FİİLDE YAPI - Test 1

1.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi yapı­ca diğerlerinden farklıdır?

A)     Rüzgâra bir koku ver hırkandan

B)     Geleyim izine doğru arkandan

C)    Bırakmam tutmuşum artık yakandan

D)    Bekletme Yunus'um bozuldu bağlar

E)     Zeybeğimi birkaç kızan vurdular 

2.       

I.    Beni sevdiğine gerçekten inanabilir miyim?

II.    Kar yağışı yüzünden herkes evlere hapsol-muştu adeta.

III.   Aralarındaki tartışmayı birkaç cümleyle an­latıverdi.

IV.   Gerekli izinleri almak için belediyeye baş­vurmalısın.

V.    Yorgun olduğumdan televizyonun karşısın­da uyuyakalmışım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde kurallı birleşik fiil kullanılmamıştır?

A) I. ve II         B) II. ve III.          C) II. ve IV.       

D) III. ve IV.     E) IV. ve V. 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yeterlilik fiili cümleye "ihtimal" anlamı katmıştır?

A)     Toplantı bitince eve gidebilirsiniz.

B)     İsterse, o da bizimle tiyatroya gelebilir.

C)    Hava bulutlu, bu gece yağmur yağabilir.

D)    Yanında getirdiğin yiyecekleri şimdi yiyebi­lirsin.

E)     Rüzgâr dindiğinden artık yola çıkabiliriz. 

4.      

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde basit ve birleşik yapılı fiiller bir arada kullanılmıştır?

A)     Uyan yârim uyan, söndü yıldızlar

Gün, karşı tepeden doğmak üzeredir

B)     Saçlarımdan tutup kor gözlerinle

Yaşlı gözlerime dalıver gitsin

C)    Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk

O gün başucuma karalarla gel

D)    Kimsesiz odanda kış geceleri

İçin ürperdiği demler beni an

E)     Göğsümden havaya kattığım zehir

Solduracak bir gül gibi ömrünü 

5.       

Birleşik eylemler, bir adla bir yardımcı eylemin birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu tanıma uymayan bir birleşik eylem vardır?

A)   Herhalde pişman olmuştur sinemaya gel­mediğine.

B)  Tüm konuşulanları en ince ayrıntısına ka­dar bana nakletti.

C)   Büyük kızım, çevremizdeki bir okula kaydo­lacak.

D) Eve dönünce yaşadığım güzel günlerden hepinize bahsedeceğim.

E)     Şapkasını çıkararak seyirciyi selamlayıverdi. 

6.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılı bir fiildir?

A)  Yazınımıza,  deneme ve eleştiri kavramı Tanzimat'la girer.

B)  Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunu­zun damındaki kardan şikâyet etmeyiniz.

C)  Kartalların kanadını yolmak, doğacak nes­lin kartal olmasını engellemez.

D)    Olgun, her haliyle olgun görünür.

E)     Sorunları akılla çözmek, bazen çok sınırla­yıcı olabiliyor. 

7.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmıştır?

A)     Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya

Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi

B)     Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar

C)    Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya

Alsa buz gibi taşlar alnımdaki bu ateşi

D)    Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim

Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları

E)     İçimde damla damla bir korku birikiyor

                  Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler

8.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem ikilemeyle bir araya gelip birleşik ey­lem oluşturmuştur?

A)     Her zaman söylediğim gibi bu çocuğa göz kulak olmalıyız.

B)     Konsere vaktinde yetişebilmek için  hızlı hızlı yürüyorum.

C)    Yaptığın son yanlışlar, gözden düşmene yol açtı.

D)    Yıllardır bu zavallılara kol kanat geriyordu.

E)  Karşısındaki tuhaf görünüşlü adamı tepe­den tırnağa süzdü. 

9.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı bir birleşik fiildir?

A)     Günün birinde bu zavallı çocuklar da mutu olur.

B)     Sizinle ilgili işleri bu sabah ben hallettim.

C)    Kasabadaki evini geçen ay terk etmişti.

D)    Bu resimlerin değerini ancak usta ressam­lar anlayabilir.

E)     Hastalığı yüzünden derslerini ihmal ediyor. 

10.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiil değildir?

A)     Çok geçmeden köyde hava kararmıştı.

B)     Kendisine iğne yapılan hasta, kısa sürede sakinleşti.

C)    Yaptığı yemekten bana bir lokma bile tattır­madı.

D) Kahvaltı edeli henüz iki saat olmasına rağ­men acıkmıştım.

E)     Kendisine yapılan hakareti duyunca delirmiş. 

