içimden Yaşayacağım; ama çok, pek çok ,

B) Ellerimde hayat buldu beyaz narin gül Sevgiyi anlattı, ayrılığı değil

C)    Biz böyle olacak adam değildik Bunu hayattan beklemezdik

D) O yerlerde mutluluklar var Bölüşülmeye hazır bir hayat var

E)  Arzularım sonu gelmez uzun bir yol Soruyorum hayatı her gördüğüm hancıya 

15.

"Her gün birkaç saati mutlaka kendi başına ge­çirme ihtiyacıyla yanıp tutuşan birini tanıyor musunuz?" cümlesinin öğe dizilişi aşağıda­kilerin hangisinde verilmiştir?

A)   Belirtisiz nesne, özne, yüklem

B)   Özne, belirtili nesne, yüklem

C)   Belirtili nesne, yüklem

D)   Zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem

E)   Özne, zarf tümleci, yüklem

16.

(I) Bu sıcak gecenin sabahında (II) üçümüz de (III) dümen kabininin hemen önünde (IV) oturu­yorduk (V)

Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar ara­sında kalan öğe cümlenin öznesidir?

A) I. ve II.              B) II. ve III.          C) II. ve IV.

D) III. ve V.            E) IV. ve V. 

17.

I.  İş hayatında yenilikçiliğin, uygun, yararlı ve uygulanabilir çözümlere yönelik olması ge­reklidir.

II.     Yenilikçi düşünme, insanların sorunlara ve çözümlere nasıl yaklaştıklarını gösterir.

III.    Yerleşik düşüncenin dışına çıkan çözümle­ri deneyen bir çalışan, daha yenilikçi bir ka­pasiteye sahiptir.

IV. Zor bir problemin peşini bırakmama azmini gösteren çalışanlar, daha büyük bir yenilik­çi başarıyı elde edeceklerdir.

V. Bir yenilik oluşturan çalışan, yenilikçi fikir­ler oluştururken çalışmak heyecanını yitir­memelidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?

A) I. ve II.              B) II. ve III.         C) II. ve IV.

D) III. ve V.             E) IV. ve V. 

18.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanıt, özne de dolaylı tümleç de değildir?

A)     - O çantanın içinde ne var?

- İki elma.

B)     - Küçük kardeşinin neyi kaybolmuş?

- Kolyesi.

C)    - İstanbul'un en çok neresini beğendin?

- Boğaz'ını.

D)    - Halan yıllardan beri nerede yaşıyor?

- İzmir'de

E)     - Buraya geleceğimi kimden öğrendin?

- Necati'den. 

19.

"İnsanlar, motive olduklarında, çalışmalarını " cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa cümlenin öğe dizilişi "özne, zarf tümle­ci, nesne, zarf tümleci, yüklem" biçiminde olur?

A)     başka insanlarla da paylaşmak isterler.

B)     büyük bir titizlikle yaparlar.

C)    sona erdirmek istemezler

D)    diğer alanlarda da sürdürürler.

E)     sergileyecek alanlara ihtiyaç duyarlar. 

20.   

        I. Aynada kendinize gülümseyin.

        II. Mutlu olmak için özel bir sebep aramayın.

        III. Çocukluğunuzu işe giderken yanınıza alın.

        IV. Gözlerinizle dinlemeyi, kulaklarınızla gör­meyi öğrenin.

        V. Hatalarınızın gülünecek yanlarını düşünün.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde yüklemden önceki bölüm, belirtili nesnedir?

A) I. ve II.             B) I. ve IV.           C) II. ve III.

D) III. ve V.              E) IV. ve V. 

21.

