CÜMLENİN ÖGELERİ - Test 4

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir nesne görevindedir?

A)     Her şey yerli yerinde duruyordu.

B)     Bu akşam çay bahçesinde kimse yoktu.

C)    Onların birkaçını çantasına yerleştirdi.

D)    Bazı günler gönlümü bir hüzün kaplar.

E)     Kitapların hepsi bir koliye sığınıştı. 

2.      

Türkçede, yükleme en yakın öğe vurgulanır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vur­gulanmıştır?

A)     İnsan, zamanla kıyasıya yarış eder.

B)     Zaman, sıkıntıları bazen rafa kaldırır.

C)    Kitap, dertleri mutluluğa dönüştürür.

D)    İnsan, ihtiyacı olduğu için kitap okur.

E)     Zaman, düşünme ve çalışmayla değerlenir. 

3.      

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, öz­ne de yüklem de değildir?

A)   - Neredeyiz?

        - İstanbul'dayız.

B)   - Nereden geldik?

        - Ankara'dan.

C)   - Kim gelecek?

        - Arkadaşım.

D)   - Onun adı nedir?

        -  Emirhan.

E)   - Emirhan neredeymiş?

        -  Eyüp'teymiş. 

4.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru do­laylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A)     Seni kim arıyormuş?

B)     Sen kimi bekliyorsun?

C)    Bugün kimde kalıyorsun?

D)    Sen kiminle gidiyorsun?

E)     Kitapların sahibi kimmiş? 

5.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yük­lemden oluşmuştur?

A)     Gelecek yüzyılın insanlarını kıskanıyorum.

B)     Onlar bizden daha çok bilgiye ulaşacaklar.

C)    Geçmiş, onlar için daha değerlidir.

D)    Onların asıl avantajları birikimleridir.

E)     Bizim yaşadıklarımızı geleceğe taşıyacaklar. 

6.     

Sabah rüzgârından başkası kapımı açmaz.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangi­sinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A)     Özne - nesne - yüklem

B)     Dolaylı tümleç - nesne - yüklem

C)    Dolaylı tümleç - özne - yüklem

D)    Zarf tümleci - özne - nesne - yüklem

E)     Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

7.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A)     Can / senin ayrılığından dolayı / gönül evi­ne / ışık oldu.

B)     Ten / senin hayalin ile / fener oldu.

C)    Ay ve güneş / senin ayağının tozuna / yüz sürmek / ister.

D)    Sabah akşam demeden / senin olduğun ye­re / döne döne / gelir.

E)     Canımızı / korkusuzca / sana / feda ederiz. 

8.     

Aşağıdakilerin  hangisinde soru eylemden etkileneni bulmaya yöneliktir?

A)   Bu saatte çay mı içiyorsun?

B)    Biraz önce yukarı mı çıktın?

C)   Yazılan mektubu sen de okudun mu?

D)   Çocuğun karnı mı ağrıdı?

E)   Bize akşam mı gelirsin?

9.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, yüklemlerinden birine göre gerçek, di­ğerlerine göre sözde özne görevindedir?

A)     Okul müdürü, çalışanlara gerçekleri anlat­maz, onları oyalardı.

B)     İhtiyar kadın, güçlükle yerinden doğrulmuş, kapıya doğru yönelmiş.

C)    Zavallı babam, gerçeği benden duydu, du­yunca da çok üzüldü.

D)    Genç adam, büyük bir hışımla katilin üzeri­ne atılıp, onu yere serer.

E)     Yaşlı  adam,  saatlerce dışarıda  bekledi, sonra içeriye alındı. 

10.     

Eyvah,  (I) sabahleyin  (II) kalkar kalkmaz   (III) çocuğun odasına  (IV  ) bakacak babam! (V)

Yukarıdaki cümlede numaralı sözcüklerden hangisi cümle dışı unsurdur?

A) I.        B) II.           C) III.           D) IV.       E) V. 

11.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl, nesne görevinde kullanılmıştır?

A)     Duyduklarını herkese anlatmış ne yazık ki.

B)     Birisi, sürekli müdürü arayıp duruyordu.

C)    Geçen hafta gittiğin toplantıda kimi gör­müştün?

D)    Romanın ikinci bölümündeki olaylar orada geçmiş.