11.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok türemiş fiil kullanılmıştır?

A)     Odamda yanan mumu üfledi bir çan sesi

Gözlerim halka halka gördü bu uçan sesi

B)     Önümden bir hızla geçti, aktı ateşten izler

Açıldı kıvrım kıvrım toprak altı dehlizler

C)    Kıyamete kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım

Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım

D)    Hangi kabus bastı ki seni uykularında

Birdenbire cehennem kaynadı sularında

E)     Gittikçe alçalır, yükselir tavan

Duvarda büyür, yok olur parmaklar 

12.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş anlamlı bir fiil değildir?

A)     Buzdolabına konmadığı için çürümüştü tüm sebzeler.

B)     Kalitesiz çelikten yapılan  ürünler,  kolay paslanır.

C)    Ahmet'in boyu ne kadar da uzamış.

D)    Önerinizi duyduğunda eminim o da çok gü­lecek.

E)     Bu bölgede karlar ancak mayıs ayında erir. 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik birleşik fiili cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Soruları kimsenin yardımına gerek kalma­dan çözebilirsin.

B)     Yarınki toplantıya ben de katılabilirim.

C)    Gelmemiz için bizlere çok ısrar edebilirler.

D)    Şemsiyeni yanına al; çünkü yağmur yağabilir.

E)     Salı günkü uçakla memlekete gidebiliriz. 

14.    

Son trenin, istasyona ne zaman geleceğini öğ-reniverin.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından bu cümleninkiyle özdeştir?

A)   Stadyumdan çıkan seyirciler köfte arabala­rının yanında toplandı.

B)     Romanlarında, yaşadığı yörenin insanlarını anlatır.

C)    Şiirin ilk dizesi başka bir şairin şiirinden alınmıştı.

D)    Olayın sebebini yanındaki arkadaşına so­rabilirsin.

E)     Telefon aniden çalınca hangi tuşa basaca­ğını şaşırmıştı.

 15.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir fiil kullanılmıştır?

A)     Her gece periler uyur odamda

Derinlerden gelir uzun nefesler

B)     Yanan mum, bir rüya seyreder camda

Bir ağır hastanın nabzıdır sesler

C)    Elbisem çivide canlanır o an

İçinde bir başka vücudu saklar

D)    Her perdeden çalar sivrisinekler

Sanki bir tel kıvrılır, bir tel burulur

E)     Birdenbire bir şey çıtırdar derken

Merdivenden gelir bir ayak sesi

16.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır?

A)     Bir eski çıban gibi işliyor içime

B)     Bana gelen müjdeyi galiba caydırdılar

C)    Kimsesiz gecelerim bu kesik sesle doldu

D)    Dolaşıyor dışarıda gün batışından beri

E)     Benden ayrılacakmış can yoldaşım

17.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)     Korkuyorum, bu akşam kıyamet varmış gibi

B)     Bir kalp var ki sevdiğinden burkulur

C)    Kahredenden ziyade, sevilenden korkulur

D)    Hatırlarım bir gün bir camı açtığımı

E)     Renk renk hatıralarım, oda oda silindi

18.    

I.    Sırmalı cepkeni attı koluna Tek elle dizgini gerdi Köroğlu

II.Azatlık ufkunda rastlanan dağlar Bu dağlara gönül verdi Köroğlu

III.   Ak saçlı anadan geçilse bile Dağlardan geçilmez derdi Köroğlu

IV.  Tozlarla atılıp dağın yoluna Yeşil muradına erdi Köroğlu

V.Kimbilir hangi bir dağın başında Ömrünü bir güzele verdi Köroğlu

Yukarıdaki ikili dizelerin hangilerinde an­lamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur?

A) I. ve III.      B) II. ve III.    C) II. ve IV.      

D) III. ve V.          E) IV. ve V.

19.   

Yeterlilik fiilinin olumsuzu yapıldığında "-ebil­mek" yardımcı fiili genellikle kullanılmaz. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A)     Bu şarkıyı onun kadar güzel söyleyemezsin

B)     Sineklerden dolayı dün gece uyuyamadım.

C)    Aradığınız malzemeler bugün gelmeyebilir.

D)    Burada artık bir dakika bile duramam.

E)     Yardım almadan karşıdan karşıya bile ge­çemiyordu.

20.   

Türemiş fiiller, isim ve fiillerin kök ya da gövde­lerine yapım eki getirilmesiyle oluşturulur. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilden türemiş bir fiildir?

A)     Ortaya atılan son fikri herkes benimsemişti.

B)     Kapı her açılış kapanışta gıcırdıyordu.