        I. Türk edebiyatındaki en ideal antoloji / Ke­nan Akyüz'ün "Batı Tesirinde Türk Şiiri" ad­lı bin sayfalık çalışmasıdır.

        II. Edebiyat tarihçilerinden birinin / o dönemle il­gili herhangi bir yazısını da / antolojiye / ka­tarım.

        III. Kitapta / şairin eserlerinin ve ödüllerinin lis­tesi hakkında yapılan değerlendirmelerden seçmeler / var.

        IV. Üç beş sene sonra şiiri bırakacak bir şair / seçkiye alınmaya değer bir şair değildir.

        V. Geçen seneki yıllıkta / Necatigil'in, Sedat Simavi Ödülü için aruz vezni ile yazdığı bir şiirini / kullanmıştık.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapıl­mıştır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E)V.

22.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, zarf tümleci kullanılmamıştır?

A)     Sesimi alıp da kaybetsin rüzgâr

B)     Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

C)    Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle

D)    Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği

E)     Zaman, tahtayı kemiriyor sessizce 

23.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru öteki­lerden farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir?

A)     Toplantıda anlattıklarını hangi kitapta oku­dun?

B)     Çocukluğun, hangi şehirde geçmişti?

C)    Bu elbiseyi hangi mağazadan aldın?

D)    Düğünde hangi çantayı kullanacaksın?

E)     Koltuk takımı hangi odaya yerleştirilecek? 

24.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, öz­nenin açıklayıcısıdır?

A)     Her sabah burada, martıların savaştığı sa­hilde, insanlar bir o yana bir bu yana koşar.

B)     Adamın en küçük oğlu, öğretmen olan, ge­çen hafta onu ziyarete gelmiş.

C)    Romanın ilk bölümünde, kahramanın anne­sinin öldüğü bölüm, olayın tüm büyüsü ken­diliğinden çözülüyor.

D)    Fotoğraflarımızı çeken usta bunları yakın zamanda, en geç bir hafta içinde, bize ve­recekmiş.

E)     Benden istediğin şiirleri, Yahya Kemal'e ait olanları, sana getiriyorum. 

25.

Çoğu kimse için sıradan zaruretlerden biri olan uyku, yıllarını yarım yamalak kestirmelerle ge­çiren biri için, yâr ile aynı sırayı paylaşmaktadır. (I)  Bir meçhul adamın hoş bir ironiyle dillendir­diği "yâr ve uyku", aile ortamına duyulan hasre­tin  sembollerinden başka bir şey değildir. (II) Gurbetin ve kimsesiz gecelerin, hep bir yer­lere yetişmek mecburiyetiyle harcanan uykusuz sabahların sembolü. (III) Geçip giden kayıp yıl­ların en somut eksikliği, o iki kelimede saklı. (IV) Yaşamı direksiyon çevirmekle geçen bu meçhul uzun yol şoförü, bu sözüyle kendisiyle aynı kaderi paylaşan bütün uykusuzların dileği­ni seslendiriyor aslında. (V) Çoğu zaman alaycı bir gülümsemeyle andığımız "kamyon edebiya­tı", aslında hepimizin ortak duygularının tercü­manıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin bir öğe­sidir?

A) I.        B) ll.           C) III.           D) IV.       E) V. 

26.

(I) İşyerinde zihninizi meşgul eden koşullardan, günlük hayattaki alışkanlıklarınıza kadar çeşitli etkenler, etkin bir iletişim kurmamızı engelleye­bilir. (II) Bu konuda sorun yaşamamak için, ken­dinizi iletişime hazır olma konusunda eğitmeniz gerekir. (III) Karşınızdaki kişinin anlatmak iste­diğini açıkça ortaya koymasını sağlayacak bazı yöntemleri de geliştirmeniz gerekir. (IV) Karşı­sındakini dinler görünüp dinlememek, en kolay düşülen tuzaklardan biridir. (V) Geçiştirme alış­kanlığının sizi etkisi altına almasına izin verme­mek için kendinizi eğitin. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, yüklemden önce gelen bölüm tü­müyle öznedir?

A) I. ve III.              B) II. ve III.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.               E) IV. ve V.

TÜRKÇE SORU BANKASI