FİİLDE YAPI - Test 3

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit çe­kimli türemiş fiil vardır?

A)     İnsan, bu yaşlarda hata yapabiliyor.

B)     Yalnız kaldığı zamanlarda sessizce ağlardı.

C)    Korumalar, gazetecilerin görüntü almasına engel oldu.

D)    Her sabah evden erken çıkardı.

E)     Üç günlük geziden sonra Kuşadası'ndan ayrıldı. 

2.      

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yüklem türemiş bir fiil değildir?

A)     Güneş, balçıkla sıvanmaz.

B)     Kaz gelen yerden, tavuk esirgenmez.

C)    Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

D)    Ağaç, yaşken eğilir.

E)     Körle yatan, şaşı kalkar. 

3.       

I.    Zora, dağlar dayanmaz.

II.    Yılanın başı, küçükken ezilir.

III.   Yaşın arasında, kuru da yanar

IV.   Yarası olan gocunur.

V.    Üzüm, üzüme baka baka kararır. 

Yukarıda numaralanmış atasözlerinden han­gisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.       E) V. 

4.      

Anladım (I)  diyemem (II)  ki! Suçluyum

Belki ben anlatamam (III)  sana kendimi

Tutuştum, (IV)  yandım da yokluğunda her gece

Yine gözyaşlarımla söndürdüm (V)  kalbimi

Yukarıdaki altı çizili filler yapıca ikişerli eş­leştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.        E) V. 

5.       

Eylemler, niteliklerine göre oluş (doğmak, bü­yümek...) durum (uyumak, kalkmak...) ve kılış (okumak, yazmak...) eylemleri olmak üzere üçe ayrılır.

Aşağıdakilerin hangisinde oluş eylemi kulla­nılmıştır?

A)     Sabahleyin yarım saat koştular.

B)     Öğlene kadar oyun oynuyorlardı.

C)    Öğle olduğunda kurt gibi acıkmışlardı.

D)    Yemekten sonra balığa gittiler.

E)     Eve döndüklerinde epey balık tutmuşlardı. 

6.       

(I) İnsanlığın tüm kazanımlarını sırtında taşıyan güçlü bir taşıyıcıdır dil. (II) İnsan,düşünmeye başlayınca, eş zamanlı olarak örgütlenmeye başlamıştır. (III) Örgütlenme, toplumda oluşan yapı ile gelişmiş, bu gelişmeye dil yardımcı ol­muştur. (IV) Düşünce dil ile tamamlanmış, akta­rılmıştır. (V) Dil, insanlık örgütünün ana etkeni olmuştur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde türemiş ve birleşik fiiller bir arada ve­rilmiştir?

A)l.           B)ll.          C) III.          D) IV.       E) V. 

7.       

Fiiller, isim ve fiil köklerine getirilen yapım ekle­riyle türetilir.

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, isimden türe­tilmemiştir?

A)     Bizim Oflu, çocuklarını gezdiriyor.

B)     Mahmut amcam saatlerdir bahçeyi suluyor.

C)    Annesi çocuğun, ayakkabısını bağlıyor.

D)    Artık hayatını keyifle yaşıyor.

E)     Alt kattaki komşu çok horluyor. 

8.      

Fiiller, oluşumuna göre oluş, kılış ve durum di­ye üçe ayrılır.

Aşağıdakilerin hangisinde sadece oluş fiille­ri verilmiştir?

A)     kırmak, doymak, iyileşmek

B)     erimek, oturmak, olgunlaşmak

C)    sürümek, sararmak, yeşermek

D)    içmek, uzamak, bayatlamak

E)    okumak, acıkmak, ölmek

9.      

Aşağıdakilerin  hangisinde  kurallı  birleşik fiil, birleşik zamanlıdır?

A)     Haberi  duyunca  yüzündeki  gülümseme kaybolmuştu.

B)     Temizlik yaparken balkondan düşeyazdı.

C)    Uzun zamandan beri bu gelenek burada yapılagelir.

D)    Küçük çocuk annesi olmadığı için uyuya­madı.

E)     Hiç beklemediğim bir anda karşıma dikili­vermişti. 

10.    

Aşağıdaki  soru  cümlelerinden  hangisinin cevabı birleşik yapılı bir fiildir?

A)     - Yarın bizimle gelecek misin?

- Gelemem.

B)     - Ödevlerini bitirdin mi?

- Bitirdim.

C)    - Sorunun cevabını öğrendin mi?

- Öğrendim.

D)    - Bu mektubu gönderebilir misin?

- Gönderirim.

E)     - Yarın yağmur yağacak mıymış?

