FİİLDE YAPI - Test 2

1.     

Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde  türemiş eylem yoktur?

A)     Ahmet'le görüştükten sonra onu bana yollar.

B)     Bu köprü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlar.

C)    Sevgiyle beslenmeyen kalp, çabuk ihtiyarlar.

D)    Sesi duyunca aniden dönüp bakar.

E)     Fırtına kimsenin beklemediği bir anda başlar. 

2.     

Birleşik fiiller, bir fiille kalıplaşmış bir başka fiilin bir araya getirilmesiyle oluşturabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir kullanım vardır?

A)     Sınıftaki herkes susarak kavgayı seyredi­yordu.

B)     Bu şekilde konuşmaktan ne zaman vazge­çer?

C)    Onu bir anda görünce çok mutlu mu oldu­nuz?

D)    İşe girmek için son çare olarak oraya baş­vuracak.

E) Geleneklerimiz hiç bozulmadan bugüne ka­dar süregelmiştir. 

3.

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiiller yapılışı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A)     İki gün düşündükten sonra kararından vaz­geçti.

B)     İmkânlar elverirse yeni bir şirket açmayı dü­şünüyoruz.

C)    Yıllarca hayatın zorluklarına karşı sabretti.

D)    Onu işe gönderdiğim için çok mutlu oldum.

E)     Altı yıl bekledikten sonra öylece ortada ka­lakaldı. 

4.       

(I) Herkes birbirine baktı. (II) Hiç kimse bir şey anlayamamıştı. (III) Atıf, canını dişine takıp ça­lışmaya başladı. (IV) Ama ne o ne de arkadaşı, deniz kadar güçlü görünüyordu. (V) Hiçbiri ye­nemedi suçlu suçlu susan bu sinsi ve iki yüzlü denizi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele­rin yüklemleri yapıca eşleştirildiğinde han­gisi dışarıda kalır?

A) I.           B)ll.          C) III.         D) IV.       E) V. 

5.       

Her şey yerli yerinde, havuz başında servi 

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan 

Eşya aksetmiş tılsımlı bir uykudan 

Sarmaşıklar ve böcek sesi sarmış evi 

Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin yapıla­rı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğ­ru olarak verilmiştir?

A)     Basit - türemiş - basit

B)     Türemiş - basit - türemiş

C)    Birleşik - birleşik - basit

D)    Türemiş - birleşik - basit

E)     Türemiş - basit - basit 

6.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, ya­pısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)     Ak elinde ben olayım tas gelin

B)     Ölmeyince sakın yârdan ayrılma

C)    Karanfil kokulu tütün içerim

D)    Yeşil ördek gibi daldım göllere

E)     Gözümün yaşına bakmadan gider 

7.       

Buranın mayası keklik uçurur 

Kerkük, uzaklardan selama durur 

Harput dillenir

Hüseyni makamı dile geldi mi 

Fırat'ın suyunu yakar kavurur 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Addan türemiş fiil

B)     Fiilden türemiş fiil

C)    Basit yapılı fiil

D)    Kurallı birleşik fiil

E)     Anlamca kaynaşmış birleşik fiil8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem göreviyle kullanıl-mamıştır?

A)  O kadar sevdiğini söylüyordun; sanki onu mutlu mu ettin?

B)     Ben, babam olmadan koca mağazada ne ederim?

C)    Fark ettin mi okul müdürünün şaşkınlığını?

D)    Ne zaman onun soluğunu ensende hissettin?

E)     Neden böyle sorunları dert etmeyeyim ki? 

9.     

Aşağıdakilerden hangisinde basit yapılı bir eylem birleşik zamanla çekimlenmiştir?

A)     Bunun böyle olacağını tahmin etmeliydim.

B)     Dikkat edince durumu fark etmişti.

C)    Bu sesler ruhumu dinlendiriyor.

D)    Muhteşem bir manzara görmüştüm.

E)     Uyarılarını kulağıma küpe ettim. 

10.    

Türkmen kızı Türkmen kızı

Al giymiş (I)  bağlar (II)  kırmızı

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A)     Her ikisi de basit yapılıdır.

B)     I. basit II. türemiş yapılıdır.

C)    II. nin kökü isimdir.

D)    I. nin kökü fiildir.

