FİİLDE ÇEKİM - Test 3

1.     

Evet, her şey bende bir gizli düğü

Ne ölüm terleri döktüm, nelerden 

Dibi yok göklerden yeter ürktüğü

Yetişir çektiğim mesafelerden 

Bu dizelerde çekimli kaç fiil kullanılmıştır?

A) 2           B)3            C)4          D) 5            E) 6 

2.     

I.    Bir çift turna gördüm durur dallarda

II.    Seversen Mevla'yı kalma yollarda

III.   Sizi bekleyen var bizim ellerde

IV.   Turnam dertli öttün derdimi deştin

V.    Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaştı

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de birleşik çekimli eyleme yer verilmiştir?

A) I.           B)ll.        C) III.          D) IV.        E) V. 

3.

Yabancı, evin bahçesine döndü; aldığı, bir gül yaprağını kabın içindeki suyun üstüne bıraktı. Gül yaprağı suyun üstünde yüzüyordu ve su taşmamişti. İçerideki adam saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı. Suyu taşır-mayan bir gül yaprağına her zaman yer vardı

Bu parçada birleşik çekimli kaç eylem vardır?

A) 2           B)3            C)4             D) 5          E) 6 

4.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-fiilin olumsuzudur?

A)     Onu daha önce hiç görmemiştim.

B)     Plevne Lisesi'ne uğramadığı gün olmazdı.

C)    Notlarının hiçbiri düşük değildi.

D)    Bazı derslere karşı biraz ilgisizdi.

E)     Genişti, çoğu konuda vurdumduymazdı. 

5.     

İnsanın kederi besbelli bu şehirde

Yaşanacak, (I)  yaşanır (II)  bir şey diyemezsin (III

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)     I. basit çekimli bir fiildir.

B)     II.  haber kipiyle çekimlenmiştir.

C)    III. birleşik zamanlı birleşik yapılı eylemdir.

D)    Fiillerin hepsi haber kipiyle çekimlenmiştir.

E)     III. birleşik yapılıdır. 

6.     

I.    Yanında olsam da sensiz

II.    Çiçekler açsa bahçemde

III.   Yokluğuna susayayım sevdiğim

IV.   Ne söylesem senin sözündür

V.    Aynada kaybetsem yüzünü

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?

A) I.           B) II.        C)lll.          D) IV.        E) V. 

7.     

I.    Okula gidince bir de ne göreyim!

II.    Günlerdir beklediğim kitabı bugün mutlaka getirin.

III.   Bildiklerini anlat hiçbir şey atlamadan.

IV.   Ödev olarak verdiğim soruları çözünüz.

V.    Niçin böyle davrandığını ondan öğrenelim. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­lerinin yüklemi kip ve kişi açısından aynıdır?

A) I. ve ll.               B) II. ve III.            C) II. ve IV.

D) III. ve IV.           E) IV. ve V. 

8.     

Şair oldum evvel dinle yalanı

Vezn ve mevzun derler bilmem ben onu

Unuttum bildiğim Türkçe lisanı

Arabî Farisî sohbet edince

Yukarıdaki dörtlükte kaç çekimli fiil vardır?

A) 1            B) 2            C) 3           D) 4          E) 5

9.      

Aşağıdaki  atasözlerinin  hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiil vardır?

A)     İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

B)     Üzüm, üzüme baka baka kararır.

C)    Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

D)    Vakitsiz öten horozun başını keserler.

E)     Sen işten korkma, iş senden korksun. 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden faz­la çekimli fiil vardır?

A)     Kendimi ikna etmeye çalışıyorum uzun za­mandır.

B)     Acı bana, bir an bile çıkarma aklından beni.

C)    Şaşkınlıktan irileşen gözlerini seyrettim o an.

D)    Hiç kıpırdamadan dehşet içinde oturuyordum.

E)     Gördüğü rüyanın dehşetinden uyanıverdi birden. 

11.    