C)    Sıcak davranışlarla kendini çevresine sev­dirmişti.

D)    Bize sorup hemen cevap istemelerini saç­ma buluyorum.

E)     Evin içi bu gece çok güzel kokuyordu.

21.

(I) Yağcı, iki dalga arasına geldiğinde mucizevî bir ustalık ve hızla sandalı döndürdü. (II) San­dal, tehlikeli dalgaların olduğu kıyıya yakın yer­den kurtulup açıklara doğru yöneldi. (III) Bu sı­rada sandalda tam bir sessizlik hâkim olmuştu. (IV) Martılar rüzgârla beraber doğuya, ıssız gri­liğe doğru süzülerek uçuverdi. (V) Güneydoğu­da, yanan bir binadan çıkan dumanları andıran kara sağanak bulutları göründü

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A)     I. ve II.             B)     II. ve III.         C)    II. ve IV.

D)    III. ve IV.          E)     IV. ve V.

22.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, diğerlerinden farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik eylemdir?

A)   Geçen hafta söz verdiğim işe başlayamadım.

B)   Uzun süredir bu konu üzerinde kafa yoru­yorum.

C)   Haberin doğru olmadığını öğrenince küple­re binmiş.

D)   Ne yazık ki onca yıllık çabamız boşa git­mişti.

E) Görevinizi tam anlamıyla yapmayınca göz­den düşersiniz tabi ki.

23.    

(I) Uzun süre dikkatini bileklerinde yoğunlaştır­dı. (II) Sonrada dinlenmek için sandalın dibine oturdu. (III) Dalga tepeleri burnunun ucundan geçerek yüzüne çarpıyordu. (IV) Tüm bunlar onu yine de korkutmuyordu. (V) Gücünü topla­yarak yerinden doğruldu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi yapıca birbirinden farklıdır?

A) I. ve II.            B) II. ve III.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

 

24.    

"Olmak" sözcüğü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanıl­mamıştır?

A)     Yağ yiyen köpek, tüyünden belli olur.

B)     İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.

C)    Ölümü gören hastalığa razı olur.

D)    Damlaya damlaya göl olur.

E)     Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz. 

25.    

Türkçede birleşik fiiller ad soylu bir sözcükle bir yardımcı eylem veya bir fille kalıplaşmış başka bir fiilin birleşmesiyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uymayan bir birleşik fiil vardır?

A)     Sanığı sıkıştırınca bildiklerini bir bir anlatı­verdi.

B)     Hep şikâyet etme, biraz da haline şükret.

C)    Korkudan mı, heyecandan mı orada dona­kalmıştı adeta

D)    Gelir gelmez anlattıklarının hepsinden söz etti.

E)     Artık bizi üzmekten ne zaman vazgeçeceksin? 

26.    

Aşağıdaki dizelerden hangisinde yapıca di­ğerlerinden farklı bir fiil kullanılmıştır?   .

A)     İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal

B)     Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an

C)    Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu

D)    Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna

E)     Sakarya, kandillere katran döktü geceler 

27.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?

A)     Müzenin içindekileri saat beşten sonra gö­rebilirsiniz.

B)     Dondurmayı fazla kaçırınca hasta oldu.

C)    Baktıkları deniz manzaralı evi beğenme­mişlerdi.

D)    Elindeki küçük sopayı derenin içine atıverdi.

E)     Bu türküler yıllardır bu makamda söylene­gelir. 

28.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok birleşik fiil vardır?

A)   Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda

B)     Beyhude seslenir beyhude çağlar Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi

C)    Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu Kerem'in sazına cevap veren bu

D)    O zaman başından aşkındı derdi Mermeri oyardı, taşı delerdi

E)  Düşüvermişim ortasında bu kentin Başını kaldırıp bakıvermez kimse bana 

29.    

Sevemiyorum kimi şiirleri. Sevmek için tekrar tekrar okuyorum; ancak hiçbiri ruhumu etkilemiyor. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiillerin yapı­ları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğ­ru olarak verilmiştir?

A)     Basit - türemiş - basit

B)     Birleşik - türemiş - türemiş

C)    Türemiş - basit - türemiş

D)    Birleşik - türemiş - basit

E)     Birleşik - basit - türemiş 

30.    

Yıllardır yaptığın tüm haksızlıklara sabrediyordum. Yukarıdaki cümlede, altı çizili fiille ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Birleşik çekimlidir.

B)     Ekeylem almıştır.

C)    I. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

D)    Birleşik yapılı birleşik çekimli bir eylemdir.

E)     Şimdiki zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir.

TÜRKÇE SORU BANKASI