E)     Her ikisi de basit çekimlidir. 

11.    

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem cümleye "süreklilik" anlamı katmıştır?

A)     Beklemediğim bir anda çıkageldin.

B)     Televizyon seyrederken ne yazık ki uyuya­kalmış.

C)    Tahtadaki açıklamaları defterinize yazıverin.

D)    Sürekli, bu konuyu gündeme getirebiliriz.

E)     Hızlı inmeye kalkınca merdivenlerden düşeyazdı. 

12.    

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde yüklem, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir?

A)     Hatanın, son anda farkına varır.

B)     Bugünlerde kilo aldığımı fark etmiş.

C)    Şu çocukların sorunlarını hallediver.

D)    Hükümet binasının arkasına park ettim.

E)     Onunla ancak dün görüşebildim. 

13.    

Yapılan haksızlıklara asla susamayız. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A)     I. çoğul kişiye göre çekimlenmiştir.

B)     Birleşik yapılıdır.

C)    Birleşik çekimli bir fiildir.

D)    Yeterliliğin olumsuzudur.

E)     Olumsuz bir fiildir. 

14.     

Kurallı birleşik fiiller, yeterlilik, süreklilik, tezlik ve yaklaşma olmak üzere dörde ayrılır. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu fiillerin dördü­ne de örnek vardır?

A)     gidedurmak, olagelmek, alıvermek, yaza­bilmek

B)     gelebilmek, donakalmak, çözüvermek, öle-yazmak

C)    girebilmek, şaşakalmak, duyamamak, satı­vermek

D)    okuyamamak,   anlayamamak,   düşeyaz­mak, alabilmek

E)     sevebilmek, gülebilmek, çıkagelmek, düşü­vermek 

15.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma­dan türemiş bir fiil yoktur?

A)     Beni en çok sinirlendiren, üst kattan gelen patırtılardı.

B)     Bomba bir anda patladı ve insanlar kaçıştı.

C)    İlkbahar gelince buralarda yine koyunlar meleyecek.

D)    Arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldıyordu o an.

E)    Gök, öyle bir Öfkeyle gürledi ki anlatamam.

16.   

Bir yayız, her bilek geremez bizi Bir gülüz, bahçıvan deremez bizi Ham ruhlar baksa da göremez bizi Gözleri kör olur ışığımızdan Bu dizelerde birleşik yapılı kaç fiil vardır?

A)1           B)2            C)3           D) 4          E) 5 

17.    

"etmek ve olmak" sözcükleri kimi zaman cümle­de yardımcı eylem olarak kullanılamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek yoktur?

A)     Öğretmen, yarın herkes burada olsun, dedi.

B)     Bu araba on milyar eder sanmıştım.

C)    Dün nur topu gibi çocukları oldu.

D)    Bu dünyada kim ne ederse kendine eder.

E)     İnanıyorum ki bu konuda size yardım olacak. 

18.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş an­lamlı fiil, birleşik yapılıdır?

A)     Satın aldığı evde ancak üç ay oturabildi.

B)     Dolaptaki tüm elmalar çürümüştü.

C)    Fidanlar birkaç günde uzayıvermiş.

D)    Sinirlenince toplantıyı terk etti.

E)     İşini bitirdikten sonra eve gidebilirsin. 

19.    

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, isimden türe­miştir?

A)     Kendisine söylenen her söze kanıyordu.

B)     Sözlerinle herkes büyülenmişti o gün.

C)    Burası kimsenin bilmediği bir yerdi.

D)    Eve geldiğimde tüm camlar açıktı.

E)     Kitabın üstüne kendi ismini yazdırdı. 

20.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yansımadan türemiş bir fiildir?

A)     Arabadan indiğimde arabanın lastiği pat­laktı.

B)     Sınıftaki öğrencilerin hepsi bağırıyordu.

C)    Yemek söylemek için garsona seslendi.

D)    Soğuktan zavallının elleri çatlamıştı.

E)     Çocuğun çığlıkları dağlarda yankılandı. 

21.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde birleşik fiillerin kuruluşu ötekilerden farklıdır?

A)     İyi bir puan alabilmek için dershaneye kay­doldu.

B)     Bütün mahalleli sokaktaki kavgayı seyrediyor.

C)    Yatağıma uzanıvermiştim aradığı vakit.