I.    Bitiş dediğin baştır, mezar beşiği aştır

II.    Sen burada olmazsın ölüm kanat gerince

III.   Oturduğum odadan vapur sesi duyulsun is­terim

IV.   Bakarsın gökyüzü eski bir resim gibi

V.   Sen en güzel çiçekleri açacaksın tomurcuk 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

A) I.          B) II.        C) III.         D) IV.        E)V. 

12.    

Geceydi (I) 

Bir el, siyah bir bulut  (II)  gibi

Ağlıyordu (III)  bu şehir

Çözülmeyen sorularda (IV

Gece bir bilmeceydi (V

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangilerinde ekeylem yoktur?

A)    I. ve II.               B)    II. ve III.         C)    II. ve IV.

D)    III. ve V.            E)     IV. ve V. 

13.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem bir­den fazla kullanılmıştır?

A)     Anam bulgur savururdu çorak damımızda

B)     Yakmak için petrol lambasını gaz yağı arardı

C)    Masal dinlerdik amca oğluyla akşam karan­lığında

D)    Sonra binip külden eşeğimize Kafdağı'na giderdik

E)     Buğday başağı toplarsak peri kızlarıyla yâ­renlik ederdik 

14.    

"Ağustos Başağı" adlı romanımdaki gaziyle 1985'te Söğüt'te tanışmıştım. Adı Ali Bala­ban'dı. I. Dünya Savaşını ve Kurtuluş Savaşını yaşamıştı. Bana hayatını anlattı. Söğüt'te gazi­nin evini, çevresini tanıdım. Öyle sanıyorum ki bu romanı, yazılı kaynaklardan hareketle yaz­saydım başarılı olamazdım.

Bu  parçada  aşağıdakilerden   hangisi  yer almamıştır?

A)     Geniş zamanın hikâyesi

B)     Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi

C)    Görülen geçmiş zaman

D)    Dilek-şartın rivayeti

E)     Ekfiilin görülen geçmiş zamanı

15.    

Yer yarılsa yarılmayan Gök delinse delinmeyen Töremiz vardı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A)     Haber kipiyle çekimlenmiş fiil

B)     Ek-eylemin geniş zaman eki

C)    Dilek-şart kipiyle çekimlenmiş fiil

D)    Birleşik zamanlı fiil

E)     III. çoğul kişi ekiyle çekimlenmiş fiil 

16.    

I.    İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler

II.    Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta

III.   Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım

IV.   Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin

V.    Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de istek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır?

A) I.          B) II.        C) III.         D) IV.        E) V. 

17.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde geniş zama­nın şartıyla çekimlenmiş bir fiil vardır?

A)     Stratosferde sancılar başlamıştı

Vınlıyordu uzaklıklar

B)     Akşam olur kuşlar konar dallara

Susamış yıldızlar iner göllere

C)    Ömrümün hasretle geçen her günü

Bilmezsin gün müdür, hafta mı ay mı

D)    Sevgilim güvenme güzelliğine

Senin de saçların tarumar olur

E)     Düşünülürse derince

Irak görülür görünce 

18.    

Seyit Onbaşı'yım sırtım demirden

Üç yüzlük mermiyi alırım yerden

"Ya Allah!" diyerek şaha kalkarım

Topların sevinci kalmasın yarım

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Geniş zaman kipiyle çekimli fiiller

B)     Ek-eylemin 1. tekil kişi geniş zaman eki

C)    Birinci tekil kişiyle çekimli fiiller

D)    Basit çekimli filler

E)     Birleşik çekimli fiil 

19.    

Baharda bir gül olsaydım.

Altı çizili fiilin kip ve kişi özelliği aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     I. tekil kişiye göre istek kipinin hikâyesi

B)     I. çoğul kişiye göre şart kipinin hikâyesi

C)    I. tekil kişiye göre şart kipinin hikâyesi

D)    I. tekil kişiye göre gereklilik kipinin rivayeti

E)     I. çoğul kişiye göre şart kipinin rivayeti 

20.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş anlatış­tan önce gerçekleşmiştir?

A)     Yanlış yaptığını anlayınca hiç bozuntuya vermedi.