E)     Hangisi derse geç kalmayı âdet edinmişti? 

12.   

Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır.

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  "dolaylı tümleç" vurgulanmıştır?

A)     Babam o yöreye tatilde gitmişti.

B)     Dün akşam gürültüden uyuyamadım.

C)    Sabahleyin bahçede birkaç çocuk oynuyordu.

D)    Haberi duyunca öfkeden delirdi.

E)     Sizi daha önce buralarda görmemiştim. 

13.   

Düşündün mü gecelerde ne var

Böyle insanı ürperten

Sanır mısın ruhsuz bu karanlıklar

Ölüm sûkunuyla yürüyen

Bu dizelerde kaç yüklem vardır?

A) 2           B) 3           C) 4             D) 5           E) 6 

14.    

Aşağıdaki altı çizili sözcük grubundan han­gisi, diğerlerine göre farklı bir öğeyi karşıla­maktadır?

A)     Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

B)     Acemi katır kapı önünde yük indirir.

C)    Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

D)    Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

E)     Göz görmeyince gönül katlanır. 

15.    

Al göğüslü, mor gagalı çelimsiz bir kuş havala­nıverdi. (I) Kaç yaşında olduğu bilinmez köknar ağacının yeşil çimlere yakın dalları üstünden. (II) Sonra yüzlercesi izledi onu, dingin mavi gö­ğün ak bulutlarına doğru. (III) Yükseldiler, san­ki ilkokul defterine konulan iri birer kara nokta oluncaya kadar, onlarca kulaç yükseldiler. (IV) Yükselirken küçüldüler, küçülürken cılızla­şan şen cıvıltılar yayıldı yere doğru, duyulma­mış çalgıların tınıları, söylenmemiş türkülerin ır­larıyla dolu. (V) Yükseklerde kara kar taneleri oldular, düzensizce oraya buraya serpildiler. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisinden önceki cümlenin bir öğesidir?

A) I.        B) II.           C) lll.           D) IV.       E) V. 

16.    

Büyük işler başarmak için, insanın hiç ölmeye­cekmiş gibi yaşaması gerekir. 

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi, aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)   Zarf tümleci - nesne - yüklem

B)   Zarf tümleci - özne - yüklem

C)   Özne - yüklem

D)   Zarf tümleci - yüklem

E)   Zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem

17.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  belirtili nesne yoktur?

A)     Sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.

B)     Onun gözü her zaman yükseklerdeydi.

C)    Seni dün yaşlı bir adam aradı.

D)    Sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı.

E)     Sinirlendiğinde gözü kimseyi görmüyordu. 

18.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "-den, -dan" eki almış sözcük, zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?

A)     Akça kızlar, göç eyledi yurdundan

B)     Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor

C)    Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar

D)    Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden

E)     Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü 

19.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz öz­nenin açıklayıcısıdır?

A)     Tüm aileyle, eş dostla gezmeye gittik.

B)     Bu kitabin yazarından, Necip Fazıl'dan, öğ­reneceğimiz çok şey var.

C) Tsunami felaketinden bazı ülkeler, Endo­nezya ve Hindistan, aşırı biçimde zarar gör­müştü.

D)    Annesini, o değerli varlığı, canından çok seviyordu.

E)     Bundan iki yıl önce feci bir trafik kazası ge­çirmişti. 

20.   

Bazı tarihleri farklı kılan, insanların paylaştıkları ortak duyguların ruhsal ortamı değiştirmesidir. 

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi, aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Özne - yüklem

B)     Özne - nesne - yüklem

C)    Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

D)    Nesne - yüklem

E)     Nesne - zarf tümleci - yüklem 

21.   

Aşağıdaki cümlelerden  hangisi, özne ve yüklemden oluşmamıştır?

A) Her umut, içinden kuş yerine yılan çıkabile­cek bir yumurtadır.

B)     Umut, uyanık bir adamın rüyasıdrr.

C)    Umut, genç tutkuların dadısıdır.

D)    Umut, hayatın biricik tatlı merhemidir.

E)     Umut, en talihsiz insanlardan bile ışığını esirgemez. 

22.

"Sözlü iletişim ya da beden diline dayanan söz­süz iletişimdeki başarıda, kişinin kendi yetenek­leri ve kişilik özellikleri ön plandadır." cümlesi­nin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     özellikleri

B)     kişilik özellikleri

C)    kişinin kendi yetenekleri ve kişilik özellikleri

D)    beden diline dayanan sözsüz iletişimdeki başarı

E)     sözlü iletişim 

23.