D)    Dün söylediklerin içime dert oldu.

E)     Doktor, yaralıyı başka bir hastaneye sevk etti. 

22.   

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiil ek ey­lem almıştır?

A)     Ünlü futbolcu son günlerde iyice gözden düşmüştü.

B)     Çevre sakinleri yaralı yolculara yardım etti.

C)    İki günlük işi bir günde bitiriverdi bizim mü­dür.

D)    Deneme sınavından istediği sonucu nihayet alabildi.

E)     Sınav sistemi değiştiği için çok çalışmak gerekiyor. 

23.  

 Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir söz­cükten türemiş fiil vardır?

A)     Sonbahar gelince yapraklar sararır.

B)     Yaşadığı zorluklar saçlarını ağartmıştı.

C)    Öğretmen adayları sonuçları bekliyor.

D)    Çocuklar oyun oynayarak streslerini attı.

E)     Dün yediğimiz çiğ köfte çok acıydı.

 24.

Aşağıdaki kurallı birleşik eylemlerden han­gisinin olumsuzu yapıldığında, birleşik ey­lem tek sözcüğe düşer?

A)     Sürerlilik birleşik eylemi

B)     Yaklaşma birleşik eylemi

C)    Tezlik birleşik eylemi

D)    Yeterlilik birleşik eylemi

E)     Beklemezlik birleşik eylemi 

25.    

I.    "Yüz Temel Eser" dizisini okuyabilirsin.

II.    Elimdeki kitapları konularına göre sınıflandır.

III.   Okulumuza pırlanta gibi çocuklar gelir.

IV.  Şu karakalem resimlere bir göz at.

Bu cümlelerde aşağıdaki eylem çeşitlerin­den hangisi yoktur?

A)     Anlamca kaynaşmış birleşik eylem

B)     Türemiş eylem

C)    Kurallı birleşik eylem

D)    Basit yapılı eylem

E)     Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem 

26.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bir­leşik eylem "eylemin kısa zamanda, çabucak yapıldığı'' anlamı taşımaktadır?

A)     Tatmadan hicranı geçmeden ömrüm

Bu dağ başlarında kalasım gelir

B)     Günler daha gelmeden inan geçmededir

İnsan seçemez oldu zaman geçmededir

C)    Vakti gelir radyo açılır Dinle dinleyebilirsen

D)    Süt dolu bir torba

Elimde kalakaldı

E)     Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya

Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi 

27.    

Aşağıdakilerin hangisinde türerken ünlü kaybına uğramış bir fiil yoktur?

A)     Son kara parçasını alana kadar ordumuz ilerleyecek.

B)     Karanlığın içinde kahramanımız bir anda kayboldu.

C)    Köydeki tavuğumuz günde bir kez yumurt­luyor.

D)    Böyle bir haberi duyunca içim sızladı.

E)     Sevmeyi bilmeyen kişi, taşa benzer bence. 

28.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla türemiş fiil yoktur?

A)     Her şiir öncesi delirtir dağım

Kaplar kıyıları hasret suları

B)     Çok sesli vezinler güldürür beni

Gönül Türkçesiyle yıkanır yüzüm

C)    Mısralar ağırlar gelen gideni

Şiire boyanır gecem gündüzüm

D)    Bir yanımda başlar dilin isyanı

Kımıldar içimde sözün sultanı

E)     Bir şiirin kanadıyla uçarım

Çözülür önümde sözün düğümü 

29.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kurallı bir­leşik fiil kullanılmamıştır? 

A)     Tezimi bitirebilirsem tatile çıkmayı düşünü­yorum.

B)     Sen soruları çözedur, ben birazdan gelirim.

C)    Bütün gün evde televizyon seyrettim.

D)    Gördüğümüz manzara karşısında herkes donakaldı.

E)     Gürültülü ortamda kimse ders çalışamaz. 

30.    

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde yüklem kök türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)     Vücudundaki ağrılar günden güne ilerliyordu.

B)     Krizden sonra şirket iyice küçüldü,

C)    Sinemadaki herkes, filmi heyecanla izledi.

D)    Uzun zamandır görmediği eşini ve çocukla­rını özlemişti.

E)    Haberin doğru olup olmadığını araştırdı.

TÜRKÇE SORU BANKASI