- Yağacakmış.

11.   

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem yansıma­dan türemiş bir eylemdir?

A)     Fısıltılar gitgide yaklaşıyordu.

B)     Maçtan sonra silahlar patlamaya başladı.

C)    Buz gibi suya konan karpuz çatlamıştı.

D)    Şırıl şırıl akan derenin başında piknik yaptık.

E)     Gök gürültüsünden korkup gezemedik. 

12.  

 (I) Çocuk, aileyi yansıtır. (II) Aile içindeki birey­lerin  yapısı   çocuğun   kişiliğini  şekillendirir.(III)  Yani aile, iletişim becerilerini kullanmazsa çocuk   da   iletişim   becerilerini   kullanamaz.(IV)  Dolayısıyla çocuk hem ailede hem de sos­yal çevrede sürekli çatışma içine girer. (V) O halde aile çocuğa nasıl eğitim vereceği konu­sunda bilgilendirilmelidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde birleşik fiil vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.       E) V. 

13.   

Ben derdimi Türkçemle anlatırım.

Bu cümledeki eylemin yapıca özdeşi aşağı­dakilerden hangisinde vardır?

A)     Bu soruları rahatlıkla çözer.

B)     Her derdin bir çaresi olduğunu bilirim.

C)    Beni bu güzel havalar mahvetti.

D)    Tuna boylarında dolanıyorum.

E)     Bu güzel havalarda âşık oldum. 

14.  

 Öğretmen, yaptığı esprilerle öğrencileri güldür­müştü.

Yukarıdaki altı çizili yüklem için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

A)     Yapım eki almıştır.

B)     Birleşik çekimlidir.

C)    Ek eylem kullanılmıştır.

D)    Hikâye birleşik çekimlidir.

E)     Ortak kökten türemiştir. 

15.   

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, yapısı bakı­mından ötekilerden farklıdır?

A)   Okula altı yaşındayken başlamıştı.

B)   Çocukluğunu doya doya yaşıyordu.

C)   Arkadaşlarıyla çok iyi anlaşır.

D)   Üç günde bir kitap okuyormuş.

E)   Hafta sonu için geziye hazırlanıyor.

16.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik yapılı ve birleşik çekimli bir fiildir?

A)     İşin böyle sonuçlanacağını bilemezdim.

B)     Bir hafta sonu Safranbolu'ya gidebiliriz.

C)    Akşam, evde kitaplarını kaplıyordu.

D)    O, bu ödüllerin hepsini hak ediyor.

E)     Bayramoğlu'ndaki hayvanat bahçesine git­seydik. 

17.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı bir­leşik fiil kullanılmamıştır?

A)     Siz çalışadurun, ben eksikleri hallederim.

B)     Bu kadar sorumluluğun ağırlığını kaldırabi­lir misin?

C)    Sözlerine yanıt veremeyip öylece kalakaldı.

D)    İnsan bazen, hata yapacağını hissediyor.

E)     Şu dosyaları konularına göre sırasıyla diziver. 

18.    

"olmak" eylemi "bulunmak, uymak, olgunlaş­mak" gibi anlamlar taşıdığında temel eylem, bu anlamları taşımadığında yardımcı eylem olur. 

Aşağıdakilerin hangisinde "olmak" yardımcı eylem değildir?

A)     Kardeşim size yardımcı olacak.

B)     Dün aldığın ayakkabı ayağına oldu mu?

C)    Yediğine içtiğine dikkat etmeyince hasta ol­muş.

D)    Borçlarının bir kısmını bile ödeyemeyince mahvolur.

E)     Üst üste beş kere sakarlık yapınca deli oldum. 

19.     

(I) Dünyada pek çok egemen kültür, doğdu, za­manını yaşadı ve çeşitli nedenlerden yok oldu. (II) Bu kültürler yok olmakla birlikte, etkileşim içinde olduğu diğer kültürlerle yeniden üretim sürecinin kesintisizliği içinde kaynaştı. (III) Sü­mer dili çözüldükçe, Mısır yazısı okundukça, dünya kültürü aydınlandı. (IV) Kültürün zengin­liği ve sürekli oluşu, dil gizinin çözümüyle daha iyi anlaşılır oldu. (V) Dilin içinde biriken zengin­lik tüm insanlığın bilgi dağarcığını doldurdu. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "basit, türemiş, birleşik filler" bir arada verilmiştir?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.       E) V. 

20.

Aşağıdakilerden hangisinde "yeterlilik birleşik fiili" diğerlerinden farklı bir anlamda kullanıl­mıştır?

A)     Bu dosyaları bugün bitirebilecek.