B)     Bir de ben bakayım omuzundaki yaraya.

C)    Oraya gidip söylediğim siparişleri alacak.

D)    Delicesine yağan yağmura aldırmadan iler­liyor.

E)     Yaşça ilerde olmak yaşlılık anlamına gelmez. 

21.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem çekimli fi­il hem de ek-eylem bir arada kullanılmamıştır?

A)     Bulut oldum dostlar sevda yüklüyüm

B)     Hüzün doldum dostlar gözü yaşlıyım

C)    Şimşek oldum dostlar gül şafaklıyım

D)    Sevgi oldum dostlar size geleyim

E)     Yağmur oldum dostlar suda saklıyım

 22.  

 Ben bir serçe kuşuyum 

Cik cik eder uçarı

Sezinlesem bir korku 

Hemencecik kaçarı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Geniş zaman kipi

B)   Ek-eylemin geniş zamanı

C)   I. tekil kişi eki

D)   Dilek-şart kipi

E)   Birleşik zamanlı fiil 

23.   

Aşağıdakilerin hangisinde ek-fiilin geniş za­man III. tekil kişi eki düşmemiştir?

A)     Bu vatan, taşıyla toprağıyla bizim.

B)     Burası gecesiyle gündüzüyle Anadolu.

C)    Sen gitsen de biz burdayız.

D)    Senin aradığın çiftlik şu karşısı.

E)     Şu gördüklerinin hepsi onun bahçesi. 

24.   

Yel olmuşum al yanağa değmişim Gonca olmuş bal dudağa değmişim Gül şafakla yarınlara doğmuşum Güneş benim, yıldız benim, ay benim Yukarıdaki dizelerde kaç çekimli fiil vardır?

A) 2           B)3            C)4           D) 5           E) 6 

25.   

Çocuk ıslık çaldı (I)  aya

Aydede çocuğa güldü (II

Gökten odaya süzüldü (III

Gelip (IV)  masaya oturdu (V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylem­lerden hangisi çekimli eylem değildir?

A)l.           B) II.        C) III.          D) IV.        E) V. 

26.    

(I) Sen çağır. (II) Ben her işimi bırakır, sana ge­lirim. (III) Dost zor günde belli olur değil mi? (IV)  Beni biliyorsun, hiç mazeret uydurmam. (V) Her an dostlarımın yanında yer alırım. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele­rin hangisinde zaman kavramı yoktur?

A)l.          B) II.        C)lll.         D) IV.        E) V. 

27.

(I) Ben hiçbir zaman hikâyeyi romana geçmek için bir aşama olarak görmedim. (II) İçimde her zaman roman yazma arzusu vardı. (III) Üniversi­teden hocam Mehmet Kaplanla görüşürdük. (IV) O da roman yazmamı tavsiye etmişti. (V) "Zor", kendi tecrübelerimden yola çıkarak yazdığım dö­nemi yansıtan bir roman denemesi oldu. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde çekimli fiil yoktur?

A)l.           B) II.        C) III.          D) IV.        E) V. 

28.

Anlatımı etkili kılmak için fiil kipleri birbirinin ye­rine kullanılır, buna fiil kipinde anlam kayması denir.

Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde an­lam kayması yoktur?

A)     Birazdan, yemeği yiyince, dışarı çıkıyoruz.

B)     Bu soruları tek tek çözüyorsun.

C)    Yoldayım, size doğru geliyorum.

D)    Hafta sonları Esenler'e gidiyorum.

E)     Okula öğleden sonraları gidiyor. 

29.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklem kipinde anlam kayması olmamıştır?

A)     Divan şiiri 16. yüzyılda zirveye ulaşıyor.

B)     Nedim, Osmanlı'nın Lale Devri'nde yaşıyor.

C)    Divan-ı Lügat'it Türk 11. yüzyılda yazılıyor.

D)    Oğuz, içerde Dede Korkut kitabını okuyor.

E)     Kamus-ı Türki'yi Şemsettin Sami 19. yüz­yılda bitiriyor.


TÜRKÇE SORU BANKASI