İspanyol hükümeti, 400. yıl onuruna ülkedeki ve İspanyolca konuşulan diğer ülkelerdeki 2000 kadar ortaöğretim kurumuna, Don Kişot adlı ro­manın eleştirel basımlarını göndermiş

Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin han­gisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Belirtisiz nesne, dolaylı tümleç, zarf tümle­ci, özne, yüklem.

B)     Özne, belirtili nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem.

C)    Dolaylı tümleç, belirtili nesne, özne, zarf tümleci, yüklem.

D)    Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem.

E)     Özne, yüklem, belirtili nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç.

24.    

Martılar, ara sıra, denizdeki sert ve güçlü rüzgâr­larla bir halı gibi dalgalanan kahverengi yosun yumaklarının üstüne gruplar halinde iniyordu.

Yukarıdaki altı çizili bölüm, cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne                                B) Belirtisiz nesne

C) Zarf tümleci                      D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem 

25.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Teknoloji/ insan ve toplum hayatında/ bü­yük değişimler/ meydana getiriyor.

B) Ders çalışan arkadaşlarını/ bu türlü davra­nışlarla/ rahatsız etmemelisin.

C)  Tanzimatın ilanından sonra/ edebiyatımız­da/ bazı yeni edebi türler/ görüldü.

D) Derede kayıtsızca avlananlar/ çevreye ver­dikleri rahatsızlıktan/ pek de gocunmuyor­lardı.

E)     Dalgaların aşındırdığı kayalardan düşen parçalar/ denize girenler için/ tehlikeli olu­yordu. 

26.    

(I) Bilgisayar ağlarının gelişmesiyle, bilgiye da­yanan ürünlerin yani işlenmiş bilginin önemi ar­tıyor. (II) Bu durumun en çarpıcı göstergesi, yö­netici konumunda olanların maaşlarını oluştu­ruyor. (III) Saf bilgiyi kullanabileceğiniz hale ge­tiren kişiler, yeni ekonomiye kattıkları değeri maaş çeklerinde görüyor. (IV) Ekonomik ilişki­lerin karşılıklı olma temelinde şekilleniyor olma­sı, değirmenin suyunun bir kaynağı olduğunu anlatıyor. (V) İşlem maliyetlerinin düşürülmesiy­le daha geniş bir kitleye ulaşılmasının imkânlı hale gelmesinin şirketlere sağladığı üstünlük, bu kaynağın çıkış noktasını bize işaret ediyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin öğe dizilişi "özne, nesne, yüklem" bi­çimindedir?

A) I. ve lI.             B) II. ve III.          C) II. ve IV.

D) III. ile V.               E) IV. ve V. 

27.

(I) Kişiler arası ilişkilerin gerekli koşullardan bi­ri de empatidir. (II) Empati, psikiyatri ve psikolo­jinin sıklıkla kullandığı bir terimdir. (III) Psikiyat­ri ve psikolojinin çeşitli dallarında, empati ile il­gili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. (IV) Araştır­malar, özellikle klinik ve sosyal psikoloji, geli­şim, danışma, okul ve iletişim psikolojisi alanla­rında yapılmıştır. (V) Günümüzde empati kavra­mını en iyi şekilde Carl Rogers açıklamaktadır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuş­tur?

A) I. ve II.              B) I. ve IV          C) II. ve III.

D) III. ve IV.               E) IV. ve V. 

28.   

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi tamla­madan oluşmuştur?

A) Son yüzyılın Türk şiirinden seçmelerle ha­zırladığım bir antoloji bu ay yayımlanıyor.

B) Edebiyat dünyasında her yıl yaklaşık bir ay süreyle tartışma gündeminin başında yer alan biriydi.

C) Her yıl başında şairler arasında bir heye­can, deyim yerindeyse bir fal bakma furya­sı başlıyor.

D) Konuşmamızın başında genç şairler ara­sındaki tartışmalardan söz etmiştim.

E)    Dokuz yıldır, yıl içinde yayımlanmış şiirler­den bir seçki hazırlıyorum.

TÜRKÇE SORU BANKASI