B)     Misafirler her an gelebilir.

C)    İş bitti, artık gidebilirim.

D)    Bütün sırlarımı sana anlatabilirim.

E)     İstersen bu soruyu çözebilirsin. 

21.   

Ah, diyebilseydim... diyemiyorum Şiir söylemeye dilimi seçtim Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)     Basit yapılı fiil vardır.

B)     Türemiş yapılı fiil kullanılmıştır.

C)    Birleşik çekimli fiil vardır.

D)    Birleşik yapılı fiiller kullanılmıştır.

E)     Basit çekimli fiile yer verilmiştir. 

22.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem basit hem de birleşik fiil kullanılmıştır?

A) Fırat'la koşarım sonsuza doğru Dizgine gelemem deli doluyum

B)   Her an çoğalırım "BİR" den izinli Aşkın izindeyim yârdan izinli

C)  Çadırdan, otağdan süzüldüm geldim On altı yıldıza dizildim geldim

D)  Yılkılar içinde bir tay olaydım Toynaklarım şimşekleri yakaydı

E)   Bıyık burmuş arza mühür vuranlar Bu hava bu toprak öldürür beni 

23.    

(I) Sabahleyin gemiyle yola çıktı. (II) Sam­sun'da bir süre mola verdiler. (III) Denizin son­suzluğundan çok etkilendi. (IV) Gece, ancak geç vakitte yatabildi. (V) Deliksiz bir uyku çekti. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangisinin yüklemi türemiş yapılı fiildir?


A) I.           B)ll.          C)lll.         D) IV.       E) V.

24.    

Kurallı birleşik fiillerden yeterlilik fiili (-ebilmek) olumsuz yapıldığında" bilmek" sözcüğü düşer, geriye sadece "-e/-a" kalır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yeterlilik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş-tir?

A)     Sen mutluluğun resmini yapabilir misin?

B)     Hafta sonu bizimle gelmiyormuş.

C)    Anlattıklarını babama söyleyemem.

D)    İstediğin gibi gezebilirsin.

E)     Bu saatten sonra kimseyi dinlemem. 

25.    

Türemiş yapılı fiiller, yapım eki alır; basit yapılı­lar, yapım eki almaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılıdır?

A)     Sabah 09.30'da sınav komisyonu toplandı.

B)     10.30'da soruların yazımı bitirildi.

C)    10.45'te sınav salonuna öğrenciler çağrıldı.

D)    Saat 11.10'da sınav salonuna geçildi.

E)     Saat 13.10'u gösterdiğinde sınav bitmişti. 

26.    

Bütün soruları kısa zamanda bir bir çözüverdi. Bu cümleye altı çizili fiilin kattığı anlam aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Yeterlilik       B) Sürerlik      C) Beklenmezlik    

D) Tezlik      E) Yaklaşma 

27.    

Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul­lanmaya başladı. Cümleleri basitleştikçe dü­şünceleri de basitleşti. Bir başka gün ünlemi kaybetti. Alçak bir sesle anlatıyordu düşüncele­rini. Artık ne bir şeye kızıyor, ne de bir şey onu sevindiriyordu. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.

Yukarıdaki parçada türemiş kaç fiil vardır?

A) 2           B)3          C)4         D) 5          E) 6 

28.    

Korkmazdık geceden, silah sesinden Sular kirlenmezdi avucumuzda Uçardık göklerin penceresinden Yıldız ülkesine, mavi sonsuzda Yukarıdaki fiillerin ortak özelliği aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     Türemiş olmaları

B)     Fiil kökünden türemeleri

C)    Birleşik çekimli olmaları

D)    Birleşik yapılı olmaları

E)     Aynı şahısla çekimlenmeleri 

29.    

Aşağıdakilerin hangisinde türemiş fiil, birle­şik zamanlıdır?

A)     Sabahtan akşama kadar bilgisayarda oyun oynardı.

B)     Ayağı takılınca elindeki vazo kırılıverdi.

C)  Akşamki maçı izleyebilmek için konuşması­nı erken bitirdi.

D)    Onun başarılı olacağını hissetmiştim.

E)     Terleyince evin tüm camlarını açtırdı. 

30.    

I.    Yapılanları kontrol etti.

II.    Bu soruyu çözebilir misin?

III.   Düşüncelerini duyunca kahroldu.

IV.   Ben bu saatte oraya gidemem.

V.   Ağabeyim sana gönül koymuş

Yukarıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiil­ler, çeşitlerine göre ikişerli gruplara ayrılırsa hangisi dışta kalır?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E) V.

TÜRKÇE SORU BANKASI